Hướng dẫn what are php basics? - những điều cơ bản về php là gì?

Học PHP

PHP là ngôn ngữ kịch bản máy chủ và một công cụ mạnh mẽ để tạo các trang web năng động và tương tác.

PHP là một sự thay thế được sử dụng rộng rãi, miễn phí và hiệu quả cho các đối thủ cạnh tranh như Microsoft's ASP.

Bắt đầu học PHP ngay bây giờ »


Dễ học với "php tryit"

Với trình chỉnh sửa "Php Tryit" trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa mã PHP và nhấp vào nút để xem kết quả.

Thí dụecho "My first PHP script!";
?>


Try it Yourself »

Hãy tự mình thử »


Nhấp vào nút "Hãy tự mình thử" để xem nó hoạt động như thế nào.Bài tập PHP

Ví dụ PHP

Tìm hiểu bằng ví dụ! Hướng dẫn này bổ sung tất cả các giải thích với các ví dụ làm rõ.


Xem tất cả các ví dụ PHP

Bài kiểm tra câu đố PHP

Tìm hiểu bằng cách làm một bài kiểm tra! Câu đố này sẽ cung cấp cho bạn một tín hiệu về mức độ bạn biết hoặc không biết về PHP.


Bắt đầu câu đố PHP!

Việc học của tôi

Theo dõi tiến trình của bạn với chương trình "Học tập" miễn phí tại đây tại W3Schools.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và bắt đầu kiếm điểm!

Hướng dẫn what are php basics? - những điều cơ bản về php là gì?


Đây là một tính năng tùy chọn. Bạn có thể học W3Schools mà không cần sử dụng học tập của tôi.

Tài liệu tham khảo PHP


Tham chiếu PHP của W3Schools chứa các loại khác nhau của tất cả các hàm, từ khóa và hằng số PHP, cùng với các ví dụ.

Khởi động sự nghiệp của bạnthe course

Được chứng nhận bằng cách hoàn thành khóa học

Được chứng nhậnBài này sẽ giới thiệu cú pháp (syntax) và các thành phần cơ bản trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP.

Các file PHP chứa code PHP có đuôi mở rộng là .php. Một file PHP có thể bao gồm các thẻ (tag) HTML và PHP code. Các đoạn code PHP (còn gọi là PHP script) có thể được đặt ở bất cứ đâu trong file PHP..php. Một file PHP có thể bao gồm các thẻ (tag) HTML và PHP code. Các đoạn code PHP (còn gọi là PHP script) có thể được đặt ở bất cứ đâu trong file PHP.

PHP script bắt đầu với và kết thúc với ?>: và kết thúc với ?>:


Trong thư mục C:\xampp\htdocs\gochocit, tạo file index.php với nội dung như bên dưới.C:\xampp\htdocs\gochocit, tạo file index.php với nội dung như bên dưới.Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

Trong ví dụ trên, fileGóc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

0 chứa các thẻ HTML và PHP script. Sử dụng trình duyệt web và truy cập địa chỉ http://localhost/gochocit/ để được kết quả thực thi của file trên.


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

0
chứa các thẻ HTML và PHP script. Sử dụng trình duyệt web và truy cập địa chỉ http://localhost/gochocit/ để được kết quả thực thi của file trên.

Trong PHP, keyword (if, else, while, echo,…), class, function và user-defined function không phân biệt chữ hoa chữ thường. Nhưng tất cả tên biến (variable) thì có phân biệt chữ hoa chữ thường. Xem ví dụ bên dưới.

";
  echo "Welcome to gochocit.com!
"; EcHo "Welcome to gochocit.com!
"; $color = "red"; echo "My favorite color is " . $color . "
"; echo "My favorite color is " . $COLOR . "
"; echo "My favorite color is " . $coLOR . "
"; ?>
Kết quả
Welcome to gochocit.com!
Welcome to gochocit.com!
Welcome to gochocit.com!
My favorite color is red

Warning: Undefined variable $COLOR in C:\xampp\htdocs\gochocit\index.php on line 7
My favorite color is

Warning: Undefined variable $coLOR in C:\xampp\htdocs\gochocit\index.php on line 8
My favorite color is

Các câu lệnh ECHO, echo, EcHo là như nhau. Nhưng các biếnGóc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

1,


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

2 và


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

3 là khác nhau.ECHO, echo, EcHo là như nhau. Nhưng các biến


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

1
,


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

2


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

3
là khác nhau.

