Cách đối chiếu công nợ

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2017. Tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ chuẩn nhất do Công ty thiết kế.


CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 001/201/BBĐCCN Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày .31. Tháng 12. năm 2017
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
    - Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
- Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2017. Tại văn phòng Công ty , chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): CÔNG TY THUẬN PHÁT
- Địa chỉ :   19 Nguyễn trãi, Thanh xuân, Hà Nội
- Điện thoại :0963133042      Fax:
- Đại diện :  Nguyễn Đức Cảnh     Chức vụ: Giám đốc

2. Bên B (Bên bán): CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
- Địa chỉ  : Số 181 Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà Nội
- Điện thoại : 0984 322 539 Fax:
- Đại diện : Lên Mạnh An             Chức vụ: Giám đốc

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017 cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh tăng trong kỳ 150.000.000
3 Số phát sinh giảm trong kỳ 98.000.000
4 Số dư cuối kỳ 52.000.000

(Bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn).
2. Công nợ chi tiết.
- Hóa đơn GTGT số 0000045 ký hiệu TU/16P do Công ty Thiên Ưng xuất ngày 15/10/2016, Số tiền: 25.000.000 (Chưa thanh toán)
- Hóa đơn GTGT số 0000078 ký hiệuTU/16P do Công ty Thiên Ưng xuất ngày 11/12/2016, Số tiền: 27.000.000 (Chưa thanh toán)

3. Kết luận:
- Tính đến hết ngày 31/12/2017 CÔNG TY THUẬN PHÁT (bên A )còn phải thanh toán cho Công ty  (bên B) số tiền là: 52.000.000 (Năm mươi hai triệu đồng chẵn)

- Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.


ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)
Tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ về tại đây:

Tải về __________________________________________________

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách đối chiếu công nợ