Con trăn nlst ftp

Làm thế nào để tải lên FTP bằng mã nguồn Python?

Mới đây, mình vừa làm dự án web scraping mà scraper được khai thác trên nhiều máy chủ khác nhau (8 máy chủ). Vì vậy, dữ liệu lấy được phân tán trên 8 máy chủ này. Trong khi đó, khách hàng thì không thành môi trường Linux hoặc nền yêu cầu cài đặt ra là phải có giải pháp tập trung kết quả để khách hàng dễ dàng tải về

Với yêu cầu như trên, mình đã xuất đề và ứng dụng tự động tải dữ liệu được tải lên 1 máy chủ FTP. Trong dự án này, mình đã sử dụng thư viện ftplib. Đây là thư viện có sẵn trong Python3. Vui lòng xem cách sử dụng thư viện ftplib

Dưới đây là mã nguồn Python để tải lên máy chủ FTP mà mình đang sử dụng,

con trăn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

từ ftplib nhập FTP

nhập os

 

 

HOST= "IP máy chủ FTP"   #112. 78. 32. 11

USERNAME = "tài khoản ftp của bạn"    # Ftp

PASSWD = "mật khẩu fpt của bạn"        # ftp

LOCAL_FILE = 'đường dẫn tệp cần tải lên' #đường dẫn tệp cần tải lên<

 

 

ftp = FTP()

ftp. set_debuglevel(2)

ftp. kết nối(HOST, 21)

ftp. đăng nhập(TÊN NGƯỜI DÙNG,PASSWD)

 

ftp. cwd('/files')

fp = mở(LOCAL_FILE, 'rb')

ftp. storbinary('STOR {}'. định dạng(os. đường dẫn. tên cơ sở(LOCAL_FILE)), fp, 1024)

fp. đóng()

Mời các bạn tham khảo nhé

Con trăn nlst ftp

etuannv

Mình là Tuấn Nguyễn – Một lập trình viên tự làm với hơn 10 năm kinh nghiệm. Mình chuyên làm mảng Web scraping, Web automation, Python, Django

Tôi có mã sau dễ dàng kết nối với máy chủ FTP và mở tệp zip. Tôi muốn tải tập tin đó vào hệ thống cục bộ. Làm thế nào để làm điều đó?

# Open the file for writing in binary mode
print 'Opening local file ' + filename
file = open(filename, 'wb')

# Download the file a chunk at a time
# Each chunk is sent to handleDownload
# We append the chunk to the file and then print a '.' for progress
# RETR is an FTP command

print 'Getting ' + filename
ftp.retrbinary('RETR ' + filename, handleDownload)

# Clean up time
print 'Closing file ' + filename
file.close()

Con trăn nlst ftp

Đã hỏi ngày 20 tháng 7 năm 2012 lúc 6. 15 20/07/2012 lúc 6. 15

Intekhab Khanintekhab Khan Intekhab Khan

1. 7354 huy hiệu vàng18 Huy hiệu bạc27 Huy hiệu đồng4 huy hiệu vàng18 huy hiệu bạc27 huy hiệu đồng

3

handle = open(path.rstrip("/") + "/" + filename.lstrip("/"), 'wb')
ftp.retrbinary('RETR %s' % filename, handle.write)

Kloddant

1. 00110 Huy hiệu bạc19 Huy hiệu đồng10 huy hiệu bạc19 huy hiệu đồng

Đã trả lời ngày 20 tháng 7 năm 2012 lúc 6. 28 20/07/2012 lúc 6. 28

2

A = filename

ftp = ftplib.FTP("IP")
ftp.login("USR Name", "Pass")
ftp.cwd("/Dir")


try:
  ftp.retrbinary("RETR " + filename ,open(A, 'wb').write)
except:
  print "Error"

Mathias711

6. 5124 Huy hiệu vàng40 Huy hiệu bạc57 Huy hiệu đồng4 Huy hiệu vàng40 Huy hiệu bạc57 Huy hiệu đồng

Đã trả lời ngày 20 tháng 7 năm 2012 lúc 6. 33 20/07/2012 lúc 6. 33

Rakeshrakesh Rakesh

79,6K17 Huy hiệu vàng71 Huy hiệu bạc109 Huy hiệu đồng17 huy hiệu vàng71 huy hiệu bạc109 bronze badges

