3x-6=0 tương đương với phương trình nào

Giới thiệu về cuốn sách này


Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

Chọn D

Ta có (1) giải PT: 3x – 6 = 0 ⇔ 3x = 6 ⇔ x = 2.

phương trình 3x – 6 = 0 có tập nghiệm S = {2}

(2) giải PT: x2–4=0 ⇔ (x + 2)(x – 2) = 0 ⇔ 

3x-6=0 tương đương với phương trình nào

Phương trình x2–4=0 có tập nghiệm S = {-2;2}

(3) giải PT: x – 6 = 0 ⇔ x = 6

Phương trình x - 6 = 0 có tập nghiệm S = {6}

(4) Phương trình x = 3 có tập nghiệm S = {3}

(5) giải PT: (x–2)(x2+1)=0 ⇔ x – 2 = 0 (vì x2+1≥1 với mọi x)

⇔ x = 2

Phương trình (x–2)(x2+1)=0 có tập nghiệm S = {2}

Vậy PT 3x – 6 = 0 tương đương với phương trình (x–2)(x2+1)=0 vì có cùng tập nghiệm.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 199

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Kẻ đường cao AH.

a) Chứng minh: DABC đồng dạng với DHBA.

b) Chứng minh: AH2 = HB . HC.

c) Tính độ dài các cạnh BC, AH.

d) Phân giác của góc ACB cắt AH tại E, cắt AB tại D. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và HCE.


Page 2

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Kẻ đường cao AH.

a) Chứng minh: DABC đồng dạng với DHBA.

b) Chứng minh: AH2 = HB . HC.

c) Tính độ dài các cạnh BC, AH.

d) Phân giác của góc ACB cắt AH tại E, cắt AB tại D. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và HCE.

Phương trình 3x – 6 = 0 tương đương với phương trì...

Câu hỏi: Phương trình 3x – 6 = 0 tương đương với phương trình nào sau đây

A.x2–4=0.

B. x – 6 = 0.

C. x = 3

D.(x–2)x2+1=0.

Đáp án

D

- Hướng dẫn giải

Chọn D

Ta có (1) giải PT: 3x – 6 = 0 ⇔ 3x = 6 ⇔ x = 2.

phương trình 3x – 6 = 0 có tập nghiệm S = {2}

(2) giải PT: x2–4=0⇔ (x + 2)(x – 2) = 0 ⇔

Phương trìnhx2–4=0có tập nghiệm S = {-2;2}

(3) giải PT: x – 6 = 0 ⇔ x = 6

Phương trình x - 6 = 0 có tập nghiệm S = {6}

(4) Phương trình x = 3 có tập nghiệm S = {3}

(5) giải PT:(x–2)(x2+1)=0 ⇔ x – 2 = 0 (vì x2+1≥1với mọi x)

⇔ x = 2

Phương trình(x–2)(x2+1)=0có tập nghiệm S = {2}

Vậy PT 3x – 6 = 0 tương đương với phương trình(x–2)(x2+1)=0vì có cùng tập nghiệm.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Tổng hợp bài tập Toán 8 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn !!

Lớp 8 Toán học Lớp 8 - Toán học

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 3x-6=0 tương đương với phương trình nào