busken là gì - Nghĩa của từ busken

busken có nghĩa là

Một từ để sử dụng cho một người có tên Hampus đang bị bị hãm hiếp bởi Jakob

Thí dụ

Oi Busken Bạn đang làm gì với con mèo đó !?