Hướng dẫn colors in turtle python - màu sắc trong trăn rùa

Hướng dẫn colors in turtle python - màu sắc trong trăn rùa

Show

Nội dung chính ShowShow

 • Vẽ và tô màu hình vuông:
 • Video hướng dẫn:
 • Code hướng dẫn:
 • Vẽ và tô màu ngôi sao:
 • Video hướng dẫn:
 • Code hướng dẫn:
 • Vẽ và tô màu ngôi sao:
 • 3. Thiết lập con trỏ vẽ
 • 4. Code vẽ từng bộ phận
 • Khai báo thư viện và tạo đối tượng của Turtle
 • Các phương thức chuyển động của rùa
 • turtle.forward(khoảng cách) hoặc turtle.fd(khoảng cách)
 • turtle.forward(khoảng cách) hoặc turtle.fd(khoảng cách)
 • turtle.forward(khoảng cách) hoặc turtle.fd(khoảng cách)
 • turtle.setx(x)
 • turtle.sety(y) 
 • turtle.forward(khoảng cách) hoặc turtle.fd(khoảng cách)
 • turtle.home( ) 
 • turtle.forward(khoảng cách) hoặc turtle.fd(khoảng cách)
 • turtle.forward(khoảng cách) hoặc turtle.fd(khoảng cách)
 • turtle.stamp( ) 
 • turtle.clearstamp(stampid) 
 • turtle.back(khoảng cách) hoặc turtle.bk(khoảng cách) hoặc turtle.backward(khoảng cách)
 • turtle.undo( ) 
 • turtle.clearstamps(n = None) 
 •     n - một số nguyên (hoặc >>> t.right(90) >>> t.forward(100) >>> t.left(90) >>> t.backward(100)02)
 • “fastest”: 0
 • “fast”: 10
 • turtle.xcor( ) 
 • turtle.ycor( ) 
 • turtle.heading( ) 
 • “slow”: 3
 • turtle.clearstamps(n = None) 
 •     n - một số nguyên (hoặc >>> t.right(90) >>> t.forward(100) >>> t.left(90) >>> t.backward(100)02)
 • turtle.back(khoảng cách) hoặc turtle.bk(khoảng cách) hoặc turtle.backward(khoảng cách)
 •     n - một số nguyên (hoặc >>> t.right(90) >>> t.forward(100) >>> t.left(90) >>> t.backward(100)02)
 • “fastest”: 0
 • “fast”: 10
 •     n - một số nguyên (hoặc >>> t.right(90) >>> t.forward(100) >>> t.left(90) >>> t.backward(100)02)
 • “fastest”: 0
 • turtle.isdown( ) 
 • turtle.pencolor(*args) 
 • “fast”: 10
 • “slow”: 3
 • Thông số:
 • Xóa tất cả hoặc n stamp đầu hoặc cuối của turtle. Nếu n là >>> t.right(90) >>> t.forward(100) >>> t.left(90) >>> t.backward(100)02, xóa tất cả các stamp, nếu n > 0 xóa n stamp đầu tiên, nếu n 
 • turtle.speed(tốc độ = None) 
 • Đặt tốc độ của rùa thành giá trị nguyên trong phạm vi 0..10. Nếu không có đối số được đưa ra, trả về tốc độ hiện tại.
 • “slowest”: 1
 • Trạng thái rùa 
 • Trạng thái rùa 
 • Trả về đa giác hình dạng hiện tại dưới dạng tuple của các cặp tọa độ. Điều này có thể được sử dụng để xác định một hình dạng mới hoặc các thành phần của hình dạng ghép.
 • Liên kết thú vị với các sự kiện phát hành nút chuột trên con rùa này. Nếu vui là >>> t.right(90) >>> t.forward(100) >>> t.left(90) >>> t.backward(100)02, các ràng buộc hiện có được loại bỏ.
 • >>> t.right(90) >>> t.forward(100) >>> t.left(90) >>> t.backward(100)29t.penup() t.speed('slow') #Tốc độ vẽ của con trỏ t.bgcolor('Dodger blue') ti.sleep(10) t.hideturtle()38( Kích thước ) 
 • Phương pháp TurtleScreen / Màn hình và chức năng tương ứng 
 • Kiểm soát cửa sổ 
 • Xóa tất cả các bản vẽ và tất cả các con rùa khỏi TurtleScreen. Đặt lại TurtleScreen hiện tại trống về trạng thái ban đầu: nền trắng, không có hình nền, không ràng buộc sự kiện và theo dõi.
 • Liên kết thú vị với sự kiện nhấn phím nếu phím được đưa ra hoặc với bất kỳ sự kiện nhấn phím nào nếu không có phím nào được đưa ra. Lưu ý: để có thể đăng ký các sự kiện quan trọng, TurtleScreen phải có trọng tâm. (Xem phương pháp t.penup() t.speed('slow') #Tốc độ vẽ của con trỏ t.bgcolor('Dodger blue') ti.sleep(10) t.hideturtle()86.)
 • Trả lại Canvas của TurtleScreen này. Hữu ích cho những người trong cuộc, những người biết phải làm gì với Tkinter Canvas.

Trợ giúp và cấu hình  Kiến thức cơ bản về Turtle trong Python

Làm thế nào để sử dụng sự giúp đỡ 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
8, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
9, v.v. là một mô-đun có sẵn trong Python. Nó cung cấp khả năng vẽ bằng cách sử dụng màn hình làm nơi để vẽ và con rùa làm bút vẽ. Để vẽ thứ gì đó trên màn hình, chúng ta cần di chuyển con rùa. Để di chuyển rùa ta có các hàm như 8, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
9, v.v.
 là một mô-đun có sẵn trong Python. Nó cung cấp khả năng vẽ bằng cách sử dụng màn hình làm nơi để vẽ và con rùa làm bút vẽ. Để vẽ thứ gì đó trên màn hình, chúng ta cần di chuyển con rùa. Để di chuyển rùa ta có các hàm như 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
8, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
9, v.v.

Để tô màu vào các hình do rùa vẽ thì module turtle cung cấp ba hàm sau:

fillcolor(): Hàm này giúp chọn màu tô cho hình dạng. Nó nhận tham số đầu vào là tên màu hoặc giá trị hex (hệ 16) của màu. Tên màu được thể hiện bằng tiếng Anh.Giá trị hex của màu là một chuỗi (bắt đầu bằng '#') gồm các số thập lục phân, tức là #RRGGBB. R, G và B là các số thập lục phân (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F).: Hàm này giúp chọn màu tô cho hình dạng. Nó nhận tham số đầu vào là tên màu hoặc giá trị hex (hệ 16) của màu. Tên màu được thể hiện bằng tiếng Anh.Giá trị hex của màu là một chuỗi (bắt đầu bằng '#') gồm các số thập lục phân, tức là #RRGGBB. R, G và B là các số thập lục phân (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F).: Hàm này giúp chọn màu tô cho hình dạng. Nó nhận tham số đầu vào là tên màu hoặc giá trị hex (hệ 16) của màu. Tên màu được thể hiện bằng tiếng Anh.
Giá trị hex của màu là một chuỗi (bắt đầu bằng '#') gồm các số thập lục phân, tức là #RRGGBB. R, G và B là các số thập lục phân (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F).

begin_fill(): Hàm này cho rùa biết rằng tất cả các đối tượng đồ họa đã đóng sắp tới cần được tô bằng màu đã chọn ở hàm fillcolor().: Hàm này cho rùa biết rằng tất cả các đối tượng đồ họa đã đóng sắp tới cần được tô bằng màu đã chọn ở hàm fillcolor().: Hàm này cho rùa biết rằng tất cả các đối tượng đồ họa đã đóng sắp tới cần được tô bằng màu đã chọn ở hàm fillcolor().

end_fill(): hàm này thông báo cho rùa dừng việc lấp đầy các đối tượng đồ họa đã đóng sắp tới.: hàm này thông báo cho rùa dừng việc lấp đầy các đối tượng đồ họa đã đóng sắp tới.: hàm này thông báo cho rùa dừng việc lấp đầy các đối tượng đồ họa đã đóng sắp tới.

Vẽ và tô màu hình vuông:

Video hướng dẫn:

Code hướng dẫn:

import turtle as penturtle as penturtle as pen

size = int(input("Mời nhập độ dài cạnh hình vuông: "))int(input("Mời nhập độ dài cạnh hình vuông: "))int(input("Mời nhập độ dài cạnh hình vuông: "))

col = input("Mời nhập màu cho hình vuông (nếu là mã màu thì có dạng #RRGGBB): ")input("Mời nhập màu cho hình vuông (nếu là mã màu thì có dạng #RRGGBB): ")input("Mời nhập màu cho hình vuông (nếu là mã màu thì có dạng #RRGGBB): ")

# thiết lập màu tôpen.fillcolor(col)pen.fillcolor(col)
pen.fillcolor(col)

# bắt đầu tô màupen.begin_fill()pen.begin_fill()
pen.begin_fill()

# vẽ hình vuông kích thước sizefor _ in range(4):  pen.forward(size)  pen.right(90)for _ in range(4):  pen.forward(size)  pen.right(90)
for _ in range(4):
  pen.forward(size)
  pen.right(90)

# kết thúc tô màupen.end_fill()pen.end_fill()
pen.end_fill()

Nếu ta nhập vào cạnh có kích thước 200 và màu là red thì kết quả sẽ như thế này:

Vẽ và tô màu ngôi sao:

Video hướng dẫn:

Code hướng dẫn:

import turtle as penturtle as penturtle as pen

size = int(input("Mời nhập độ dài cạnh hình vuông: "))int(input("Mời nhập độ dài cạnh hình vuông: "))int(input("Mời nhập kich thước cạnh ngôi sao: "))

col = input("Mời nhập màu cho hình vuông (nếu là mã màu thì có dạng #RRGGBB): ")input("Mời nhập màu cho hình vuông (nếu là mã màu thì có dạng #RRGGBB): ")input("Mời nhập màu cho ngôi sao (nếu là mã màu thì có dạng #RRGGBB): ")

# thiết lập màu tôpen.fillcolor(col)pen.fillcolor(col)
pen.fillcolor(col)

# bắt đầu tô màupen.begin_fill()pen.begin_fill()
pen.begin_fill()

# vẽ hình vuông kích thước sizefor _ in range(4):  pen.forward(size)  pen.right(90)for _ in range(4):  pen.forward(size)  pen.right(90)
for _ in range(5):
  pen.forward(size)
  pen.right(144)

# kết thúc tô màupen.end_fill()pen.end_fill()
pen.end_fill()

Nếu ta nhập vào cạnh có kích thước 200 và màu là red thì kết quả sẽ như thế này:

Vẽ và tô màu ngôi sao:

size = int(input("Mời nhập độ dài cạnh hình vuông: "))int(input("Mời nhập kich thước cạnh ngôi sao: "))

col = input("Mời nhập màu cho hình vuông (nếu là mã màu thì có dạng #RRGGBB): ")input("Mời nhập màu cho ngôi sao (nếu là mã màu thì có dạng #RRGGBB): ")

