Bút toán kết chuyển khấu hao tài sản cố định năm 2024

Nội dung thư độc giả hỏi về hạch toán trích khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Về vấn đề này Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán- Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 8, Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: “Đơn vị sự nghiệp công phải trích khấu hao và tính hao mòn tài sản cố định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Số tiền trích khấu hao tài sản cố định được bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị”.

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, tại Phụ lục số 02, phần hướng dẫn hạch toán kế toán các tài khoản 366, 431,... đã hướng dẫn hạch toán các bút toán liên quan đến hao mòn, khấu hao TSCĐ của đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp TSCĐ hình thành từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập, cuối năm sau khi thực hiện các bút toán kết chuyển có liên quan, số tiền trích khấu hao tài sản cố định phải được hạch toán vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị, ghi Nợ TK 43142/ Có TK 43141.

Thực hiện bút toán kết chuyển cuối kỳ là nghiệp vụ mà bất kỳ kế toán viên nào cũng cần phải thực hiện. Vậy các bút toán kết chuyển cuối kỳ là gì? Bao gồm những nội dung nào? Chi tiết cách hạch toán ra sao? Tất cả sẽ được AccNet đề cập trong bài viết này. Theo dõi ngay để không bỏ lỡ những kiến thức kế toán hữu ích nhé.

1. Bút toán kết chuyển cuối kỳ là gì?

Bút toán kết chuyển cuối kỳ là nghiệp vụ kế toán thực hiện kết chuyển các loại tài khoản 5,6,7,8 sang tài khoản loại 9 nhằm mục đích xác định thu nhập ròng của doanh nghiệp. Dựa vào các bút toán kết chuyển này để đưa ra kết luận để xác định thu nhập doanh nghiệp cần phải nộp cho cơ quan thuế nhà nước.

Bút toán kết chuyển khấu hao tài sản cố định năm 2024

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ sẽ được thực hiện vào cuối mỗi kỳ kế toán như tháng, quý, năm.

2. Các bút toán kết chuyển cuối kỳ cần hạch toán

Vào cuối mỗi tháng quý năm, các kế toán viên sẽ thực hiện bút toán theo thông tư 133 và thông tư 200. Bao gồm các bút toán sau:

 • Bút toán kết chuyển cuối tháng

Hạch toán tiền công, tiền lương cho nhân viên và các khoản trích theo lương

Hạch toán ghi nhận giá vốn hàng bán – áp dụng phương pháp tính giá vốn bình quân cuối kỳ.

Trích khấu hao tài sản cố định

hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng

Phân bổ chi phí trả trước – TK 242

Bút toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng

 • Các bút toán kết chuyển thực hiện cuối quý

hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và kết chuyển thuế giá trị gia tăng.

 • Các bút toán kết chuyển cuối năm

Kết chuyển chi phí và doanh thu để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh.

Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp sau quyết toán nếu phát sinh thừa, thiếu so với tháng/quý.

Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp sau quyết toán thuế nào có phát sinh thừa/thiếu với tạm tính các quý.

3. Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ chi tiết

Thực hiện hạch toán kết chuyển cuối kỳ như sau:

3.1 Các bút toán kết chuyển cuối kỳ về tiền lương

 • Về tiền lương

Nợ TK 154, 241, 622, 627, 641, 642

Có TK 334 – Tổng tiền lương phải trả

Bút toán kết chuyển khấu hao tài sản cố định năm 2024

 • Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, Công đoàn

Hạch toán bút toán kết chuyển cuối kỳ vào chi phí doanh nghiệp

Nợ TK 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642 x 23.5%

Có TK 3383 – 17,5% cho bảo hiểm xã hội

Có TK 3384 – 3% cho bảo hiểm y tế

Có TK 3386 – 1% cho bảo hiểm thất nghiệp

Có TK 3382 – 2% chi phí công đoàn.

Hạch toán vào tiền lương nhân viên

Nợ TK 334

Có TK 3383, 3384, 3386/3385

 • Thuế thu nhập cá nhân

Nợ TK 334

Có TK 3335

3.2 Trích khấu hao tài sản cố định

Nợ TK 154, 241, 622, 627, 641, 642 phản ánh số khấu hao kỳ này

Có TK 214 – Tổng các khấu hao đã trích trong kỳ.

Bút toán kết chuyển khấu hao tài sản cố định năm 2024

3.3 Chi phí phân bổ trả trước

Nợ TK 154, 241, 622, 627, 641, 642 – Chi phí

Có TK 242 – Tổng chi phí trong kỳ

3.4 Hạch toán bút toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng

Nợ TK 3331

Có TK 1331

Nghiệp vụ kế toán này chỉ thực hiện cho doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

3.5 Các bút toán kết chuyển cuối kỳ về doanh thu, thu nhập

Bút toán kết chuyển khấu hao tài sản cố định năm 2024

 • Hạch toán bút toán kết chuyển cuối kỳ các khoản giảm trừ doanh thu

Nợ TK 511

Có TK 521

Lưu ý đây là cách hạch toán theo thông tư 200, với thông tư 133 thì không TK 521 vì đã giảm trực tiếp trên TK 511.

 • Hạch toán kết chuyển doanh thu, thu nhập khác

Nợ 511 – Doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ

Nợ TK 515 – Doanh thu từ các hoạt động tài chính

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 911 – Kết quả kinh doanh.

 • Hạch toán kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp vào cuối năm tài chính

Nợ TK 911

Có TK 821

 • Hạch toán bút toán kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Nó TK 821

Có TK 3334

Lưu ý:

Nếu cuối năm, tiền thuế theo tờ khai quyết toán thuế hàng quý thực tế nhỏ hơn tạm nộp hàng tháng thì hạch toán nộp thiếu:

Nợ TK 821

Có TK 3334

Nếu tiền thực tế nhỏ hơn số tạm nộp hàng quý thì hạch toán thừa:

Nợ TK 3334

Có TK 821

3.6 Hạch toán kết chuyển chi phí lãi lỗ

Bút toán kết chuyển khấu hao tài sản cố định năm 2024

 • Hạch toán kết chuyển các chi phí khác

Nợ TK 911

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 642 – chi phí bán hàng

Có TK 641 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

 • Hạch toán bút toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm

Lãi:

Nợ TK 911

Có TK 4212

Lỗ

Nợ TK 4212

Có TK 911

Trên đây là đầy đủ và chi tiết các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán viên cần nắm và thực hiện đầy đủ vào mỗi tháng, quý, năm. Để bắt kịp xu hướng chuyển đổi số trong kế toán, các doanh nghiệp nên sử dụng các phần mềm kế toán online chất lượng với nhiều tính năng giúp bút toán kết chuyển rõ ràng và đầy đủ nhất. Liên hệ ngay AccNet để được tư vấn sử dụng phần mềm AccNet Cloud với đa dạng các tính năng, bảo mật tuyệt đối cho doanh nghiệp.