Hướng dẫn mysql high cpu usage centos 7 - mysql sử dụng cpu cao centos 7

Tôi có máy chủ chuyên dụng i7 3770 với RAM 32 GB và Centos7 được cài đặt, dưới đây là chi tiết CPU

[root@server ~]# lscpu
Architecture:     x86_64
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:      Little Endian
CPU(s):        8
On-line CPU(s) list:  0-7
Thread(s) per core:  2
Core(s) per socket:  4
Socket(s):       1
NUMA node(s):     1
Vendor ID:       GenuineIntel
CPU family:      6
Model:         58
Model name:      Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
Stepping:       9
CPU MHz:        1712.218
BogoMIPS:       6799.29
Virtualization:    VT-x
L1d cache:       32K
L1i cache:       32K
L2 cache:       256K
L3 cache:       8192K
NUMA node0 CPU(s):   0-7

Và MySQL đang sử dụng quá nhiều CPU trên đó. Tôi đang sử dụng nó để lưu trữ web và không có tài khoản đòi hỏi quá nhiều với rất nhiều lượt truy cập. Cơ sở dữ liệu được trộn lẫn, một số là Innodb và những người khác là Myisam, và tôi không thể biến tất cả chúng thành Innodb hoặc Myisam, nó cần phải ở lại như thế này.

Đây là cấu hình MySQL của tôi

[mysqld]
default-storage-engine=InnoDB
performance-schema=0
max_allowed_packet=268435456
join_buffer_size = 24M
explicit_defaults_for_timestamp = 1
read_rnd_buffer_size=1024K
read_buffer_size=4M
sort_buffer_size=4M
table_open_cache=8000
key_buffer_size=2G
local-infile=0
tmp_table_size=32M
max_heap_table_size=32M
slow_query_log=1
slow_query_log_file="/var/log/mysql-slow-queries.log"
long_query_time=10

innodb_buffer_pool_size=10G
innodb_buffer_pool_instances = 10
innodb_log_file_size=1024M
innodb_file_per_table=1
innodb_flush_method=O_DIRECT
innodb_autoinc_lock_mode=0
innodb_read_io_threads=4
innodb_write_io_threads=8

Kết quả điều chỉnh mysql là cái này

 -------- Storage Engine Statistics -----------------------------------------------------------------
[--] Status: +ARCHIVE +BLACKHOLE +CSV -FEDERATED +InnoDB +MEMORY +MRG_MYISAM +MyISAM +PERFORMANCE_SCHEMA
[--] Data in MyISAM tables: 911M (Tables: 2990)
[--] Data in InnoDB tables: 3G (Tables: 2349)
[--] Data in MEMORY tables: 0B (Tables: 38)
[OK] Total fragmented tables: 0

-------- Security Recommendations ------------------------------------------------------------------
[OK] There are no anonymous accounts for any database users
[OK] All database users have passwords assigned
[!!] User 'darssopt_mi@%' hasn't specific host restriction.
[!!] User 'darssoptions@%' hasn't specific host restriction.
[!!] There is no basic password file list!

-------- CVE Security Recommendations --------------------------------------------------------------
[--] Skipped due to --cvefile option undefined

-------- Performance Metrics -----------------------------------------------------------------------
[--] Up for: 6h 22m 27s (1M q [79.246 qps], 264K conn, TX: 6G, RX: 190M)
[--] Reads / Writes: 93% / 7%
[--] Binary logging is disabled
[--] Physical Memory   : 31.0G
[--] Max MySQL memory  : 17.0G
[--] Other process memory: 1.4G
[--] Total buffers: 12.0G global + 33.2M per thread (151 max threads)
[--] P_S Max memory usage: 0B
[--] Galera GCache Max memory usage: 0B
[OK] Maximum reached memory usage: 12.8G (41.33% of installed RAM)
[OK] Maximum possible memory usage: 17.0G (54.76% of installed RAM)
[OK] Overall possible memory usage with other process is compatible with memory available
[OK] Slow queries: 0% (21/1M)
[OK] Highest usage of available connections: 15% (23/151)
[OK] Aborted connections: 0.08% (219/264034)
[!!] name resolution is active : a reverse name resolution is made for each new connection and can reduce performance
[OK] Query cache is disabled by default due to mutex contention on multiprocessor machines.
[OK] Sorts requiring temporary tables: 3% (8K temp sorts / 235K sorts)
[!!] Joins performed without indexes: 3128
[OK] Temporary tables created on disk: 19% (22K on disk / 115K total)
[OK] Thread cache hit rate: 99% (775 created / 264K connections)
[OK] Table cache hit rate: 99% (5K open / 6K opened)
[OK] Open file limit used: 15% (6K/40K)
[OK] Table locks acquired immediately: 99% (1M immediate / 1M locks)

