In python thay thế

Viết hàm truyền vào tham số là chuỗi s. Hiển thị các câu của chuỗi, mỗi câu nằm trên một dòng. Các câu đã bị xóa khoảng trống thừa và định dạng tiêu đề()


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Variation and data type
 • Cấu hình cấu trúc trong Python
 • Hàm trong Python
 • Các phương thức xử lý chuỗi trong Python
 • tách ra()
 • Tiêu đề()
 • dải()
 • thay thế()

Định dạng đầu vào

Bao gồm một dòng chứa bất kỳ chuỗi


Heading format

Bao gồm nhiều dòng, mỗi dòng hiển thị một câu của chuỗi đã được chuẩn hóa theo yêu cầu đề bài


Ví dụ

xin chao . toI LA   kTeam. Cung CAP   cAc khOa hoc MIEn phi
Xin Chao
Toi La Kteam
Cung Cap Cac Khoa Hoc Mien Phi
   KTEAM    xin  chao
Kteam Xin Chao
 Kteam   . ---   ***    ---   . Free Education
Kteam
--- *** ---
Free Education

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm xoa_khoang_trang_thua với tham số là chuỗi s
 • Tham khảo Bài 5. 10
 • Định nghĩa hàm hien_thi_cau với tham số là chuỗi s
 • Sử dụng phương thức split() với tham số truyền vào là dấu ‘. ’ to get the list of the problems by the sign ‘. ’ in string s
 • Sử dụng vòng lặp for để duyệt qua các câu trong chuỗi
  • Với mỗi câu, gọi hàm xoa_khoang_trang_thua để xóa các khoảng trắng thừa của câu
  • Xuất câu với định dạng tiêu đề()
 • Sử dụng hàm input() để nhập hai chuỗi từ bàn phím
 • Gọi hàm hien_thi_cau và truyền vào các tham số cần thiết

mẫu mã

def xoa_khoang_trang_thua(s):
  #Su dung phuong thuc strip() de xoa khoang trang o dau va cuoi chuoi
  s = s.strip()
  #Su dung vong lap while de lap cho toi khi nao het khoang trang thua
  while " " in s:
    #Su dung phuong thuc replace() de thay the 2 khoang trang thanh 1 khoang trang
    s = s.replace(" ", " ")
  return s

def hien_thi_cau(s):
  #Su dung phuong thuc split() de cat chuoi s thanh cac cau ngan cach bang dau cham
  dsCacCau = s.split('.')
  #Su dung vong lap for de duyet cau trong danh sach cac cau cua chuoi s
  for cau in dsCacCau:
    #Goi ham xoa khoang trang thua
    cau = xoa_khoang_trang_thua(cau)
    #Hien thi ra man hinh cau voi dinh dang title()
    print(cau.title())

#Nhap gia tri tu ban phim
s = input()

#Goi ham va truyen cac tham so can thiet
hien_thi_cau(s)

Kết luận

Trong bài viết này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm truyền vào tham số là chuỗi s. Hiển thị các câu của chuỗi, mỗi câu nằm trên một dòng. Các câu đã bị xóa khoảng trống thừa và định dạng tiêu đề(). Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam xem lại mã và sửa lỗi (nếu có) trong buổi phát trực tiếp của khóa học này

Ở bài tiếp theo, chúng ta cũng sẽ cùng nhau học cách VIẾT HÀM HIỂN THỊ CÁC CÂU CỦA CHUỖI S ĐÃ ĐƯỢC XÓA KHOẢNG TRANG THỪA VÀ CĂN GIỮA THEO CÂU ĐẠI NHẤT

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Vui lòng rút lại bình luận hoặc đóng góp ý kiến ​​của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử thách - Không sợ khó. "


Load down

Dự án

Nếu công việc thực hiện theo hướng dẫn không thể hiện ra các phần như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống DỰ ÁN THAM KHẢO ở liên kết bên dưới

In python thay thế


Thảo luận

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam. com to get the support from the community

Trong Python mọi thứ đều là đối tượng và chuỗi cũng là một đối tượng. Chuỗi trong Python có thể được tạo đơn giản bằng cách đặt các ký tự trong dấu trích dẫn hoặc trích xuất đơn

Ví dụ

var = "Xin chào thế giới. "

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về

 • Truy cập các giá trị trong chuỗi

 • Các toán tử làm việc với chuỗi

 • Một số ví dụ khác

 • Replace string

 • Thay đổi chữ hoa và chữ thường trong chuỗi

 • Kết hợp chuỗi

 • Đảo ngược chuỗi

 • Partition string

Truy cập các giá trị trong chuỗi

Python không hỗ trợ kiểu dữ liệu là một ký tự, chúng được coi là các chuỗi có độ dài bằng một, hay cũng được coi là một chuỗi con

