Hướng dẫn dùng capitalization def python


Chuỗi (String) trong Python

Hàm center() trong Python


Hàm capitalize() trong Python trả về một bản sao của chuỗi với chữ cái đầu tiên được viết hoa.

Nội dung chính

 • Cú pháp
 • Ví dụ hàm capitalize() trong Python

Cú pháp

Cú pháp của hàm capitalize() trong Python:

str.capitalize()

Ví dụ hàm capitalize() trong Python

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm capitalize() trong Python.

str1 = "hello world!"
str2 = "hello Python!"
print (str1.capitalize())
print (str2.capitalize())

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

Hello world!
Hello python!

Chuỗi (String) trong Python

Hàm center() trong PythonChuỗi (String) trong Python

Nội dung chính

 • Ví dụ hàm capitalize() trong Python
 • Ví dụ hàm capitalize() trong Python
 • Phương thức capitalize() trong Python là gì
 • Cú pháp Capitalize() trong Python
 • Chương trình mẫu sử dụng phương thức capitalize() trong Python
 • Lưu ý khi sử dụng Capitalize() trong Python
 • Tổng kết

Hàm center() trong Python


Hàm capitalize() trong Python trả về một bản sao của chuỗi với chữ cái đầu tiên được viết hoa.

Nội dung chính

 • Cú pháp
 • Ví dụ hàm capitalize() trong Python

Cú pháp

Cú pháp của hàm capitalize() trong Python:

str.capitalize()

Ví dụ hàm capitalize() trong Python

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm capitalize() trong Python.

str1 = "hello world!"
str2 = "hello Python!"
print (str1.capitalize())
print (str2.capitalize())

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

Hello world!
Hello python!

Chuỗi (String) trong Python

Hàm center() trong PythonChuỗi (String) trong Python

Nội dung chính

 • Ví dụ hàm capitalize() trong Python
 • Phương thức capitalize() trong Python là gì
 • Cú pháp Capitalize() trong Python
 • Chương trình mẫu sử dụng phương thức capitalize() trong Python
 • Lưu ý khi sử dụng Capitalize() trong Python
 • Tổng kết

Hàm center() trong Python


Hàm capitalize() trong Python trả về một bản sao của chuỗi với chữ cái đầu tiên được viết hoa.

Nội dung chính

 • Cú pháp
 • Ví dụ hàm capitalize() trong Python

Cú pháp

Cú pháp của hàm capitalize() trong Python:

str.capitalize()

Ví dụ hàm capitalize() trong Python

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm capitalize() trong Python.

str1 = "hello world!"
str2 = "hello Python!"
print (str1.capitalize())
print (str2.capitalize())

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

Hello world!
Hello python!

Chuỗi (String) trong Python

Hàm center() trong Python


Hướng dẫn sử dụng phuơng thức Capitalize() trong Python. Bạn sẽ học được cách viết hoa chữ cái đầu trong python bằng Capitalize() sau bài học này.

Phương thức capitalize() trong Python là gì

Capitalize() trong Python là phương thức dùng để viết hoa chữ cái đầu trong chuỗi python.
Chúng ta sử dụng Capitalize() trong python để viết hoa chữ cái đầu trong chuỗi và chuyển tất cả các chữ còn lại thành chữ thường với cú pháp sau đây:

Cú pháp Capitalize() trong Python

str.capitalize()

Trong đó:

 • str là chuỗi ký tự cần chuyển chữ thường thành chữ hoa
 • Capitalize() là tên phương thức

Chương trình mẫu sử dụng phương thức capitalize() trong Python

print("hello python".capitalize())
print("MY FAVORITE THINGS".capitalize())

Kết quả

Hello python
My favorite things

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức Capitalize() trong Python để *viết hoa chữ cái đầu** với cả các chuỗi chứa ký tự 2 byte như tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Nhật zenkaku như ví dụ sau:

print("hello".capitalize())


print("xin chào".capitalize())

Bằng cách sử dụng phương thức Capitalize() trong Python, chúng ta đã tạo ra một chuỗi ký tự mới được viết hoa chữ cái đầu và các ký tự còn lại ở dạng chữ thường.

Lưu ý khi sử dụng Capitalize() trong Python

Khi chúng ta sử dụng Capitalize() trong Python thì phương thức này sẽ tạo ra một chuỗi mới từ chuỗi cũ chứ không thay đổi giá trị của chuỗi cũ.
Ví dụ:

str="xin chào việt nam"
str_new= str.capitalize()

print("chuỗi cũ : ",str);
print("chuỗi mới : ",str_new)

Kết quả

chuỗi cũ : xin chào việt nam
chuỗi mới : Xin chào việt nam

Bạn có thể thấy bản thân chuỗi str không thay đổi giá trị của nó sau khi dùng phương thức Capitalize() trong Python.