-------- Performance schema ------------------------------------------------------------------------
[--] Performance schema is disabled.

-------- ThreadPool Metrics ------------------------------------------------------------------------
[--] ThreadPool stat is disabled.

-------- MyISAM Metrics ----------------------------------------------------------------------------
[!!] Key buffer used: 18.6% (399M used / 2B cache)
[OK] Key buffer size / total MyISAM indexes: 2.0G/181.8M
[OK] Read Key buffer hit rate: 100.0% (79M cached / 8K reads)
[!!] Write Key buffer hit rate: 93.5% (460K cached / 29K writes)

-------- AriaDB Metrics ----------------------------------------------------------------------------
[--] AriaDB is disabled.

-------- InnoDB Metrics ----------------------------------------------------------------------------
[--] InnoDB is enabled.
[OK] InnoDB buffer pool / data size: 10.0G/3.4G
[OK] InnoDB buffer pool instances: 10
[--] InnoDB Buffer Pool Chunk Size not used or defined in your version
[OK] InnoDB Read buffer efficiency: 100.00% (4991812913 hits/ 4991885443 total)
[!!] InnoDB Write Log efficiency: 41.29% (38836 hits/ 94048 total)
[OK] InnoDB log waits: 0.00% (0 waits / 55212 writes)

-------- TokuDB Metrics ----------------------------------------------------------------------------
[--] TokuDB is disabled.

-------- Galera Metrics ----------------------------------------------------------------------------
[--] Galera is disabled.

-------- Replication Metrics -----------------------------------------------------------------------
[--] Galera Synchronous replication: NO
[--] No replication slave(s) for this server.
[--] This is a standalone server.

-------- Recommendations ---------------------------------------------------------------------------
General recommendations:
  Restrict Host for user@% to user@SpecificDNSorIp
  MySQL started within last 24 hours - recommendations may be inaccurate
  Configure your accounts with ip or subnets only, then update your configuration with skip-name-resolve=1
  Adjust your join queries to always utilize indexes. Please note this
  calculation is made by adding Select_full_join + Select_range_check
  status values and triggered when the total >250
Variables to adjust:
  join_buffer_size (> 24.0M, or always use indexes with joins)

Kết quả hàng đầu

 top - 14:51:35 up 4 days, 22:36, 3 users, load average: 5.88, 5.85, 6.11
Tasks: 275 total,  3 running, 271 sleeping,  0 stopped,  1 zombie
%Cpu(s): 9.1 us, 0.8 sy, 0.1 ni, 67.1 id, 22.9 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 32460092 total, 1248560 free, 5231404 used, 25980128 buff/cache
KiB Swap: 16760828 total, 16506348 free,  254480 used. 26023012 avail Mem

  PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
 670307 mysql   20  0 15.638g 3.728g  8680 S 62.1 12.0 103:40.03 mysqld
 792649 adv+   20  0 235404 29852  8320 R  3.3 0.1  0:00.10 php-cgi
 792670 bdd    20  0 226492 20820  8292 R  1.3 0.1  0:00.04 php-cgi
  3359 root   30 10 277760 30508  2720 D  0.7 0.1 30:35.10 python2.7
   17 root   20  0    0   0   0 S  0.3 0.0 13:27.67 rcu_sched
   19 root   20  0    0   0   0 S  0.3 0.0 12:00.05 rcuos/1
   21 root   20  0    0   0   0 S  0.3 0.0  3:48.60 rcuos/3
  469 root    0 -20    0   0   0 S  0.3 0.0  8:35.86 kworker/+
  545 root   20  0    0   0   0 D  0.3 0.0  3:40.02 jbd2/md2+
  3336 root   30 10 417280  9084  1244 S  0.3 0.0 16:16.79 python2.7
 599324 root   20  0 107804 28732  2080 S  0.3 0.1  0:06.44 tailwatc+
 670290 root   20  0 186500 18572  3344 S  0.3 0.1  0:02.42 cPhulkd +
 792376 nobody  20  0 216284 24376  2428 S  0.3 0.1  0:00.02 httpd
 792449 superst  20  0  19972  2852  2116 S  0.3 0.0  0:00.05 pop3
 792498 root   20  0 155924  2356  1544 R  0.3 0.0  0:00.07 top
   1 root   20  0 338544  3812  2176 S  0.0 0.0  2:43.82 systemd
   2 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.18 kthreadd

