Hướng dẫn where is my python located? - con trăn của tôi nằm ở đâu?

Python ở trên máy của tôi, tôi không biết ở đâu, nếu tôi nhập Python vào thiết bị đầu cuối, nó sẽ mở Python 2.6.4, thì đây không phải là thư mục mặc định của nó, chắc chắn có cách tìm thấy vị trí cài đặt từ đây không?

Hướng dẫn where is my python located? - con trăn của tôi nằm ở đâu?

Cœur

359K24 Huy hiệu vàng189 Huy hiệu bạc258 Huy hiệu đồng24 gold badges189 silver badges258 bronze badges

hỏi ngày 20 tháng 7 năm 2011 lúc 19:19Jul 20, 2011 at 19:19

1

which python
1 có một số thứ hữu ích:

$ python
Python 2.6.6 (r266:84297, Aug 24 2010, 18:13:38) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import sys
>>> sys.executable
'c:\\Python26\\python.exe'
>>> sys.exec_prefix
'c:\\Python26'
>>>
>>> print '\n'.join(sys.path)

c:\Python26\lib\site-packages\setuptools-0.6c11-py2.6.egg
c:\Python26\lib\site-packages\nose-1.0.0-py2.6.egg
C:\Windows\system32\python26.zip
c:\Python26\DLLs
c:\Python26\lib
c:\Python26\lib\plat-win
c:\Python26\lib\lib-tk
c:\Python26
c:\Python26\lib\site-packages
c:\Python26\lib\site-packages\win32
c:\Python26\lib\site-packages\win32\lib
c:\Python26\lib\site-packages\Pythonwin
c:\Python26\lib\site-packages\wx-2.8-msw-unicode

Đã trả lời ngày 20 tháng 7 năm 2011 lúc 19:24Jul 20, 2011 at 19:24

Ned Batchelderned BatchelderNed Batchelder

354K71 Huy hiệu vàng555 Huy hiệu bạc650 Huy hiệu Đồng71 gold badges555 silver badges650 bronze badges

6

Trong Unix (bao gồm Mac OS X) Terminal bạn có thể làm

which python

Và nó sẽ cho bạn biết.

Hướng dẫn where is my python located? - con trăn của tôi nằm ở đâu?

Sao Chức Nữ

26.8K27 Huy hiệu vàng90 Huy hiệu bạc97 Huy hiệu đồng27 gold badges90 silver badges97 bronze badges

Đã trả lời ngày 20 tháng 7 năm 2011 lúc 19:21Jul 20, 2011 at 19:21

DHGDHGdhg

52.1k8 Huy hiệu vàng120 Huy hiệu bạc144 Huy hiệu đồng8 gold badges120 silver badges144 bronze badges

8

Giải pháp độc lập nền tảng trong một dòng là

Python 2:

python -c "import sys; print sys.executable"

Python 3:

python -c "import sys; print(sys.executable)"

Hướng dẫn where is my python located? - con trăn của tôi nằm ở đâu?

Fistoffury

6.4177 Huy hiệu vàng45 Huy hiệu bạc57 Huy hiệu Đồng7 gold badges45 silver badges57 bronze badges

Đã trả lời ngày 20 tháng 7 năm 2011 lúc 20:01Jul 20, 2011 at 20:01

Schlamarschlamarschlamar

9.0823 Huy hiệu vàng37 Huy hiệu bạc76 Huy hiệu đồng3 gold badges37 silver badges76 bronze badges

2

Đối với Windows CMD chạy:

which python
2

Đối với Windows PowerShell Run:

which python
3

Đã trả lời ngày 17 tháng 5 năm 2017 lúc 9:34May 17, 2017 at 9:34

SitischusitischuSitiSchu

1.27110 Huy hiệu bạc20 Huy hiệu đồng10 silver badges20 bronze badges

5

Hãy xem

which python
4:

>>> import sys
>>> print(sys.path)

Đã trả lời ngày 20 tháng 7 năm 2011 lúc 19:25Jul 20, 2011 at 19:25

MrabmrabMRAB

Huy hiệu vàng 20k5 38 Huy hiệu bạc31 Huy hiệu đồng5 gold badges38 silver badges31 bronze badges

2

Trên các hệ thống giống như UNIX, bạn sẽ có thể nhập

which python
5, sẽ in ra đường dẫn đến
which python
6. Tương đương trong dấu nhắc lệnh Windows là
which python
2 và
which python
3 trong Windows PowerShell.

Một phương pháp (đa nền tảng) khác là nhập loại này vào Idle hoặc REPLE (nhập

which python
6 vào thiết bị đầu cuối của bạn):

import re
re.__file__

Hoặc trong một dòng từ thiết bị đầu cuối của bạn:

python -c "import re; print(re.__file__)"

Điều này sẽ in đường dẫn đến mô -đun

python -c "import sys; print sys.executable"
0, do đó cho bạn thấy lệnh
which python
6 trỏ đến nơi. Bạn có thể đặt bất kỳ mô -đun nào khác mà bạn biết đã được cài đặt và đường dẫn sẽ trỏ đến mô -đun đó, cũng cung cấp cho bạn đường dẫn đến
which python
6.