3

FILENAME = 'StarWars.avi'  

with ftplib.FTP(FTP_IP, FTP_LOGIN, FTP_PASSWD) as ftp:
  ftp.cwd('movies')
  with open(FILENAME, 'wb') as f:
    ftp.retrbinary('RETR ' + FILENAME, f.write)

Tất nhiên chúng ta sẽ không ngoan để xử lý các lỗi có thể xảy ra

Đã trả lời ngày 27 tháng 9 năm 2016 lúc 7. 57 27 tháng 9, 2016 lúc 7. 57

RDBRDB RdB

1. 3151 Huy hiệu vàng18 Huy hiệu bạc27 Huy hiệu đồng1 huy hiệu vàng18 huy hiệu bạc27 huy hiệu đồng

1

Xin lưu ý nếu bạn đang tải xuống từ FTP xuống địa phương, bạn cần sử dụng những điều sau

with open( filename, 'wb' ) as file :
    ftp.retrbinary('RETR %s' % filename, file.write)

Nếu không, tập lệnh sẽ lưu vào bộ lưu trữ cục bộ tệp của bạn thay vì FTP

Tôi đã dành một vài giờ để tự mình mắc lỗi

Bên dưới bản ghi

import ftplib

# Open the FTP connection
ftp = ftplib.FTP()
ftp.cwd('/where/files-are/located')


filenames = ftp.nlst()

for filename in filenames:

  with open( filename, 'wb' ) as file :
    ftp.retrbinary('RETR %s' % filename, file.write)

    file.close()

ftp.quit()

Đã trả ngày 2 tháng 1 năm 2019 lúc 12. 29 2 tháng 1, 2019 lúc 12. 29

JDAVIESJDAVIES JDavies

2. 6507 Huy hiệu vàng32 Huy hiệu bạc53 Huy hiệu Đồng7 huy hiệu vàng32 huy hiệu bạc53 huy hiệu đồng

1

Mô-đun ftplib trong thư viện tiêu chuẩn Python có thể được so sánh với trình biên dịch. Use a high level library as. https. //pypi. con trăn. org/pypi/ftputil

Đã trả ngày 20 tháng 1 năm 2015 lúc 11. 51 20 tháng 1, 2015 lúc 11. 51

Guettliguettli guettli

23. 9K66 Huy hiệu vàng308 Huy hiệu bạc590 Huy hiệu Đồng66 huy hiệu vàng308 huy hiệu bạc590 huy hiệu đồng

2

Đây là một mã Python đang hoạt động tốt cho tôi. Nhận xét bằng tiếng Tây Ban Nha nhưng ứng dụng rất dễ hiểu

# coding=utf-8

from ftplib import FTP                                   # Importamos la libreria ftplib desde FTP

import sys

def imprimirMensaje():                                   # Definimos la funcion para Imprimir el mensaje de bienvenida
  print "------------------------------------------------------"
  print "--        COMMAND LINE EXAMPLE        --"
  print "------------------------------------------------------"
  print ""
  print ">>>       Cliente FTP en Python        "
  print ""
  print ">>> python .py    "
  print "------------------------------------------------------"

def f(s):                                          # Funcion para imprimir por pantalla los datos 
  print s

def download(j):                                      # Funcion para descargarnos el fichero que indiquemos según numero  
  print "Descargando=>",files[j]   
  fhandle = open(files[j], 'wb')
  ftp.retrbinary('RETR ' + files[j], fhandle.write)                    # Imprimimos por pantalla lo que estamos descargando    #fhandle.close()
  fhandle.close()                           

ip     = sys.argv[1]                                  # Recogemos la IP    desde la linea de comandos sys.argv[1] 
puerto   = sys.argv[2]                                  # Recogemos el PUERTO  desde la linea de comandos sys.argv[2]
usuario   = sys.argv[3]                                  # Recogemos el USUARIO desde la linea de comandos sys.argv[3]
password  = sys.argv[4]                                  # Recogemos el PASSWORD desde la linea de comandos sys.argv[4]


