Khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Đoàn Thanh niên

Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

V/v tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN *** Số: 2300-CV/TĐTN-TG

“V/v tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

Phú Yên, ngày 06 tháng 9 năm 2017


 
 
 

Kính gửi:  Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

         

                   Thực hiện Hướng dẫn số 101-HD/TĐTN-TG, ngày 17/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên về Tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, nhằm tuyên truyền rộng rãi trong từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo không khí thi đua sôi nổi, thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ từng địa phương, đơn vị, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện đảm bảo các nội dung sau:

1. Thực hiện đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc cấp huyện treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại nơi trang trọng của trụ sở các cơ quan, địa phương, đơn vị.


- Thời gian: triển khai thực hiện từ ngày 20/9/2017 đến sau khi kết thúc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (dự kiến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra từ ngày 29 - 30/9/2017).            - Trong thời gian treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022, nếu băng rôn, pano, áp phích bị hư hỏng phải kịp thời có biện pháp khắc phục, đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền.

          2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

          - Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.          - Tuổi trẻ Phú Yên tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.          - Tuổi trẻ Phú Yên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.          - Tuổi trẻ Phú Yên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.  

          Đây là nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả./.

 
 
Nơi nhận:                      - Như trên;

- Lưu VP, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BÍ THƯ  

(Đã ký)

 

Phan Xuân Hạnh

  

Khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng

Khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII

- Tuổi trẻ Việt Nam học và làm theo lời Bác.

- Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần VIII, Đại hội của đổi mới, trí tuệ, đoàn kết và cùng phát triển.

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần VIII nhiệm kỳ (2007 – 2012).

- Đâu Đảng cần thanh niên có – Việc gì khó có thanh niên.

- Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những việc bình thường hàng ngày, nhưng có ích cho đời (Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh).

- Phát huy truyền thống Thành phố Anh hùng, thanh niên xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng thành phố chủ động hội nhập và phát triển.

- Thanh niên thành phố - Tiếp bước truyền thống, trau dồi lý tưởng, ra sức cống hiến, góp phần xây dựng thành phố văn minh - hiện đại.

- Tuổi trẻ Thành phố – Phát huy truyền thống Anh hùng, rèn đức, luyện tài, năng động, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

- Tuổi trẻ thành phố sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.