Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng

 • Trang chủ
 • Hướng dẫn học
 • Hướng dẫn học React.js
 • React.js project component

React.js project component

 • Ở bài học trước ta đã biết cách kết nối các dữ liệu trong component của một project React, tiếp tục với bài học này, ta sẽ tiến hành cập nhật (thay đổi) dữ liệu.
 • Nội dung chuẩn bị:
  • Cài đặt để chạy được project React.js, xem lại phần Cài đặt React.js
  • Template mẫu, các bạn download tại HWC template cơ bản
 • Ta sẽ thực hiện các bước sau:
  • Đưa template mẫu vào project React.
  • Phân tích các component trong template mẫu.
  • Tách template mẫu ra thành từng component.
  • Kết nối các component lại với nhau.

Đưa template mẫu vào project React

 • Sau khi cài đặt xong React ta sẽ có project react-project với cấu trúc thư mục như sau:

react-project

 • node_modules

  • ...
 • public

  • Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng
   index.html
  • ...
 • index.html

 • Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng
  src
 • Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng
  .gitignore
 • Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng
  package.json
 • Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng
  package-lock.json
 • README.md
 • Trong template mẫu, có 2 file chính, là
  import React from 'react';
  import './App.css';
  
  function App() {
   return (
    
  HEADER

  Big Title

   className="item-list">
  • Title 01

   Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
  • Title 02

   Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
  • Title 03

   Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
   className="box-list">
  • Box 1
  • Box 2
  • Box 3
  • Box 4
  FOOTER
  ); }; export default App;
  0 và
  import React from 'react';
  import './App.css';
  
  function App() {
   return (
    
  HEADER

  Big Title

   className="item-list">
  • Title 01

   Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
  • Title 02

   Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
  • Title 03

   Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
   className="box-list">
  • Box 1
  • Box 2
  • Box 3
  • Box 4
  FOOTER
  ); }; export default App;
  1, nhiệm vụ của ta là làm sao cho nội dung của template mẫu này hiển thị thông qua project React.
  • Để làm được việc đó, ta lần lượt thực hiện như sau:
  • Copy nội dung code bên trong
   import React from 'react';
   import './App.css';
   
   function App() {
    return (
     
   HEADER

   Big Title

    className="item-list">
   • Title 01

    Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
   • Title 02

    Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
   • Title 03

    Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
    className="box-list">
   • Box 1
   • Box 2
   • Box 3
   • Box 4
   FOOTER
   ); }; export default App;
   2 của template thay thế code bên trong
   import React from 'react';
   import './App.css';
   
   function App() {
    return (
     
   HEADER

   Big Title

    className="item-list">
   • Title 01

    Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
   • Title 02

    Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
   • Title 03

    Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
    className="box-list">
   • Box 1
   • Box 2
   • Box 3
   • Box 4
   FOOTER
   ); }; export default App;
   3.
 • Copy nội dung phần
  import React from 'react';
  import './App.css';
  
  function App() {
   return (
    
  HEADER

  Big Title

   className="item-list">
  • Title 01

   Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
  • Title 02

   Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
  • Title 03

   Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
   className="box-list">
  • Box 1
  • Box 2
  • Box 3
  • Box 4
  FOOTER
  ); }; export default App;
  4 của template thay thế cho nội dung bên trong phần
  import React from 'react';
  import './App.css';
  
  function App() {
   return (
    
  HEADER

  Big Title

   className="item-list">
  • Title 01

   Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
  • Title 02

   Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
  • Title 03

   Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
   className="box-list">
  • Box 1
  • Box 2
  • Box 3
  • Box 4
  FOOTER
  ); }; export default App;
  5 của
  import React from 'react';
  import './App.css';
  
  function App() {
   return (
    
  HEADER

  Big Title

   className="item-list">
  • Title 01

   Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
  • Title 02

   Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
  • Title 03

   Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
   className="box-list">
  • Box 1
  • Box 2
  • Box 3
  • Box 4
  FOOTER
  ); }; export default App;
  6.