Do đó, nếu bạn muốn sử dụng nhiều lần kết quả của phương thức Capitalize() trong Python, hãy nhớ gán giá trị cho biến để tái sử dụng nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng phuơng thức Capitalize() trong Python để viết hoa chữ cái đầu trong chuỗi python. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

Viết bởi Kiyoshi. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại <a title="Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi" style="color:#fff;background-color:silver" rel="license noopener" target="_blank" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creativecommons</a>&nbsp;và <a title="Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi" style="color:#fff;background-color:silver" target="_blank" rel="noopener" href="https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=1631afcd-7c4a-467d-8016-402c5073e5cd" class="dmca-badge">DMCA</a><script src="https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js"></script></p><h3 style="font-size:15px">Bài viết liên quan</h3><ul class="popular-posts"><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-cat-chuoi-trong-python-string-slice-python/" title="Cắt chuỗi trong python (slice string python)" rel="bookmark">Cắt chuỗi trong python (slice string python)</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-noi-chuoi-va-lap-lai-trong-python/" title="Nối chuỗi và lặp chuỗi trong python" rel="bookmark">Nối chuỗi và lặp chuỗi trong python</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-su-dung-chuoi-tho-raw-trong-python/" title="Cách sử dụng chuỗi thô raw string trong python" rel="bookmark">Cách sử dụng chuỗi thô raw string trong python</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-su-dung-chuoi-thoat-escape-sequence-trong-python/" title="Ký tự đặc biệt trong python (escape sequence)" rel="bookmark">Ký tự đặc biệt trong python (escape sequence)</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/can-le-trong-python/" title="Căn trái, căn giữa và căn phải một chuỗi trong Python (ljust, center, rjust, zfill)" rel="bookmark">Căn trái, căn giữa và căn phải một chuỗi trong Python (ljust, center, rjust, zfill)</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/center-trong-python/" title="Phương thức Center() trong Python" rel="bookmark">Phương thức Center() trong Python</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/chuyen-chu-hoa-thanh-chu-thuong-trong-python/" title="Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong python" rel="bookmark">Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong python</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/chuyen-list-thanh-string-trong-python/" title="Chuyển list thành string trong Python" rel="bookmark">Chuyển list thành string trong Python</a></h3></div></li></ul></div><div id="keugoi"><span>Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!</span></div><section class="icon-bar-2" style="border-bottom:dotted grey .3px!important"><a target="_blank" title="chia sẻ qua facebook" rel="noopener noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/" class="facebook"><i class="fa fa-facebook"></i></a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/" title="chia sẻ qua twitter" class="twitter"><i class="fa fa-twitter"></i></a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://getpocket.com/edit?url=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/" title="chia sẻ qua pocket" class="pocket"><i class="fa fa-get-pocket"></i></a> <span class="zalo-share-button" title="chia sẻ qua zalo" style="margin-left:18px;margin-bottom:-3px" data-href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false"></span></section><p class="ico-folder"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/"><span itemprop="HOME">HOME</span></a><span class="sya"></span>&gt;&gt; <a target="_blank" class="article-category-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/">python cơ bản - lập trình python cho người mới bắt đầu</a>&gt;&gt;<a target="_blank" class="article-category-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/">09. chuỗi trong python</a></p><nav id="article-nav"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/upper-trong-python/" id="article-nav-older" class="article-nav-link-wrap" style="float:left;text-align:right;padding-right:20px"><strong class="article-nav-caption">Bài sau</strong><div class="article-nav-title">Phương thức Upper() trong Python</div></a><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/swapcase-trong-python/" id="article-nav-newer" class="article-nav-link-wrap" style="float:right;text-align:left;padding-left:20px"><strong class="article-nav-caption">Bài tiếp</strong><div class="article-nav-title">Phương thức Swapcase() trong Python</div></a><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-611" class="ezoic-adpicker-ad"></span></nav><div id="recent_posts_down"><div class="widget_athemes_tabs"><ul id="widget-tab" class="clearfix widget-tab-nav"><li class="active">Bài viết mới nhất</li></ul><div class="widget"><ul><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/lam-tron-so-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban46.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/lam-tron-so-trong-javascript/">Làm tròn số trong JavaScript (Math.round, Math.ceil, Math.floor)</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/so-mu-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban45.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/so-mu-trong-javascript/">Số mũ trong JavaScript (Math.pow, Math.exp)</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-max-math-min-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban44.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-max-math-min-trong-javascript/">Math.max và Math.min trong JavaScript</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-random-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban43.