Đặt điện áp xoay chiều u=uocos(wt) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện

Đặt điện áp xoay chiều u = U0coswt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ

A. Lớn khi tần số của dòng điện lớn.

B.Nhỏ khi tần số của dòng điện lớn.

C. Nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ.

D.Không phụ thuộc vào tần số của dòng điện.

Đặt điện áp xoay chiều u = U0coswt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Biết tụ điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là?

A. i = wCU0cos(wt -

).

B. i = wCU0cos(wt + p).

C. i = wCU0cos(wt +

).

D. i = wCU0coswt.

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Các mạch điện xoay chiều - Dòng điện xoay chiều - Vật Lý 12 - Đề số 1

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Khi tăng tần số dòng điện xoay chiều lên 3 lần thì dung kháng của tụ điện:

 • Một tụ điện có

  mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp
  . Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là:

 • Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu tụ điện thì:

 • Đặt vào hai đầu đoạn một điện áp

  vào hai đầu cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là 2A. Hệ số tự cảm L có giá trị:

 • Đặt một điện áp u=U0cosωt(V) vào hai đầu một đoạn mạch chỉ chứa một tụ điện có điện dung C.Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là:

 • Trong một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện xoay chiều sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch một góc nhỏ hơn

  /2 thì:

 • Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 30Ω và độ tự cảm L = 6/10π(H) nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = U0cos100πt (V) không đổi. Khi điều chỉnh C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi điều chỉnh C = C2 thì dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại. Tỉ số

  bằng:

 • Đặt một hiệu điện thế

  vào hai đầu của một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=2/πH. Biểu thức của cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây là:

 • Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10-9C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10-6Α thì điện tích trên tụ điện là:

 • Đặtđiệnáp xoay chiều

  vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tựcảm
  . Ở thờiđiểmđiệnáp giữa hai đầu cuộn cảm là
  thì cường độn dòngđiện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường độ dòngđiện qua cuộn cảm là:

 • Cho dòng điện có cường độ

  (i tính bằng A, t tính bằng s)chạy qua cuộn cảm thuần có độ tự cảm
  .Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng:

 • Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L một điện áp có biểu thức u= U0cos(ωt + φ). Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch là:

 • Đặt điện áp xoay chiều

  (t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần với độ tự cảm 1 H thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần có biểu thức:

 • Đặt một điện áp u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch, i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức nào sau đây đúng?

 • Trong mạch dao động điện từ LC, dòng điện tức thời tại thời điểm năng lượng điện trường có giá trị gấp n lần năng lượng từ trường xác định bằng biểu thức:

 • Đặt điện áp

  vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm
  . Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là
  V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm này là ?

 • Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện và cuộn thuần cảm mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây thuần cảm là 60 V và hai đầu tụ điện là 80 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng:

 • Đặt một điện áp xoay chiều

  (trong đó U > 0,w > 0) vào hai đầu cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là:

 • Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian:

 • Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm tụ điện C mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. M là điểm nối giữa tụ điện và cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số góc

  . Khi điện áp giữa A và M là 30V thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:

 • Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm

  (H) có biểu thức
  A, t tính bằng giây. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch này là ?

 • (trong đó U và ω không đổi) vào đoạn mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được.Thay đổi giá trị của C thì nhận thấy: Với C = C1thì điện áp hai đầu tụ điện có giá trị hiệu dụng 40V và trễ pha hơn so với điện áp hai đầu mạch góc là φ1. Với C = C2thì dòng điện trong mạch trễ pha so với điện áp hai đầu mạch cũng là φ1, điện áp giữa hai đầu tụ khi đó là 20V và mạch tiêu thụ công suất =3/4công suất cực đại mà nó có thể tiêu thụ. Điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch gần nhất giá trị nào sau đây?

 • Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=1/ππ(H) có biểu thức

  (A) t tính bằng giây. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch này là:

 • Một tụ điện có

  mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp
  . Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là:

 • Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có điện dung C một điện áp có biểu thức u = U0cos(ωt + φ). Tại thời điểm cường độ dòng điện chạy qua mạch có giá trị i = U0ωC thì điện áp tức thời giữa hai bản tụ bằng:

 • Đặt điện áp

  vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện tức tức thời qua cuộn cảm là:

 • Một đèn nêon được đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 100sin100∏t (V). Đèn sẽ tắt nếu hiệu điện thế tức thời đặt vào đèn có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50V. Khoảng thời gian đèn tắt trong mỗi nửa chu kỳ của dòng điện xoay chiều là bao nhiêu?

 • vào hai đầu điện trở R=20Ω. Cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng là

 • Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần , điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp .Điện trở R=100Ω, tụ điện C có thể thay đổi ngược .Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định điện áp hiệu dụng U=200V và tần số không đổi . Thay đổi C để ZC=200Ω Thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn R-C là URCđạt cực đại . Khi đó giá trị của URClà:

 • Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là

  và cường độ dòng điện cực đại là
  . Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến một nửa giá trị cực đại là:

 • Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là:

 • Đặt điện áp xoay chiều

  vào hai đầu một điện trở thuần R = 110Ω thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng
  A. Giá trị U bằng:


 • Đặt điện áp u = U0cos (100πt) (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm L =

  H và điện trở r = 5
  Ω , tụ điện có điện dung C =
  F. Tại thời điểm t1 (s), điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây có giá trị 15 V, đến thời điểm t2 = t1 +
  (s) thì điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện cũng bằng 15 V. Giá trị U0 bằng:

 • Đặt điệnáp

  (t đượctínhbằng s) vào hai đầumộttụđiện có điện dung
  . Dung kháng của tụ điện là ?

 • Xét đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện C:

 • Đặt một điện áp xoay chiều

  (trong đó U > 0,w > 0) vào hai đầu cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là:

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Với năm chữ số

  ,
  ,
  ,
  ,
  có thể lập được bao nhiêu số có
  chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho
  ?

 • Biết

  , khi đó giá trị của
  được tính theo
  là:

 • Gọi

  lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
  trên đoạn
  . Mối liên hệ giữa
  là:

 • Cho hàm số

  . Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục
  có diện tích phần nằm phía trên trục
  và phần nằm phía dưới trục
  bằng nhau. Giá trị của
  là ?

 • cho các điểm
  ;
  . Tọa độ của véc-tơ

 • Cho

  . Tính giá trị của a

 • Cho hình bình hành

  có cạnh
  cố định. Nếu
  thì quỹ tích điểm D là: