Hướng dẫn merge string python - hợp nhất chuỗi python

Kết nối chuỗi có nghĩa là thêm chuỗi với nhau.

Hướng dẫn biến Python Tạo các biến Tên biến Gán giá trị cho nhiều biến đầu ra Biến ĐI

Bản quyền © 2022 Giáo dục, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu

Tóm tắt: Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học nhiều cách khác nhau để kết hợp các chuỗi trong Python.: in this tutorial, you’ll learn various ways to concatenate strings in Python.

Python cung cấp cho bạn nhiều cách khác nhau để kết hợp một hoặc nhiều chuỗi vào một chuỗi mới.

Vì chuỗi Python là bất biến, nên sự kết hợp luôn dẫn đến một chuỗi mới.

1) Kết nối các chuỗi theo nghĩa đen

Để kết hợp hai hoặc nhiều chuỗi theo nghĩa đen, bạn chỉ cần đặt chúng cạnh nhau. Ví dụ:

s = 'String' ' Concatenation' print(s)

Code language: PHP (php)

Output:

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)

Lưu ý rằng cách này đã giành được công việc cho các biến chuỗi.

2) Các chuỗi nối bằng cách sử dụng toán tử +

Một cách đơn giản để kết hợp nhiều chuỗi vào một là sử dụng toán tử +:

s = 'String' + ' Concatenation' print(s)

Code language: PHP (php)

Và toán tử + hoạt động cho cả hai chuỗi theo nghĩa đen và biến chuỗi. Ví dụ:

s1 = 'String' s2 = s1 + ' Concatenation' print(s2)

Code language: PHP (php)

Output:

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)

3) Các chuỗi nối bằng cách sử dụng toán tử +=

Tương tự như toán tử +, bạn có thể sử dụng toán tử + = để kết hợp nhiều chuỗi thành một:

s = 'String' s += ' Concatenation' print(s)

Code language: PHP (php)

Output:

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)

4) Các chuỗi nối bằng phương thức tham gia ()

Phương thức

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)
9 cho phép bạn kết hợp danh sách các chuỗi vào một chuỗi duy nhất:

s1 = 'String' s2 = 'Concatenation' s3 = ''.join([s1, s2]) print(s3)

Code language: PHP (php)

Output:

StringConcatenation

Phương pháp

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)
9 cũng cho phép bạn chỉ định một dấu phân cách khi nối các chuỗi. Ví dụ:

s1 = 'String' s2 = 'Concatenation' s3 = ' '.join([s1, s2]) print(s3)

Code language: PHP (php)

Output:

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)

Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng phương pháp

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)
9 để nối các chuỗi được phân tách bằng một không gian.

Ví dụ sau sử dụng phương thức

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)
9 để kết nối các chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy:

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)
1

Output:

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)
2

5) Các chuỗi kết hợp bằng cách sử dụng %-formatting

Các đối tượng chuỗi có toán tử % tích hợp cho phép bạn định dạng chuỗi. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nó để nối dây. Ví dụ:

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)
3

Đầu ra:

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)
4

Trong ví dụ này, Python thay thế một

s = 'String' + ' Concatenation' print(s)

Code language: PHP (php)
3 trong chuỗi theo nghĩa đen bằng biến chuỗi tương ứng trong bộ tuple theo toán tử

s = 'String' + ' Concatenation' print(s)

Code language: PHP (php)
4.

6) Các chuỗi kết hợp bằng phương thức định dạng ()

Bạn có thể sử dụng phương thức

s = 'String' + ' Concatenation' print(s)

Code language: PHP (php)
5 để nối nhiều chuỗi vào một chuỗi. Ví dụ:

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)
5

Output:

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)
4

Trong ví dụ này, bạn sử dụng

s = 'String' + ' Concatenation' print(s)

Code language: PHP (php)
6 trong chuỗi theo nghĩa đen và chuyển chuỗi mà bạn muốn kết nối với phương thức

s = 'String' + ' Concatenation' print(s)

Code language: PHP (php)
5. Phương pháp

s = 'String' + ' Concatenation' print(s)

Code language: PHP (php)
5 thay thế

s = 'String' + ' Concatenation' print(s)

Code language: PHP (php)
6 bằng đối số chuỗi tương ứng.

7) Các chuỗi nối bằng cách sử dụng dây F

Python 3.6 đã giới thiệu các chuỗi F cho phép bạn định dạng các chuỗi một cách ngắn gọn và thanh lịch hơn.

Và bạn có thể sử dụng các chuỗi F để nối nhiều chuỗi thành một. Ví dụ:

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)
7

Output:

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)
4

Bạn nên sử dụng phương pháp nào để kết nối chuỗi

Mặc dù có nhiều cách để nối các chuỗi trong Python, nhưng nó khuyên bạn nên sử dụng phương pháp

String Concatenation

Code language: JavaScript (javascript)
9, toán tử

s1 = 'String' s2 = s1 + ' Concatenation' print(s2)

Code language: PHP (php)
1 và dây F để nối các chuỗi.

Bạn có thấy hướng dẫn này hữu ích không?

Concatenation có nghĩa là nối các chuỗi với nhau từ đầu đến cuối để tạo một chuỗi mới. Để nối các chuỗi, chúng tôi sử dụng toán tử +. Hãy nhớ rằng khi chúng ta làm việc với các số, + sẽ là một nhà điều hành để bổ sung, nhưng khi được sử dụng với các chuỗi, nó là một toán tử tham gia.use the + operator. Keep in mind that when we work with numbers, + will be an operator for addition, but when used with strings it is a joining operator.

Mặc dù có nhiều cách để kết hợp các chuỗi trong Python, nhưng nên sử dụng phương thức nối (), toán tử + và dây F để nối các chuỗi.use the join() method, the + operator, and f-strings to concatenate strings.

+= toán tử Bạn có thể nối một chuỗi khác vào một chuỗi với toán tử tại chỗ, +=. Chuỗi bên phải được nối sau khi biến chuỗi ở bên trái. Nếu bạn muốn thêm một chuỗi vào cuối biến chuỗi, hãy sử dụng toán tử +=.You can append another string to a string with the in-place operator, += . The string on the right is concatenated after the string variable on the left. If you want to add a string to the end of a string variable, use the += operator.

Concatenating có nghĩa là có được một chuỗi mới chứa cả hai chuỗi gốc. Trong Python, có một vài cách để kết hợp hoặc kết hợp các chuỗi. Chuỗi mới được tạo được gọi là đối tượng chuỗi. Để hợp nhất hai chuỗi vào một đối tượng, bạn có thể sử dụng toán tử +.obtaining a new string that contains both of the original strings. In Python, there are a few ways to concatenate or combine strings. The new string that is created is referred to as a string object. In order to merge two strings into a single object, you may use the + operator.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn merge string python - hợp nhất chuỗi python