Hướng dẫn how do you reverse output in javascript? - làm cách nào để bạn đảo ngược đầu ra trong javascript?

Cải thiện bài viết

Lưu bài viết

Cho một chuỗi đầu vào và tác vụ là đảo ngược chuỗi đầu vào. Ví dụ:Examples:

Input: str = "Geeks for Geeks"
Output: "skeeG rof skeeG"

Input: str = "Hello"
Output: "olleH"

Có nhiều phương pháp để đảo ngược một chuỗi trong JavaScript Một số trong số chúng được thảo luận dưới đây:

Phương pháp 1:

 • Kiểm tra chuỗi đầu vào mà chuỗi đã cho trống hoặc chỉ có một ký tự hoặc nó không thuộc loại chuỗi thì nó trả về chuỗi không hợp lệ.
 • Nếu điều kiện ở trên Sai, hãy tạo một mảng nơi chúng ta có thể lưu trữ kết quả. Ở đây Revarray [] là mảng mới.
 • Vòng lặp qua mảng từ cuối đến từ đầu và đẩy từng vật phẩm trong revarray mảng [].
 • Sử dụng hàm nối () Chức năng được xây dựng sẵn trong JavaScript để tham gia các phần tử của một mảng thành một chuỗi.

Example:  

JavaScript

    

skeeG rof skeeG
5

    

skeeG rof skeeG
7
skeeG rof skeeG
8

skeeG rof skeeG
6
skeeG rof skeeG
0

    

skeeG rof skeeG
1

    

skeeG rof skeeG
7
skeeG rof skeeG
5
skeeG rof skeeG
6
skeeG rof skeeG
7

skeeG rof skeeG
1

skeeG rof skeeG
9
skeeG rof skeeG
7
skeeG rof skeeG
1

skeeG rof skeeG
2

Output:

skeeG rof skeeG

Phương pháp 2:

 • Sử dụng chức năng chia tách () ', ' ', 'Chuyên viên máy tính' ]
 • Sử dụng hàm lart () trong javascript để đảo ngược mảng các ký tự, tức là ['s', 'k', 'e', ​​'e', ​​'g', '', 'r', 'o', 'f', '', 's', 'k', 'e', ​​'e', ​​'g']]]
 • Sử dụng hàm tham gia () trong javascript để tham gia các phần tử của một mảng thành một chuỗi.

Example:  

JavaScript

function ReverseString(str) {

skeeG rof skeeG
1
skeeG rof skeeG
2
skeeG rof skeeG
3
skeeG rof skeeG
4
skeeG rof skeeG
5

skeeG rof skeeG
1

skeeG rof skeeG
9
skeeG rof skeeG
7
skeeG rof skeeG
1

skeeG rof skeeG
2

Output:

skeeG rof skeeG

Phương pháp 2:

 • Sử dụng chức năng chia tách () ', ' ', 'Chuyên viên máy tính' ]
 • Sử dụng hàm lart () trong javascript để đảo ngược mảng các ký tự, tức là ['s', 'k', 'e', ​​'e', ​​'g', '', 'r', 'o', 'f', '', 's', 'k', 'e', ​​'e', ​​'g']]]
 • Sử dụng hàm tham gia () trong javascript để tham gia các phần tử của một mảng thành một chuỗi.

Example:  

JavaScript