Hướng dẫn which of the following is true about php it is a server - điều nào sau đây là đúng về php nó là một máy chủ


Phần này trình bày cho bạn nhiều bộ kiểm tra giả liên quan đến PHP. Bạn có thể tải xuống các thử nghiệm giả mẫu này tại máy cục bộ của bạn và giải quyết ngoại tuyến một cách thuận tiện. Mỗi bài kiểm tra giả được cung cấp khóa kiểm tra giả để cho phép bạn xác minh điểm cuối cùng và tự chấm điểm.PHP. You can download these sample mock tests at your local machine and solve offline at your convenience. Every mock test is supplied with a mock test key to let you verify the final score and grade yourself.

Show

Hướng dẫn which of the following is true about php it is a server - điều nào sau đây là đúng về php nó là một máy chủ

Bài kiểm tra giả php tôi

Trả lời: d

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP? - Which of the following is correct about PHP?

A - PHP thực hiện các chức năng hệ thống, tức là từ các tệp trên một hệ thống mà nó có thể tạo, mở, đọc, viết và đóng chúng. - PHP performs system functions, i.e. from files on a system it can create, open, read, write, and close them.

B - PHP có thể xử lý các biểu mẫu, tức là thu thập dữ liệu từ các tệp, lưu dữ liệu vào tệp, thông qua email Bạn có thể gửi dữ liệu, trả lại dữ liệu cho người dùng. - PHP can handle forms, i.e. gather data from files, save data to a file, thru email you can send data, return data to the user.

C - bạn thêm, xóa, sửa đổi các yếu tố trong cơ sở dữ liệu của bạn qua PHP. - You add, delete, modify elements within your database thru PHP.

D. Tất cả những điều trên. - All of the above.

Trả lời: d

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Trả lời: d

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Trả lời: d

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Trả lời: d

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Trả lời: d

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

Giải trình

A - PHP thực hiện các chức năng hệ thống, tức là từ các tệp trên một hệ thống mà nó có thể tạo, mở, đọc, viết và đóng chúng.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

Giải trình

A - PHP thực hiện các chức năng hệ thống, tức là từ các tệp trên một hệ thống mà nó có thể tạo, mở, đọc, viết và đóng chúng.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

Giải trình

A - PHP thực hiện các chức năng hệ thống, tức là từ các tệp trên một hệ thống mà nó có thể tạo, mở, đọc, viết và đóng chúng.

Trả lời: d

Giải trình

B - PHP có thể xử lý các biểu mẫu, tức là thu thập dữ liệu từ các tệp, lưu dữ liệu vào tệp, thông qua email Bạn có thể gửi dữ liệu, trả lại dữ liệu cho người dùng.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

Giải trình

A - PHP thực hiện các chức năng hệ thống, tức là từ các tệp trên một hệ thống mà nó có thể tạo, mở, đọc, viết và đóng chúng.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

Giải trình

A - PHP thực hiện các chức năng hệ thống, tức là từ các tệp trên một hệ thống mà nó có thể tạo, mở, đọc, viết và đóng chúng.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

Giải trình

A - PHP thực hiện các chức năng hệ thống, tức là từ các tệp trên một hệ thống mà nó có thể tạo, mở, đọc, viết và đóng chúng.

Trả lời: d

Giải trình

B - PHP có thể xử lý các biểu mẫu, tức là thu thập dữ liệu từ các tệp, lưu dữ liệu vào tệp, thông qua email Bạn có thể gửi dữ liệu, trả lại dữ liệu cho người dùng.

Trả lời: d

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Trả lời: d

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Trả lời: d

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

Giải trình

Tất cả các tùy chọn trên là chính xác.

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?

A - PHP thực hiện các chức năng hệ thống, tức là từ các tệp trên một hệ thống mà nó có thể tạo, mở, đọc, viết và đóng chúng.B - PHP có thể xử lý các biểu mẫu, tức là thu thập dữ liệu từ các tệp, lưu dữ liệu vào tệp, thông qua email Bạn có thể gửi dữ liệu, trả lại dữ liệu cho người dùng.
1 C - bạn thêm, xóa, sửa đổi các yếu tố trong cơ sở dữ liệu của bạn qua PHP.
2 C - bạn thêm, xóa, sửa đổi các yếu tố trong cơ sở dữ liệu của bạn qua PHP.
3 C - bạn thêm, xóa, sửa đổi các yếu tố trong cơ sở dữ liệu của bạn qua PHP.
4 C - bạn thêm, xóa, sửa đổi các yếu tố trong cơ sở dữ liệu của bạn qua PHP.
5 D. Tất cả những điều trên.
6 D. Tất cả những điều trên.
7 Trả lời: c
8 Cả hai tùy chọn trên là chính xác.
9 C - bạn thêm, xóa, sửa đổi các yếu tố trong cơ sở dữ liệu của bạn qua PHP.
10 C - bạn thêm, xóa, sửa đổi các yếu tố trong cơ sở dữ liệu của bạn qua PHP.
11 Trả lời: c
12 Cả hai tùy chọn trên là chính xác.
13 D. Tất cả những điều trên.
14 C - bạn thêm, xóa, sửa đổi các yếu tố trong cơ sở dữ liệu của bạn qua PHP.
15 Trả lời: c
16 Cả hai tùy chọn trên là chính xác.
17 D. Tất cả những điều trên.
18 C - bạn thêm, xóa, sửa đổi các yếu tố trong cơ sở dữ liệu của bạn qua PHP.
19 C - bạn thêm, xóa, sửa đổi các yếu tố trong cơ sở dữ liệu của bạn qua PHP.
20 C - bạn thêm, xóa, sửa đổi các yếu tố trong cơ sở dữ liệu của bạn qua PHP.
21 C - bạn thêm, xóa, sửa đổi các yếu tố trong cơ sở dữ liệu của bạn qua PHP.
22 D. Tất cả những điều trên.
23 D. Tất cả những điều trên.
24 D. Tất cả những điều trên.
25 D. Tất cả những điều trên.