 • # vẽ hình vuông kích thước sizefor _ in range(4):  pen.forward(size)  pen.right(90)for _ in range(5):  pen.forward(size)  pen.right(144)
 • Python được sử dụng trong đồ họa thông qua các gói như Tkinter, Canvas. Và trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện Turtle trên Python.
 • Nội dung chính
 • 3. Thiết lập con trỏ vẽ
 • 4. Code vẽ từng bộ phận
 • Khai báo thư viện và tạo đối tượng của Turtle
 • Các phương thức chuyển động của rùa
 • turtle.forward(khoảng cách) hoặc turtle.fd(khoảng cách)
 • turtle.back(khoảng cách) hoặc turtle.bk(khoảng cách) hoặc turtle.backward(khoảng cách)
 • turtle.setx(x)
 • turtle.sety(y) 
 • turtle.right(góc) hoặc turtle.rt(góc)
 • turtle.home( ) 
 • turtle.left(góc) hoặc turtle.lt(góc)
 • turtle.goto(x, y = None) hoặc turtle.setpos(x, y = None) hoặc turtle.setposition(x, y = None)
 • turtle.setheading(to_angle)  hoặc turtle.seth(to_angle)
 • turtle.clearstamp(stampid) 
 • turtle.circle(bán_kính, phạm_vi = None, bước = None) 
 • turtle.undo( ) 
 • turtle.dot(kích_thước = None, "color") 
 • turtle.stamp( ) 
 • turtle.clearstamps(n = None) 
 • turtle.speed(tốc độ = None) 
 • turtle.xcor( ) 
 • turtle.ycor( ) 
 • turtle.heading( ) 
 • Làm việc với vị trí của rùa
 • turtle.position( )  hoặc turtle.pos( ) 
 • turtle.towards(x, y = None) 
 • turtle.distance(x, y = None)
 • Cài đặt đơn vị đo
 • turtle.degrees(fullcircle = 360.0)
 • turtle.pensize(width = None)  hoặc turtle.width(width = None ) 
 • turtle.pen(pen = None, **pendict)
 • turtle.isdown( ) 
 • turtle.pencolor(*args) 
 • Trạng thái rùa 
 • Sử dụng sự kiện 
 • Phương pháp đặc biệt Rùa 
 • Hình dạng hợp chất 
 • Phương pháp TurtleScreen / Màn hình và chức năng tương ứng 
 • Kiểm soát cửa sổ 
 • Kiểm soát hoạt hình
 • Sử dụng các sự kiện màn hình
 • Phương thức nhập 
 • Cài đặt và phương pháp đặc biệt 
 • Phương pháp riêng cho màn hình, không được thừa kế từ TurtleScreen 
 • Lớp Công 
 • Trợ giúp và cấu hình 
 • Làm thế nào để sử dụng sự giúp đỡ 
 • Bản dịch của docstrings sang ngôn ngữ khác nhau 
 • Cách cấu hình Màn hình và Rùa 
 • turtledemo- Kịch bản demo 
 • Thay đổi kể từ khi Python 2.6 
 • Thay đổi kể từ khi Python 3.0 

Turtle Graphics là một chương trình con có sẵn trong Python khi bạn đã cài Python lên máy bạn. Turtle (con rùa) đây chỉ là hình ảnh tưởng tượng, nó cầm cây bút để vẽ, di chuyển đến đâu là nó vẽ đường thẳng đến đó. Nó vẽ bằng những cái chấm (dots-pixels) trên màn hình. là một chương trình con có sẵn trong Python khi bạn đã cài Python lên máy bạn. Turtle (con rùa) đây chỉ là hình ảnh tưởng tượng, nó cầm cây bút để vẽ, di chuyển đến đâu là nó vẽ đường thẳng đến đó. Nó vẽ bằng những cái chấm (dots-pixels) trên màn hình. là một chương trình con có sẵn trong Python khi bạn đã cài Python lên máy bạn. Turtle (con rùa) đây chỉ là hình ảnh tưởng tượng, nó cầm cây bút để vẽ, di chuyển đến đâu là nó vẽ đường thẳng đến đó. Nó vẽ bằng những cái chấm (dots-pixels) trên màn hình.

Muốn sử dụng chương trình nhỏ turtle graphics của Python thì phải import nó vào từ “thư viện” của Python trong đó còn rất nhiều những chương trình nhỏ do Python soạn sẵn. Cần cái nào là phải nhập (gọi, call) chúng vào chương trình của mình bằng lệnh import. Ở đây ta cần gọi chương trình nhỏ turtle để vẽ nên ta dùng lệnh import turtle.

def rectangle(hor,ver,col):
  t.pendown() #tạo con trỏ
  t.pensize(1) #kích cỡ
  t.color(col)
  t.begin_fill()
  for counter in range(1,3): #đây là một vòng lặp (loop)
    t.forward(hor)
    t.right(90)
    t.forward(ver)
    t.right(90)
  t.end_fill()
  t.penup()

Có bốn hướng có thể di chuyển vào:

 • Ở đằng trước
 • Phía sau
 • Trái
 • Đúng

Con trỏ di chuyển 

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
0hoặc 
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
1theo hướng mà nó phải đối mặt. Bạn có thể thay đổi hướng này bằng cách xoay nó 
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
2hoặc 
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
3theo một mức độ nhất định. Bạn có thể thử từng lệnh như vậy:

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
0hoặc 
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
1theo hướng mà nó phải đối mặt. Bạn có thể thay đổi hướng này bằng cách xoay nó 
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
2hoặc 
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
3theo một mức độ nhất định. Bạn có thể thử từng lệnh như vậy:
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
3hoặc 
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
1theo hướng mà nó phải đối mặt. Bạn có thể thay đổi hướng này bằng cách xoay nó 
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
2hoặc 
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
3theo một mức độ nhất định. Bạn có thể thử từng lệnh như vậy:
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
3

3. Thiết lập con trỏ vẽ

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
4

4. Code vẽ từng bộ phận

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
5

Code đầy đủ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
6

Thành quả:

 • Đào tạo
 • Lập trình
 • Web
 • FW-CMS
 • Video
 • Video1
 • Other
 • DataBase
 • News


Các khóa học miễn phí qua video:
Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript

Khai báo thư viện và tạo đối tượng của Turtle

Khai báo thư viện:

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
4

Tạo đối tượng của Turtle

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
5

Các phương thức chuyển động của rùa

turtle.forward(khoảng cách) hoặc turtle.fd(khoảng cách)

Thông số

khoảng cách  - một số (số nguyên hoặc số float)  - một số (số nguyên hoặc số float)  - một số (số nguyên hoặc số float)

Di chuyển rùa về phía trước một khoảng cách xác định (tính bằng pixel) theo hướng rùa đang hướng tới.

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
9

turtle.back(khoảng cách) hoặc turtle.bk(khoảng cách) hoặc turtle.backward(khoảng cách)

Thông số

khoảng cách  - một số (số nguyên hoặc số float)  - một số (số nguyên hoặc số float)  - một con số

Di chuyển rùa về phía trước một khoảng cách xác định (tính bằng pixel) theo hướng rùa đang hướng tới.

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
0

turtle.back(khoảng cách) hoặc turtle.bk(khoảng cách) hoặc turtle.backward(khoảng cách)

Thông số

khoảng cách  - một số (số nguyên hoặc số float)  - một số (số nguyên hoặc số float)  - một số (số nguyên hoặc số float)

Di chuyển rùa về phía trước một khoảng cách xác định (tính bằng pixel) theo hướng rùa đang hướng tới.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
1

Ví dụ:

Thông số

khoảng cách  - một số (số nguyên hoặc số float)  - một số (số nguyên hoặc số float)  - một số (số nguyên hoặc số float)

Di chuyển rùa về phía trước một khoảng cách xác định (tính bằng pixel) theo hướng rùa đang hướng tới.

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0

turtle.back(khoảng cách) hoặc turtle.bk(khoảng cách) hoặc turtle.backward(khoảng cách)

khoảng cách  - một số (số nguyên hoặc số float)  - một con số

khoảng cách  - một con số - một số hoặc một cặp/vectơ số

Di chuyển rùa về phía sau một khoảng cách, ngược với hướng rùa đang đi. - một số hoặc một cặp/vectơ số - một số hoặc 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302

turtle.right(góc) hoặc turtle.rt(góc) - một số hoặc 

góc  - một số (số nguyên hoặc số float)

Xoay rùa phải theo   đơn vị góc . (Đơn vị theo độ mặc định, nhưng có thể được đặt qua   chức năng 

Ví dụ:

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)

turtle.setx(x)

khoảng cách  - một số (số nguyên hoặc số float)  - một con số

khoảng cách  - một con số - một số (số nguyên hoặc số float)

turtle.right(góc) hoặc turtle.rt(góc)

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
30

turtle.sety(y) 

Thông số

khoảng cách  - một số (số nguyên hoặc số float) - một số (số nguyên hoặc số float) - một số (số nguyên hoặc số float)

Di chuyển rùa về phía trước một khoảng cách xác định (tính bằng pixel) theo hướng rùa đang hướng tới.

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
31

Thông số

khoảng cách  - một số (số nguyên hoặc số float) - một số (số nguyên hoặc số float)

Di chuyển rùa về phía trước một khoảng cách xác định (tính bằng pixel) theo hướng rùa đang hướng tới. - một số (số nguyên hoặc số float)

turtle.right(góc) hoặc turtle.rt(góc)

turtle.back(khoảng cách) hoặc turtle.bk(khoảng cách) hoặc turtle.backward(khoảng cách)

khoảng cách  - một con số

Di chuyển rùa về phía sau một khoảng cách, ngược với hướng rùa đang đi. - một số (số nguyên hoặc số float)

góc  - một số (số nguyên hoặc số float)

Xoay rùa phải theo   đơn vị góc . (Đơn vị theo độ mặc định, nhưng có thể được đặt qua   chức năng 

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
6 và  
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
7chức năng.) Hướng góc phụ thuộc vào chế độ rùa, xem  
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
8.

turtle.left(góc) hoặc turtle.lt(góc)

Xoay trái rùa một góc. (Đơn vị theo độ mặc định, nhưng có thể được đặt lại bằng hàm 

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
9
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
300 và  
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
7). Hướng góc phụ thuộc vào chế độ rùa.

turtle.goto(x, y = None) hoặc turtle.setpos(x, y = None) hoặc turtle.setposition(x, y = None)

Thông số:

    x - một số hoặc một cặp/vectơ số

    y - một số hoặc 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
32

turtle.home( ) 

Thông số

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
33

Thông số

khoảng cách  - một số (số nguyên hoặc số float) - một số (số nguyên hoặc số float)

Di chuyển rùa về phía trước một khoảng cách xác định (tính bằng pixel) theo hướng rùa đang hướng tới. - một số

turtle.back(khoảng cách) hoặc turtle.bk(khoảng cách) hoặc turtle.backward(khoảng cách)  - một số (hoặc 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302)

khoảng cách  - một con số - một số nguyên (hoặc 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302)

khoảng cách  - một con số

Di chuyển rùa về phía sau một khoảng cách, ngược với hướng rùa đang đi. - một số (số nguyên hoặc số float)

góc  - một số (số nguyên hoặc số float)

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
34

Thông số

khoảng cách  - một số (số nguyên hoặc số float) - một số (số nguyên hoặc số float)

Di chuyển rùa về phía trước một khoảng cách xác định (tính bằng pixel) theo hướng rùa đang hướng tới. - một số nguyên >= 1 hoặc None

turtle.back(khoảng cách) hoặc turtle.bk(khoảng cách) hoặc turtle.backward(khoảng cách)  - một chuỗi màu hoặc một bộ màu số

turtle.back(khoảng cách) hoặc turtle.bk(khoảng cách) hoặc turtle.backward(khoảng cách)

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
35

turtle.stamp( ) 

khoảng cách  - một con số

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
309.

