Hướng dẫn number is not number excel - số không phải là số excel

Trả về giá trị & nbsp;

Giá trị logic (Đúng hoặc Sai)

Ghi chú sử dụng & NBSP;

Hàm isNumber trả về true khi một ô chứa một số và sai nếu không. Bạn có thể sử dụng isNumber & nbsp; để kiểm tra xem một ô có chứa giá trị số hay kết quả của hàm khác là một số.

Hàm isNumber có một đối số, giá trị, có thể là tham chiếu ô, công thức hoặc giá trị được mã hóa cứng. Thông thường, giá trị được nhập dưới dạng tham chiếu ô như A1. Khi giá trị là một số, hàm isNumber sẽ trả về true. Nếu không, isNumber sẽ trả về & nbsp; sai.

Ví dụ

Hàm & nbsp; isNumber trả về true nếu giá trị là số:

=ISNUMBER("apple") // returns FALSE
=ISNUMBER(100) // returns TRUE

Nếu ô A1 chứa số 100, isNumber trả về đúng:

=ISNUMBER(A1) // returns TRUE

Nếu một ô chứa một công thức, isnumber & nbsp; kiểm tra kết quả của công thức:

=ISNUMBER(2+2) // returns TRUE
=ISNUMBER(2^3) // returns TRUE
=ISNUMBER(10 &" apples") // returns FALSE

Lưu ý: ampersand (&) là & nbsp; toán tử nối tiếp & nbsp; trong excel. Khi các giá trị được nối, kết quả là văn bản.

Đếm số & nbsp; giá trị

Để đếm các ô trong một phạm vi có chứa các số, bạn có thể sử dụng chức năng Sumproduct như sau:

=SUMPRODUCT(--ISNUMBER(range))

Các kết quả âm tính kép các kết quả đúng và sai từ isnumber thành 1 và 0 và sumproduct tổng kết kết quả.

Ghi chú

  • Isnumber sẽ trả về đúng cho ngày và thời gian excel vì chúng là số.
  • Isnumber sẽ trả về sai cho các ô trống và lỗi.

Kiểm tra xem một ô có chứa một số hay không

Hàm isnumber exnumber là gì?

Hàm isnumber excel [1] được phân loại theo các hàm thông tin. Hàm kiểm tra xem một ô trong Excel có chứa một số hay không. Nó sẽ trả về đúng nếu giá trị là một số và nếu không, một giá trị sai. Ví dụ: nếu giá trị đã cho là một văn bản, ngày hoặc thời gian, nó sẽ trả về sai.

Là một nhà phân tích tài chính, khi xử lý một lượng lớn dữ liệu, chức năng Exnumber Excel giúp kiểm tra xem kết quả nhất định của công thức là một số hay không.

Công thức

=ISNUMBER(value)

Hàm isnumber excel sử dụng các đối số sau:

  1. Giá trị (đối số yêu cầu) - Đây là biểu thức hoặc giá trị cần được kiểm tra. Nó thường được cung cấp như một địa chỉ ô. (required argument) – This is the expression or value that needs to be tested. It is generally provided as a cell address.

Hàm exnumber excel sẽ trả về một giá trị logic, đó là đúng hoặc sai.

Làm thế nào để sử dụng chức năng exnumber excel?

Để hiểu được việc sử dụng chức năng exnumber excel, hãy để xem xét một vài ví dụ:

ví dụ 1

Trước tiên, hãy hiểu cách thức hoạt động của chức năng bằng cách sử dụng tập dữ liệu sau:

Dữ liệuCông thứcHàm isnumber excel sử dụng các đối số sau:Giá trị (đối số yêu cầu) - Đây là biểu thức hoặc giá trị cần được kiểm tra. Nó thường được cung cấp như một địa chỉ ô.
1 Hàm exnumber excel sẽ trả về một giá trị logic, đó là đúng hoặc sai.Làm thế nào để sử dụng chức năng exnumber excel?Để hiểu được việc sử dụng chức năng exnumber excel, hãy để xem xét một vài ví dụ:
ví dụ 1Trước tiên, hãy hiểu cách thức hoạt động của chức năng bằng cách sử dụng tập dữ liệu sau:Dữ liệuKết quả
Nhận xét= Isnumber (1)Làm thế nào để sử dụng chức năng exnumber excel?Để hiểu được việc sử dụng chức năng exnumber excel, hãy để xem xét một vài ví dụ:
ví dụ 1Trước tiên, hãy hiểu cách thức hoạt động của chức năng bằng cách sử dụng tập dữ liệu sau:Dữ liệuKết quả
Nhận xétDữ liệuKết quả

Nhận xét

= Isnumber (1)

Hướng dẫn number is not number excel - số không phải là số excel

THẬT

Hướng dẫn number is not number excel - số không phải là số excel

Bây giờ, chọn Xác thực dữ liệu và nhấp vào Cài đặt. Như được hiển thị bên dưới, nhập công thức = isNumber (tìm (Hồi XY, C4)). Để kích hoạt ô công thức, bạn cần chọn tiêu chí xác thực - cho phép - tùy chỉnh.

Hướng dẫn number is not number excel - số không phải là số excel

Khi ai đó cố gắng thay đổi XY thành một thứ khác, các quy tắc xác thực dữ liệu được kích hoạt, đặc biệt khi người dùng thêm hoặc thay đổi giá trị ô.

Hướng dẫn number is not number excel - số không phải là số excel

Hàm tìm được định hình để tìm kiếm văn bản của XY XY trong ô C4. Nếu tìm thấy, hãy tìm sẽ trả về một vị trí số (ví dụ: 2, 4, 5, v.v.) cho điểm bắt đầu của văn bản trong ô. Nếu văn bản không tìm thấy, tìm sẽ trả về một lỗi. Đối với C4, hãy tìm sẽ trở lại 5, vì XY XY bắt đầu ở nhân vật 5.

Kết quả từ việc sử dụng hàm tìm ở trên sau đó được đánh giá bởi hàm exnumber excel. Đối với bất kỳ kết quả số nào được trả về bởi Find, isNumber sẽ trả về true và xác thực sẽ thành công. Khi không tìm thấy văn bản, tìm sẽ trả về một lỗi, isNumber sẽ trả về sai và đầu vào sẽ không xác thực.

Một vài ghi chú về hàm isNumber

  1. Hàm là một phần của các hàm IS trả về các giá trị logic đúng hoặc sai.
  2. Hàm không trả về bất kỳ lỗi nào như #NAME !, #N/A !,, v.v., vì nó chỉ đánh giá dữ liệu.
  3. Hàm được giới thiệu trong MS Excel 2000.

Nhấn vào đây để tải xuống tệp Excel mẫu

Tài nguyên bổ sung

Cảm ơn bạn đã đọc Hướng dẫn CFI về các chức năng Excel quan trọng! Bằng cách dành thời gian để học và thành thạo các chức năng này, bạn sẽ tăng tốc đáng kể phân tích tài chính của mình. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các tài nguyên CFI bổ sung này:

  • Chức năng Excel cho Tài chính
  • Khóa học công thức Excel nâng cao
  • Công thức excel nâng cao mà bạn phải biết
  • Phím tắt Excel cho PC và Mac

Tại sao số của tôi không phải là số trong Excel?

Theo định kỳ, bạn có thể gặp các số trong Excel mà bạn không thể tổng hợp hoặc sử dụng bằng cách viết.Một nguyên nhân phổ biến cho điều này là các con số được định dạng là văn bản.Thông thường, các báo cáo được xuất từ các chương trình khác, chẳng hạn như gói kế toán, sẽ được định dạng là văn bản hoặc chúng có thể chứa các không gian nhúng.numbers formatted as text. Often, reports exported from other programs, such as an accounting package, will be formatted as text or they might contain embedded spaces.

Là số hay không trong Excel?

Hàm isnumber excel [1] được phân loại theo các hàm thông tin. Hàm kiểm tra xem một ô trong Excel có chứa một số hay không.Nó sẽ trả về đúng nếu giá trị là một số và nếu không, một giá trị sai.Ví dụ: nếu giá trị đã cho là một văn bản, ngày hoặc thời gian, nó sẽ trả về sai. The function checks if a cell in Excel contains a number or not. It will return TRUE if the value is a number and if not, a FALSE value. For example, if the given value is a text, date, or time, it will return FALSE.

Có! = Làm việc trong Excel?

Chúng ta có thể sử dụng toán tử không bằng với toán tử so sánh của người Viking trong Excel để kiểm tra xem hai giá trị không bằng nhau.Trong Excel, biểu tượng không bằng IS.Khi chúng tôi kiểm tra hai giá trị với công thức không bằng công thức, kết quả của chúng tôi sẽ là các giá trị boolean đúng hoặc sai.. In Excel, the symbol for not equal to is <>. When we check two values with the not equal to formula, our results will be Boolean values which are either True or False.