php_questions_answers.htm

1) PHP là viết tắt của -

 1. Tiền xử lý siêu tốc
 2. Bộ tiền xử lý SuperText
 3. Bộ xử lý nhà cá nhân
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (a) Bộ tiền xử lý siêu văn bản (a) Hypertext Preprocessor

Mô tả: PHP là viết tắt của bộ tiền xử lý siêu văn bản. PHP là một ngôn ngữ kịch bản nguồn mở, được giải thích và hướng đối tượng có thể được thực thi ở phía máy chủ. Nó rất phù hợp cho phát triển web. PHP stands for Hypertext Preprocessor. PHP is an open-source, interpreted, and object-oriented scripting language that can be executed on the server-side. It is well suited for web development.


2) Ai được gọi là cha đẻ của PHP?

 1. Drek Kolkevi
 2. Danh sách hầu như không
 3. Rasmus lerdrof
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (a) Bộ tiền xử lý siêu văn bản (c) Rasmus Lerdrof

Mô tả: PHP là viết tắt của bộ tiền xử lý siêu văn bản. PHP là một ngôn ngữ kịch bản nguồn mở, được giải thích và hướng đối tượng có thể được thực thi ở phía máy chủ. Nó rất phù hợp cho phát triển web. PHP was created by Rasmus Lerdorf in 1994 but appeared in the market in 1995. PHP 7.4.0 is the latest version of PHP, which was released on 28 November.


2) Ai được gọi là cha đẻ của PHP?

 1. Drek Kolkevi
 2. Danh sách hầu như không
 3. Rasmus lerdrof
 4. Trả lời: (c) Rasmus lerdrof

Mô tả: PHP được tạo ra bởi Rasmus Lerdorf vào năm 1994 nhưng xuất hiện trên thị trường vào năm 1995. PHP 7.4.0 là phiên bản mới nhất của PHP, được phát hành vào ngày 28 tháng 11. (b) $ (Dollar)

Description:

3) Tên biến trong PHP bắt đầu bằng -

!! (Cảm thán)


$ (Đô la)

 1. .php
 2. .hphp
 3. .xml
 4. .html

& (Ampersand) (a) .php

# (Băm) Generally, a PHP file contains HTML tags and some PHP scripting code. It is very easy to create a simple PHP example. The programs in php are saved with the .php extension.


Trả lời: (b) $ (đô la)

 1. Trong PHP, một biến được khai báo bằng dấu hiệu $ (đô la) theo sau là tên biến.
 2. Vì PHP là một ngôn ngữ được gõ lỏng lẻo, vì vậy chúng tôi không cần phải khai báo các loại dữ liệu của các biến. Nó tự động phân tích các giá trị và thực hiện chuyển đổi sang kiểu dữ liệu chính xác của nó. Các biến trong PHP có tính nhạy cảm với trường hợp, như một ví dụ, các biến $ và tên $ cả hai đều được coi là các biến khác nhau.
 3. 4) Điều nào sau đây là phần mở rộng tệp mặc định của PHP?
 4. Trả lời: (a) .php

Mô tả: Nói chung, một tệp PHP chứa các thẻ HTML và một số mã tập lệnh PHP. Nó rất dễ dàng để tạo ra một ví dụ PHP đơn giản. Các chương trình trong PHP được lưu với tiện ích mở rộng .PHP. (a) Extern

Description:

5) Điều nào sau đây không phải là phạm vi biến trong PHP?

 • Extern
 • Địa phương
 • Tĩnh


Toàn cầu

 1. Trả lời: (a) bên ngoài
 2. Phạm vi của một biến được định nghĩa là phạm vi của nó trong chương trình theo đó nó có thể được truy cập. PHP có ba loại phạm vi biến đổi:
 3. Biến cục bộ
 4. Biến toàn cầu

Biến tĩnh (d) Both (b) and (c)

Description:

6) Điều nào sau đây là chính xác để thêm bình luận trong PHP?

 • & …… &
 • // ……

/ * …… */


Cả (b) và (c)

 1. Trả lời: (d) cả (b) và (c)
 2. Nhận xét PHP có thể được sử dụng để mô tả bất kỳ dòng mã nào để các nhà phát triển khác có thể dễ dàng hiểu mã. PHP hỗ trợ các bình luận một dòng và nhiều dòng. Có hai cách để sử dụng nhận xét một dòng trong PHP.
 3. // (bình luận dòng đơn kiểu C ++)
 4. # (Unix shell kiểu bình luận dòng đơn)

Đối với nhiều dòng nhận xét trong PHP, chúng ta cần gửi kèm tất cả các dòng trong /*, ..* /. (d) Both (a) and (c)

7) Điều nào sau đây được sử dụng để hiển thị đầu ra trong PHP? In PHP, both echo and print are language constructs. Both echo and print statements can be used with or without parentheses. We can use these statements to output variables or strings. The echo is a statement, which is used to display the output. The print is a statement used as an alternative to echo at many times to display the output.


tiếng vang

 1. viết
 2. in
 3. Cả (a) và (c)
 4. Trả lời: (d) cả (a) và (c)

Mô tả: Trong PHP, cả Echo và In là các cấu trúc ngôn ngữ. Cả hai câu lệnh ECHO và IN có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn. Chúng ta có thể sử dụng các câu lệnh này để tạo các biến hoặc chuỗi. Echo là một tuyên bố, được sử dụng để hiển thị đầu ra. Bản in là một tuyên bố được sử dụng thay thế cho Echo nhiều lần để hiển thị đầu ra. (b) The strlen() function returns the length of string

8) Điều nào sau đây là việc sử dụng hàm strlen () trong PHP? The strlen() function is predefined function of PHP. It is used to find the length of string or returns the length of a string including all the whitespaces and special character.


