Các bài toán tính diện tích lớp 5 năm 2024

Một vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài \(120m\), chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài.

 1. Tính chu vi khu vườn đó.
 1. Tính diện tích khu vườn đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng = chiều dài \(\times \,\dfrac{2}{3}\).

- Tính chu vi = (chiều dài + chiều rộng) \(\times \,2\).

- Tính diện tích = chiều dài \(\times\) chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vườn cây hình chữ nhật

Chiều dài: 120 m

Chiều rộng: \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài

 1. Chu vi: ...m?
 1. Diện tích: ....m2 ? ...ha?

Bài giải

 1. Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là:

\(120 \times \dfrac{2}{3} = 80\;(m)\)

Chu vi khu vườn hình chữ nhật là:

\((120 + 80) \times 2 = 400\;(m)\)

 1. Diện tích khu vườn hình chữ nhật là:

\(120 \times 80 = 9600\;(m^2)\)

\(9600m^2= 0,96ha\)

Đáp số: a) \(400m\) ;

 1. \(9600m^2\); \(0,96ha\).

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Hình bên là một mảnh đất hình thang được vẽ trên bản đồ tỉ lệ \(1 : 1000\). Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông.

Các bài toán tính diện tích lớp 5 năm 2024

Phương pháp giải:

- Tính độ dài thật của đáy lớn, đáy bé, chiều cao của mảnh đất bằng cách lấy đáy lớn, đáy bé, chiều cao trên bản đồ nhân với \(1000\).

- Đổi số đo độ dài vừa tìm được sang đơn vị mét.

- Tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho \(2\).

Lời giải chi tiết:

Độ dài đáy lớn của mảnh đất hình thang là:

\(5 × 1000 = 5000\;(cm)\) = 50 m

Độ dài đáy bé của mảnh đất hình thang là :

\(3 × 1000 = 3000\;(cm)\) = 30 m

Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

\(2 × 1000 = 2000\;(cm)\) = 20 m

Diện tích của mảnh đất hình thang là:

\(\dfrac{(50+30)\times20}{2}=800\;(m^2)\)

Đáp số: \(800m^2\).

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Trên hình bên, hãy tính diện tích:

 1. Hình vuông \(ABCD\).
 1. Phần đã tô màu của hình tròn.

Các bài toán tính diện tích lớp 5 năm 2024

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông \(ABCD\) bằng \(4\) lần diện tích tam giác \(BOC\). Tam giác \(BOC\) là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là \(4cm\) và \(4cm\).

- Diện tích phần tô màu của hình tròn bằng diện tích hình tròn có bán kính là \(4cm\) trừ đi diện tích hình vuông \(ABCD\).

Lời giải chi tiết:

 1. Diện tích hình vuông \(ABCD\) bằng \(4\) lần diện tích tam giác \(BOC\). Tam giác \(BOC\) là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là \(4cm\) và \(4cm\).

Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.

 • Giải Toán lớp 5 bài 77 Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.

Phương pháp giải:

- Diện tích trần = chiều dài × chiều rộng.

- Diện tích 4 bức tường (diện tích xung quanh) = chu vi đáy × chiều cao.

- Diện tích cần quét vôi = diện tích 4 bức tường (diện tích xung quanh) + diện tích trần – diện tích các cửa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Chiều dài: 6m

Chiều rộng: 4,5m

Chiều cao: 4m

Quét vôi trần nhà và bốn bức tường

Diện tích cửa: 8,5m2

Diện tích cần quét vôi: ....?

Bài giải

Diện tích trần nhà là:

6 × 4,5 = 27 (m2)

Diện tích xung quanh phòng học là:

(6 + 4,5) × 2 × 4 = 84 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

27 + 84 – 8,5 = 102,5 (m2)

Đáp số: 102,5m2.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

 1. Tính thể tích cái hộp đó.
 1. Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần dùng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy màu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh;

Diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Hình lập phương cạnh 10 cm

 1. Thể tích: ....cm3
 1. Diện tích toàn phần: cm2

Bài giải

 1. Thể tích cái hộp hình lập phương là:

10 × 10 × 10 = 1000 (cm3)

 1. Diện tích giấy màu cần dùng để dán tất cả các mặt ngoài của cái hộp đó chính là diện tích toàn phần của hình lập phương.

Diện tích giấy màu cần dùng là:

(10 × 10) × 6 = 600 (cm2)

Đáp số: a) 1000cm3 ;

 1. 600cm2.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước ?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích bể = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

- Số giờ để bể đầy nước = thể tích bể : thể tích nước chảy vào bể trong 1 giờ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Chiều dài: 2m

Chiều rộng: 1,5m

Chiều cao: 1m

Mỗi giờ vòi nước chảy được: 0,5m3

Bể đầy nước sau: .... giờ?

Bài giải

Thể tích bể nước là:

2 × 1,5 × 1 = 3 (m3)

Bể sẽ đầy nước sau số giờ là:

3 : 0,5 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ.

 • Toán lớp 5 trang 169 Luyện tập Viết số đo thích hợp vào ô trống: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m^3. Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m. Tính chiều cao của bể.
 • Toán lớp 5 trang 169, 170 Luyện tập chung Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều rộng 30m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m^2 thu được 15kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau ?
 • Toán lớp 5 trang 170 Một số dạng bài toán đã học Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km, giờ thứ hai đi được 18km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m. Chiều dài hơn chiều rộng 10m. Tính diện tích mảnh đất đó.
 • Toán lớp 5 trang 171 Luyện tập Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6cm^2. Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là 2/3. Toán lớp 5 trang 171, 172 Luyện tập
 1. Tìm vận tốc của một ô tô, biết ô tô đó đi được 120km trong 2 giờ 30 phút. b) Bình đi xe đạp với vận tốc 15km/giờ từ nhà đến bến xe mất nửa giờ. Hỏi nhà Bình cách bến xe bao nhiêu ki-lô-mét ? c) Một người đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi được quãng đường 6km. Hỏi người đó đã đi trong thời gian bao lâu ?