Chúng ta sử dụng dấu ngoặc nhọn cùng với chỉ số hoặc chỉ mục để cắt một chuỗi và từ đó thu được một chuỗi con

var1 = "Guru99!"
var2 = "Software Testing"
print("var1[0]:",var1[0])
print("var2[1:5]:",var2[1:5])

Các toán tử làm việc với chuỗi

Có rất nhiều thuật toán làm việc với các chuỗi khác nhau có thể được sử dụng để kết hợp hai chuỗi riêng biệt

Giả sử nếu a = guru và b = 99 thì a + b = "guru99". Tương tự, nếu bạn sử dụng a*2, ta sẽ nhận được "GuruGuru". Các toán tử làm việc với các chuỗi khác cũng tương tự như vậy

Toán tử

Chức năng

Ví dụ

[]

Cut- it đưa ra chữ cái từ chỉ số đã cho

a[1] sẽ trả về chữ "u" từ chữ Guru như vậy (0 = G, 1 = u, 2 = r và 3 = u)

x="Sư phụ"

in(x[1])

[. ]

Cut the range of range – return character string from the range of range

x[1. 3] will return "ur" from chữ Guru. Cần nhớ rằng, chữ G ở vị trí 0 sẽ không được trả về, thay vào đó, nó sẽ trả về hai chữ cái đằng sau là bạn

x="Sư phụ"

in(x[1. 3])

Trong

Kiểm tra tồn tại-trả về đúng nếu chữ cái tồn tại trong chuỗi cho trước

bạn tồn tại trong từ Guru và vì vậy, kết quả trả về là 1 (Đúng-Đúng)

x="Sư phụ"

in("u" trong x)

không ở

Kiểm tra tồn tại-trả về đúng chữ cái không tồn tại trong chuỗi cho trước

Tôi không tồn tại trong từ Guru vì kết quả trả về là 1

x="Sư phụ"

in ("l" không có trong x)

r/R

Chuỗi định dạng thô sẽ triệt tiêu các ký tự thoát – ký tự thoát

Lệnh trong r’\n’ sẽ ra \n và lệnh trong R’\n’ sẽ ra \n

% - used for a string format

%r – Chèn chuỗi kiểu đại diện cho đối tượng (nghĩa là repr(o))

%s- Chèn chuỗi đại diện cho đối tượng (nghĩa là str(o))

%d- format to display a number

Đầu của đoạn mã bên cạnh sẽ là “guru 99”

name = 'guru'

số = 99

print('%s %d' % (tên,số))

+

Kết hợp hai chuỗi

Kết hợp các chuỗi và trả về kết quả

x="Sư phụ"

y="99"

in(x+y)

*

tái tạo chuỗi

Các ký tự sẽ được thực hiện trong hai lần

x="Sư phụ"

y="99"

in(x*2)

Một số ví dụ khác

Bạn có thể cập nhật chuỗi trong Python bằng cách gán lại một biến cho một chuỗi khác. Giá trị mới có thể giống với giá trị cũ hoặc là một chuỗi mới hoàn toàn khác

________số 8

Lưu ý. - Translator “. 6” hoặc “0. 6” return to results

Replace string

Phương thức thay thế replace() trả về một bản sao của chuỗi trong đó các giá trị của chuỗi cũ đã được thay thế bằng giá trị mới

oldstring = 'I like Guru99'
newstring = oldstring.replace('like', 'love')
print(newstring)

Thay đổi chữ hoa và chữ thường trong chuỗi

Trong Python, bạn có thể thay đổi chuỗi thành chữ hoa bằng cách sử dụng hàm upper()

Xin Chao
Toi La Kteam
Cung Cap Cac Khoa Hoc Mien Phi
0

Tương tự như vậy, bạn có thể thực hiện công việc viết hoa chữ cái đầu tiên

Xin Chao
Toi La Kteam
Cung Cap Cac Khoa Hoc Mien Phi
1

Bạn cũng có thể chuyển đổi chuỗi thành chữ thường

Xin Chao
Toi La Kteam
Cung Cap Cac Khoa Hoc Mien Phi
2

Kết hợp chuỗi

Hàm nối tham gia là một cách linh hoạt để kết nối chuỗi. Với hàm nối, bạn có thể thêm bất kỳ ký tự nào vào chuỗi

Ví dụ. nếu bạn muốn thêm dấu hai chấm (. ) sau toàn bộ các ký tự trong chuỗi "Python", bạn có thể sử dụng đoạn mã sau đây