Hàm strlen () trả về loại chuỗi

 1. Hàm strlen () trả về độ dài của chuỗi
 2. Hàm strlen () trả về giá trị của chuỗi
 3. Hàm strlen () trả về cả giá trị và loại chuỗi
 4. Trả lời: (b) hàm strlen () trả về độ dài của chuỗi

Mô tả: Hàm strlen () là hàm được xác định trước của PHP. Nó được sử dụng để tìm độ dài của chuỗi hoặc trả về độ dài của một chuỗi bao gồm tất cả các khoảng trắng và ký tự đặc biệt. (c) . (dot)

9) Điều nào sau đây được sử dụng để kết hợp trong PHP? In PHP, the . (dot) operator is used for concatenation. Suppose there are two variables $a and $b, so the statement $a . $b will concatenate both $a and $b.


+ (cộng)

 1. * (Dấu hoa thị)
 2. . (chấm)
 3. nối ()
 4. Trả lời: (c). (chấm)

Mô tả: Trong PHP, The. (DOT) toán tử được sử dụng để kết hợp. Giả sử có hai biến $ a và $ b, vì vậy câu lệnh $ a. $ b sẽ kết hợp cả $ a và $ b. (c) Magic constants

10) Điều nào sau đây bắt đầu với __ (Double Undercore) trong PHP? Magic constants are the predefined constants in PHP which get changed on the basis of their use. They start with a double underscore (__) and end with double underscore. They are similar to other predefined constants, but as they change their values with the context, they are called magic constants.


Hằng số sẵn có

 1. Hằng số do người dùng xác định
 2. Hằng số ma thuật
 3. Hằng số mặc định
 4. Trả lời: (c) Hằng số ma thuật

Mô tả: Hằng số ma thuật là các hằng số được xác định trước trong PHP được thay đổi trên cơ sở sử dụng của chúng. Họ bắt đầu với một dấu gạch dưới gấp đôi (__) và kết thúc với dấu gạch dưới gấp đôi. Chúng tương tự như các hằng số được xác định trước khác, nhưng khi chúng thay đổi giá trị của chúng với bối cảnh, chúng được gọi là hằng số ma thuật. (c) The strpos() function is used to search for a character/text in a string

11) Điều nào sau đây là việc sử dụng hàm strpos () trong PHP? The strops() is in-built function of PHP. It is used to find the position of the first occurrence of a string inside another string or substring in a string.


12) Pear là viết tắt của gì?

 1. Khoản mở rộng và kho ứng dụng PHP
 2. Tăng cường PHP và giảm ứng dụng
 3. Kho lưu trữ ứng dụng và sự kiện PHP
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (a) Kho lưu trữ ứng dụng và mở rộng PHP (a) PHP extension and application repository

Mô tả: PEAR là một khung và kho lưu trữ cho các thành phần PHP có thể tái sử dụng. PEAR là viết tắt của phần mở rộng PHP và kho ứng dụng. Nó chứa tất cả các loại đoạn mã mã PHP và thư viện. PEAR is a framework and repository for reusable PHP components. PEAR stands for PHP Extension and Application Repository. It contains all types of PHP code snippets and libraries.


13) Cách nào sau đây là cách chính xác để tạo hàm trong PHP?

 1. Tạo MyFunction ()
 2. New_function myfunction ()
 3. Hàm MyFunction ()
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (a) Kho lưu trữ ứng dụng và mở rộng PHP (c) function myFunction()

Mô tả: PEAR là một khung và kho lưu trữ cho các thành phần PHP có thể tái sử dụng. PEAR là viết tắt của phần mở rộng PHP và kho ứng dụng. Nó chứa tất cả các loại đoạn mã mã PHP và thư viện. We can declare and call user-defined functions easily. The syntax to declare user-defined functions is given below -

function functionname(){ 
//code to be executed 
}


13) Cách nào sau đây là cách chính xác để tạo hàm trong PHP?

 1. id()
 2. mdid()
 3. uniqueid()
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (a) Kho lưu trữ ứng dụng và mở rộng PHP (c) uniqueid()

Mô tả: PEAR là một khung và kho lưu trữ cho các thành phần PHP có thể tái sử dụng. PEAR là viết tắt của phần mở rộng PHP và kho ứng dụng. Nó chứa tất cả các loại đoạn mã mã PHP và thư viện. We can declare and call user-defined functions easily. The syntax to declare user-defined functions is given below -

function functionname(){ 
//code to be executed 
}


13) Cách nào sau đây là cách chính xác để tạo hàm trong PHP?

 1. Tạo MyFunction ()
 2. New_function myfunction ()
 3. Hàm MyFunction ()
 4. Trả lời: (c) Hàm MyFunction ()

Mô tả: Chúng tôi có thể khai báo và gọi các chức năng do người dùng xác định một cách dễ dàng. Cú pháp để khai báo các chức năng do người dùng xác định được đưa ra dưới đây - (b) $variable_name = value;

Description:

14) Chức năng PHP nào sau đây được sử dụng để tạo ID duy nhất?

Trả lời: (c) độc đáo ()

$variable_name=value;


15) Cách nào sau đây là cách chính xác để xác định một biến trong PHP?

