65dm bằng bao nhiêu cm

45cm : 3+ 65dm=   cm

Tính : 45cm : 3 + 65dm = mấy cm

Ai trả lời luôn tớ mới tích

Được cập nhật 20 tháng 12 2016 lúc 12:26

Giải:

Đổi : 65dm = 650 cm

45 cm : 3 + 650 cm = 665 cm

Đổi 65dm=650cm

45cm:3+650cm=665cm

65dm=cm

65 dm = 650 cm

65 đề-xi-mét = 650 xăng-ti-mét

65dm =...m...dm= ...,...

409cm = ...m ...cm = ...,...

NHanh - gọn - lẹ + Chính xác tuyệt đối = 3 tick.( chỉ tick người 3 ng nhanh nhất )

6m 5dm

4m 9cm

65dm =6m 5dm=6,5 m

409cm =4m9cm =4,09m

Trả lời

65 dm = 6m 5dm = 6,5 m

409 cm = 4m 9cm = 4,09 m

3m 28dm +9dm 45cm = ...cm ??

Ta có: 3m28dm=580cm.                                                                  9dm45cm=135cm.                                                                   =>3m28dm+9dm45cm=580cm+135cm=715cm

nhầm là 69 con tem

3m 28dm + 9dm 45cm =....cm?

Đoạn thẳng AB dài 45cm. Đoạn thẳng CD dài hơn 1/3 đoạn thẳng AB là 5cm. Hỏi cả hai đoạn dài bao nhiêu cm?

A. 70cm

B. 65cm

C. 60cm

D. 55cm

Đáp án là B

một hình cncos nửa chu vi là 65dm ,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài diện tích của hình chữ nhật đó là

Tổng số phần bằng nhau:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

65 : 5 × 2 = 26 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

65 - 26 = 39 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

26 x 39 = 1014 (m2)

Đáp số: 1014 m2

Đơn vị là dm nha!

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là: x (dm) (x < x < 65)

Chiều dài hình chữ nhật là: 65 - x (dm)

Vì chiều rộng bằng\(\dfrac{2}{3}\)chiều dàinên ta có phương trình:

\(x=\dfrac{2}{3}\left(65-x\right)\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{130}{3}-\dfrac{2x}{3}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{3x}{3}=\dfrac{130}{3}-\dfrac{2x}{3}\)

\(\Rightarrow3x=130-2x\)

\(\Leftrightarrow5x=130\)

\(\Leftrightarrow x=26\left(TM\right)\)

\(\Rightarrow\)Chiều rộng hình chữ nhật là: 26dm

Chiều dài hình chữ nhật là: 65 - 26 = 39dm

Vậy diện tích hình chữ nhật đó là:

26. 39 = 1014 (dm2)

viet cac so do sau duoi dang don vi la met vuong hoac cm vuong

M:3m vuong 65dm vuong=3m vuong+65/100m vuong=3va65/100m vuong (ket qua la hon so do)

a)6m vuong 58dm vuong=

b)43dm vuong=

c)48mm vuong =

1m 65cm = .... cm

2km 5hm = ... hm

5km 4hm = ....hm

2m 2dm = ....dm

2m 45cm = ...cm

1m 86cm = ...cm

Được cập nhật 14 tháng 2 2017 lúc 23:46

1m 65cm=165cm

2km 5hm=25hm

5km 4hm=54hm

2m 2dm=22dm

2m 45cm=245 cm

1m 86cm=186cm

k cho minh nha ban

1m 65cm = 165 cm

2 km 5hm = 25 hm

5km 4hm=54hm

2m2dm=22dm

2m45cm=245cm

1m86cm=186cm

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

165cm

25hm

54hm

22dm

245cm

186cm

k mk nhà mk nhanh nhất