Xin Chao
Toi La Kteam
Cung Cap Cac Khoa Hoc Mien Phi
3

Đảo ngược chuỗi

Bằng cách sử dụng chức năng đảo ngược chức năng, bạn có thể đảo ngược chuỗi. Ví dụ. chúng ta có chuỗi "12345" và sau đó chúng ta có thể áp dụng hàm đảo ngược chuỗi như trong đoạn mã dưới đây

Xin Chao
Toi La Kteam
Cung Cap Cac Khoa Hoc Mien Phi
4

Partition string

Chuỗi phân tách là một chức năng khác có thể được áp dụng trong Python, giả sử với chuỗi "guru99 Career guru99". Ở đây, chúng ta sẽ phân tách chuỗi bằng từ lệnh. tách ra

Xin Chao
Toi La Kteam
Cung Cap Cac Khoa Hoc Mien Phi
5

Kết quả

Xin Chao
Toi La Kteam
Cung Cap Cac Khoa Hoc Mien Phi
6

Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một ví dụ về cách phân tách chuỗi. Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ thay thế dấu cách (‘ ’) bằng ký tự ‘r’, và như vậy chuỗi sẽ được phân tách ở bất kỳ vị trí nào xuất hiện ký tự ‘r’

x = "Hello World!"
print(x[:6])
print(x[0:6] + "Guru99")
0

Lưu ý quan trọng

Trong Python, chuỗi không thể thay đổi

Code code

x = "Hello World!"
print(x[:6])
print(x[0:6] + "Guru99")
1

Đoạn mã trên có lỗi ở dòng thứ 2, Do trong python, chuỗi không thể bị thay đổi nên greeting[0] = 'J' không hoạt động và trả về thông báo lỗi 'TypeError'. đối tượng 'str' không hỗ trợ gán mục' (lời chào [0] đang có giá trị là 'H')

Tiếp tục đoạn mã sau đây

x = "Hello World!"
print(x[:6])
print(x[0:6] + "Guru99")
2

is will return Guru99. Điều này là do x. replace ("Guru99", "Python") trả về một bản sao của x sau khi đã được thay thế, bản sao này có giá trị là "Python", nhưng x không bị thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị là "Guru99"

Bạn sẽ cần sử dụng đoạn mã sau để thay đổi giá trị của biến x

x = "Hello World!"
print(x[:6])
print(x[0:6] + "Guru99")
3

Các đoạn mã trên đều sử dụng Python 3, nếu bạn muốn chạy với Python 2, hãy sử dụng đoạn mã sau

Ví dụ sử dụng Python 2

x = "Hello World!"
print(x[:6])
print(x[0:6] + "Guru99")
4

Python has support function. định dạng để thay thế cho %d, %s và các ký hiệu tương tự như vậy cho định dạng chuỗi. Việc sử dụng hàm format() đơn giản hơn sử dụng %d, %s. Because it could be used for many other type of data nhau

Code code

x = "Hello World!"
print(x[:6])
print(x[0:6] + "Guru99")
5

Tương thích với

x = "Hello World!"
print(x[:6])
print(x[0:6] + "Guru99")
6

tóm tắt

Vì Python là ngôn ngữ thiết lập hướng đối tượng nên nhiều hàm có thể được áp dụng cho các đối tượng khác nhau. Một tính năng đáng chú ý của Python đó là các câu lệnh được duy trì triển khai thụt lề giúp việc đọc mã nguồn dễ dàng hơn

 • Truy cập các giá trị thông qua việc cắt (lát)- trích dẫn khung được sử dụng tương tự với chỉ số hoặc chỉ mục để cắt một chuỗi và từ đó thu được một chuỗi con

  • Trong khi cắt, nếu bạn khai báo phạm vi là [1. 5], thì giá trị thực tế được trả về sẽ nằm trong khoảng từ 1 đến 4

 • Bạn có thể cập nhật chuỗi trong Python bằng cách gán lại  chuỗi khác cho biến đó

 • Phương thức thay thế replace() trả về một bản sao của chuỗi trong đó các giá trị cũ được thay thế bằng các giá trị mới

  • Cú pháp cho phương thức thay thế. dây cũ. replace ("giá trị cần thay đổi", "giá trị được sử dụng để thay đổi")

 • Các chuỗi tử toán như [ ], [. ], trong, khong trong, v. v. may be used to connect string, return or insert the kí tự cụ thể có thể vào chuỗi hoặc để kiểm tra xem bất kì kí tự nào tồn tại trong chuỗi hoặc không