 1. $ Biến tên = giá trị;
 2. $ biến_name = value;
 3. $ biến_name = value
 4. $ Tên biến là Giá trị;

Trả lời: (b) $ biến_name = value; (d) The strcmp() function is used to compare the strings including case

Trong PHP, một biến được khai báo bằng cách sử dụng dấu $ theo sau là tên biến. Một tên biến PHP không thể chứa khoảng trắng. The strcmp() is a string comparison function in PHP. It is a built-in function of PHP, which is case sensitive, which means it treats capital and the small case separately. It is used to compare two strings from each other. This function compares two strings and tells whether a string is greater, less, or equal to another string.


Cú pháp khai báo một biến trong PHP được đưa ra dưới đây:

 1. 16) Điều nào sau đây là việc sử dụng đúng hàm strcmp () trong PHP?
 2. Hàm strcmp () được sử dụng để so sánh trường hợp không bao gồm các chuỗi
 3. Hàm strcmp () được sử dụng để so sánh các chuỗi viết hoa
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (a) Kho lưu trữ ứng dụng và mở rộng PHP (c) The fopen() function is used to open files in PHP

Mô tả: PEAR là một khung và kho lưu trữ cho các thành phần PHP có thể tái sử dụng. PEAR là viết tắt của phần mở rộng PHP và kho ứng dụng. Nó chứa tất cả các loại đoạn mã mã PHP và thư viện. PHP fopen() function is used to open file or URL and returns resource. The fopen() function accepts two arguments: $filename and $mode. The $filename represents the file to be opended and $mode represents the file mode for example read-only, read-write, write-only etc.


13) Cách nào sau đây là cách chính xác để tạo hàm trong PHP?

 1. Tạo MyFunction ()
 2. New_function myfunction ()
 3. Hàm MyFunction ()
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (c) Hàm MyFunction () (a) The isset() function is used to check whether a variable is set or not

Mô tả: Chúng tôi có thể khai báo và gọi các chức năng do người dùng xác định một cách dễ dàng. Cú pháp để khai báo các chức năng do người dùng xác định được đưa ra dưới đây - The isset() function is a built-in function of PHP, which is used to determine that a variable is set or not. If a variable is considered set, it means the variable is declared and has a different value from the NULL. In short, it checks that the variable is declared and not null. This function returns true if the variable is not null, otherwise it returns false.


14) Chức năng PHP nào sau đây được sử dụng để tạo ID duy nhất?

 1. Trả lời: (c) độc đáo ()
 2. 15) Cách nào sau đây là cách chính xác để xác định một biến trong PHP?
 3. $ Biến tên = giá trị;
 4. Không có điều nào ở trên

$ biến_name = value; (b) The sprintf() function is used to send output to variable

$ biến_name = value The sprintf() is an in-built function of PHP which writes a formatted string to a variable. It returns a formatted string. The sprintf() function is similar to the printf() function, but the only difference between both of them is that sprint() saves the output into a string instead of displaying the formatted message on browser like printf() function.


$ Tên biến là Giá trị;

 1. Trả lời: (b) $ biến_name = value;
 2. Trong PHP, một biến được khai báo bằng cách sử dụng dấu $ theo sau là tên biến. Một tên biến PHP không thể chứa khoảng trắng.
 3. Cú pháp khai báo một biến trong PHP được đưa ra dưới đây:
 4. fopen("sample.txt");

16) Điều nào sau đây là việc sử dụng đúng hàm strcmp () trong PHP? (a) fopen("sample.txt", "r");

Hàm strcmp () được sử dụng để so sánh trường hợp không bao gồm các chuỗi The fopen() function accepts two arguments: $filename and $mode. The $filename represents the file to be opended and $mode represents the file mode for example, read-only, read-write, write-only etc. The "r" mode opens the file in read-only mode. It places the file pointer at the beginning of the file.


21) Hàm nào sau đây hiển thị thông tin về PHP và cấu hình của nó?

 1. php_info()
 2. phpinfo()
 3. info()
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (b) phpinfo () (b) phpinfo()

Mô tả: Hàm phpinfo () cung cấp cho chúng tôi thông tin về cấu hình và cài đặt PHP trong hệ thống của chúng tôi. Hàm phpinfo () thường được sử dụng để kiểm tra cài đặt cấu hình. The phpinfo() function gives us the information about the PHP configuration and installation in our system. The phpinfo() function is generally used to check the configuration settings.


22) Hàm nào sau đây được sử dụng để tìm tệp trong PHP?

 1. GLAST ()
 2. fold()
 3. file()
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (b) phpinfo () (a) glob()

Mô tả: Hàm phpinfo () cung cấp cho chúng tôi thông tin về cấu hình và cài đặt PHP trong hệ thống của chúng tôi. Hàm phpinfo () thường được sử dụng để kiểm tra cài đặt cấu hình. The glob() function in PHP is used to return an array of filenames or directories that matches a specified pattern.


22) Hàm nào sau đây được sử dụng để tìm tệp trong PHP?

 1. createcookie()
 2. makecookie()
 3. setcookie()
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (b) phpinfo () (c) setcookie()

Mô tả: Hàm phpinfo () cung cấp cho chúng tôi thông tin về cấu hình và cài đặt PHP trong hệ thống của chúng tôi. Hàm phpinfo () thường được sử dụng để kiểm tra cài đặt cấu hình. PHP cookie is a small piece of information that is stored at client browser. It is used to recognize the user. PHP setcookie() function is used to set cookie with HTTP response. Once the cookie is set, you can access it by the $_COOKIE superglobal variable.


22) Hàm nào sau đây được sử dụng để tìm tệp trong PHP?

 1. val()
 2. asc()
 3. ascii()
 4. chr()

GLAST () (d) chr()

Trả lời: (a) Quả cầu () The PHP chr() function is used to generate a single byte string from a number. In other words, we can say that it returns a character from a specified ASCII value.


