Dạng bài tập về nguyên tố hóa học lớp 8

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Dạng 1
  • Dạng 2
  • Dạng 3
  • Dạng 4

Dạng 1

Lý thuyết về cấu tạo nguyên tử

* Một số lưu ý cần nhớ

1. Nguyên tử :

Là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi các electron mang điện tích âm.

2. Hạt nhân nguyên tử :

Được tạo ra bởi các proton và nơtron. Trong mỗi nguyên tử, số proton (p, +) bằng số electron (e, -). Tức là 

- Hạt proton và notron có khối lượng tương đương nhau, còn hạt electron có khối lượng rất bé, không đáng kể.

=> Vì vậy, khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử

3. Lớp electron :

Electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

Các nguyên tử có thể liên kết với nhau nhờ electron. 

* Một số ví dụ điển hình

Ví dụ 1: Trong nguyên tử, hạt mang điện là

A. proton

B. proton và hạt nhân

C. proton và electron

D. proton và notron

Hướng dẫn giải chi tiết

Trong nguyên tử, hạt mang điện là hạt proton (+) và electron (-)

Đáp án C

Ví dụ 2: Nguyên tử trung hòa về điện vì

A. số proton bằng số electron

B. số proton bằng số electron

C. số notron bằng số electron

D. có cùng số proton

Hướng dẫn giải chi tiết

Nguyên tử trung hòa về điện vì có số proton bằng số electron.

Đáp án A

Ví dụ 3: Để biểu thị khối lượng của một nguyên tử, người ta dùng đơn vị

A. gam

B. miligam

C. kilogam

D. đvC

Hướng dẫn giải chi tiết

Để biểu thị khối lượng của một nguyên tử, người ta dùng đơn vị đvC

Đáp án D

Ví dụ 4: Trong khoảng không gian giữa hạt nhân và lớp vỏ electron của nguyên tử có những gì?

A. Electron

B. Notron

C. Proton

D. Không có gì

Hướng dẫn giải chi tiết:

Nguyên tử có cấu tạo rỗng => có khoảng không gian trống giữa hạt nhân và lớp vỏ electron của nguyên tử

Đáp án D.

Dạng 2

Tính khối lượng của nguyên tử

* Một số lưu ý cần nhớ

- Ta có khối lượng của 1 hạt proton là 1,6726 . 10-24 gam.

Khối lượng của 1 hạt notron là 1,675 . 10-24 gam, khối lượng của 1 hạt electron là 9,1 . 10 -28 gam.

Gọi mp, mn, me lần lượt là khối lượng của proton, notron, electron

=> m nguyên tử = mp + mn + me

Vì khối lượng electron rất nhỏ, nên ta coi khối lượn nguyên tử bằng khối lượng của hạt nhân.

* Một số ví dụ điển hình

Ví dụ 1: Một nguyên tử nhôm (Al) có 13 proton, 13 electron và 14 notron. Hãy xác định khối lượng của một nguyên tử nhôm.

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có mp = 13 . 1,6726 . 10-24 = 2,174.10-23 = 21,74.10-24 gam

mn = 14 . 1,675 . 10-24 = 2,345.10-23 = 23,45.10-24 gam

me = 13 . 9,1 . 10-28 = 1,183 . 10-26 = 0,01183 . 10-24 gam

=> Khối lượng 1 nguyên tử nhôm là:

mp + mn + me = 21,74.10-24 + 23,45.10-24 + 0,01183 . 10-24 = 45,201 . 10-24 gam

Ví dụ 2: Hạt nhân nguyên tử oxi có chứa 8 notron và 8 proton. Hãy tính khối lượng nguyên tử oxi theo đơn vị gam.

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: đối với 1 nguyên tử, khối lượng của hạt nhân xấp xỉ bằng khối lượng của nguyên tử

 => m nguyên tử O = mp + mn = 8 . 1,672 . 10-24 + 8 . 1,675 . 10-24 = 2,6776 . 10-23= 26,776 . 10-24 gam

Dạng 3

Xác định số proton, notron và số electron của nguyên tử

* Một số lưu ý cần nhớ

- Trong một nguyên tử có số p = số e (1)

Gọi số p, số e, số n có trong nguyên tử lần lượt là p, e, n

=> Tổng số hạt có trong X là: p + e + n (2)

Từ (1) và (2) => Tổng số hạt có trong X là 2p + n

Kết hợp với các dữ kiện trong đề bài để giải hệ phương trình => số p, n , e

* Một số ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tử X có số proton là:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40.