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
36

Di chuyển rùa về phía sau một khoảng cách, ngược với hướng rùa đang đi. - một số (số nguyên hoặc số float)

Thông số

góc  - một số (số nguyên hoặc số float)

Xoay rùa phải theo   đơn vị góc . (Đơn vị theo độ mặc định, nhưng có thể được đặt qua   chức năng 10. - một số nguyên, phải là giá trị trả về của hàm 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
310.

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
6 và  
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
7chức năng.) Hướng góc phụ thuộc vào chế độ rùa, xem  
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
8.

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
37

turtle.left(góc) hoặc turtle.lt(góc)

Thông số

góc  - một số (số nguyên hoặc số float)

Xoay rùa phải theo   đơn vị góc . (Đơn vị theo độ mặc định, nhưng có thể được đặt qua   chức năng 10. - một số nguyên (hoặc 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302)

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
6 và  
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
7chức năng.) Hướng góc phụ thuộc vào chế độ rùa, xem  
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
8.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
38

turtle.undo( ) 

turtle.left(góc) hoặc turtle.lt(góc)

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
39

Xoay trái rùa một góc. (Đơn vị theo độ mặc định, nhưng có thể được đặt lại bằng hàm 

Thông số

góc  - một số (số nguyên hoặc số float)

Xoay rùa phải theo   đơn vị góc . (Đơn vị theo độ mặc định, nhưng có thể được đặt qua   chức năng 10. - một số nguyên trong phạm vi 0..10 hoặc chuỗi tốc độ (xem bên dưới)

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
6 và  
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
7chức năng.) Hướng góc phụ thuộc vào chế độ rùa, xem  
 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
8.

turtle.left(góc) hoặc turtle.lt(góc)

 • Xoay trái rùa một góc. (Đơn vị theo độ mặc định, nhưng có thể được đặt lại bằng hàm 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  302)
 • >>> tp = turtle.pos()
   >>> tp
   (0.00,0.00)
   >>> turtle.setpos(60,30)
   >>> turtle.pos()
   (60.00,30.00)
   >>> turtle.setpos((20,80))
   >>> turtle.pos()
   (20.00,80.00)
   >>> turtle.setpos(tp)
   >>> turtle.pos()
   (0.00,0.00)
  
  9
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  300 và  
   >>> tp = turtle.pos()
   >>> tp
   (0.00,0.00)
   >>> turtle.setpos(60,30)
   >>> turtle.pos()
   (60.00,30.00)
   >>> turtle.setpos((20,80))
   >>> turtle.pos()
   (20.00,80.00)
   >>> turtle.setpos(tp)
   >>> turtle.pos()
   (0.00,0.00)
  
  7). Hướng góc phụ thuộc vào chế độ rùa.

  turtle.goto(x, y = None) hoặc turtle.setpos(x, y = None) hoặc turtle.setposition(x, y = None)
 • Thông số:

 •     x - một số hoặc một cặp/vectơ số

 •     y - một số hoặc 

Đặt tốc độ của rùa thành giá trị nguyên trong phạm vi 0..10. Nếu không có đối số được đưa ra, trả về tốc độ hiện tại.

Nếu đầu vào là một số lớn hơn 10 hoặc nhỏ hơn 0.5 thì tốc độ được đặt thành 0. Tốc độ được ánh xạ tới các giá trị tốc độ như sau:

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
40

“fastest”: 0

“fast”: 10

“normal”: 6

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
41

“fastest”: 0

“fast”: 10

“normal”: 6 - một số hoặc một cặp / vectơ số hoặc một thể hiện rùa

“slow”: 3 - một số nếu x là một số, khác

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302

“slowest”: 1

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
42

turtle.xcor( ) 

“fastest”: 0

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
43

turtle.ycor( ) 

“fastest”: 0

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
304).

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
44

turtle.heading( ) 

“fastest”: 0

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
45

“fastest”: 0

“fast”: 10

“normal”: 6

“slow”: 310. - là một số, một cặp số pair/vector hoặc một đối tượng rùa

“slowest”: 1 - một số nếu x là một số, ngược lại thì sẽ là 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302

Tốc độ từ 1 đến 10 thực thi hoạt hình ngày càng nhanh hơn khi vẽ đường thẳng và quay rùa. - một số hoặc một cặp / vectơ số hoặc một thể hiện rùa

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
46

Chú ý: tốc độ = 0 có nghĩa là không có hoạt hình diễn ra. forward/backward làm cho rùa nhảy và tương tự left/right làm cho rùa quay ngay lập tức. - một số nếu x là một số, khác

Làm việc với vị trí của rùa

“fast”: 10

“normal”: 6

“slow”: 310. - một số

“slowest”: 1

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
47

Tốc độ từ 1 đến 10 thực thi hoạt hình ngày càng nhanh hơn khi vẽ đường thẳng và quay rùa. - một số hoặc một cặp / vectơ số hoặc một thể hiện rùa

Chú ý: tốc độ = 0 có nghĩa là không có hoạt hình diễn ra. forward/backward làm cho rùa nhảy và tương tự left/right làm cho rùa quay ngay lập tức. - một số nếu x là một số, khác

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302)

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
48

Làm việc với vị trí của rùa

turtle.position( )  hoặc turtle.pos( ) 

Trả về vị trí hiện tại của rùa (x, y) (dưới dạng vector 

turtle.towards(x, y = None) 

Đặt tốc độ của rùa thành giá trị nguyên trong phạm vi 0..10. Nếu không có đối số được đưa ra, trả về tốc độ hiện tại.

Nếu đầu vào là một số lớn hơn 10 hoặc nhỏ hơn 0.5 thì tốc độ được đặt thành 0. Tốc độ được ánh xạ tới các giá trị tốc độ như sau:

“fastest”: 0

“fast”: 10

“normal”: 6 - một số dương

“fastest”: 0

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
49

“fast”: 10

“fast”: 10

“normal”: 6 - một từ điển với một số hoặc tất cả các từ khóa được liệt kê ở phía dưới đây

“slow”: 3 - một hoặc nhiều đối số từ khóa với các khóa được liệt kê bên dưới đây làm từ khóa

“fast”: 10

 • “normal”: 6
 • “slow”: 3
 • “slowest”: 1
 • “fastest”: 0
 • “fast”: 10
 • “fastest”: 0
 • “fastest”: 0
 • “fast”: 10
 • “normal”: 6
 • “slow”: 3

“slowest”: 1

Tốc độ từ 1 đến 10 thực thi hoạt hình ngày càng nhanh hơn khi vẽ đường thẳng và quay rùa. - một số hoặc một cặp / vectơ số hoặc một thể hiện rùa

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
50

turtle.isdown( ) 

Chú ý: tốc độ = 0 có nghĩa là không có hoạt hình diễn ra. forward/backward làm cho rùa nhảy và tương tự left/right làm cho rùa quay ngay lập tức. - một số nếu x là một số, khác

Làm việc với vị trí của rùa

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
51

turtle.position( )  hoặc turtle.pos( ) 

turtle.pencolor(*args) 

Trả về vị trí hiện tại của rùa (x, y) (dưới dạng vector 

turtle.towards(x, y = None) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
321

Thông số:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
322

Thông số

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
326

Đặt pencolor thành colorstring, nó là một chuỗi đặc tả màu Tk, chẳng hạn như 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
323, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
324hoặc 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
325.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
328

Đặt pencolor thành màu RGB được biểu thị bằng tuple của r , g và b. Mỗi r , g và b phải nằm trong phạm vi 0..colormode, trong đó colormode là một trong các số từ 1.0 đến 255 (xem 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
327).

Đặt pencolor thành màu RGB được biểu thị bởi r , g và b. Mỗi r , g và b phải nằm trong phạm vi 0..colormode.

Ví dụ:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
52
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
330(*args) (*args) (*args

Trả lại 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
319nếu bút được đặt, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
320nếu ngược lại.

Trả về hoặc thiết lập pencolor.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
331

Bốn định dạng đầu vào được cho phép:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
332

Trả về pencolor hiện tại dưới dạng chuỗi đặc tả màu hoặc dưới dạng tuple (xem ví dụ ở dưới). Có thể được sử dụng làm đầu vào cho lời gọi color/pencolor/fillcolor khác.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
336

Đặt pencolor thành colorstring, nó là một chuỗi đặc tả màu Tk, chẳng hạn như 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
323, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
324hoặc 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
325.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
338

Đặt pencolor thành màu RGB được biểu thị bằng tuple của r , g và b. Mỗi r , g và b phải nằm trong phạm vi 0..colormode, trong đó colormode là một trong các số từ 1.0 đến 255 (xem 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
327).

Đặt pencolor thành màu RGB được biểu thị bởi r , g và b. Mỗi r , g và b phải nằm trong phạm vi 0..colormode.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
53
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
340(*args) (*args) (*args

Ví dụ:

Trả lại 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
341

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
319nếu bút được đặt, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
320nếu ngược lại.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
344, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
345,
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
346

Trả về hoặc thiết lập pencolor.

Bốn định dạng đầu vào được cho phép:

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
348, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
349

Trả về pencolor hiện tại dưới dạng chuỗi đặc tả màu hoặc dưới dạng tuple (xem ví dụ ở dưới). Có thể được sử dụng làm đầu vào cho lời gọi color/pencolor/fillcolor khác.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
327).

Nếu turtleshape là một đa giác thì đường viền của đa giác đó được vẽ bằng pencolor mới được đặt.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
54

Trả về hoặc thiết lập fillcolor.

Trả về fillcolor hiện tại dưới dạng chuỗi đặc tả màu, có thể ở định dạng tuple (xem ví dụ). Có thể được sử dụng làm đầu vào cho lời gọi color/pencolor/fillcolor khác.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
354( ) ( ) 

Set fillcolor để colorstring , mà là một đặc điểm kỹ thuật Tk màu chuỗi, chẳng hạn như 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
55
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
358( ) ( ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
323, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
334hoặc 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
325.

Đặt màu tô thành màu RGB được biểu thị bằng tuple của r , g và b . Mỗi r , g và b phải nằm trong phạm vi 0..colormode, trong đó colormode là 1.0 hoặc 255 (xem 

Đặt màu tô thành màu RGB được biểu thị bởi r , g và b . Mỗi r , g và b phải nằm trong phạm vi 0..colormode.

Nếu turt Meatape là một đa giác, phần bên trong của đa giác đó được vẽ bằng fillcolor mới được thiết lập.

Trả lại hoặc đặt pencolor và fillcolor.

