Hướng dẫn trees in python geeksforgeeks - cây trong trăn geeksforgeeks

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có trải nghiệm duyệt tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách và chính sách bảo mật cookie của chúng tôi

Bắt đầu hành trình mã hóa của bạn ngay bây giờ!

import numpy as np

import pandas as pd

from sklearn.metrics import confusion_matrix

from sklearn.model_selection import numpy as np1

from numpy as np3import numpy as np5

from sklearn.metrics import numpy as np9

from sklearn.metrics import import3

import4 import5

import6import7import8 import9

pandas as pd0pandas as pd1

import6pandas as pd3import8 pandas as pd5pandas as pd6import8 pandas as pd8pandas as pd9

import6from1 from2from3from4from5from6

import6from1 from2sklearn.metrics 0sklearn.metrics 1

import6from1 from2______555555

import6sklearn.metrics 8 sklearn.metrics 9

import4 import1

import6import3import8 import5import6import7import8import9

import6confusion_matrix1import8 import5confusion_matrix4import9

import6confusion_matrix77____28 confusion_matrix9

import6from1import8 from3from4import8 from6pandas as pd9

import6sklearn.metrics 8 sklearn.model_selection 0

import4 sklearn.model_selection 2

import6sklearn.model_selection 4import8 sklearn.model_selection 6import8 sklearn.model_selection 8pandas as pd1

Các

import6numpy as np12

import6sklearn.metrics 8 numpy as np15

import4 numpy as np17

import6numpy as np19import8 numpy as np21

numpy as np00numpy as np23import8 numpy as np25from4import8 from6pandas as pd1

numpy as np00numpy as np31import8 numpy as np06numpy as np34import8 import8pandas as pd9

import6numpy as np39

import6sklearn.metrics 8 numpy as np42

import4 numpy as np44

import6numpy as np46import8 numpy as np48

import6from1from2numpy as np52pandas as pd9

import6from1numpy as np56

import6sklearn.metrics 8 numpy as np59

import4 numpy as np61

import6from1from2numpy as np65pandas as pd1

numpy as np67numpy as np68

import6from1 from2numpy as np72pandas as pd1

import6numpy as np75numpy as np76from6pandas as pd9

import6from1from2numpy as np82pandas as pd1

import6numpy as np85

import4 numpy as np87

import6numpy as np89import8 numpy as np91

import6numpy as np93import8 numpy as np95

import6sklearn.model_selection 4import8 numpy as np99

import6numpy as np19import8 import03

import6from1from2import07pandas as pd9

import6import10import8 import12

import6import14

import6from1from2import18pandas as pd9

import6import21import8 import23

import6import25

import26 import27import8import8import30import7

import6import33