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-random-trong-javascript/">Math.random trong JavaScript</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/throw-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban42.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/throw-trong-javascript/">throw trong JavaScript và cách trả về ngoại lệ tuỳ ý</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/cac-ngoai-le-trong-javascript-va-cach-xu-ly/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban41.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/cac-ngoai-le-trong-javascript-va-cach-xu-ly/">Các ngoại lệ trong JavaScript và cách xử lý tương ứng</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/try-catch-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban40.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/try-catch-trong-javascript/">try...catch trong JavaScript và cách xử lý ngoại lệ</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/xu-ly-ngoai-le-cua-ham-xu-ly-mo-ta-trong-khoi-try/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban39.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/xu-ly-ngoai-le-cua-ham-xu-ly-mo-ta-trong-khoi-try/">Xử lý ngoại lệ của hàm xử lý mô tả trong khối try</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li></ul></div></div></div><footer class="entry-meta entry-footer"></footer><hr class="entry-footer-hr"></div><div id="profiletitle2">Profile</div><div id="profileblock2"><div id="profilephoto2"><a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.facebook.com/mr.nchita"><img width="100" height="100" alt="きよしです!笑" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" class="ezlazyload" data-ezsrc="/css/images/kiyoshi.webp"></a></div><div id="profiletext2"><p>Tác giả : <a href="https://www.facebook.com/mr.nchita" target="_blank" rel="nofollow noopener">Kiyoshi (Chis Thanh)</a></p><p>Kiyoshi là một <a href="https://www.youtube.com/c/ChisThanh" target="_blank" rel="nofollow noopener">cựu du học sinh tại Nhật Bản</a>. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.<span id="ezoic-pub-ad-placeholder-196" class="ezoic-adpicker-ad"></span></p></div></div></div></article><aside id="sidebar"><div id="sidebar_first"><div class="search" style="margin-top:-30px"><div id="fb-root"></div><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v12.0&appId=3084959888222500&autoLogAppEvents=1" nonce="KPkvxeh4"></script><div class="fb-page" style="margin-left:30px" data-href="https://www.facebook.com/laptrinhkiyoshi" data-width="380" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false"></div><script async src="https://cse.google.com/cse.js?cx=8a4ac28a22903209e"></script><div class="gcse-search"></div></div><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-145"></span><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 box-1 box-1145 adtester-container adtester-container-145 ezoic-ad-adaptive" data-ez-name="laptrinhcanban_com-box-1"><span class="ezoic-ad box-1 box-1-multi-145 adtester-container adtester-container-145" data-ez-name="laptrinhcanban_com-box-1"><span id="div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0" ezaw="300" ezah="262" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:262px;min-width:300px" class="ezoic-ad"><script data-ezscrex="false" data-cfasync="false" type="text/javascript" style="display:none">if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[300,250],'laptrinhcanban_com-box-1','ezslot_5',145,'0','0'])};if(typeof __ez_fad_position != 'undefined'){__ez_fad_position('div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0')};</script></span></span><span class="ezoic-ad box-1 box-1-multi-145 adtester-container adtester-container-145" data-ez-name="laptrinhcanban_com-box-1"><span id="div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_1" ezaw="300" ezah="262" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:262px;min-width:300px" class="ezoic-ad"><script data-ezscrex="false" data-cfasync="false" type="text/javascript" style="display:none">if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[300,250],'laptrinhcanban_com-box-1','ezslot_6',145,'0','1'])};if(typeof __ez_fad_position != 'undefined'){__ez_fad_position('div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_1')};</script></span></span><span class="ezoic-ad box-1 box-1-multi-145 adtester-container adtester-container-145" data-ez-name="laptrinhcanban_com-box-1"><span id="div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_2" ezaw="300" ezah="262" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:262px;min-width:300px" class="ezoic-ad"><script data-ezscrex="false" data-cfasync="false" type="text/javascript" style="display:none">if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[300,250],'laptrinhcanban_com-box-1','ezslot_7',145,'0','2'])};if(typeof __ez_fad_position != 'undefined'){__ez_fad_position('div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_2')};</script></span></span><span class="ezoic-ad box-1 box-1-multi-145 adtester-container adtester-container-145" data-ez-name="laptrinhcanban_com-box-1"><span id="div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_3" ezaw="300" ezah="262" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:262px;min-width:300px" class="ezoic-ad"><script data-ezscrex="false" data-cfasync="false" type="text/javascript" style="display:none">if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[300,250],'laptrinhcanban_com-box-1','ezslot_8',145,'0','3'])};if(typeof __ez_fad_position != 'undefined'){__ez_fad_position('div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_3')};</script></span></span><style> .box-1-multi-145{border:none!important;display:inline-block;float:none!important;line-height:0px;margin-bottom:3px!important;margin-left:0px!important;margin-right:0px!important;margin-top:3px!important;max-width:100% !important;min-height:250px;min-width:300px;padding:0;}

Hướng dẫn dùng capitalization def python
report this ad

Chủ đềNội dung
Hướng dẫn dùng capitalization def python
report this ad