Một số định dạng đầu vào được cho phép. Họ sử dụng 0 đến 3 đối số như sau:

Trả về pencolor hiện tại và fillcolor hiện tại dưới dạng một cặp chuỗi đặc tả màu hoặc bộ dữ liệu được trả về bởi 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
363( ) ( ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
321và 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
331.
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
360( ) ( ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
327.
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
57
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
365( ) ( ) 

Các đầu vào như trong 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
321, đặt cả hai, fillcolor và pencolor, thành giá trị đã cho.

Tương đương Arg , di chuyển = False , align = "left" , font = ( "Arial" , 8 , "bình thường") 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
350và 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
351 và tương tự nếu định dạng đầu vào khác được sử dụng.
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
56

 • Nếu turt Meatape là một đa giác, phác thảo và bên trong của đa giác đó được vẽ bằng các màu mới được thiết lập.

  Xem thêm: Phương pháp màn hình 61. - đối tượng được ghi vào TurtleScreen

 • điền  - Đúng / Sai

 • Trả lại fillstate (  - một trong các chuỗi bên trái, trung tâm trực tiếp hoặc bên phải

 • >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  355nếu điền, 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  356khác).( Arg , di chuyển = False , align = "left" , font = ( "Arial" , 8 , "bình thường") ) 
   - một bộ ba (fontname, fontize, fonttype)

Viết văn bản - biểu diễn chuỗi của arg - tại vị trí rùa hiện tại theo sự sắp xếp (bên trái, một trung tâm trực tiếp hoặc trung tâm phải) và với phông chữ đã cho. Nếu di chuyển là đúng, bút được di chuyển đến góc dưới bên phải của văn bản. Theo mặc định, di chuyển là 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356.

>>>

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
58

Trạng thái rùa 

Tầm nhìn 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
370( ) ( ) 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
372( ) ( ) 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
372( ) 

Làm cho rùa vô hình. Đó là một ý tưởng tốt để làm điều này trong khi bạn đang thực hiện một số bản vẽ phức tạp, bởi vì ẩn con rùa tăng tốc bản vẽ một cách quan sát.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
374( ) ( ) 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
376( ) ( ) 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
376( ) 

Làm cho rùa nhìn thấy.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
378( ) ( ) 

Quay trở lại 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355nếu Rùa được hiển thị, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356nếu nó bị ẩn.

>>>

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
59

Trạng thái rùa 

Tầm nhìn Name = Không 

Làm cho rùa vô hình. Đó là một ý tưởng tốt để làm điều này trong khi bạn đang thực hiện một số bản vẽ phức tạp, bởi vì ẩn con rùa tăng tốc bản vẽ một cách quan sát.

Làm cho rùa nhìn thấy. - một chuỗi là một shapename hợp lệ

Quay trở lại 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355nếu Rùa được hiển thị, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356nếu nó bị ẩn.

Tầm nhìn ( Name = Không ) Rmode = Không 

Làm cho rùa vô hình. Đó là một ý tưởng tốt để làm điều này trong khi bạn đang thực hiện một số bản vẽ phức tạp, bởi vì ẩn con rùa tăng tốc bản vẽ một cách quan sát.

Làm cho rùa nhìn thấy. - một trong những chuỗi Tự động,

Quay trở lại 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355nếu Rùa được hiển thị, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356nếu nó bị ẩn.
 • Tầm nhìn ( Name = Không ) 

 • Làm cho rùa nhìn thấy. - một chuỗi là một shapename hợp lệ
 • >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  355nếu Rùa được hiển thị, 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  356nếu nó bị ẩn.
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  60

Bề ngoài ( Rmode = Không ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
61

Làm cho rùa nhìn thấy. - một trong những chuỗi Tự động,

Bề ngoài Stretch_wid = None , stretch_len = None , phác thảo = Không 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
385( Rmode = Không ) Stretch_wid = None , stretch_len = None , phác thảo = Không 

Làm cho rùa vô hình. Đó là một ý tưởng tốt để làm điều này trong khi bạn đang thực hiện một số bản vẽ phức tạp, bởi vì ẩn con rùa tăng tốc bản vẽ một cách quan sát.

 • Làm cho rùa nhìn thấy. - số dương

 • Quay trở lại 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  355nếu Rùa được hiển thị, 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  356nếu nó bị ẩn.55nếu Rùa được hiển thị, 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  356nếu nó bị ẩn.
   - số dương

 • Tầm nhìn ( Name = Không )  - số dương

Làm cho rùa nhìn thấy. - một chuỗi là một shapename hợp lệ

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355nếu Rùa được hiển thị, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356nếu nó bị ẩn.
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
60Cắt = Không 

Làm cho rùa vô hình. Đó là một ý tưởng tốt để làm điều này trong khi bạn đang thực hiện một số bản vẽ phức tạp, bởi vì ẩn con rùa tăng tốc bản vẽ một cách quan sát.

Làm cho rùa nhìn thấy. - số (tùy chọn)

Quay trở lại 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355nếu Rùa được hiển thị, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356nếu nó bị ẩn.

Tầm nhìn ( Name = Không ) Góc 

Làm cho rùa vô hình. Đó là một ý tưởng tốt để làm điều này trong khi bạn đang thực hiện một số bản vẽ phức tạp, bởi vì ẩn con rùa tăng tốc bản vẽ một cách quan sát.

Làm cho rùa nhìn thấy. - một số

Quay trở lại 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355nếu Rùa được hiển thị, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356nếu nó bị ẩn.

Tầm nhìn ( Name = Không ) Góc 

Làm cho rùa vô hình. Đó là một ý tưởng tốt để làm điều này trong khi bạn đang thực hiện một số bản vẽ phức tạp, bởi vì ẩn con rùa tăng tốc bản vẽ một cách quan sát.

Làm cho rùa nhìn thấy. - một số

Quay trở lại 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355nếu Rùa được hiển thị, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356nếu nó bị ẩn.

Tầm nhìn ( Name = Không ) 

Làm cho rùa nhìn thấy. - một chuỗi là một shapename hợp lệGóc = Không 

Làm cho rùa vô hình. Đó là một ý tưởng tốt để làm điều này trong khi bạn đang thực hiện một số bản vẽ phức tạp, bởi vì ẩn con rùa tăng tốc bản vẽ một cách quan sát.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355nếu Rùa được hiển thị, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356nếu nó bị ẩn.
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
60
 - một số (tùy chọn)

Quay trở lại 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355nếu Rùa được hiển thị, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356nếu nó bị ẩn.

Tầm nhìn ( Name = Không ) (  T11 = Không  ,  t12 = Không  ,  T21 = Không  ,  T22 = Không  

Thông số

 • t11 - một số (tùy chọn) - một số (tùy chọn) - một số (tùy chọn)

 • t12 - một số (tùy chọn) - một số (tùy chọn) - một số (tùy chọn)

 • t21 - một số (tùy chọn) - một số (tùy chọn) - một số (tùy chọn)

 • t12 - một số (tùy chọn) - một số (tùy chọn) - một số (tùy chọn)

t21 - một số (tùy chọn) - một số (tùy chọn)

t21 - một số (tùy chọn)

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
67
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
403( ) ( ) 

Đặt hoặc trả về ma trận biến đổi hiện tại của hình dạng rùa.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
68

Nếu không có phần tử ma trận nào được đưa ra, hãy trả về ma trận biến đổi dưới dạng một bộ gồm 4 phần tử. Mặt khác, đặt các phần tử đã cho và biến đổi turt Meatape theo ma trận bao gồm hàng đầu tiên t11, t12 và hàng thứ hai t21, 22. Số xác định t11 * t22 - t12 * t21 không được bằng 0, nếu không sẽ xảy ra lỗi. Sửa đổi Stretchfactor, shearfactor và tiltangle theo ma trận đã cho.

Trả về đa giác hình dạng hiện tại dưới dạng tuple của các cặp tọa độ. Điều này có thể được sử dụng để xác định một hình dạng mới hoặc các thành phần của hình dạng ghép.Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không 

Thông số

 • Sử dụng sự kiện ( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không ) 29
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  405( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không ) 
   - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽ

 • >>> tp = turtle.pos()
   >>> tp
   (0.00,0.00)
   >>> turtle.setpos(60,30)
   >>> turtle.pos()
   (60.00,30.00)
   >>> turtle.setpos((20,80))
   >>> turtle.pos()
   (20.00,80.00)
   >>> turtle.setpos(tp)
   >>> turtle.pos()
   (0.00,0.00)
  
  129
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  405( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không )  - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽ
   - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái)

 • vui vẻ - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽ - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái) - 

  btn - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái) - 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355hoặc 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
3 56- nếu 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355, một ràng buộc mới sẽ được thêm vào, nếu không nó sẽ thay thế một ràng buộc cũ

thêm - 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355hoặc 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356- nếu 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355, một ràng buộc mới sẽ được thêm vào, nếu không nó sẽ thay thế một ràng buộc cũ
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
69

Liên kết thú vị với các sự kiện nhấp chuột trên con rùa này. Nếu vui là Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không 

Thông số

 • Sử dụng sự kiện ( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không ) 29
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  405( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không ) 
   - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽ

 • >>> tp = turtle.pos()
   >>> tp
   (0.00,0.00)
   >>> turtle.setpos(60,30)
   >>> turtle.pos()
   (60.00,30.00)
   >>> turtle.setpos((20,80))
   >>> turtle.pos()
   (20.00,80.00)
   >>> turtle.setpos(tp)
   >>> turtle.pos()
   (0.00,0.00)
  
  129
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  405( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không )  - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽ
   - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái)

 • vui vẻ - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽ - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái) - 

  btn - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái) - 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355hoặc 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
3 56- nếu 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355, một ràng buộc mới sẽ được thêm vào, nếu không nó sẽ thay thế một ràng buộc cũ

thêm - 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355hoặc 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356- nếu 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355, một ràng buộc mới sẽ được thêm vào, nếu không nó sẽ thay thế một ràng buộc cũ
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
69

Liên kết thú vị với các sự kiện nhấp chuột trên con rùa này. Nếu vui là Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không 

Thông số

 • Sử dụng sự kiện ( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không ) 29
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  405( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không ) 
   - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽ

 • >>> tp = turtle.pos()
   >>> tp
   (0.00,0.00)
   >>> turtle.setpos(60,30)
   >>> turtle.pos()
   (60.00,30.00)
   >>> turtle.setpos((20,80))
   >>> turtle.pos()
   (20.00,80.00)
   >>> turtle.setpos(tp)
   >>> turtle.pos()
   (0.00,0.00)
  
  129
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  405( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không )  - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽ
   - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái)

 • vui vẻ - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽ - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái) - 

  btn - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái) - 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355hoặc 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
3 56- nếu 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355, một ràng buộc mới sẽ được thêm vào, nếu không nó sẽ thay thế một ràng buộc cũ

btn - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái) - 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355hoặc 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356- nếu 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355, một ràng buộc mới sẽ được thêm vào, nếu không nó sẽ thay thế một ràng buộc cũ
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
69

Liên kết thú vị với các sự kiện nhấp chuột trên con rùa này. Nếu vui là 

>>> turtle.heading() 22.0 >>> turtle.left(45) >>> turtle.heading() 67.0 302, các ràng buộc hiện có được loại bỏ. Ví dụ cho rùa ẩn danh, tức là cách thức thủ tục:( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355hoặc 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356- nếu 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355, một ràng buộc mới sẽ được thêm vào, nếu không nó sẽ thay thế một ràng buộc cũ
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
417( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không ) 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
425( ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355hoặc 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
356- nếu 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
355, một ràng buộc mới sẽ được thêm vào, nếu không nó sẽ thay thế một ràng buộc cũ
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
90

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302, các ràng buộc hiện có được loại bỏ.
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
427( ) ( ) 

Ghi chú: Mọi chuỗi sự kiện di chuyển chuột trên một con rùa đều được bắt đầu bằng một sự kiện nhấp chuột trên con rùa đó.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
92
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
429( ) ( ) 

Sau đó, nhấp và kéo Rùa sẽ di chuyển nó trên màn hình do đó tạo ra các thao tác rút tiền (nếu bút bị hỏng).