ftp = FTP(ip)                                        # Creamos un objeto realizando una instancia de FTP pasandole la IP
ftp.login(usuario,password)                                 # Asignamos al objeto ftp el usuario y la contraseña

files = ftp.nlst()                                     # Ponemos en una lista los directorios obtenidos del FTP

for i,v in enumerate(files,1):                               # Imprimimos por pantalla el listado de directorios enumerados
  print i,"->",v

print ""
i = int(raw_input("Pon un Nº para descargar el archivo or pulsa 0 para descargarlos\n"))  # Introducimos algun numero para descargar el fichero que queramos. Lo convertimos en integer

if i==0:                                          # Si elegimos el valor 0 nos decargamos todos los ficheros del directorio                                        
  for j in range(len(files)):                               # Hacemos un for para la lista files y
    download(j)                                     # llamamos a la funcion download para descargar los ficheros
if i>0 and i<=len(files):                                  # Si elegimos unicamente un numero para descargarnos el elemento nos lo descargamos. Comprobamos que sea mayor de 0 y menor que la longitud de files 
  download(i-1)                                      # Nos descargamos i-1 por el tema que que los arrays empiezan por 0 

Đã trả lời ngày 9 tháng 8 năm 2015 lúc 22. 29 9 tháng 8, 2015 lúc 22. 29

Người yêu thích Người yêu thích

2. 0182 Huy hiệu vàng28 Huy hiệu bạc51 Huy hiệu đồng2 Huy hiệu vàng28 Huy hiệu bạc51 Huy hiệu đồng

1

Nếu bạn không giới hạn trong việc sử dụng ftplib, bạn cũng có thể thử mô-đun

handle = open(path.rstrip("/") + "/" + filename.lstrip("/"), 'wb')
ftp.retrbinary('RETR %s' % filename, handle.write)
0. Đây là đoạn trích
import wget
file_loc = 'http://www.website.com/foo.zip'
wget.download(file_loc)

Đã trả lời ngày 19 tháng 10 năm 2020 lúc 7. 14 19/10/2020 lúc 7. 14

Làm cách nào để tải xuống tệp bằng FTP?

Tải lên và tải xuống một tệp lên/từ máy chủ FTP. .

Điều hướng đến thư mục từ xa nơi tệp bạn muốn tải xuống,

Điều hướng đến bộ thư mục cục bộ nơi bạn muốn lưu trữ tệp đã tải xuống,

Chọn tệp bạn muốn tải xuống từ thư mục từ xa và thư mục

Click vào nút tải xuống

Làm cách nào để tải xuống một tệp bằng Python?

Để tải xuống một tệp từ URL bằng Python, hãy làm theo ba bước sau. .

Cài đặt mô-đun yêu cầu và nhập nó vào dự án của bạn

Use request. Nhận () để tải xuống dữ liệu phía sau url đó

Viết tệp vào tệp trong hệ thống của bạn bằng cách gọi Open ()

Làm cách nào để tự động tải xuống các tệp từ FTP?

Auto FTP Manager có thể tự động tải xuống các tệp từ máy chủ FTP của bạn trong một khoảng thời gian được chỉ định. Điều này được thực hiện với sự trợ giúp của bộ lập lịch tích hợp trong Trình quản lý Auto FTP. Để thêm lịch trình chuyển tệp, bạn phải tạo một hồ sơ chuyển tự động. Chuyển đến Tệp >> Hồ sơ kết nối mới. . Điều này được thực hiện với sự trợ giúp của Trình lập lịch biểu tích hợp trong Trình quản lý FTP tự động. Để thêm lịch truyền tệp, bạn phải tạo hồ sơ truyền tự động. Chuyển đến Tệp >> Cấu hình kết nối mới.

Làm thế nào để bạn sử dụng FTP trong Python?

Sau đó chúng ta ra. .

Nhập ftplib ftp = ftplib. ftp("ftp. nluug. nl") ftp. đăng nhập ("ẩn danh", "ftplib-example-1") data = [] ftp

Nhập ftplib ftp = ftplib. ftp("ftp. nluug. nl") ftp

Nhập ftplib nhập sys def getfile (ftp, tên tệp). thử. ftp. retrbinary ("ret" + tên tệp, mở (tên tệp, 'wb')