Hướng dẫn where is my python located? - con trăn của tôi nằm ở đâu?

Xbox một

1601 Huy hiệu bạc13 Huy hiệu đồng1 silver badge13 bronze badges

Đã trả lời ngày 20 tháng 7 năm 2011 lúc 19:23Jul 20, 2011 at 19:23

tiny_mousetiny_mousetiny_mouse

4792 Huy hiệu bạc9 Huy hiệu Đồng2 silver badges9 bronze badges

7

Để tìm tất cả các cài đặt của Python trên Windows, hãy chạy điều này tại dấu nhắc lệnh:

dir site.py /s

Hãy chắc chắn rằng bạn đang ở trong ổ đĩa gốc. Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này.

Đã trả lời ngày 2 tháng 12 năm 2015 lúc 15:35Dec 2, 2015 at 15:35

Hướng dẫn where is my python located? - con trăn của tôi nằm ở đâu?

WebucatorWebucatorWebucator

2.14722 huy hiệu bạc32 huy hiệu đồng22 silver badges32 bronze badges

Nếu bạn đang sử dụng os wiindows (tôi đang sử dụng windows 10) chỉ cần gõ

where python   

In Command Prompt (CMD)

Nó sẽ hiển thị cho bạn thư mục nơi bạn đã cài đặt.

Đã trả lời ngày 25 tháng 4 năm 2020 lúc 8:23Apr 25, 2020 at 8:23

Hướng dẫn where is my python located? - con trăn của tôi nằm ở đâu?

Badri Paudelbadri PaudelBadri Paudel

1.24716 Huy hiệu bạc19 Huy hiệu đồng16 silver badges19 bronze badges

Dành cho người dùng Windows:

Nếu lệnh

which python
6 không có trong môi trường
python -c "import sys; print sys.executable"
4 của bạn.

Mở PowerShell và chạy các lệnh này để tìm thư mục

cd \
ls *ython* -Recurse -Directory

Điều đó sẽ cho bạn biết nơi Python được cài đặt

Đã trả lời ngày 24 tháng 10 năm 2017 lúc 20:06Oct 24, 2017 at 20:06

Hướng dẫn where is my python located? - con trăn của tôi nằm ở đâu?

Kellen Stuartkellen StuartKellen Stuart

7,0057 Huy hiệu vàng54 Huy hiệu bạc79 Huy hiệu Đồng7 gold badges54 silver badges79 bronze badges

5

  1. Tìm kiếm đầu tiên cho Python Idle từ thanh tìm kiếm
  2. Mở nhàn rỗi và sử dụng các lệnh bên dưới.

    Nhập SYS in (sys.path)

  3. Nó sẽ cung cấp cho bạn đường dẫn mà python.exe được cài đặt. Cho ví dụ: C: \ users \\ ... \ python.exe

  4. Thêm cùng một đường dẫn vào biến môi trường hệ thống.

Đã trả lời ngày 18 tháng 3 năm 2020 lúc 7:24Mar 18, 2020 at 7:24

0

Trên Windows Tìm kiếm Python, sau đó nhấp chuột phải vào và nhấp vào "Mở vị trí tệp". Đó là cách tôi đã làm

Đã trả lời ngày 13 tháng 8 năm 2019 lúc 5:14Aug 13, 2019 at 5:14

0

Chạy lệnh bên dưới

which python
0

Đã trả lời ngày 11 tháng 10 lúc 12:01Oct 11 at 12:01

Hướng dẫn where is my python located? - con trăn của tôi nằm ở đâu?

MouneshmouneshMounesh

3273 Huy hiệu bạc17 Huy hiệu đồng3 silver badges17 bronze badges

Python được cài đặt theo mặc định ở đâu?

Theo mặc định, trình cài đặt Python cho Windows đặt các tệp thực thi của nó vào thư mục AppData của người dùng, để nó không yêu cầu quyền quản trị.Nếu bạn là người dùng duy nhất trên hệ thống, bạn có thể muốn đặt Python vào thư mục cấp cao hơn (ví dụ: C: \ Python3.the user's AppData directory, so that it doesn't require administrative permissions. If you're the only user on the system, you might want to place Python in a higher-level directory (e.g. C:\Python3.

Python của tôi đã cài đặt macOS ở đâu?

Bản dựng của Python cung cấp táo được cài đặt trong /System/library/frameworks/opython.framework và/usr/bin/python, tương ứng./System/Library/Frameworks/Python. framework and /usr/bin/python , respectively.