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
93
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
431( ) ( ) 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
433( ) ( ) 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
433( ) 

Phương pháp đặc biệt Rùa 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
94
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
4 35( ) ( ) 

Bắt đầu ghi lại các đỉnh của một đa giác. Vị trí rùa hiện tại là đỉnh đầu tiên của đa giác.

Dừng ghi lại các đỉnh của một đa giác. Vị trí rùa hiện tại là đỉnh cuối cùng của đa giác. Điều này sẽ được kết nối với đỉnh đầu tiên.

Trả về đa giác được ghi cuối cùng.( Kích thước ) Kích thước 

Thông số

Tạo và trả lại một bản sao của rùa với cùng thuộc tính, tiêu đề và thuộc tính rùa. - một số nguyên hoặc - một số nguyên hoặc

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302

Trả lại đối tượng Rùa. Chỉ sử dụng hợp lý: như một chức năng để trả lại rùa ẩn danh

Trả lại 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
436đối tượng con rùa đang vẽ. Phương thức TurtleScreen sau đó có thể được gọi cho đối tượng đó.
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
443( ) ( ) 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
95
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
97
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
95
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
97

>>> t.right(90) >>> t.forward(100) >>> t.left(90) >>> t.backward(100)29t.penup() t.speed('slow') #Tốc độ vẽ của con trỏ t.bgcolor('Dodger blue') ti.sleep(10) t.hideturtle()38( Kích thước ) 

kích thước - một số nguyên hoặc

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302
 1. Đặt hoặc vô hiệu hóa undobuffer. Nếu kích thước là một số nguyên, một undobuffer trống có kích thước đã cho sẽ được cài đặt. kích thước cho số lượng hành động rùa tối đa có thể được hoàn tác bằng 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  440phương thức / chức năng. Nếu kích thước là 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  302, undobuffer bị vô hiệu hóa.
 2. >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  96

  Ví dụ:

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  98
 3. Bây giờ hãy thêm Shape vào shapelist của Screen và sử dụng nó:

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  99

Ghi chú

 

Các 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
444lớp học được sử dụng trong nội bộ của các 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
383 phương pháp theo những cách khác nhau. Lập trình viên ứng dụng có để đối phó với các lớp Shape chỉ khi sử dụng hình dạng hợp chất như trình bày ở trên!

Phương pháp TurtleScreen / Màn hình và chức năng tương ứng 

Hầu hết các ví dụ trong phần này đề cập đến một ví dụ TurtleScreen được gọi 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
4 48.

Kiểm soát cửa sổ 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
450(  Luận điểm *  ) (  Luận điểm *  ) (  Luận điểm *  

Thông số

Tạo và trả lại một bản sao của rùa với cùng thuộc tính, tiêu đề và thuộc tính rùa. - một số nguyên hoặc - một chuỗi màu hoặc ba số trong phạm vi 0..colormode hoặc 3-tuple của các số đó

Trả lại đối tượng Rùa. Chỉ sử dụng hợp lý: như một chức năng để trả lại rùa ẩn danh

Trả lại 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
436đối tượng con rùa đang vẽ. Phương thức TurtleScreen sau đó có thể được gọi cho đối tượng đó.
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
443( ) ( ) 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
95
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
97Picname = Không 

Thông số

Tạo và trả lại một bản sao của rùa với cùng thuộc tính, tiêu đề và thuộc tính rùa. - một số nguyên hoặc - một chuỗi, tên của tệp gif hoặc 

Trả lại đối tượng Rùa. Chỉ sử dụng hợp lý: như một chức năng để trả lại rùa ẩn danh

Trả lại đối tượng Rùa. Chỉ sử dụng hợp lý: như một chức năng để trả lại rùa ẩn danh

Trả lại 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
436đối tượng con rùa đang vẽ. Phương thức TurtleScreen sau đó có thể được gọi cho đối tượng đó.
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
443( ) ( ) 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
95
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
97

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
01
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
365( )( )
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
460( ) ( ) )
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
460( ) 

>>> t.right(90) >>> t.forward(100) >>> t.left(90) >>> t.backward(100)29t.penup() t.speed('slow') #Tốc độ vẽ của con trỏ t.bgcolor('Dodger blue') ti.sleep(10) t.hideturtle()38( Kích thước ) 

Trả lại đối tượng Rùa. Chỉ sử dụng hợp lý: như một chức năng để trả lại rùa ẩn danh

Ghi chú

 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
363( )( )
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
467( ) ( ) )
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
467( ) 

Các 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
444lớp học được sử dụng trong nội bộ của các 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
383 phương pháp theo những cách khác nhau. Lập trình viên ứng dụng có để đối phó với các lớp Shape chỉ khi sử dụng hình dạng hợp chất như trình bày ở trên!

Ghi chú

 

Các 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
444lớp học được sử dụng trong nội bộ của các 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
383 phương pháp theo những cách khác nhau. Lập trình viên ứng dụng có để đối phó với các lớp Shape chỉ khi sử dụng hình dạng hợp chất như trình bày ở trên!Canvwidth = None , canvheight = None , bg = Không 

Thông số

 • Tạo và trả lại một bản sao của rùa với cùng thuộc tính, tiêu đề và thuộc tính rùa. - một số nguyên hoặc - số nguyên dương, chiều rộng mới của canvas theo pixel

 • Trả lại đối tượng Rùa. Chỉ sử dụng hợp lý: như một chức năng để trả lại rùa ẩn danh - số nguyên dương, chiều cao mới của khung hình bằng pixel

 • Trả lại 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  436đối tượng con rùa đang vẽ. Phương thức TurtleScreen sau đó có thể được gọi cho đối tượng đó.
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  329
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  443( ) ( ) 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  95
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  9729
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  452( Picname = Không ) 
    - chuỗi màu hoặc tuple màu, màu nền mới

>>> t.right(90) >>> t.forward(100) >>> t.left(90) >>> t.backward(100)29t.penup() t.speed('slow') #Tốc độ vẽ của con trỏ t.bgcolor('Dodger blue') ti.sleep(10) t.hideturtle()38( Kích thước ) 

Trả lại đối tượng Rùa. Chỉ sử dụng hợp lý: như một chức năng để trả lại rùa ẩn danh

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
452( Picname = Không ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
02

picname - một chuỗi, tên của tệp gif hoặc 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
453, hoặc
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
474( llx ,  lly ,  urx ,  ury )( llx ,  lly ,  urx ,  ury )llx ,  lly ,  urx ,  ury )

Thông số

 • args - một chuỗi màu hoặc ba số trong phạm vi 0..colormode hoặc 3-tuple của các số đó  - một số, tọa độ x của góc dưới bên trái của khung vẽ  - một số, tọa độ x của góc dưới bên trái của khung vẽ

 • Đặt hoặc trả lại màu nền của TurtleScreen.  - một số, tọa độ y của góc dưới bên trái của khung vẽ  - một số, tọa độ y của góc dưới bên trái của khung vẽ

 • >>> tp = turtle.pos()
   >>> tp
   (0.00,0.00)
   >>> turtle.setpos(60,30)
   >>> turtle.pos()
   (60.00,30.00)
   >>> turtle.setpos((20,80))
   >>> turtle.pos()
   (20.00,80.00)
   >>> turtle.setpos(tp)
   >>> turtle.pos()
   (0.00,0.00)
  
  129
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  452( Picname = Không )   - một số, tọa độ x của góc trên bên phải của khung vẽ29
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  452( Picname = Không ) 
    - một số, tọa độ x của góc trên bên phải của khung vẽ

 • picname - một chuỗi, tên của tệp gif hoặc 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  453, hoặc
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  302
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  329
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  474( llx ,  lly ,  urx ,  ury )( llx ,  lly ,  urx ,  ury )53, hoặc
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  302
    - một số, tọa độ y của góc trên bên phải của khung vẽ

Thông số

args - một chuỗi màu hoặc ba số trong phạm vi 0..colormode hoặc 3-tuple của các số đó  - một số, tọa độ x của góc dưới bên trái của khung vẽ

Đặt hoặc trả lại màu nền của TurtleScreen.  - một số, tọa độ y của góc dưới bên trái của khung vẽ : trong các góc hệ thống tọa độ do người dùng xác định có thể bị méo.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
03

>>> tp = turtle.pos() >>> tp (0.00,0.00) >>> turtle.setpos(60,30) >>> turtle.pos() (60.00,30.00) >>> turtle.setpos((20,80)) >>> turtle.pos() (20.00,80.00) >>> turtle.setpos(tp) >>> turtle.pos() (0.00,0.00) 129>>> turtle.heading() 22.0 >>> turtle.left(45) >>> turtle.heading() 67.0 452( Picname = Không )   - một số, tọa độ x của góc trên bên phải của khung vẽ

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
9553, hoặc
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302  - một số, tọa độ y của góc trên bên phải của khung vẽ

Đặt hình nền hoặc tên trả về của hình nền hiện tại. Nếu picname là tên tệp, hãy đặt hình ảnh tương ứng làm nền. Nếu picname là chậm trễ = Không có )

Thông số

args - một chuỗi màu hoặc ba số trong phạm vi 0..colormode hoặc 3-tuple của các số đó  - một số, tọa độ x của góc dưới bên trái của khung vẽ  - số nguyên dương

Đặt hoặc trả lại màu nền của TurtleScreen.  - một số, tọa độ y của góc dưới bên trái của khung vẽ

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
129
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
452( Picname = Không )   - một số, tọa độ x của góc trên bên phải của khung vẽ

picname - một chuỗi, tên của tệp gif hoặc 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
9553, hoặc
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302  - một số, tọa độ y của góc trên bên phải của khung vẽn = Không ,  trì hoãn = Không )

Thông số

 • args - một chuỗi màu hoặc ba số trong phạm vi 0..colormode hoặc 3-tuple của các số đó  - một số, tọa độ x của góc dưới bên trái của khung vẽ  - số nguyên không âm

 • Đặt hoặc trả lại màu nền của TurtleScreen.  - một số, tọa độ y của góc dưới bên trái của khung vẽ  - số nguyên không âm

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
129
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
452( Picname = Không )   - một số, tọa độ x của góc trên bên phải của khung vẽ()

picname - một chuỗi, tên của tệp gif hoặc 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
9553, hoặc
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302  - một số, tọa độ y của góc trên bên phải của khung vẽ

Thông số

args - một chuỗi màu hoặc ba số trong phạm vi 0..colormode hoặc 3-tuple của các số đó  - một số, tọa độ x của góc dưới bên trái của khung vẽ

Đặt hoặc trả lại màu nền của TurtleScreen.  - một số, tọa độ y của góc dưới bên trái của khung vẽ

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
129
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
452( Picname = Không )   - một số, tọa độ x của góc trên bên phải của khung vẽxdummy = Không ,  ydummy = Không )

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
9553, hoặc
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
302  - một số, tọa độ y của góc trên bên phải của khung vẽ

Đặt hình nền hoặc tên trả về của hình nền hiện tại. Nếu picname là tên tệp, hãy đặt hình ảnh tương ứng làm nền. Nếu picname là Vui vẻ , chìa khóa 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
490( Vui vẻ , chìa khóa ) Vui vẻ , chìa khóa 

Thông số

 • >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  453, xóa hình nền, nếu có. Nếu picname là 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  302, trả lại tên tệp của hình nền hiện tại.

