Code bài tập lớn phương pháp tính ngô thu lương năm 2024

  • 1. BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC NHẬP MÔN KĨ THUẬT Đề tài: MẠCH NHÁY LED TRÁI TIM Nhóm thực hiện: Nhóm 11 TRẦN VĂN B SHSV:201156898 Lớp ĐT5 - K46 NGUYỄN THỊ B SHSV:201156898 Lớp ĐT5 - K46 Giảng viên hướng dẫn: GS.TS. NGUYỄN VĂN A Hà Nội, 5-2006
  • 2. 1. Giới thiệu ý tưởng và xác định chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm .....................................................2 1.1 Phân tích nhu cầu và sự cần thiết của sản phẩm..........................................................................................2 1.2 Các sản phẩm đã có trên thị trường (Các công trình bài báo nghiên cứu đã có và có liên quan) ......2 1.2.1. Sản phẩm 1.................................................................................................................................................2 1.2.2. Sản phẩm 2.................................................................................................................................................2 1.3 Các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm.................................................................................................................2 1.3.1. Chức năng sản phẩm.................................................................................................................................2 1.3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm...............................................................................................................2 1.3.3. Các yêu cầu phi chức năng......................................................................................................................3 Phần 2. Phân tích chức năng và lập kế hoạch.....................................................................................................4 2.1 Phân chia chức năng..........................................................................................................................................4 2.1.1. Chức năng 1 ...............................................................................................................................................4 2.1.2. Chức năng 2 ...............................................................................................................................................4 2.2 Lập kế hoạch........................................................................................................................................................4 Phần 3. Lựa chọn phương án kỹ thuật .................................................................................................................6 3.1 Sơ đồ khối của sản phẩm...................................................................................................................................6 3.2 Thuật toán, linh kiện, kiến trúc mạch..............................................................................................................6 Phần 4. Thiết kế mạch ...............................................................................................................................................7 Phần 5. Triển khai ......................................................................................................................................................8 Phần 6. Thực nghiệm.................................................................................................................................................9
  • 3. thiệu ý tưởng và xác định chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm 1.1 Phân tích nhu cầu và sự cần thiết của sản phẩm Phần này giới thiệu ý tưởng thiết kế, phân tích nhu cầu của người dùng. 1.2 Các sảnphẩm đã có trên thị trường (Các công trình bài báo nghiên cứu đã có và có liên quan) Phần này trình bày sơ lược các sản phẩm (các giải pháp, bài báo) đã có trên thị trường. 1.2.1. Sản phẩm 1 Nêu các chức năng chính của sản phẩm. Các chỉ tiêu kỹ thuật và giá thành của sản phẩm. 1.2.2. Sản phẩm 2 1.3 Các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm Phần này làm rõ các yêu cầu chức năng và phi chức năng, các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm. 1.3.1. Chức năng sản phẩm Phần này mô tả bằng lời các chức năng của sản phẩm. Ví dụ: Biến đổi FFT, 64 điểm. Phần cứng thực hiện phép biến đổi FFT 64 điểm số phức. Chương trình dịch ngôn ngữ Verilog: Dịch mã Verilog thành cây cú pháp. Mạch cảm biến khí ga: Đo nồng độ khí ga trong không khí và cảnh báo bằng còi, đèn hoặc SMS. 1.3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm. Phần này trình bày bằng dạng bảng các chỉ tiêu tối thiểu như đầu vào, đầu ra, mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra. 1.3.2.1. Tín hiệu đầu vào Trình bày các tham số như độ lớn của tín hiệu, ý nghĩa của giá trị đầu vào, tốc độ, tần số của tín hiệu. Hình vẽ biểu đồ dạng sóng của tín hiệu vào. Ví dụ:
  • 4. và đầu ra được chia thành các nhóm liên quan đến nhau gọi là các interface. Cổng Kích thước Hướng Description Interface: data in out data_i 64 x 8 bit Vào Dữ liệu vào: gồm 64 số thực biểu diễn dưới dạng dấu phẩy cố định 8 bit start 1 Vào Cờ chỉ ra dữ liệu vào đã sẵn sàng và bắt đầu tính toán data_rdy 1 Ra Cờ chỉ ra việc tính toán kết thúc data_o 64x8 bit Ra Dữ liệu ra: gồm 64 số thực 8 bít 1.3.2.2. Tín hiệu đầu ra 1.3.2.3. Hàm truyền đạt Phần này mô tả hoạt động của sản phẩm được thiết kế. Mối quan hệ giữa đầu vào, thanh ghi và đầu ra. Các trường hợp hoạt động khác nhau. Có thể mô tả phần này bằng a) Hàm toán học đầu ra = f(đầu vào) b) Cấu trúc sơ lược của thiết kế c) Thuật toán mô tả sự tính toán đầu ra từ đầu vào d) Biểu đồ thời gian hoặc đồ thị mô tả mối quan hệ giữa đầu ra và đầu vào về mặt giá trị và thời gian 1.3.3. Các yêu cầu phi chức năng Ở đây nêu một số chỉ tiêu kỹ thuật phi chức năng của sản phẩm. Ví dụ: Giá thành, độ bền, kích cỡ.