Mô tả: Hàm glob () trong PHP được sử dụng để trả về một mảng tên tệp hoặc thư mục phù hợp với một mẫu được chỉ định.

 1. delete()
 2. unset()
 3. unlink()
 4. Không có điều nào ở trên

23) Hàm nào sau đây được sử dụng để đặt cookie trong PHP? (b) unset()

Trả lời: (c) setCookie () The unset() function is a predefined variable handling function of PHP, which is used to unset a specified variable. In other words, "the unset() function destroys the variables".


Mô tả: Cookie PHP là một phần thông tin nhỏ được lưu trữ tại trình duyệt khách. Nó được sử dụng để nhận ra người dùng. Hàm Php setCookie () được sử dụng để đặt cookie với phản hồi HTTP. Khi cookie được đặt, bạn có thể truy cập nó bằng biến SuperGlobal $ _Cookie.

 1. sort()
 2. asrot()
 3. dsort()
 4. rsort()

24) Hàm nào sau đây được sử dụng để có được giá trị ASCII của ký tự trong PHP? (d) rsort()

Trả lời: (d) chr () The PHP rsort( ) function is used to sort an array in descending order. This function introduced in PHP 4.0.


Mô tả: Hàm php chr () được sử dụng để tạo một chuỗi byte duy nhất từ ​​một số. Nói cách khác, chúng ta có thể nói rằng nó trả về một ký tự từ một giá trị ASCII được chỉ định.

 1. Notepad++
 2. 25) Hàm nào sau đây được sử dụng để giải quyết một biến trong PHP?
 3. Trả lời: (b) unset ()
 4. Mô tả: Hàm unset () là một hàm xử lý biến được xác định trước của PHP, được sử dụng để giải quyết một biến được chỉ định. Nói cách khác, "hàm unset () phá hủy các biến".

26) Hàm nào sau đây được sử dụng để sắp xếp một mảng theo thứ tự giảm dần? (d) All of the above

Trả lời: (d) rsort () PHP programs can be written on any editor, such as - Notepad, Notepad++, Dreamweaver, etc. These programs save with .php extension, i.e., filename.php inside the htdocs folder.


Mô tả: Hàm php rsort () được sử dụng để sắp xếp một mảng theo thứ tự giảm dần. Chức năng này được giới thiệu trong PHP 4.0.

 1. 27) Điều nào sau đây là/là trình chỉnh sửa mã trong PHP?
 2. Sổ tay
 3. Adobe Dreamweaver
 4. Tất cả những điều trên

Trả lời: (d) Tất cả những điều trên (b) ; (semicolon)

Mô tả: Các chương trình PHP có thể được viết trên bất kỳ trình soạn thảo nào, chẳng hạn như - Notepad, Notepad ++, Dreamweaver, v.v ... Các chương trình này lưu với Extext. PHP statements end with a semicolon (;).


28) Điều nào sau đây được sử dụng để kết thúc một tuyên bố trong PHP?

 1. showtype()
 2. gettype()
 3. settype()
 4. Không có điều nào ở trên

. (chấm) (b) gettype()

; (Semicolon) The gettype() function is an inbuilt function in PHP, and as its name implies, it returns the type of a variable. The gettype() function in PHP is used to check the type of existing variable.


!! (cảm thán)

 1. / (gạch chéo)
 2. Trả lời: (b); (Semicolon)
 3. Mô tả: Câu lệnh PHP kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).
 4. Không có điều nào ở trên

29) Hàm nào sau đây trong PHP có thể được sử dụng để kiểm tra loại của bất kỳ biến nào? (c) Both (a) and (b)

Description:

Trả lời: (b) gettype ()

 • Mô tả: Hàm getType () là một hàm sẵn có trong PHP và như tên gọi của nó, nó trả về loại biến. Hàm getType () trong PHP được sử dụng để kiểm tra loại biến hiện có.
 • 30) Giá trị chuỗi trong PHP phải được đặt trong -
 • Dấu ngoặc kép
 • Dấu nháy đơn

Cả A và B)


Trả lời: (c) cả (a) và (b)

 1. $newVar
 2. $new_Var
 3. $new-var
 4. Mô tả: Hàm unset () là một hàm xử lý biến được xác định trước của PHP, được sử dụng để giải quyết một biến được chỉ định. Nói cách khác, "hàm unset () phá hủy các biến".

26) Hàm nào sau đây được sử dụng để sắp xếp một mảng theo thứ tự giảm dần? (c) $new-var

Trả lời: (d) rsort () In PHP, a variable is declared using a $ sign followed by the variable name. A variable name must start with a letter or underscore (_) character.

Mô tả: Hàm php rsort () được sử dụng để sắp xếp một mảng theo thứ tự giảm dần. Chức năng này được giới thiệu trong PHP 4.0.


27) Điều nào sau đây là/là trình chỉnh sửa mã trong PHP?

 1. Sổ tay
 2. Adobe Dreamweaver
 3. Tất cả những điều trên
 4. Mô tả: Hàm unset () là một hàm xử lý biến được xác định trước của PHP, được sử dụng để giải quyết một biến được chỉ định. Nói cách khác, "hàm unset () phá hủy các biến".

26) Hàm nào sau đây được sử dụng để sắp xếp một mảng theo thứ tự giảm dần? (b) $season = array("summer" , "winter" , "spring" , "autumn");

Trả lời: (d) rsort () None.


Mô tả: Hàm php rsort () được sử dụng để sắp xếp một mảng theo thứ tự giảm dần. Chức năng này được giới thiệu trong PHP 4.0.