  >>> : trong các góc hệ thống tọa độ do người dùng xác định có thể bị méo.02 - một chức năng không có đối số hoặc

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  302
 • Xóa tất cả các bản vẽ và tất cả các con rùa khỏi TurtleScreen. Đặt lại TurtleScreen hiện tại trống về trạng thái ban đầu: nền trắng, không có hình nền, không ràng buộc sự kiện và theo dõi. - một chuỗi: key (vd: một người khác) hoặc biểu tượng khóa (ví dụ:

Phương thức TurtleScreen này có sẵn dưới dạng hàm toàn cục chỉ dưới tên 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
460. Hàm toàn cục 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
365là một hàm khác có nguồn gốc từ phương pháp Rùa 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
365.( chậm trễ = Không có )Vui vẻ , key = Không 

Thông số

 • >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  453, xóa hình nền, nếu có. Nếu picname là 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  302, trả lại tên tệp của hình nền hiện tại.

  >>> : trong các góc hệ thống tọa độ do người dùng xác định có thể bị méo.02 - một chức năng không có đối số hoặc

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  302
 • Xóa tất cả các bản vẽ và tất cả các con rùa khỏi TurtleScreen. Đặt lại TurtleScreen hiện tại trống về trạng thái ban đầu: nền trắng, không có hình nền, không ràng buộc sự kiện và theo dõi. - một chuỗi: key (vd: một người khác) hoặc biểu tượng khóa (ví dụ:

Phương thức TurtleScreen này có sẵn dưới dạng hàm toàn cục chỉ dưới tên 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
460. Hàm toàn cục 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
365là một hàm khác có nguồn gốc từ phương pháp Rùa 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
365.( chậm trễ = Không có )

Liên kết thú vị với sự kiện nhấn phím nếu phím được đưa ra hoặc với bất kỳ sự kiện nhấn phím nào nếu không có phím nào được đưa ra. Lưu ý: để có thể đăng ký các sự kiện quan trọng, TurtleScreen phải có trọng tâm. (Xem phương pháp 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
486.)( vui , btn = 1 , thêm = Không )
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
07 ( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không ) vui , btn = 1 , thêm = Không )
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
07 Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không 

Thông số

 • vui vẻ - một chức năng không có đối số hoặc

   >>> tp = turtle.pos()
   >>> tp
   (0.00,0.00)
   >>> turtle.setpos(60,30)
   >>> turtle.pos()
   (60.00,30.00)
   >>> turtle.setpos((20,80))
   >>> turtle.pos()
   (20.00,80.00)
   >>> turtle.setpos(tp)
   >>> turtle.pos()
   (0.00,0.00)
  
  102 - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽ02 - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽ

 • key - một chuỗi: key (vd: một người khác) hoặc biểu tượng khóa (ví dụ: - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái) - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái)

 • Liên kết thú vị với sự kiện phát hành khóa của khóa. Nếu vui là 

   >>> tp = turtle.pos()
   >>> tp
   (0.00,0.00)
   >>> turtle.setpos(60,30)
   >>> turtle.pos()
   (60.00,30.00)
   >>> turtle.setpos((20,80))
   >>> turtle.pos()
   (20.00,80.00)
   >>> turtle.setpos(tp)
   >>> turtle.pos()
   (0.00,0.00)
  
  102, các ràng buộc sự kiện được gỡ bỏ. Lưu ý: để có thể đăng ký các sự kiện quan trọng, TurtleScreen phải có trọng tâm. (Xem phương pháp 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  486.) - 02, các ràng buộc sự kiện được gỡ bỏ. Lưu ý: để có thể đăng ký các sự kiện quan trọng, TurtleScreen phải có trọng tâm. (Xem phương pháp 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  486.)
   - 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  355hoặc 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  356- nếu 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  355, một ràng buộc mới sẽ được thêm vào, nếu không nó sẽ thay thế một ràng buộc cũ
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
495( Vui vẻ , key = Không ) 

Liên kết thú vị với sự kiện nhấn phím nếu phím được đưa ra hoặc với bất kỳ sự kiện nhấn phím nào nếu không có phím nào được đưa ra. Lưu ý: để có thể đăng ký các sự kiện quan trọng, TurtleScreen phải có trọng tâm. (Xem phương pháp 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
486.)
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
08
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
07  
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
405( vui , btn = 1 , thêm = Không )
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
501( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không ) ( Vui vẻ , t = 0 ) Vui vẻ , t = 0 

Thông số

 • vui vẻ - một chức năng không có đối số hoặc

   >>> tp = turtle.pos()
   >>> tp
   (0.00,0.00)
   >>> turtle.setpos(60,30)
   >>> turtle.pos()
   (60.00,30.00)
   >>> turtle.setpos((20,80))
   >>> turtle.pos()
   (20.00,80.00)
   >>> turtle.setpos(tp)
   >>> turtle.pos()
   (0.00,0.00)
  
  102 - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽ02 - một chức năng không có đối số

 • key - một chuỗi: key (vd: một người khác) hoặc biểu tượng khóa (ví dụ: - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái) - một số> = 0

Liên kết thú vị với sự kiện phát hành khóa của khóa. Nếu vui là 

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
102, các ràng buộc sự kiện được gỡ bỏ. Lưu ý: để có thể đăng ký các sự kiện quan trọng, TurtleScreen phải có trọng tâm. (Xem phương pháp 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
486.) - 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
5915( ) 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
495( Vui vẻ , key = Không ) 

>>> turtle.heading() 22.0 >>> turtle.left(45) >>> turtle.heading() 67.0 355hoặc >>> turtle.heading() 22.0 >>> turtle.left(45) >>> turtle.heading() 67.0 356- nếu >>> turtle.heading() 22.0 >>> turtle.left(45) >>> turtle.heading() 67.0 355, một ràng buộc mới sẽ được thêm vào, nếu không nó sẽ thay thế một ràng buộc cũ

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
495( Vui vẻ , key = Không ) Tiêu đề , dấu nhắc 

Thông số

 • vui vẻ - một chức năng không có đối số hoặc

   >>> tp = turtle.pos()
   >>> tp
   (0.00,0.00)
   >>> turtle.setpos(60,30)
   >>> turtle.pos()
   (60.00,30.00)
   >>> turtle.setpos((20,80))
   >>> turtle.pos()
   (20.00,80.00)
   >>> turtle.setpos(tp)
   >>> turtle.pos()
   (0.00,0.00)
  
  102 - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽ02 - chuỗi

 • key - một chuỗi: key (vd: một người khác) hoặc biểu tượng khóa (ví dụ: - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái) - chuỗi

Liên kết thú vị với sự kiện phát hành khóa của khóa. Nếu vui là 

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
102, các ràng buộc sự kiện được gỡ bỏ. Lưu ý: để có thể đăng ký các sự kiện quan trọng, TurtleScreen phải có trọng tâm. (Xem phương pháp 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
486.) - 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
495( Vui vẻ , key = Không ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
10

Liên kết thú vị với sự kiện nhấn phím nếu phím được đưa ra hoặc với bất kỳ sự kiện nhấn phím nào nếu không có phím nào được đưa ra. Lưu ý: để có thể đăng ký các sự kiện quan trọng, TurtleScreen phải có trọng tâm. (Xem phương pháp 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
486.)
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
08
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
07  
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
405( vui , btn = 1 , thêm = Không )
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
501( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không ) ( Vui vẻ , t = 0 ) Tiêu đề , kịp thời , mặc định = Không , minval = None , maxval = Không 

Thông số

 • vui vẻ - một chức năng không có đối số hoặc

   >>> tp = turtle.pos()
   >>> tp
   (0.00,0.00)
   >>> turtle.setpos(60,30)
   >>> turtle.pos()
   (60.00,30.00)
   >>> turtle.setpos((20,80))
   >>> turtle.pos()
   (20.00,80.00)
   >>> turtle.setpos(tp)
   >>> turtle.pos()
   (0.00,0.00)
  
  102 - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽ02 - chuỗi

 • key - một chuỗi: key (vd: một người khác) hoặc biểu tượng khóa (ví dụ: - số nút chuột, mặc định là 1 (nút chuột trái) - chuỗi

 • Liên kết thú vị với sự kiện phát hành khóa của khóa. Nếu vui là 

   >>> tp = turtle.pos()
   >>> tp
   (0.00,0.00)
   >>> turtle.setpos(60,30)
   >>> turtle.pos()
   (60.00,30.00)
   >>> turtle.setpos((20,80))
   >>> turtle.pos()
   (20.00,80.00)
   >>> turtle.setpos(tp)
   >>> turtle.pos()
   (0.00,0.00)
  
  102, các ràng buộc sự kiện được gỡ bỏ. Lưu ý: để có thể đăng ký các sự kiện quan trọng, TurtleScreen phải có trọng tâm. (Xem phương pháp 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  486.) - 02, các ràng buộc sự kiện được gỡ bỏ. Lưu ý: để có thể đăng ký các sự kiện quan trọng, TurtleScreen phải có trọng tâm. (Xem phương pháp 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  486.)
   - số (tùy chọn)

 • >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  355hoặc 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  356- nếu 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  355, một ràng buộc mới sẽ được thêm vào, nếu không nó sẽ thay thế một ràng buộc cũtối thiểu - số (tùy chọn)
 • Liên kết thú vị với sự kiện nhấn phím nếu phím được đưa ra hoặc với bất kỳ sự kiện nhấn phím nào nếu không có phím nào được đưa ra. Lưu ý: để có thể đăng ký các sự kiện quan trọng, TurtleScreen phải có trọng tâm. (Xem phương pháp 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  9586.) - số (tùy chọn)86.) - số (tùy chọn)

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
0 7

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
495( Vui vẻ , key = Không ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
11

Liên kết thú vị với sự kiện nhấn phím nếu phím được đưa ra hoặc với bất kỳ sự kiện nhấn phím nào nếu không có phím nào được đưa ra. Lưu ý: để có thể đăng ký các sự kiện quan trọng, TurtleScreen phải có trọng tâm. (Xem phương pháp t.penup() t.speed('slow') #Tốc độ vẽ của con trỏ t.bgcolor('Dodger blue') ti.sleep(10) t.hideturtle()86.)