Tổng số hạt = p + e + n = 2p + n = 40 (1)

Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12

=> p + e – n = 2p – n = 12 (2)

Từ (1) và (2) => p = 13; n = 14

Số proton có trong nguyên tử X bằng 13

Ví dụ 2: Tổng số hạt của nguyên tử nguyên tố T là 60. Số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Số hạt nơtron trong nguyên tử nguyên tố T là:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Vì tổng số hạt của nguyên tử nguyên tố T là 60 nên

 p + e + n = 60 → 2p + n = 60 (1)

Vì số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện nên

p + e = 2n → 2p = 2n → p – n = 0 (2)

Giải hệ (1) và (2) ta có: p = 20 và n = 20

Vậy số hạt nơtron trong nguyên tử nguyên tố T là 20.

Ví dụ 3: Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt cơ bản là 40 hạt. Trong hạt nhân của Y, số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 1 hạt. Y có số proton là:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt cơ bản là 40 hạt

 => p + n + e = 2p + n = 40 (1)

Trong hạt nhân Y có số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 1 hạt

 => n – p = 1 (2)

Từ (1) và (2) => p = 13, n = 14

Số proton có trong Y bằng 13.

I - Cấu tạo nguyên tử: Kiến thức: Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điệnNguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm.Hạt nhân nguyên tử tạo bởi ptoton và nơtron. Proton mang điện tích dương, Nơtron không mang điện (n)Trong nguyên tử số p = số e, Trong nguyên tử electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định. (lớp 1: có tối đa 2e. lớp 2: có tối đa 8e. lớp 3: có tối đa 8e.)Bài 1: Hãy điền vào bảng sau:Nguyên tửSố p trong hạt nhânSố e trong nguyên tửSố lớp electronSố e lớp ngoài cùng.Hiđro 1 1 1 1Oxi 8 8 2 6Natri 11 11 13 1kaliCloCacbonnhômBài 2: a) hãy cho biết số lớp e của các nguyên tử có số proton là: 5; 6; 9; 20; 15….b) hãy tính nhanh số e lớp ngoài cùng của các nguyên tử đó.c) Hãy vẽ sơ đồ cấu tạo những nguyên tử trên.II – Nguyên tố hóa học:1. định nghĩa: Là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.2. như vậy số p là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học. Kí hiệu hóa học: bảng 1 sgk/42. Mỗi kí hiệu hóa học còn chỉ 1 nguyên tử nguyên tố đó.3. Nguyên tử khối:Khối lượng của một nguyên tử Cacbon là: 1,9926. 10-23 g.Chọn 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng nguyên tử gọi là đơn vị cacbon (đvC)Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.Đây chỉ là khối lượng tương đối giữa các nguyên tử. Chủ yếu cho biết sự nặng nhẹ của các nguyên tử.1Bài 1: Hãy so sánh xem nguyên tử Lưu huỳnh nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với các nguyên tử sau: oxi; sắt; cacbon; đồng.Bài 2: Hãy xác định nguyên tử X trong mỗi trường hợp sau:a) Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử lưu huỳnh.b) Nguyên tử X nặng gấp 14 lần nguyên tử hiđro.c) 9 nguyên tử X nặng bằng 8 nguyên tử nhôm.d) Nguyên tử X nặng bằng tổng khối lượng của 5 nguyên tử Canxi và 1 nguyên tử Hiđro.Bài 3: Hãy tính khối lượng bằng gam của mỗi nguyên tử các nguyên tố sau: Ca; Mg; Al; Fe; Na; O; S; N; Cl …Bài 4: Hãy cho biết 1 đơn vị cacbon ứng với bao nhiêu gam?III – Đơn chất và hợp chất – Phân tử.1. Đơn chất: là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.2. Hợp chất: là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.3. Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.4. phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon. Bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.5. Mỗi chất là một tập hợp vô cùng lớn những hạt là phân tử hay nguyên tử. tùy điều kiện, một chất có thể ở ba trạng thái: Rắn, lỏng, khí (hay hơi). Ở trạng thái khí các hạt rất xa nhau.Bài 1: Hãy cho biết các chất sau chất nào là đơn chất, hợp chất, giải thích vì sao? Và hãy tính phân tử khối của từng chất.a) Khí ozon, biết phân tử gồm 3 nguyên tử Ob) Khí metan, biết phân tử gồm 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H.c) Khí clo, biết phân tử gồm 2 nguyên tử Cld) Axit sunfuric, biết phân tử gồm 2H, 1S và 4Oe) Đạm urê, biết phân tử gồm 1C, 1O, 2N và 4H.Bài 2: Hãy so sánh phân tử khí nitơ nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử khí oxi; phân tử khí cacbon đioxit CO2; phân tử khí metan: CH4….Bài 3: Hãy xác định nguyên tố X trong mỗi trường hợp sau:a) 1 hợp chất có phân tử gồm 1 X liên kết với 2O, nặng gấp hai lần phân tử khí oxi.b) 1 hợp chất có phân tử gồm 2X liên kết với 3O, nặng bằng tổng hai phân tử canxi cacbonat và phân tử khí hiđro.c) 1 hợp chất có phân tử gồm 1X, 1S và 4O, nặng gấp 2,33 lần phân tử canxi cacbonat.d) 1 hợp chất có phân tử gồm 2Na, 1C và 3X, nặng bằng 1 phân tử canxi cacbonat và 3 phân tử khí hiđro.e) 1 hợp chất có phân tử gồm 2Al, 3X và 12O, nặng 19 lần phân tử nước.Bài 4: Hãy nêu cách tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp các chất sau:a) Hỗn hợp gồm cát, muối ăn và bột sắt.b) Hỗn hợp gồm: đường, bột gạo.2c) Hỗn hợp gồm: khí oxi, khí amoniăc NH3, biết rằng khí oxi ít tan trong nước còn khí amoniăc tan nhiều trong nước.III – Công thức hóa học:1. công thức hóa học của đơn chất: Ax- Đối với đơn chất kim loại, thì x = 1- Đối với đơn chất phi kim, thì thường x = 2. Trừ một số đơn chất như: cacbon; photpho; lưu huỳnh …2. Công thức hóa học của hợp chất: AxByCz….Trong đó A; B; C … là kí hiệu của các nguyên tố.x; y; z … là chữ số chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 phân tử chất (gọi là chỉ số)3. Ý nghĩa của công thức hóa học:- Mỗi công thức hóa học còn chỉ một phân tử của chất.- Mỗi công thức hóa học cho biết 3 ý sau: + Nguyên tố nào tạo ra chất (dựa vào kí hiệu) + Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất (dựa vào các chỉ số). + Phân tử khối của chất.Bài 1: Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất sau:a) Khí lưu huỳnh đioxit: SO2.b) Khí hiđro: H2.c) Cacbon: Cd) Đồng: Cu.e) Axit nitric: HNO3.f) Axit sunfuric: H2SO4.g) Thuốc tím: KMnO4.h) Đạm ure: CO(NH2)2.Bài 2: a) Các cách viết sau chỉ ý gì? 4Na; 5H2O; 16N2; 3NaCl; 7CaCO3…b) Hãy dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: 3 nguyên tử sắt; 6 phân tử nước; 8 phân tử muối natri clorua.Bài 3: Hãy viết CTHH của các chất trong bài 3 trang 2.IV – Hóa trị:1. Hóa trị của một nguyên tố dựa vào hiđro có hóa trị I, hoặc oxi có hóa trị II.2. quy tắc hóa trị: có CTHH AxBy biết hóa trị của A là a, hóa trị của B là b.ta luôn có: a . x = b . y 3. Vận dụng:a) Tính hóa trị của một nguyên tố: ta có a = b.y/x hoặc b = a.x/y.b) Lập công thức hoa học của hợp chất theo hóa trị.