 1. array_push()
 2. inend_array()
 3. into_array()
 4. Không có điều nào ở trên

27) Điều nào sau đây là/là trình chỉnh sửa mã trong PHP? (a) array_push()

Sổ tay The array_push() is a built-in function of PHP. This function helps the users to add the elements at the end of the array. It allows to insert any number of elements in an array. Even you can add a string as well as numeric values.


Adobe Dreamweaver

 1. toUpper($var)
 2. ucwords($var)
 3. ucword($var)
 4. Tất cả những điều trên

Trả lời: (b) UCWords ($ var) (b) ucwords($var)

Mô tả: UCWords () là hàm được xây dựng của PHP, được sử dụng để chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa trong một chuỗi. Nó lấy một chuỗi làm đầu vào và chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ của chuỗi thành chữ hoa. Các ký tự khác của chuỗi vẫn giữ nguyên. The ucwords() is an in-built function of PHP, which is used to convert the first character of each word to uppercase in a string. It takes a string as an input and converts the first character of each word of the string to uppercase. The other characters of the string remain the same.


35) Cách nào sau đây là cách chính xác để in "Hello World" trong PHP?

 1. "Chào thế giới";
 2. Viết ("Hello World");
 3. Echo "Hello World";
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (c) Echo "Hello World"; (c) echo "Hello World";

Mô tả: Php Echo là một cấu trúc ngôn ngữ, không phải là một hàm. Do đó, bạn không cần phải sử dụng dấu ngoặc đơn với nó. Cách chính xác để in "Hello World" trong PHP là: PHP echo is a language construct, not a function. Therefore, you don't need to use parenthesis with it. The correct way to print "Hello World" in PHP is:

echo "Hello World";


36) Hàm nào sau đây được sử dụng để nén một chuỗi trong PHP?

 1. compress()
 2. zip_compress()
 3. gzcompress()
 4. zip()

Trả lời: (c) gzcompress () (c) gzcompress()

Mô tả: gzcompress () trong PHP nén chuỗi đã cho bằng định dạng ZLIB. The gzcompress() in PHP compresses the given string using the ZLIB format.


37) SPL là viết tắt của Php?

 1. Thư viện PHP tiêu chuẩn
 2. Thư viện PHP đơn giản
 3. Danh sách PHP đơn giản
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (c) Echo "Hello World"; (a) Standard PHP Library

Mô tả: Php Echo là một cấu trúc ngôn ngữ, không phải là một hàm. Do đó, bạn không cần phải sử dụng dấu ngoặc đơn với nó. Cách chính xác để in "Hello World" trong PHP là: In PHP, SPL stands for "Standard PHP Library".


36) Hàm nào sau đây được sử dụng để nén một chuỗi trong PHP?

 1. upper()
 2. uppercase()
 3. struppercase()
 4. strtoupper()

Trả lời: (c) gzcompress () (d) strtoupper()

Mô tả: gzcompress () trong PHP nén chuỗi đã cho bằng định dạng ZLIB. The strtoupper() is one of the most popular functions of PHP, which is widely used to convert the string into uppercase. It takes a string as a parameter and converts all lowercase English character of that string to uppercase.


37) SPL là viết tắt của Php?

 1. implode()
 2. concat()
 3. Thư viện PHP tiêu chuẩn
 4. concatenate()

Thư viện PHP đơn giản (a) implode()

Danh sách PHP đơn giản PHP implode() is a string function, which joins the array elements in a string. The implode() function works the same as the join() function and returns a string created from the elements of the array. Basically, this function joins all elements of an array in one string.


Trả lời: (a) Thư viện PHP tiêu chuẩn

 1. Mô tả: Trong PHP, SPL là viết tắt của "Thư viện PHP tiêu chuẩn".
 2. fileatime()
 3. filectime()
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (c) Echo "Hello World"; (b) fileatime()

Mô tả: Php Echo là một cấu trúc ngôn ngữ, không phải là một hàm. Do đó, bạn không cần phải sử dụng dấu ngoặc đơn với nó. Cách chính xác để in "Hello World" trong PHP là: The fileatime() function in PHP is used to return the last access time of a file as a UNIX timestamp. On failure, the fileatime() returns false.


36) Hàm nào sau đây được sử dụng để nén một chuỗi trong PHP?

 1. filegets()
 2. fget()
 3. fgets()
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (c) Echo "Hello World"; (c) fgets()

Mô tả: Php Echo là một cấu trúc ngôn ngữ, không phải là một hàm. Do đó, bạn không cần phải sử dụng dấu ngoặc đơn với nó. Cách chính xác để in "Hello World" trong PHP là: The PHP fgets() function is used to read a single line from the file.


36) Hàm nào sau đây được sử dụng để nén một chuỗi trong PHP?

 1. strops()
 2. strrpos()
 3. strtr()
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (c) Echo "Hello World"; (b) strrpos()

Mô tả: Php Echo là một cấu trúc ngôn ngữ, không phải là một hàm. Do đó, bạn không cần phải sử dụng dấu ngoặc đơn với nó. Cách chính xác để in "Hello World" trong PHP là: The strrpos() is an in-built function of PHP which is used to find the position of the last occurrence of a substring inside another string. It is a case-sensitive function of PHP, which means it treats uppercase and lowercase characters differently.


36) Hàm nào sau đây được sử dụng để nén một chuỗi trong PHP?

 1. Trả lời: (c) gzcompress ()
 2. Mô tả: gzcompress () trong PHP nén chuỗi đã cho bằng định dạng ZLIB.
 3. 37) SPL là viết tắt của Php?
 4. Thư viện PHP tiêu chuẩn

Thư viện PHP đơn giản (c) WelcometothejavaTpoint.com

Danh sách PHP đơn giản In echo statement the . (dot) operator is used to join strings.