  • 5. tích chức năng và lập kế hoạch Phần này phân tích và phân chia các chức năng của sản phẩm từ đó lập ra kế hoạch thiết kế, phát triển sản phẩm. 2.1 Phân chia chức năng Phần này phân tích và chia chức năng của sản phẩm thành các nhóm chức năng nhỏ hơn. Xây dựng sơ đồ chức năng như hình ví dụ dưới: Hình 1. Sơ đồ chức năng của sản phẩm 2.1.1. Chức năng 1 Phần này phân tích cụ thể về đầu vào, đầu ra, mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của chức năng 1. 2.1.2. Chức năng 2 Phần này phân tích cụ thể về đầu vào, đầu ra, mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của chức năng 2. 2.2 Lập kế hoạch Phần này lên kế hoạch thực hiện sản phẩm và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia phát triển sản phẩm Quản lý nhận dạng kí tự trên hệ điều hành Android Quản lý Camera Chụp ảnh Hiển thị kết quả Lưuảnh vào thư mục Quản lý xử lý ảnh Lấy ảnh ra từ thư mục Lọc nhiễu Trích xuất ảnh Quản lý nhận dạng ảnh Quản lý sample So sánh để nhận diện Quản lý đầu ra Đưa ra file text thôngtin kí tự Hiện thị lên TextView Mục Công việc Mô tả Người thực hiện Bắt đầu Kế hoạch kết thúc Ngày kết thúc 1. Quản lý Camera Thực hiện việc lập trình quản lý Camera Bảo 2 Xử lý Các thuật toán xử lý ảnh và Duy
  • 6. tương ứng của thư viện Java Bảng 1. Kế hoạch thực hiện
  • 7. chọn phương án kỹ thuật Phần này trình bày về các phương án kỹ thuật được sử dụng để thiết kế sản phẩm. Có thể là lựa chọn các linh kiện phần cứng cho mạch. Có thể là lựa chọn thuật toán thực hiện một chức năng mạch. Có thể là lựa chọn kiến trúc mạch 3.1 Sơ đồ khối của sản phẩm Phần này làm rõ các khối thực hiện chức năng trong mạch, kết nối và giao tiếp giữa các khối. Phần này phải làm rõ được tín hiệu vào và ra khỏi từng khối. 3.2 Thuật toán, linh kiện, kiến trúc mạch Phần này làm rõ việc lựa chọn thuật toán hay linh kiện phần cứng hay kiến trúc mạch để thực hiện các khối chức năng Mỗi khối chức năng nên nêu ra ít nhất 2 phương án thực hiện và lựa chọn dựa trên các tiêu chí kỹ thuật định lượng.
  • 8. kế mạch Phần này mô tả việc thiết kế cụ thể từng khối chức năng. Nếu là mạch phần cứng thì trình bày sơ đồ nguyên lý, mô phỏng sơ đồ nguyên lý của mạch. Nếu là phần mềm thì trình bày lưu đồ thuật toán, cấu trúc dữ liệu, khai báo các hàm.
  • 9. khai Phần này mô tả việc triển khai toàn bộ sản phẩm Nếu là phần cứng thì trình bày phần layout PCB hoặc tổng hợp và layout IC. Nếu là phần mềm thì trình bày cụ thể một số đoạn code chương trình.
  • 10. nghiệm Phần này mô tả việc kiểm tra sản phẩm, chạy thử sản phẩm. Phần này nên trình bày ở dưới dạng video demo, ảnh sản phẩm. Các kết quả đo thử so sánh sản phẩm với các sản phẩm khac cũng cần được đưa vào dưới dạng các bảng.