Cho tứ diện ABCD gọi MN lần lượt là trung điểm của AB và CD chọn mệnh đề đúng

Chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Cho hình tứ diện ABCD, trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây sai?

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

Hai đường thẳng được gọi là chéo nhau nếu:

Hai đường thẳng được gọi là song song nếu:

Hai đường thẳng song song thì

Một mặt phẳng không thể được xác định nếu ta chỉ biết:

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Cho hình bình hành $ABCD.$ Gọi $Bx, Cy, Dz$ là các đường thẳng song song với nhau lần lượt đi qua $B, C, D$ và nằm về một phía của mặt phẳng $(ABCD),$ đồng thời không nằm trong mặt phẳng $(ABCD).$ Một mặt phẳng đi qua $A$ và cắt $Bx, Cy, Dz$ lần lượt tại các điểm $B’, C’, D’ $ với $BB’ = 2, DD’ = 4.$ Khi đó $CC’$ bằng:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD. Khẳng định nào sau đây sai


A.

NM song song với mặt phẳng (BCD).              

B.

C.

D.

Cho tứ diện đều ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Mệnh đề nào sau đây sai?


A.

B.

C.

D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình tứ diện ABCD, trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 2,511

Cho tứ diện ABCD và điểm G thỏa mãn GA→+GB→+GC→+GD→=0→. Gọi O là giao điểm của GA và mặt phẳng (BCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 2,027

Cho hình tứ diện ABCD có trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây sai.

Xem đáp án » 19/06/2021 862

Cho ABCD.A1B1C1D1 là hình hộp, trong các khẳng định sau khẳng định sai:

Xem đáp án » 19/06/2021 859

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi G là điểm thỏa mãn: GS→+GA→+GB→+GC→+GD→=0→. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 731

Cho tứ diện ABCD. M là điểm trên đoạn AB và MB = 2MA. N là điểm trên đường thẳng CD mà CN→=kCD→. Nếu   MN→,AD→,BC→ đồng phẳng thì giá trị của k là:

Xem đáp án » 19/06/2021 709

Cho tứ diện ABCD. Đặt AB→=a→,AC→=b→,AD→=c→, gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 631

Cho ba vectơ a→,b→,c→ không đồng phẳng. Xét các vectơ x→=2a→+b→;y→=a→−b→−c→,z→=−3a→−2c→. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 335

Cho tứ diện đều ABCD, M là trung điểm của cạnh AB và G là trọng tâm của tam giác BCD. Đặt AB→=b→,AC→=c→,AD→=d→. Phân tích véctơ MG→ theo d→,b→,c→

Xem đáp án » 19/06/2021 308

Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh AD,BC lần lượt lấy M,N sao cho AM = 3MD; BN = 3NC. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD,BC. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 274

Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy M, N sao cho AM = 3MD, BN = 3NC. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD và BC. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 199

Cho tứ diện ABCD và điểm G thỏa mãn GA→+GB→+GC→+GD→=0→ (G là trọng tâm của tứ diện). Gọi G0 là giao điểm của GA và mp BCD. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 182

Trong mặt phẳng (α) cho tứ giác ABCD và một điểm S tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 144

Cho hai điểm phân biệt A, B và một điểm O bất kỳ không thuộc đường thẳng AB. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 121

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng :

a) \(\overrightarrow{MN}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}\right)\)

b) \(\overrightarrow{MN}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\right)\)

Các câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD có M, P lần lượt là trung điểm của AB, CD. Gọi N là điểm thuộc BC sao cho BN=3NC, điểm Q thuộc AD sao cho AQ=\(x\)QD. (\(0< x< 1\))
a) Tính \(\overrightarrow{MN}\), \(\overrightarrow{MP}\), \(\overrightarrow{MQ}\) theo \(\overrightarrow{AB}\), \(\overrightarrow{AC}\), \(\overrightarrow{AD}\).
b) Tìm \(x\) để M, N, P, Q đồng phẳng.