Trả lời: (a) Thư viện PHP tiêu chuẩn

 1. Trả lời: (c) gzcompress ()
 2. Mô tả: gzcompress () trong PHP nén chuỗi đã cho bằng định dạng ZLIB.
 3. 37) SPL là viết tắt của Php?
 4. Thư viện PHP tiêu chuẩn

Thư viện PHP đơn giản (c) WelcometothejavaTpoint.com

Danh sách PHP đơn giản We can pass multiple strings separated by a comma (,) in echo. In echo statement the , (comma) operator is also used to join strings.


Trả lời: (a) Thư viện PHP tiêu chuẩn

 1. Mô tả: Trong PHP, SPL là viết tắt của "Thư viện PHP tiêu chuẩn".
 2. 38) Hàm nào sau đây chuyển đổi một chuỗi thành tất cả chữ hoa?
 3. Trả lời: (d) Strtouper ()
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (c) Echo "Hello World"; (a) HelloWorld

Danh sách PHP đơn giản We can pass multiple strings separated by a comma (,) in echo. In echo statement the , (comma) operator is also used to join strings.


Trả lời: (a) Thư viện PHP tiêu chuẩn

 1. Mô tả: Trong PHP, SPL là viết tắt của "Thư viện PHP tiêu chuẩn".
 2. "$var1$var2"
 3. Trả lời: (d) Strtouper ()
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (c) Echo "Hello World"; (a) HelloWorld

Mô tả: Php Echo là một cấu trúc ngôn ngữ, không phải là một hàm. Do đó, bạn không cần phải sử dụng dấu ngoặc đơn với nó. Cách chính xác để in "Hello World" trong PHP là: In the given echo statement, both variables are inside the double quotes, so the variable's value will be substituted and printed on the screen.


36) Hàm nào sau đây được sử dụng để nén một chuỗi trong PHP?

 1. Trả lời: (c) gzcompress ()
 2. Mô tả: gzcompress () trong PHP nén chuỗi đã cho bằng định dạng ZLIB.
 3. 37) SPL là viết tắt của Php?
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (c) Echo "Hello World"; (b) How are you

Mô tả: Php Echo là một cấu trúc ngôn ngữ, không phải là một hàm. Do đó, bạn không cần phải sử dụng dấu ngoặc đơn với nó. Cách chính xác để in "Hello World" trong PHP là: In the given program, the variable $a is uninitialized. So, the if condition will fail, and the echo statement of else block will be printed on screen.


36) Hàm nào sau đây được sử dụng để nén một chuỗi trong PHP?

 1. 0
 2. 1
 3. 01
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (c) gzcompress () (b) 1

Mô tả: gzcompress () trong PHP nén chuỗi đã cho bằng định dạng ZLIB. In the given program there is post-increment. So, first, the condition is checked, therefore at first, the value 0 is tested and does not enter the loop. So, the program will print 1.


49) Đầu ra của chương trình sau đây là gì?

 1. Chào mừng đến với javatpoint.com
 2. Chào mừng đến với javatpoint.com
 3. Chào mừng đến với javatpoint.com
 4. Chào mừng đến với javatpoint.com

Trả lời: (c) Chào mừng bạn đến với javatpoint.com (c) Welcome To The JavaTpoint.com

Mô tả: UCWords () là hàm được xây dựng của PHP, được sử dụng để chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa trong một chuỗi. Nó lấy một chuỗi làm đầu vào và chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ của chuỗi thành chữ hoa. Các ký tự khác của chuỗi vẫn giữ nguyên. The ucwords() is an in-built function of PHP, which is used to convert the first character of each word to uppercase in a string. It takes a string as an input and converts the first character of each word of the string to uppercase. The other characters of the string remain the same.


50) Đầu ra của chương trình sau đây là gì?

 1. 2015
 2. 2020
 3. 1515
 4. 0

Trả lời: (a) 2015 (a) 2015

Mô tả: Trong chương trình đã cho, đầu tiên hàm show () được gọi và biến $ a được khởi tạo thành 20 và 20 được in trên màn hình. Sau đó, biến toàn cầu $ a được khởi tạo thành 15 và giá trị 15 được in trên màn hình. Vì vậy, đầu ra của chương trình trên sẽ là năm 2015. In the given program, first the show() function is called, and the variable $a is initialized to 20, and 20 is printed on the screen. Later, the global variable $a is initialized to 15, and the value 15 is printed on the screen. So the output of the above program will be 2015.


51) Đầu ra của chương trình sau đây là gì?

 1. Hii mọi người
 2. Chào thế giới
 3. Xin chào thế giới hii mọi người
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (a) Hii mọi người (a) Hii everyone

Mô tả: Sự ưu tiên của ++ cao hơn The precedence of ++ is higher than <, so first increment happens and then comparison. But when comparison happens, both OR operator condition will return false. Therefore, the if loop will not run, and the echo statement in the else block will be printed.


52) Đầu ra của chương trình sau đây là gì?

 1. Chào mừng đến với javatpoint.com
 2. Chào mừng đến với javatpoint.com
 3. Chào mừng đến với javatpoint.com
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (a) Hii mọi người (a) welcome To The JavaTpoint.com

Mô tả: Sự ưu tiên của ++ cao hơn The lcfirst() is in-built PHP string function. It is used to convert the first character of a string to lowercase. In other words, we can say that it makes a string's first character lowercase. It returns the converted string.


52) Đầu ra của chương trình sau đây là gì?