Đây là kết quả của Iostat

[root@server ~]# iostat
Linux 3.10.0-427.36.1.lve1.4.40.el7.x86_64 (server.connect.rs) 03/23/2017   _x86_64_ (8 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      4.12  0.42  0.68  16.87  0.00  77.92

Device:      tps  kB_read/s  kB_wrtn/s  kB_read  kB_wrtn
sdb       65.24   2957.95    981.59 1264085940 419483991
sda       68.70   2749.45    981.59 1174981406 419483991
md1        0.00     0.05     0.00   23171     38
md0        0.70     0.87     1.92   370128   820580
md3       42.31    496.39    318.45 212134125 136090304
md2       68.18    104.71    650.46  44746045 277975140

Mysql hầu như luôn luôn trên 40%, lên tới 100%

Hôm qua tôi đã thêm dịch vụ MySQL bị vô hiệu hóa trong 5 phút và tải dưới 1.

Vui lòng tư vấn làm thế nào để cải thiện nó

Tại sao CPU MySQL lại cao như vậy?

Việc tăng sử dụng CPU có thể được gây ra bởi một số yếu tố, chẳng hạn như khối lượng công việc nặng do người dùng khởi xướng, nhiều truy vấn đồng thời hoặc giao dịch chạy dài. Để xác định nguồn sử dụng CPU trong RDS Amazon của bạn cho ví dụ MySQL, hãy xem lại các phương pháp sau: Giám sát nâng cao. Hiệu suất hiểu biết.user-initiated heavy workloads, multiple concurrent queries, or long-running transactions. To identify the source of the CPU usage in your Amazon RDS for MySQL instance, review the following approaches: Enhanced Monitoring. Performance Insights.

Cách dễ nhất để giảm việc sử dụng CPU cơ sở dữ liệu SQL của bạn là gì?

Bước 1: Xác minh rằng SQL Server đang gây ra sử dụng CPU cao ..
Bước 2: Xác định các truy vấn góp phần sử dụng CPU ..
Bước 3: Cập nhật số liệu thống kê ..
Bước 4: Thêm các chỉ mục bị thiếu ..
Bước 5: Điều tra và giải quyết các vấn đề nhạy cảm với tham số ..
Bước 6: Điều tra và giải quyết các vấn đề về khả năng sarg ..
Bước 7: Vô hiệu hóa dấu vết nặng ..

MySQL có thể sử dụng nhiều lõi không?

Có.mysql được đa luồng hoàn toàn và sử dụng tất cả các CPU được cung cấp cho nó.Không phải tất cả CPU có thể có sẵn;Các hệ điều hành hiện đại sẽ có thể sử dụng tất cả các CPU cơ bản, nhưng cũng có thể hạn chế một quy trình đối với một CPU hoặc bộ CPU cụ thể. MySQL is fully multithreaded, and makes use of all CPUs made available to it. Not all CPUs may be available; modern operating systems should be able to utilize all underlying CPUs, but also make it possible to restrict a process to a specific CPU or sets of CPUs.

Làm thế nào tôi có thể xem những truy vấn nào đang chạy trên MySQL?

Để xem các truy vấn nào đang tích cực chạy cho phiên bản DB của MySQL trên Amazon RDS, hãy làm theo các bước sau:..
Kết nối với phiên bản DB chạy MySQL ..
Chạy lệnh sau: Hiển thị đầy đủ Danh sách xử lý \ g.....
Hoặc, chạy truy vấn sau để truy xuất cùng một tập kết quả:.