/src/App.css

/* Reset lại một vài thuộc tính */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}
ol, ul { list-style: none; }
img { border: none; vertical-align: top; }
button {
  background-color: #3a95ea;
  border: 1px solid #2d87da;
  border-radius: 4px;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  padding: 8px 15px;
}

/* Nội dung layout */
#layout {
  margin: 20px auto;
  width: 1024px;
}
header, footer, aside, .box-list li {
  font-size: 30px;
  text-align: center;
}
header {
  background-color: #92dfc8;
  height: 80px;
  line-height: 80px;
}
main {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}
#content {
  margin-right: 20px;
  width: 754px;
}
#content h2 {
  font-size: 30px;
  background-color: #e9e9e9;
  padding: 5px 0 5px 10px;
  margin: 20px 0 30px;
}
#content .item-list h2 {
  margin-bottom: 10px;
}
#content .item-list div {
  margin-bottom: 30px;
}
aside {
  background-color: #f2d8ca;
  height: 400px;
  line-height: 400px;
  width: 250px;
}
.box-list {
  display: flex;
  margin-top: 10px;
}
.box-list li {
  background-color: #f2f1ca;
  height: 150px;
  line-height: 150px;
  text-align: center;
  margin-right: 10px;
  margin-bottom: 10px;
  width: 248.5px;
}
.box-list li:last-child {
  margin-right: 0;
}
footer {
  background-color: #eecbf3;
  height: 80px;
  line-height: 80px;
}

/src/App.js

 • Khi này ta có:

import React from 'react';
import './App.css';

function App() {
 return (
  
HEADER

Big Title

  className="item-list">
 • Title 01

  Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
 • Title 02

  Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
 • Title 03

  Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
  className="box-list">
 • Box 1
 • Box 2
 • Box 3
 • Box 4
FOOTER
); }; export default App;

 • Khi đưa vào
  import React from 'react';
  import './App.css';
  
  function App() {
   return (
    
  HEADER

  Big Title

   className="item-list">
  • Title 01

   Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
  • Title 02

   Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
  • Title 03

   Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
   className="box-list">
  • Box 1
  • Box 2
  • Box 3
  • Box 4
  FOOTER
  ); }; export default App;
  7, nhớ chuyển cấu trúc HTML sáng JSX (những vị trí màu đỏ bên dưới).
 • Chỉ cần thay thế 2 file như trên thôi, là ta đã đưa nội dung của template mẫu vào project React thành công.

Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng

 • Phân tích component

Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng

 • Phân tích ta thấy, mỗi ô màu đỏ bên dưới đây có thể xem là mỗi component:
  • Theo đó ta lần lượt có các component như sau:
  • import React from 'react';
   import './App.css';
   
   function App() {
    return (
     
   HEADER

   Big Title

    className="item-list">
   • Title 01

    Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
   • Title 02

    Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
   • Title 03

    Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
    className="box-list">
   • Box 1
   • Box 2
   • Box 3
   • Box 4
   FOOTER
   ); }; export default App;
   9: là component chứa nội dung của phần header.
  • import React from 'react';
   
   const Header = () => {
    return (
     
   HEADER
   ) } export default Header;
   0: là component chứa nội dung của "Big Title".
  • import React from 'react';
   
   const Header = () => {
    return (
     
   HEADER
   ) } export default Header;
   1: là component chứa nội dung của nhóm "Title 01" cho tới "Title 03".
  • import React from 'react';
   
   const Header = () => {
    return (
     
   HEADER
   ) } export default Header;
   2: là component chứa nội dung của phần sidebar.
  • import React from 'react';
   
   const Header = () => {
    return (
     
   HEADER
   ) } export default Header;
   3: là component chứa nội dung danh sách "BOX".

Tách template mẫu ra thành từng component.