 1. Chào mừng đến với javatpoint.com
 2. Chào mừng đến với javatpoint.com
 3. Trả lời: (a) Chào mừng bạn đến với javatpoint.com
 4. Mô tả: Lcfirst () là hàm chuỗi PHP được xây dựng. Nó được sử dụng để chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ thường. Nói cách khác, chúng ta có thể nói rằng nó tạo ra chữ thường ký tự đầu tiên của chuỗi. Nó trả về chuỗi được chuyển đổi.

53) Đầu ra của chương trình sau đây là gì? (d) HelloWorldThis is javaTpoint.com

Chào thế giới In the given program, there is no break provided, so all cases will get executed. Given variable $a is initialized with 1, so case 1 will execute first and then case 2 and at last default will be executed.


Đây là javatpoint.com

 1. Chào mừng đến với javatpoint.com
 2. Xin chào
 3. Helloworldthis là javatpoint.com
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (a) Hii mọi người (a) Welcome to the javaTpoint.com

Mô tả: Sự ưu tiên của ++ cao hơn The strtr() is an in-built function of PHP, which is used to replace a substring inside the other string. It provides the facility to change the particular word in a string. The strtr() function translates characters or replaces the substrings. It is a case-sensitive function.


52) Đầu ra của chương trình sau đây là gì?

 1. Chào thế giới
 2. Xin chào thế giới hii mọi người
 3. Không có điều nào ở trên
 4. Trả lời: (a) Hii mọi người

Mô tả: Sự ưu tiên của ++ cao hơn (d) Error

52) Đầu ra của chương trình sau đây là gì? The while loop is also called an Entry control loop because the condition is checked before entering the loop body. This means that first, the condition is checked. If the condition is true, the block of code will be executed. So, a while loop cannot be defined without a condition.


Chào mừng đến với javatpoint.com

 1. Chào mừng đến với javatpoint.com
 2. Trả lời: (a) Chào mừng bạn đến với javatpoint.com
 3. Mô tả: Lcfirst () là hàm chuỗi PHP được xây dựng. Nó được sử dụng để chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ thường. Nói cách khác, chúng ta có thể nói rằng nó tạo ra chữ thường ký tự đầu tiên của chuỗi. Nó trả về chuỗi được chuyển đổi.
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (a) Hii mọi người (a) dlroW olleH

Mô tả: Sự ưu tiên của ++ cao hơn The strrev() function is a predefined function of PHP. As its name implies, it is used to reverse a string. It is one of the most basic string operations which are used by programmers and developers.


52) Đầu ra của chương trình sau đây là gì?

 1. diff_array
 2. array_diff
 3. arrays_diff
 4. diff_arrays

Chào mừng đến với javatpoint.com (b) array_diff

Chào mừng đến với javatpoint.com The array_diff() function compares two or more arrays and returns an array with the keys and values from the first array, only if the value is not present in any of the other arrays.


Trả lời: (a) Chào mừng bạn đến với javatpoint.com

 1. 160
 2. 1652
 3. 80
 4. 32

Mô tả: Lcfirst () là hàm chuỗi PHP được xây dựng. Nó được sử dụng để chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ thường. Nói cách khác, chúng ta có thể nói rằng nó tạo ra chữ thường ký tự đầu tiên của chuỗi. Nó trả về chuỗi được chuyển đổi. (a) 160

53) Đầu ra của chương trình sau đây là gì? The array_product() function calculates the product of an array. It is an inbuilt function of PHP.


Chào thế giới

 1. Đây là javatpoint.com
 2. strtodate()
 3. strtotime()
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (a) Hii mọi người (c) strtotime()

Mô tả: Sự ưu tiên của ++ cao hơn The PHP strtotime() function is used to convert an English text datetime into a Unix timestamp.


52) Đầu ra của chương trình sau đây là gì?

 1. date_sunrise()
 2. date-sunrise()
 3. sunrise()
 4. Không có điều nào ở trên

Trả lời: (a) Hii mọi người (a) date_sunrise()

Mô tả: Sự ưu tiên của ++ cao hơn This date_sunrise() function is used to get the timing of sunrise of a particular day and location. This function returns the sunrise time of different locations.


Điều nào sau đây là đúng về PHP?

Câu 2 - Điều nào sau đây là chính xác về PHP?A - PHP thực hiện các chức năng hệ thống, tức là từ các tệp trên một hệ thống mà nó có thể tạo, mở, đọc, viết và đóng chúng.B - PHP có thể xử lý các biểu mẫu, tức là thu thập dữ liệu từ các tệp, lưu dữ liệu vào tệp, thông qua email Bạn có thể gửi dữ liệu, trả lại dữ liệu cho người dùng.PHP performs system functions, i.e. from files on a system it can create, open, read, write, and close them. B - PHP can handle forms, i.e. gather data from files, save data to a file, thru email you can send data, return data to the user.

Điều nào sau đây là đúng về PHP, đó là máy chủ

Trả lời: a) PHP là ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ.PHP is a server-side scripting language.

Câu nào sau đây không đúng với PHP?

Giải thích: Trong số các tùy chọn khác nhau được đưa ra trong Tuyên bố câu hỏi Tùy chọn không đúng về PHP là lựa chọn cuối cùng nói rằng PHP không thể được nhúng vào HTML.PHP can not be embedded into html.

PHP trong MCQ là gì?

Trả lời: (a) Bộ tiền xử lý siêu văn bản.Mô tả: PHP là viết tắt của bộ tiền xử lý siêu văn bản.PHP là một ngôn ngữ kịch bản nguồn mở, được giải thích và hướng đối tượng có thể được thực thi ở phía máy chủ.Hypertext Preprocessor. Description: PHP stands for Hypertext Preprocessor. PHP is an open-source, interpreted, and object-oriented scripting language that can be executed on the server-side.