Bạn có thể chuyển một lớp làm đối số trong Python không?

Một hàm có thể nhận nhiều đối số, các đối số này có thể là đối tượng, biến (cùng hoặc khác kiểu dữ liệu) và hàm. Hàm Python là đối tượng hạng nhất. Trong ví dụ bên dưới, một hàm được gán cho một biến. Bài tập này không gọi hàm. Nó lấy đối tượng hàm được tham chiếu bởi hét và tạo một tên thứ hai trỏ tới nó, hét
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
8

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
9

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
0
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
1

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
3
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
0

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
1

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
3
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
4
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
5

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
1

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
7____08
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
9

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
1

_______02____122____04

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
5

đầu ra

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
5

Hàm bậc cao hơn

Vì hàm là đối tượng nên chúng ta có thể chuyển chúng làm đối số cho các hàm khác. Các hàm có thể nhận các hàm khác làm đối số còn được gọi là hàm bậc cao. Trong ví dụ bên dưới, một hàm hello được tạo lấy một hàm làm đối số
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
8

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
26

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
0
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
1

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
3
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
0

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
82

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
0
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
84

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
3
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
87

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
82

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
0
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
80

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
82

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
84
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
8
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
86
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
87
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
88

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2____891

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
82

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
93

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
94

đầu ra

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.

chức năng bao bọc

Hàm trình bao bọc hoặc trình trang trí cho phép chúng ta bao bọc một hàm khác để mở rộng hành vi của hàm được bao bọc mà không sửa đổi vĩnh viễn nó. Trong Decorators, các hàm được lấy làm đối số cho một hàm khác và sau đó được gọi bên trong hàm bao bọc. Để biết thêm về trang trí bấm vào đây

Dưới đây là ví dụ về một trang trí đơn giản
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
95

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
0
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
97

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
1

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
00

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
02

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
03

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
05

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
07

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
0
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
10

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
11
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2____913
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
14
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
88

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
1

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
11
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
18

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
11
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
20

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
11
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
22

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
1

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
11
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2____913
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
27
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
88

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
29

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
3
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
32

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
1

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
1

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
35

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
0
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
37

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2____913
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
01
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
88

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
1

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
1

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
05

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
06

________ 007 ________ 08 ________ 009

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
1

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
1

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
12

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
13

đầu ra

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2

Hàm bao bọc Lambda

Trong Python, hàm ẩn danh có nghĩa là một hàm không có tên. Như chúng ta đã biết rằng từ khóa

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
0 được sử dụng để xác định các hàm thông thường và từ khóa
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
15 được sử dụng để tạo các hàm ẩn danh. Hàm này có thể có bất kỳ số lượng đối số nào nhưng chỉ có một biểu thức, được đánh giá và trả về. Hàm lambda cũng có thể có một hàm khác làm đối số. Ví dụ dưới đây cho thấy một hàm lambda cơ bản trong đó một hàm lambda khác được truyền dưới dạng đối số
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
16

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
17
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
8
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
15
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
20
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
21
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
22

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
82

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
16

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
25

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
26
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
8
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
15
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
29
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
21
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
21
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
32

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
82

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
82

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2______913
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
37
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
38
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
39
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
40
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
41
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
42

HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
2______913
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
45_______038
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
39
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
40______041
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
50
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
38
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
52
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
38
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
39
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
55
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
41
HI, I AM CREATED BY A FUNCTION PASSED AS AN ARGUMENT.
hi, i am created by a function passed as an argument.
57

Bạn có thể chuyển một lớp làm đối số Python không?

tất nhiên là bạn có thể chuyển lớp hoặc hàm hoặc thậm chí là mô-đun . chắc chắn foo(). pass vào đây nó cho địa chỉ ex.

Chúng ta có thể chuyển các đối tượng lớp dưới dạng đối số hàm Python không?

Bạn có thể truyền đối tượng làm đối số cho hàm theo cách thông thường.

Chúng ta có thể chuyển lớp làm đối số trong hàm không?

Trong C++ chúng ta có thể truyền các đối tượng của lớp dưới dạng đối số và cũng có thể trả về chúng từ một hàm giống như cách chúng ta truyền và trả về các biến khác.

Chúng ta có thể đưa lớp làm đối số cho một lớp khác không?

Chúng ta có thể đặt lớp làm đối số cho một lớp khác không? . Điều này là do lớp chỉ là một kiểu dữ liệu do con người định nghĩa, đóng gói tất cả các kiểu dữ liệu khác như biến, hàm, phương thức. We cannot pass a class inside the function as an argument. This is because the class is just a human defined data-type that encapsulates all the other datatypes like variables, functions, methods.