Chú thích (comment) sẽ không được thông dịch bởi PHP interpreter. Comment giúp diễn giải ý nghĩa của code, giúp người đọc code dễ hiểu hơn.

PHP hỗ trợ 3 cách viết comment:

– Comment trên một dòng với ////

– Comment trên một dòng với ##

– Comment trên nhiều dòng với /* *//* */


3. Từ khóa (keyword) trong PHP

Từ khóa (keyword) là những từ (word) được dành riêng trong PHP. Chúng ta không thể sử dụng từ khóa để đặt tên biến, tên hàm hoặc bất kỳ định danh (identifier) nào khác. Chúng được sử dụng để xác định cú pháp và cấu trúc của ngôn ngữ PHP. Trong PHP, các từ khóa không có sự phân biệt chữ hoa và chữ thường. là những từ (word) được dành riêng trong PHP. Chúng ta không thể sử dụng từ khóa để đặt tên biến, tên hàm hoặc bất kỳ định danh (identifier) nào khác. Chúng được sử dụng để xác định cú pháp và cấu trúc của ngôn ngữ PHP. Trong PHP, các từ khóa không có sự phân biệt chữ hoa và chữ thường.

__halt_compiler() abstract and array() as
break callable case catch class
clone const continue declare default
die() do echo else elseif
empty() enddeclare endfor endforeach endif
endswitch endwhile eval() exit() extends
final finally fn (PHP 7.4) for foreach
function global goto if implements
include include_once instanceof insteadof interface
isset() list() match (PHP 8.0) namespace new
or print private protected public
readonly (PHP 8.1.0) require require_once return static
switch throw trait try unset()
use var while xor yield

Ngoài ra, chúng ta còn có một số hằng số được định nghĩa trước (predefined constants).hằng số được định nghĩa trước (predefined constants).

__CLASS__ __DIR__ __FILE__ __FUNCTION__ __LINE__ __METHOD__
__NAMESPACE__ __TRAIT__        

4. Định danh (identifier) trong PHP

Các biến (variable), hằng (constant), hàm (function),… trong PHP đều phải có tên gọi riêng. Các tên gọi này gọi là định danh (identifier). Khi đặt tên định danh, chúng ta phải tuân thủ các quy tắc sau:

1. Tên định danh chỉ được phép chứa các chữ cái (A-Z, a-z), chữ số (0-9) và dấu gạch dưới _. Ví dụ,Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

4,


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

5 và


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

6 là các tên định danh hợp lệ.


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

4
,


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

5


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

6
là các tên định danh hợp lệ.

2. Ký tự đầu tiên trong tên định danh không được phép là chữ số. Ví dụ, tên định danhGóc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

7 không hợp lệ nhưng


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

8 thì hợp lệ.


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

7
không hợp lệ nhưng


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

8
thì hợp lệ.

3. Tên gọi không được trùng với từ khóa (keyword).

4. Không được sử dụng các ký hiệu đặc biệt nhưGóc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

9 trong tên định danh.


Góc Học IT - Học công nghệ thông tin online

Hello everyone,

9
trong tên định danh.

5. Tên định danh có thể có độ dài bất kỳ.

5. Câu lệnh (statement) trong PHP

Khi thực thi PHP script, từng câu lệnh (statement) sẽ được thực thi. Mỗi câu lệnh trong PHP phải được kết thúc bởi

";
  echo "Welcome to gochocit.com!
"; EcHo "Welcome to gochocit.com!
"; $color = "red"; echo "My favorite color is " . $color . "
"; echo "My favorite color is " . $COLOR . "
"; echo "My favorite color is " . $coLOR . "
"; ?>
0.
";
  echo "Welcome to gochocit.com!
"; EcHo "Welcome to gochocit.com!
"; $color = "red"; echo "My favorite color is " . $color . "
"; echo "My favorite color is " . $COLOR . "
"; echo "My favorite color is " . $coLOR . "
"; ?>
0
.

";
  $a = 5 +
  6 - 2
  + 4;
  echo $a;
?>
Kết quả
statement
13

Lưu ý: Một statement có thể được viết trên 1 hoặc nhiều dòng.: Một statement có thể được viết trên 1 hoặc nhiều dòng.

 • Các hiệu ứng hiển thị trên LCD với board mạch Arduino
 • Lập trình điều khiển nhiều led với board mạch Arduino
 • Java collections framework: Map interface và lớp HashMap
 • Sử dụng kiểu dữ liệu String trong Python
 • Sử dụng câu lệnh break và continue với cấu trúc vòng lặp trong PHP