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
07 ( Mode = Không ) Mode = Không 

Thông số

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
129
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
405( vui , btn = 1 , thêm = Không ) - một trong các chuỗi tiêu chuẩn, trực tiếp29
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
405( vui , btn = 1 , thêm = Không )
 - một trong các chuỗi tiêu chuẩn, trực tiếp

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
501( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không ) 

vui vẻ - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽChú ý : trong chế độ này, các góc sẽ xuất hiện méo nếu  Chú ý : trong chế độ này, các góc sẽ xuất hiện méo nếu  

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
525 tỷ lệ đơn vị không bằng 1.

Chế độ

Đầu rùa

góc độ tích cực

"Tiêu chuẩn"

bên phải (phía đông)

ngược chiều kim đồng hồ

"Logo"

hướng lên (phía bắc)

chiều kim đồng hồ

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
12
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
527( cmode = Không có )( cmode = Không có )cmode = Không có )

Thông số

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
129
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
405( vui , btn = 1 , thêm = Không ) - một trong các chuỗi tiêu chuẩn, trực tiếp
  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
501( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
13
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
529()()()

vui vẻ - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽChú ý : trong chế độ này, các góc sẽ xuất hiện méo nếu  

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
14
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
531()()()

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
525 tỷ lệ đơn vị không bằng 1.

Chế độtên ,  hình dạng = Không )
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
535( tên ,  hình dạng = Không )tên ,  hình dạng = Không )

Đầu rùa

 1. góc độ tích cực

  "Tiêu chuẩn"

  bên phải (phía đông)

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  16

  ngược chiều kim đồng hồ

   

  hướng lên (phía bắc)

 2. chiều kim đồng hồ

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  17
 3. >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  12
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  329
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  527( cmode = Không có )( cmode = Không có )

  cmode  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255

Trả về mã màu hoặc đặt thành 1.0 hoặc 255. Sau đó  ,  các giá trị r ,  g ,  b của bộ ba màu phải nằm trong phạm vi 0 .. cmode .

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
538.
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
540( ) ( ) 

Trả lại Canvas của TurtleScreen này. Hữu ích cho những người trong cuộc, những người biết phải làm gì với Tkinter Canvas.

Trả về một danh sách tên của tất cả các hình dạng rùa hiện có.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
15
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
533( tên ,  hình dạng = Không )( tên ,  hình dạng = Không )
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
535( tên ,  hình dạng = Không )( tên ,  hình dạng = Không )

bên phải (phía đông)

ngược chiều kim đồng hồ

hướng lên (phía bắc)

bên phải (phía đông)

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
0

ngược chiều kim đồng hồ

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
546( ) ( ) 

hướng lên (phía bắc)

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
548( ) ( ) 

chiều kim đồng hồ

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
12
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
527( cmode = Không có )( cmode = Không có )

cmode  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255

Trả về mã màu hoặc đặt thành 1.0 hoặc 255. Sau đó  ,  các giá trị r ,  g ,  b của bộ ba màu phải nằm trong phạm vi 0 .. cmode .

Trả lại Canvas của TurtleScreen này. Hữu ích cho những người trong cuộc, những người biết phải làm gì với Tkinter Canvas.(  Width = _CFG ["width"], height = _CFG ["height"], startx = _CFG ["leftright"], starty = _CFG ["topbottom"]  

Trả lại Canvas của TurtleScreen này. Hữu ích cho những người trong cuộc, những người biết phải làm gì với Tkinter Canvas.

Thông số

 • >>> tp = turtle.pos()
   >>> tp
   (0.00,0.00)
   >>> turtle.setpos(60,30)
   >>> turtle.pos()
   (60.00,30.00)
   >>> turtle.setpos((20,80))
   >>> turtle.pos()
   (20.00,80.00)
   >>> turtle.setpos(tp)
   >>> turtle.pos()
   (0.00,0.00)
  
  129
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  405( vui , btn = 1 , thêm = Không ) - một trong các chuỗi tiêu chuẩn, trực tiếp
   - nếu là số nguyên, kích thước tính bằng pixel, nếu nổi, một phần nhỏ của màn hình; mặc định là 50% màn hình

 • >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  329
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  501( Vui vẻ , btn = 1 , thêm = Không ) 
   - nếu là số nguyên, chiều cao tính bằng pixel, nếu nổi, một phần nhỏ của màn hình; mặc định là 75% màn hình

 • vui vẻ - một hàm có hai đối số sẽ được gọi với tọa độ của điểm được nhấp trên khung vẽChú ý : trong chế độ này, các góc sẽ xuất hiện méo nếu   - nếu dương, vị trí bắt đầu bằng pixel từ cạnh trái của màn hình, nếu âm từ cạnh phải, nếu 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  302, cửa sổ trung tâm theo chiều ngang
 • Trả về một danh sách tên của tất cả các hình dạng rùa hiện có. - nếu dương, vị trí bắt đầu bằng pixel từ cạnh trên của màn hình, nếu âm từ cạnh dưới, nếu  - nếu dương, vị trí bắt đầu bằng pixel từ cạnh trên của màn hình, nếu âm từ cạnh dưới, nếu 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  302, cửa sổ trung tâm theo chiều dọc
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
1
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
533( tên ,  hình dạng = Không )(  Tiêu đề  ) (  Tiêu đề  

Thông số

cmode  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255 - một chuỗi được hiển thị trên thanh tiêu đề của cửa sổ đồ họa rùa - một chuỗi được hiển thị trên thanh tiêu đề của cửa sổ đồ họa rùa

Trả về mã màu hoặc đặt thành 1.0 hoặc 255. Sau đó  ,  các giá trị r ,  g ,  b của bộ ba màu phải nằm trong phạm vi 0 .. cmode .

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
2

Trả lại Canvas của TurtleScreen này. Hữu ích cho những người trong cuộc, những người biết phải làm gì với Tkinter Canvas.

Trả về một danh sách tên của tất cả các hình dạng rùa hiện có.( canvas ) canvas 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
533( tên ,  hình dạng = Không )( canvas ) canvas 

Thông số

cmode  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255 - một chuỗi được hiển thị trên thanh tiêu đề của cửa sổ đồ họa rùa - a 

Trả về mã màu hoặc đặt thành 1.0 hoặc 255. Sau đó  ,  các giá trị r ,  g ,  b của bộ ba màu phải nằm trong phạm vi 0 .. cmode .

Trả về mã màu hoặc đặt thành 1.0 hoặc 255. Sau đó  ,  các giá trị r ,  g ,  b của bộ ba màu phải nằm trong phạm vi 0 .. cmode .

Trả lại Canvas của TurtleScreen này. Hữu ích cho những người trong cuộc, những người biết phải làm gì với Tkinter Canvas.

Trả về một danh sách tên của tất cả các hình dạng rùa hiện có.( canvas ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
533( tên ,  hình dạng = Không )( canvas ) cv 

Thông số

cmode  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255 - một chuỗi được hiển thị trên thanh tiêu đề của cửa sổ đồ họa rùa  - a

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
564

Trả về mã màu hoặc đặt thành 1.0 hoặc 255. Sau đó  ,  các giá trị r ,  g ,  b của bộ ba màu phải nằm trong phạm vi 0 .. cmode .

Trả lại Canvas của TurtleScreen này. Hữu ích cho những người trong cuộc, những người biết phải làm gì với Tkinter Canvas.

Trả về một danh sách tên của tất cả các hình dạng rùa hiện có.( canvas ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
533( tên ,  hình dạng = Không )( canvas ) bậc thầy 

Thông số

cmode  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255 - một chuỗi được hiển thị trên thanh tiêu đề của cửa sổ đồ họa rùa - một số tiện ích Tkinter để chứa ScrolledCanvas, tức là một Tkinter-canvas có thêm thanh cuộn

Trả về mã màu hoặc đặt thành 1.0 hoặc 255. Sau đó  ,  các giá trị r ,  g ,  b của bộ ba màu phải nằm trong phạm vi 0 .. cmode .

Trả lại Canvas của TurtleScreen này. Hữu ích cho những người trong cuộc, những người biết phải làm gì với Tkinter Canvas.

Trả về một danh sách tên của tất cả các hình dạng rùa hiện có.( canvas ) type_ , dữ liệu 

Thông số

cmode  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255 - một chuỗi được hiển thị trên thanh tiêu đề của cửa sổ đồ họa rùa - một trong các chuỗi đa giác

Trả về mã màu hoặc đặt thành 1.0 hoặc 255. Sau đó  ,  các giá trị r ,  g ,  b của bộ ba màu phải nằm trong phạm vi 0 .. cmode .

Trả lại Canvas của TurtleScreen này. Hữu ích cho những người trong cuộc, những người biết phải làm gì với Tkinter Canvas.

Trả về một danh sách tên của tất cả các hình dạng rùa hiện có.( canvas ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
533( tên ,  hình dạng = Không )( canvas ) 

cmode  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255 - a 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
564, a 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
565hoặc a 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
436

Trả về một danh sách tên của tất cả các hình dạng rùa hiện có.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
533( tên ,  hình dạng = Không )( cv ) 

cmode  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255  - a

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
533( tên ,  hình dạng = Không )( bậc thầy ) 
cmode  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255 - một số tiện ích Tkinter để chứa ScrolledCanvas, tức là một Tkinter-canvas có thêm thanh cuộnNhiều , điền , đề cương = Không 

Thông số

 • cmode  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255 - một chuỗi được hiển thị trên thanh tiêu đề của cửa sổ đồ họa rùa - một đa giác, tức là một tuple của cặp số

 • Trả về mã màu hoặc đặt thành 1.0 hoặc 255. Sau đó  ,  các giá trị r ,  g ,  b của bộ ba màu phải nằm trong phạm vi 0 .. cmode . màu - một màu poly sẽ được lấp đầy

 • Trả lại Canvas của TurtleScreen này. Hữu ích cho những người trong cuộc, những người biết phải làm gì với Tkinter Canvas. - một màu cho phác thảo của poly (nếu có)

Trả về một danh sách tên của tất cả các hình dạng rùa hiện có.( canvas ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
3

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
533( tên ,  hình dạng = Không )( canvas ) 

Trả lại Canvas của TurtleScreen này. Hữu ích cho những người trong cuộc, những người biết phải làm gì với Tkinter Canvas.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
304( x , y ) ( x , y ) x , y 

Trả về một danh sách tên của tất cả các hình dạng rùa hiện có.( canvas ) 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
533( tên ,  hình dạng = Không )( canvas ) 

 • cmode  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255 - a 
 • >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  564, a 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  565hoặc a 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  436
 • Trả về một danh sách tên của tất cả các hình dạng rùa hiện có.
 • >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  329
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  533( tên ,  hình dạng = Không )( cv ) 
 • cmode  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255  - a
 • >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  329
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  533( tên ,  hình dạng = Không )( bậc thầy ) 

cmode  - một trong các giá trị 1.0 hoặc 255 - một số tiện ích Tkinter để chứa ScrolledCanvas, tức là một Tkinter-canvas có thêm thanh cuộn

lớp 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
329
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
444( type_ , dữ liệu ) ( type_ , dữ liệu ) 

 • type_ - một trong các chuỗi đa giác - một trong các chuỗi đa giác

 • Gọi 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  593các phương thức hoặc hàm hiển thị các tài liệu:

  >>>

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  4
 • Các tài liệu của các hàm xuất phát từ các phương thức có dạng được sửa đổi:

  >>>

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  5

Các tài liệu của các hàm xuất phát từ các phương thức có dạng được sửa đổi:

Các tài liệu đã sửa đổi này được tạo tự động cùng với các định nghĩa hàm xuất phát từ các phương thức tại thời điểm nhập.

