Câu điều kiện trong php

CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN TRONG PHP

Ở bài trước chúng ta đã đi tìm hiểu về mảng trong php, để tiếp nối cho phần đó thì bài học hôm nay chúng ta sẽ học về các câu lệnh điều kiện trong PHP.

Các câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực thi các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau ( hay còn gọi là lệnh rẽ nhánh).

Câu điều kiện trong php

Ví dụ: Chúng ta có một ứng dụng: cho phép người dùng nhập vào tuổi của mình. Nếu người dùng nhập vào tuổi :

Nhỏ hơn 18 : Thông báo bạn chưa đủ tuổi lái xe.

Lớn hơn hoặc bằng 18 : Thông báo bạn có thể lái xe.

CÁC LOẠI CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN

Thường xuyên khi viết code, bạn muốn thực thi các hành động cho các điều kiện khác nhau. Bạn có thể sử dụng các câu lệnh điều khiển trong code của bạn để làm việc này.

Trong PHP chúng ta có các câu lệnh điều kiện sau:

            if - Thực thi một khối các câu lệnh nếu điều kiện đúng.

if…else - Thực thi một khối các câu lệnh nếu điều kiện đúng hoặc một khối các câu lệnh khác nếu điều kiện sai.

            if…elseif…else - Thực thi các khối lệnh khác nhau khi có từ hai khối lệnh điều kiện trở lên.

            switch - Chọn lựa một trong nhiều khối câu lệnh để thực thi.

CÂU LỆNH ĐIỀU KHIỂN IF

Câu lệnh điều kiện if thực thi một khối các câu lệnh nếu điều kiện trả về đúng.

Cú pháp:

            if ( điều kiện){

                        // Khối các câu lệnh được thực thi nếu điều kiện là đúng.

            }

Ví dụ:

            <?php

$age = 17;

if ($age < 18) {

            echo "You are under 18 years old";

}

Kết quả: You are under 18 years old

Chú ý:

            Điều kiện trong câu lệnh if ở trên trả về giá trị đúng/ sai (true/false). Ví dụ như ở trên biểu thức ($age < 18) trả về true do đó câu lệnh echo “You are under 18 years old”; sẽ được thực hiện.

CÂU LỆNH IF…ELSE

Câu lệnh if…else thực thi một khối các câu lệnh nếu điều kiện trả về đúng (true) hoặc một khối các câu lệnh khác nếu điều kiện trả về sai (false).

Cú pháp:

if ( điều kiện){

                        // Khối các câu lệnh được thực thi nếu điều kiện là đúng.

            } else {

                        // Khối các câu lệnh được thực thi nếu điều kiện là sai.

            }

Ví dụ:

            <?php

$age = 20;

if  ($age < 18) {

            echo "You are under 18 years old";

} else {

                        echo “You are above 18 years old”;

}

Kết quả:  You are above 18 years old

Giải thích: Ví dụ trên in ra chuỗi “You are above 18 years old” bởi vì điều kiện $age < 18 trả về false do $age = 20;

CÂU LỆNH IF…ELSEIF…ELSE

Câu lệnh if…elseif…else thực thi các khối lệnh khác nhau khi có từ hai khối lệnh điều kiện trở lên

Cú pháp:

if ( điều kiện 1){

                        // Khối các câu lệnh được thực thi nếu điều kiện 1 là đúng.

            } elseif ( điều kiện 2) {

                        // Khối các câu lệnh được thực thi nếu điều kiện 2 là đúng.

            } else {

                        // Khối các câu lệnh được thực thi nếu tất cả các điều kiện đều sai

            }

Ví dụ:

<?php

$age = 25;

if  ($age < 18) {

            echo "You are under 18 years old";

} elseif ($age < 20) {

                        echo “You are between 18 and 20 years old”;

} else {

            echo “You are above 20 years old”;

}

Kết quả : You are above 20 years old

CÂU LỆNH SWITCH

Sử dụng câu lệnh switch để chọn một trong một danh sách các khối câu lệnh để thực thi.

Cú pháp:

switch (n) {
    case giá_trị_1:
        //Khối câu lệnh sẽ được thực thi nếu n = giá_trị_1;

        break;
    case giá_trị_2:
        //Khối câu lệnh sẽ được thực thi nếu n = giá_trị_2;
        break;
    case giá_trị_3:
        //Khối câu lệnh sẽ được thực thi nếu n = giá_trị_3;
        break;
    ...
    default:
        //Khối câu lệnh sẽ được thực thi nếu n khác tất cả các giá trị trên;

}

Giải thích:

  • Đầu tiên chúng ta sẽ có một biểu thức ( thường là một biến). Giá trị của biểu thức sẽ được đem đi so sánh với các giá trị trong từng case một. Nếu giá trị của n khớp với giá trị của khối case nào thì các câu lệnh trong khối case đó sẽ được thực thi.
  • Sử dụng break để ngăn code tự động chạy đến các case tiếp theo.
  • Câu lệnh default được sử dụng nếu không có case nào thỏa mãn giá trị của biểu thức n.

Ví dụ:

<?php
$favcolor = "red";

switch ($favcolor) {
    case "red":
        echo "Your favorite color is red!";
        break;
    case "blue":
        echo "Your favorite color is blue!";
        break;
    case "green":
        echo "Your favorite color is green!";
        break;
    default:
        echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
}

Kết quả: Your favorite color is red!

Bài tập: Khai báo một biến $month và gán cho nó một giá trị số nguyên, sau đó sử dụng câu lệnh switch để in ra thông báo tương ứng như sau:
            “Đây là tháng “ + tên_tháng

Còn nếu biến $month nằm ngoài đoạn [1, 12] thì in ra thông báo: “Tháng không hợp lệ”.

Như vậy, chúng ta đã đi tìm hiểu xong về câu lệnh điều kiện trong PHP, ở bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về hàm (function) trong PHP.

Nguồn tham khảo: http://www.w3schools.com/php/php_if_else.asp

Toàn Nguyễn

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Câu điều kiện trong php