Bài tập trắc nghiêm visual basic phần if do ưhile năm 2024

Bài tập trắc nghiệm lập trình từ cơ bản đến nâng cao do ZendVN biên soạn.

Các bài tập trắc nghiệm lập trình được sắp xếp theo nhiều chuyên mục khác nhau, với nhiều cấp độ từ dễ đến khó, đây là nơi giúp các bạn lập trình viên thực hành và luyện code.

Danh sách câu hỏi

Câu 13 Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

int a;
 
for (a = 2; a <= 7; a++) {
 
  if (a % 3 == 0) continue;
 
  cout << a;
 
}

Câu 14 Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

int i = 0;
 
while (i < 7) {
 
  i+=3;
 
  if (i == 6) {
 
    break;
 
  }
 
  cout << i;
 
}

Câu 15 Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

for (int j = 0; j <= 10; j += 2) {
 
  if (j == 4) continue;
 
  if (j == 8) break;
 
  cout << 2*j;
 
}

Câu 16 Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

int number = 5;
 
while (number >= 2) {
 
  if (number == 1 || number == 3) {
 
    number--;
 
    continue;
 
  }
 
  cout << number << "-";
 
  number--;
 
}

Câu 17 Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

for(int a = 1;a <= 5; a++) {
 
  if(a % 3 == 1) cout << a + 5;
 
  if(a == 5) a = 1;
 
  if(a == 4) break;
 
  if(a == 2) continue;
 
}

Câu 18 Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

int number = 5, sum = 0;
 
do {
 
  sum += number;
 
  number--;
 
}
 
while (number > 2);
cout << "Sum:" << sum;

Câu 19 Trong C++, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

for (int a = 1; a <= 2; a++) {
 
  for (int b = 3*a-1; b > a; b--) {
 
    cout << a + b;
 
  }
 
}

Mình có một số câu trắc nghiệm VB không rõ. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người! --------------- Câu 1: Cho đoạn mã VB sau:

If (Not(condition)) Then kq = True Else kq = False End If

Đoạn mã nào sau đây cho kết quả tương đương với đoạn mã trên:

 1. kq = True
 2. kq = False
 3. kq = Not (condition)
 4. kq = condition
 5. Tất cả sai

Mình không hiểu đoạn (Not(condition)) ? ----------- Câu 2: Biểu thức logic nào sau đây cò thể bị lỗi trong VB:

 1. (a = 0) Or ((b/a) > 0)
 2. (a>0) And (b>0)
 3. (a <> b) And (a*b > 0)
 4. (a > 0) And (Sqr(a) > 2)
 5. Tất cả sai

Mình phân vân câu A và E ------------ Câu 3: Cho đoạn mã sau:

Do While ( i > n ) 'dòng 1 Do While ( j > m ) 'dòng 2 Do While ( k > p ) 'dòng 3 s = s + k 'dòng 4 If ( s > 100 ) Then Exit Do 'dòng 5 k = k - 1 'dòng 6 Loop 'dòng 7 j = j - 1 'dòng 8 Loop 'dòng 9 i = i - 1 'dòng 10 Loop 'dòng 11 Print s 'dòng 12

Chương trình sẽ chuyển đến dòng nào khi thực hiện dòng lệnh thứ 5 (dòng 5)? Mình phân vân dòng 8, dòng 10, dòng 12 ? -------------- Câu 4: Cho kết quả sau: 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5

Đoạn mã giả nào sau đây xuất ra kết quả trên:

 1. s = " " For j = 1 to 5 Step 1 For k = 5 To j Step -1 s = s & j & " " End For Print s End For
 1. s = " " For j = 1 to 5 Step 1 For k = j To 5 Step 1 s = s & j & " " End For Print s End For
 1. s = " " For j = 1 to 5 Step 1 For k = 1 To 5 Step 1 s = s & j & " " End For Print s End For
 1. s = " " For j = 1 to 5 Step 1 For k = 5 To 1 Step -1 s = s & j & " " End For Print s End For
 1. s = " " For j = 1 to 5 Step 1 For k = 1 To j Step 1 s = s & j & " " End For Print s End For ----------- Câu 5: Đoạn mã sau dùng tính tổng s = -x + x^3/3! - x^5/5! + .....

t = ... m = ... s = ... For i = 2 To n For j = (2*i - 1) To (2*i - 2) Step -1 t = t*x m = m*j Next j f = -f s = s + f * t/m Next i

Hãy chọn lần lượt các giá trị khởi tạo của t, m, s:

 1. x , 1 , 0
 2. -x , 1 , x
 3. x , 1 , -x
 4. 1 , 1 , -x
 5. Tất cả sai -----------End