Áp dụng quy tắc hóa trị ta có: x/y = b/a. Do x, y là những số nguyên dương và tỉ lệ của chúng thường là những số nguyên đơn giản nhất. từ đó rút ra được x = a’ và y = b’, Bài 1: Hãy xác định hóa trị: a) của nguyên tố N trong các hợp chất: NH3; NO; NO2; N2O5.b) Của nguyên tố Fe trong các hợp chất: FeO; Fe2O3; Fe(OH)2; Fe(OH)3;3c) Của nguyên tố P trong các hợp chất: PH3; P2O5…Bài 2: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất có thành phần gồm:a) Fe (II) và Ob) Fe (III) và SO4 c) Cu (II) và Cl (I)d) Mn (VII) và Oe) H và CO3 (II)f) H và NO3 (I)g) H và PO4 (III)h) Na (I) và SO4 (II)i) Al (III) và SO4Bài 3: Hãy cho biết trong số các công thức sau, công thức nào viết sai? Sửa lại cho đúng:MgO; Na3O2; Ca3PO4; H2SO4; Ba3(PO4)2.Bài 4: Theo hóa trị của Fe trong Fe2O3, hãy chọn CTHH đúng trong số các công thức hóa học sau: Fe(OH)2; Fe2(NO3)3; Fe2(SO4)3; FePO4.IV – Phản ứng hóa học:Bài 1: Hãy cho biết hiện tượng xảy ra như thế nào trong các thí nghiệm sau:a) Đốt cháy ngọn nến rồi úp cốc chụp lên trên.b) Thả mảnh nhôm vào dd axit clohiđric HCl.c) Than trước khi cho vào bếp lò thường phải đập cho kích thước vừa đủ, không nên để quá to hoặc quá bé?d) Nhóm lò xong thì bịt kín cửa bếp lò. Quạt mạnh vào lò.Bài 2: Viết phương trình chữ của các phản ứng hóa học sau:a) Đốt cháy khí metan, khí metan tác dụng với khí oxi trong không khí sinh ra khí cacbon đioxit và hơi nước.b) Nhôm tác dụng với đồng sunfat tạo thành nhôm sunfat và đồng.c) Sắt tác dụng với khí oxi sinh ra oxit sắt từ.d) Đun nóng mạnh thuốc tím (kali pemanganat) bị phân hủy thành kali manganat, mangan đioxit và khí oxi.V – Sự biến đổi chất:1. Hiện tượng vật lí:2. Hiện tượng hóa học:Bài 1: trong số các quá trình dưới đây, đâu là hiện tượng vật lí? Đâu là hiện tượng hóa học? giải thích? Dây sắt bị cắt nhỏ thành từng đoạn ngắn. Hòa tan đường vào nước được nước đường. Thanh sắt để ẩm lâu ngày bị gỉ. Để rượu nhạt lâu ngày chuyển thành giấm ăn. Khi mở chai nước giải khát loại có ga thấy bọt khí sủi lên. Hòa vôi sống vào nước được vôi tôi.VI – Phản ứng hóa học:Bài 1: nhỏ giấm ăn lên tường nhà thấy có bọt khí bay lên.Dấu hiệu nào chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra?Viết phương trình chữ của phản ứng, biết giấm là axit axetic tường nhà có canxi cacbonat sản phẩm sinh ra là canxi clorua, khí cacbonic và nước.4Bài 2: giải thích tại sao khi để ngọn lửa đến gần là cồn đã bắt cháy? Biết rằng cồn cháy được là có sự tham gia của khí oxi, tạo ra nước và khí cacbonic. Viết phương trình chữ của phản ứng.Bài 3: Trên mặt nước vôi trong thường có lớp chất rắn trắng là canxi cacbonat tạo thành do canxi hiđroxit trong nước vôi tác dụng với khí cacbonic trong không khí. Hãy viết phương trình chữ của phản ứng.Bài 4: Giải thích vì sao khi đun ga người ta phải bật lửa. biết