Bản dịch của docstrings sang ngôn ngữ khác nhau 

Có một tiện ích để tạo một từ điển các khóa trong đó là các tên phương thức và các giá trị trong đó là các tài liệu về các phương thức công khai của các lớp Màn hình và Rùa.(  Tên tệp = "rùa_docopesdict"  ) (  Tên tệp = "rùa_docopesdict"  

Thông số

 >>> tp = turtle.pos()
 >>> tp
 (0.00,0.00)
 >>> turtle.setpos(60,30)
 >>> turtle.pos()
 (60.00,30.00)
 >>> turtle.setpos((20,80))
 >>> turtle.pos()
 (20.00,80.00)
 >>> turtle.setpos(tp)
 >>> turtle.pos()
 (0.00,0.00)
129
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
595(  Tên tệp = "rùa_docopesdict"  )  - một chuỗi, được sử dụng làm tên tệp29
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
595(  Tên tệp = "rùa_docopesdict"  ) 
 - một chuỗi, được sử dụng làm tên tệp

tên tệp - một chuỗi, được sử dụng làm tên tệp

Tạo và viết từ điển chuỗi vào tập lệnh Python với tên tệp đã cho. Hàm này phải được gọi một cách rõ ràng (nó không được sử dụng bởi các lớp đồ họa rùa). Từ điển doc Chuỗi sẽ được ghi vào tập lệnh Python . Nó được dự định để phục vụ như là một khuôn mẫu để dịch các tài liệu sang các ngôn ngữ khác nhau.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
596

Nếu bạn (hoặc sinh viên của bạn) muốn sử dụng 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
524với trợ giúp trực tuyến bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, bạn phải dịch các tài liệu và lưu tệp kết quả như ví dụ 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
598.

Nếu bạn có một mục thích hợp trong 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
552tệp của mình , từ điển này sẽ được đọc tại thời điểm nhập và sẽ thay thế các tài liệu tiếng Anh ban đầu.

Tại thời điểm viết bài này có từ điển docopes bằng tiếng Đức và tiếng Ý. (Các yêu cầu xin vui lòng để glingl @ AON . Tại .)

Cách cấu hình Màn hình và Rùa 

Cấu hình mặc định tích hợp bắt chước hình thức và hành vi của mô-đun rùa cũ để giữ khả năng tương thích tốt nhất với nó.

Nếu bạn muốn sử dụng một cấu hình khác phản ánh tốt hơn các tính năng của mô-đun này hoặc phù hợp hơn với nhu cầu của bạn, ví dụ để sử dụng trong lớp học, bạn có thể chuẩn bị một tệp cấu hình 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
552sẽ được đọc tại thời điểm nhập và sửa đổi cấu hình theo cài đặt của nó.
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
6

Cấu hình được xây dựng sẽ tương ứng với rùa.cfg sau:

 • Giải thích ngắn về các mục được chọn:

 • Bốn dòng đầu tiên tương ứng với các đối số của 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  601 phương thức.
 • Dòng 5 và 6 tương ứng với các đối số của phương thức 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  602.
 • hình dạng có thể là bất kỳ hình dạng tích hợp nào, ví dụ: mũi tên, rùa, v.v ... Để biết thêm thông tin hãy thử 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  603.
 • Nếu bạn muốn sử dụng không có fillcolor (tức là làm cho rùa trong suốt), bạn phải viết (nhưng tất cả các chuỗi không trống phải không có dấu ngoặc kép trong tệp cfg).

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  604
 • Nếu bạn muốn phản ánh trạng thái của rùa, bạn phải sử dụng .

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  605
 • Nếu bạn đặt ví dụ: docopesdict sẽ được tải tại thời điểm nhập (nếu có trên đường dẫn nhập, ví dụ: trong cùng thư mục với .

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  606
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  607
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  524
 • using_IDLE : Đặt tùy chọn này thành 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  355nếu bạn thường xuyên làm việc với IDLE và công tắc -n của nó (không có quy trình con nào). Điều này sẽ ngăn chặn 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  610để vào mainloop.

Có thể có một 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
552tệp trong thư mục 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
524được lưu trữ và một tệp bổ sung trong thư mục làm việc hiện tại. Cái sau sẽ ghi đè cài đặt của cái đầu tiên.

Thư mục 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
613chứa một 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
552tập tin. Bạn có thể nghiên cứu nó như một ví dụ và xem hiệu ứng của nó khi chạy các bản demo (tốt nhất không phải từ bên trong trình xem demo).

turtledemo- Kịch bản demo 

Các 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
615gói bao gồm một tập hợp các bản demo kịch bản. Các tập lệnh này có thể được chạy và xem bằng trình xem demo được cung cấp như sau:

Ngoài ra, bạn có thể chạy các kịch bản demo riêng lẻ. Ví dụ,

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
7

Thư mục 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
613chứa một 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
552tập tin. Bạn có thể nghiên cứu nó như một ví dụ và xem hiệu ứng của nó khi chạy các bản demo (tốt nhất không phải từ bên trong trình xem demo).
 • turtledemo- Kịch bản demo 

  Các 
 • >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  615gói bao gồm một tập hợp các bản demo kịch bản. Các tập lệnh này có thể được chạy và xem bằng trình xem demo được cung cấp như sau:

  Ngoài ra, bạn có thể chạy các kịch bản demo riêng lẻ. Ví dụ,
 • >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  615gói chứa:

  Một trình xem demo 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
617có thể được sử dụng để xem mã nguồn của các tập lệnh và chạy chúng cùng một lúc.

Nhiều tập lệnh thể hiện các tính năng khác nhau của 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
524 mô-đun. Ví dụ có thể được truy cập thông qua menu Ví dụ. Họ cũng có thể được chạy độc lập.

Một 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
552tệp dùng làm ví dụ về cách viết và sử dụng các tệp đó.

Các kịch bản demo là:

Tên

Sự miêu tả

Đặc trưng

bytedesign

mô hình đồ họa rùa cổ điển phức tạp

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
620, sự chậm trễ, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
621

rùa như kim đồng hồ, ontimer

colormixer

thử nghiệm với r, g, b

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
622

rừng

3 cây đầu tiên

ngẫu nhiên

fractalcurves

Đường cong Hilbert & Koch

đệ quy

lindenmayer

ethnomathatures (kolams Ấn Độ)

Hệ thống L

Minimal_hanoi

Tháp Hà Nội

Rùa hình chữ nhật như đĩa Hà Nội (hình dạng, hình dạng)

chơi trò chơi nim cổ điển với ba đống gậy chống lại máy tính.

rùa như nimsticks, điều khiển sự kiện (chuột, bàn phím)

Sơn

chương trình vẽ siêu tối giản

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
623

Sự thanh bình

tiểu học

rùa: ngoại hình và hoạt hình

dương vật

ốp lát định kỳ với diều và phi tiêu

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
310

hành tinh_and_moon

mô phỏng hệ thống hấp dẫn

hình dạng hợp chất, 

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
304

round_dance

rùa nhảy xoay theo chiều ngược nhau

hình dạng hợp chất, hình dạng bản sao, độ nghiêng, get_shapepoly, cập nhật

sắp xếp_animate

trình diễn trực quan các phương pháp phân loại khác nhau

căn chỉnh đơn giản, ngẫu nhiên

cây

một (đồ họa) chiều rộng cây đầu tiên (sử dụng máy phát điện)

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
626

hai_canvases

Thiết kế đơn giản

rùa trên hai bức tranh

wikipedia

một mô hình từ bài viết trên wikipedia về đồ họa rùa

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
626, 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
440

âm dương

một ví dụ cơ bản khác

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
629

Chúc vui vẻ!

Thay đổi kể từ khi Python 2.6 

 • Các phương pháp 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  630, 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  631và 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  632đã được loại bỏ. Các phương thức có tên và chức năng này hiện chỉ khả dụng dưới dạng phương thức 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  569. Các chức năng có nguồn gốc từ những vẫn còn có sẵn. (Trên thực tế đã có trong Python 2.6, các phương thức này chỉ là các bản sao của 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  436/ 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  569-method tương ứng .)
 • Phương pháp 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  636đã được loại bỏ. Hành vi của 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  361và 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  638 đã thay đổi một chút: bây giờ mọi quy trình điền phải được hoàn thành bằng một 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  638cuộc gọi.
 • Một phương pháp 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  640đã được thêm vào. Nó trả về một giá trị boolean: 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  355nếu quá trình điền đang diễn ra, 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  356nếu không. Hành vi này tương ứng với một 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  643cuộc gọi không có đối số trong Python 2.6.

Thay đổi kể từ khi Python 3.0 

 • Các phương pháp 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  630, 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  631và 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  632đã được loại bỏ. Các phương thức có tên và chức năng này hiện chỉ khả dụng dưới dạng phương thức 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  569. Các chức năng có nguồn gốc từ những vẫn còn có sẵn. (Trên thực tế đã có trong Python 2.6, các phương thức này chỉ là các bản sao của 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  436/ 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  569-method tương ứng .)
 • Phương pháp 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  636đã được loại bỏ. Hành vi của 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  361và 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  638 đã thay đổi một chút: bây giờ mọi quy trình điền phải được hoàn thành bằng một 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  638cuộc gọi.
 • Phương pháp 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  636đã được loại bỏ. Hành vi của 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  361và 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  638 đã thay đổi một chút: bây giờ mọi quy trình điền phải được hoàn thành bằng một 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  638cuộc gọi.
 • Một phương pháp 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  640đã được thêm vào. Nó trả về một giá trị boolean: 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  355nếu quá trình điền đang diễn ra, 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  356nếu không. Hành vi này tương ứng với một 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  643cuộc gọi không có đối số trong Python 2.6.
 • Thay đổi kể từ khi Python 3.0 

  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  644, 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  645và 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  646đã được thêm vào. Do đó, toàn bộ các biến đổi tuyến tính thông thường hiện có sẵn để biến đổi hình dạng rùa. 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  647đã được cải tiến về chức năng: bây giờ nó có thể được sử dụng để lấy hoặc đặt độ nghiêng. 
  >>> turtle.heading()
  22.0
  >>> turtle.left(45)
  >>> turtle.heading()
  67.0
  
  648đã bị phản đối

Phương thức 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
649này đã được thêm vào như là một bổ sung 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
6 50mà trên thực tế liên kết các hành động với sự kiện keyrelease. Theo đó, cái sau có một bí danh : 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
651.

>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
652đã được thêm vào. Vì vậy, khi chỉ làm việc với các đối tượng Màn hình và Rùa, người ta không được nhập 
>>> turtle.heading()
22.0
>>> turtle.left(45)
>>> turtle.heading()
67.0
653thêm nữa.