 • Kết nối các component lại với nhau.
 • Đưa template mẫu vào project React

react-project

 • node_modules

  • ...
 • public

  • Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng
   index.html
  • ...
 • index.html

  • src

  • Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng
   .gitignore
  • Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng
   package.json
  • ...
 • Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng
  src
 • Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng
  .gitignore
 • Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng
  package.json
 • Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng
  package-lock.json

/src/components/Header.js

import React from 'react';

const Header = () => {
 return (
  
HEADER
) } export default Header;

/src/components/Headline.js

import React from 'react';

const Headline = () => {
 return (
  

Big Title

) } export default Headline;

/src/components/ItemList.js

import React from 'react';

const ItemList = () => {
 return (
  
 • Title 01

  Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
 • Title 02

  Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
 • Title 03

  Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
) } export default ItemList;

/src/components/Aside.js

import React from 'react';

const Aside = () => {
 return (
  
 )
}

export default Aside;

/src/components/BoxList.js

import React from 'react';

const BoxList = () => {
 return (
  
 • Box 1
 • Box 2
 • Box 3
 • Box 4
) } export default BoxList;

/src/components/Footer.js

import React from 'react';

const Footer = () => {
 return (
  
FOOTER
) } export default Footer;

README.md

 • Trong template mẫu, có 2 file chính, là
  import React from 'react';
  import './App.css';
  
  function App() {
   return (
    
  HEADER

  Big Title

   className="item-list">
  • Title 01

   Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
  • Title 02

   Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
  • Title 03

   Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
   className="box-list">
  • Box 1
  • Box 2
  • Box 3
  • Box 4
  FOOTER
  ); }; export default App;
  0 và
  import React from 'react';
  import './App.css';
  
  function App() {
   return (
    
  HEADER

  Big Title

   className="item-list">
  • Title 01

   Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
  • Title 02

   Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
  • Title 03

   Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
   className="box-list">
  • Box 1
  • Box 2
  • Box 3
  • Box 4
  FOOTER
  ); }; export default App;
  1, nhiệm vụ của ta là làm sao cho nội dung của template mẫu này hiển thị thông qua project React.

/src/App.js

import React, { Component } from 'react';
import './App.css';
import Header from './components/Header';
import Headline from './components/Headline';
import ItemList from './components/ItemList';
import Aside from './components/Aside';
import BoxList from './components/BoxList';
import Footer from './components/Footer';

class App extends Component {
 render() {
  return (
   
); } } export default App;

 • Để làm được việc đó, ta lần lượt thực hiện như sau:
 • Copy nội dung code bên trong
  import React from 'react';
  import './App.css';
  
  function App() {
   return (
    
  HEADER

  Big Title

   className="item-list">
  • Title 01

   Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
  • Title 02

   Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
  • Title 03

   Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
   className="box-list">
  • Box 1
  • Box 2
  • Box 3
  • Box 4
  FOOTER
  ); }; export default App;
  2 của template thay thế code bên trong
  import React from 'react';
  import './App.css';
  
  function App() {
   return (
    
  HEADER

  Big Title

   className="item-list">
  • Title 01

   Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
  • Title 02

   Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
  • Title 03

   Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
   className="box-list">
  • Box 1
  • Box 2
  • Box 3
  • Box 4
  FOOTER
  ); }; export default App;
  3.
 • Copy nội dung phần
  import React from 'react';
  import './App.css';
  
  function App() {
   return (
    
  HEADER

  Big Title

   className="item-list">
  • Title 01

   Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
  • Title 02

   Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
  • Title 03

   Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
   className="box-list">
  • Box 1
  • Box 2
  • Box 3
  • Box 4
  FOOTER
  ); }; export default App;
  4 của template thay thế cho nội dung bên trong phần
  import React from 'react';
  import './App.css';
  
  function App() {
   return (
    
  HEADER

  Big Title

   className="item-list">
  • Title 01

   Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
  • Title 02

   Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
  • Title 03

   Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
   className="box-list">
  • Box 1
  • Box 2
  • Box 3
  • Box 4
  FOOTER
  ); }; export default App;
  5 của
  import React from 'react';
  import './App.css';
  
  function App() {
   return (
    
  HEADER

  Big Title

   className="item-list">
  • Title 01

   Proin ex nunc, bibendum ut magna quis.
  • Title 02

   Blandit mollis orci. Ut pretium diam ut tristique interdum amet condimentum.
  • Title 03

   Donec ut libero pretium, efficitur nisl vel, sagittis elit.
   className="box-list">
  • Box 1
  • Box 2
  • Box 3
  • Box 4
  FOOTER
  ); }; export default App;
  6.

Hướng dẫn react character sheet - bảng ký tự phản ứng