ga có chứa khí butan, khi cháy khí butan đã tác dụng với khí oxi trong không khí, sinh ra khí cacbonic và hơi nước phản ứng tỏa ra rất nhiều nhiệt. Khi tắt bếp ta cần khóa bình ga (hoặc khóa bếp). Khi bếp bẩn ngọn lửa không xanh mà đỏ vàng và có thể có khói. Viết phương trình chữ của phản ứng.VII – Định luật bảo toàn khối lượng:Áp dụng: từ định luật bảo toàn khối lượng ta có công thức khối lượng của phản ứng:mA + mB = mC + mDmA + mB = mCmA = mB + mCNhư vậy nếu trong phản ứng có n chất, biết khối của n – 1 chất ta có thể tính được khối lượng của chất còn lại.Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 16 g khí metan người ta phải dùng 64 g khí oxi, sinh ra xg khí cacbonic và 36 g hoi nước. Tính x.Bài 2: Hãy giải thích vì sao khi nung nóng bột đồng ngoài không khí thì khối lượng chất rắn thu được tăng lên. Biết đồng đã tác dụng với khí oxi sinh ra đồng oxit.Bài 3: Hãy cho biết hiện tượng gì sẽ xảy ra trong các thí nghiệm sau: Có 1 chiếc cân thăng bằng, 1 bên để quả nặng, bên kia để bình kín đựng: Bột đồng, nung nóng bình kín. Nung nóng bình hở.  Cho mảnh đá vôi vào bình nước. Cho mảnh đá vôi vào bình đựng axit clohiđric rồi đậy nút kín. Để bình hở.VIII – Phương trình hóa học:Bài 1: a) hoàn thành các phương trình hóa học sau:a) Cr + O2 ---> Cr2O3b) Fe + Br2 ---> FeBr3c) Al + HCl ---> AlCl3 + H2d) BaCO3 + HNO3 ---> Ba(NO3)2 + CO2 + H2Oe) Na2SO3 + H2SO4 ---> Na2SO4 + CO2 + H2Of) Fe(OH)3 + HCl ---> FeCl3 + H2Og) NaNO3 ---> NaNO2 + O2h) BaCl2 + H2SO4 ---> BaSO4 + HClb) Hãy cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.bài 2: Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào chỗ có dấu ? trong các phương trình hóa học sau:a) ?Al(OH)3 ---> ? + 3H2O5b) Fe + ?AgNO3 ---> ? + 2Agc) Mg + ? ---> MgCl2 + H2d) ? + ?HCl ---> AlCl3 + H2e) Cu + ? ---> Cu(NO3)2 + ?AgBài 3: cho sơ đồ của phản ứng sau: Fe(OH)y + H2SO4 ---> Fex(SO4)y + H2Oa) Hãy biện luận để thay x, y (biết rằng x ≠ y) bằng các chỉ số thích hợp rồi lập phương trình hóa học của phản ứng.b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của bốn cặp chất trong phản ứng (tùy chọn)IX – MolBài 1: Hãy cho biết số nguyên tử hoặc số phân tử có trong những lượng chất sau:a) 0,2 mol nguyên tử Cu; 0,5 mol nguyên tử Na; 1,2 mol nguyên tử Mg; 2,5 mol nguyên tử S; 1,4 mol nguyên tử H; 0,015 mol nguyên tử Pb) 0,23 mol phân tử ZnO; 0,025 mol phân tử H2SO4; 1,25 mol phân tử H2O.Bài 2: Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau:a) 0,4 N nguyên tử Ca; 1,12 N nguyên tử Na; 0,012 N nguyên tử Al.b) 0,08 N phân tử CO2; 0,09 N phân tử NH3.Bài 3: Hãy tìm khối lượng mol của những chất sau: Ba; BaO; BaSO4; H3PO4; Mg(NO3)2; Ca(HCO3)2; CO(NH2)2.Bài 4: Hãy tìm thể tích của những khí sau ở đktc:a) 1 mol phân tử O2; 0,2 mol phân tử H2; 0,01 mol phân tử CO2; 2,05 mol phân tử N2.b) Hỗn hợp khí gồm: 0,1 mol phân tử O2; 0,25 mol phân tử H2; 0,015 mol phân tử CO2 và 2,25 mol phân tử N2XI – Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất:Bài 1: Hãy cho biết số mol của những khối lượng chất sau:6 gam C; 0,124 g P; 42 g Fe.3,6 g H2O; 95,48 g CO2; 29,25 g NaClBài 2: Hãy tìm khối lượng của những lượng chất sau:a) 1 mol phân tử O2; 0,2 mol phân tử H2; 0,01 mol phân tử CO2; 2,05 mol phân tử N2.b) Hỗn hợp gồm: 0,4 N nguyên tử Ca; 1,12 N nguyên tử Na; 0,012 N nguyên tử Al.c) 0,23 mol phân tử ZnO; 0,025 mol phân tử CaSO4; 1,25 mol phân tử Al2O3.Bài 3: Hãy cho biết thể tích khí ở đktc của:a) 3,3 g N2O; 95,48 g CO2; 0,5 N phân tử SO2.b) Hỗn hợp khí gồm: 0,08 N phân tử CO2; 0,09 N phân tử NH3.c) Hỗn hợp khí gồm: 0,88 g CO2; 0,68 g NH3.Bài 4: Phải lấy bao nhiêu gam của mỗi chất khí sau để chúng cùng có thể tích khí là 2,24l ở đktc: CO2; H2: O2; NH3; SO2; N2.XII – Tỉ khối của chất khí:Bài 1: Hãy cho biết khí CO2 nặng hay nhẹ hơn các khí sau bao nhiêu lần? H2: O2; NH3; SO2; N2.Bài 2: Hãy cho biết khối lượng mol của các chất sau:6a) Có tỉ khối đối với khí oxi là: 0,0625; 0,53125; 0,875; 2.b) Có tỉ khối đối với không khí là: 0,069; 0,9655; 2,2.Bài 3: Hãy cho biết hỗn hợp khí gồm 0,25 mol O2; 0,125 mol CO2; 2,5 mol H2; 1,5 mol SO2. Nặng hay nhẹ hơn khí hiđro, khí oxi, không khí bao nhiêu lần? Bài 4: Hãy cho biết hỗn hợp khí A gồm 1,25 mol O2; 0,125 mol CO2; 2,5 mol H2; 1,5 mol SO2 nặng hay nhẹ hơn hỗn hợp khí B gồm: 0,25 mol O2; 0,125 mol CO2; 2,5 mol H2; XIII – Tính theo công thức hóa học.Bài 1: Tính thành phần phần trăm của:Fe trong : FeO; Fe2O3; Fe3O4; Fe(OH)2; Fe(OH)3; Fe2(SO4)3; FeSO4.7H2O.C trong: CO; CO2; H2CO3; Na2CO3; CaCO3; Mg(HCO3)2.Bài 2: Hãy tính khối lượng nguyên tố Cu có trong những lượng chất sau: 0,23 mol CuO; 12 gam CuSO4; 5 gam CuSO4.5H2O; 1,2 mol Na2CO3.10H2O.Bài 3: Xác định công thức hóa học của những hợp chất có thành phần gồm:70% Fe và 30% O, biết khối lượng mol hợp chất là 160 g.33,33% Na, 20,29% N, 46,37% O và Mh/c = 69 g23,7%S, 23,7%O và 52,6%Cl, biết hợp chất có tỉ khối hơi so với khí hiđro bằng 67,5 lần.Phân tích 12,6 g một hợp chất vô cơ ta được 4,6 g Na, 3,2 g S và 4,8 g O. biết khối lượng mol hợp chất là 106 g.Bài 4: Xác định công thức hóa học của các hợp chất có thành phần gồm:a) 15,8% Al, 28,1% S và 56,1% O Al2(SO4)3b) mFe : mS : mO = 7 : 6 : 12 Fe2(SO4)3c) Đem nung 2,45 g một muối vô cơ, thì thu được 672 ml khí oxi ở đktc, phần chất rắn còn lại chứa 52,35 % K và 47,65% Cl KClO3Bài 5: một nguyên tố R tạo với oxi hai loại oxit: RaOx và RbOy với a ≥ 1; b < 2. tỉ số khối lượng phân tử của 2 oxit bằng 1,25 và tỉ số % khối lượng oxi trong 2 oxit bằng 1,2. Giả sử x > y. Xác định công thức hóa học của 2 oxit.Hướng dẫn giải: x > y  M RaOx : M RbOy = 1,25Và: 2,116:16=ybxaOMRyOMRx2,11:25,1=yx suy ra: x : y = 3 : 2Như vậy ta chỉ có các trường hợp sau:a = 1 và b = 1. Giải được R = 32 và R là Sa = 2 và b = 1. Giải được R < 0 loại.XIII – Tính theo phương trình hóa học:Bài 1: cho sơ đồ Cu + O2 ---> CuOa) Tính khối lượng CuO sinh ra khí có 2,56 g Cu tham gia phản ứng.b) Tính khối lượng Cu cần dùng để điều chế 4 g CuO.c) Tính khối lượng Cu và thể tích khí oxi cần dùng ở đktc, để điều chế 24 g CuO.Bài 2: cho sơ đồ : Zn + HCl ---> ZnCl2 + H2. Nếu có 16,25 g Zn tham gia phản ứng. hãy tính:7

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Dạng bài tập về nguyên tố hóa học lớp 8