Khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Đoàn Thanh niên

Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

V/v tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN *** Số: 2300-CV/TĐTN-TG

“V/v tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

Phú Yên, ngày 06 tháng 9 năm 2017


 
 
 

Kính gửi:  Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

         

                   Thực hiện Hướng dẫn số 101-HD/TĐTN-TG, ngày 17/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên về Tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, nhằm tuyên truyền rộng rãi trong từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo không khí thi đua sôi nổi, thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ từng địa phương, đơn vị, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện đảm bảo các nội dung sau:

1. Thực hiện đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc cấp huyện treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại nơi trang trọng của trụ sở các cơ quan, địa phương, đơn vị.


- Thời gian: triển khai thực hiện từ ngày 20/9/2017 đến sau khi kết thúc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (dự kiến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra từ ngày 29 - 30/9/2017).            - Trong thời gian treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022, nếu băng rôn, pano, áp phích bị hư hỏng phải kịp thời có biện pháp khắc phục, đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền.

          2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

          - Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.          - Tuổi trẻ Phú Yên tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.          - Tuổi trẻ Phú Yên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.          - Tuổi trẻ Phú Yên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.  

          Đây là nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả./.

 
 
Nơi nhận:                      - Như trên;

- Lưu VP, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN BÍ THƯ  

(Đã ký)

 

Phan Xuân Hạnh

  

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Kh&#7849;u hi&#7879;u tuyên truy&#7873;n chào m&#7915;ng</title> </head> <body> <p align="center"><font face="Arial" size="2" color="#0000FF"><b>Kh&#7849;u hi&#7879;u tuyên truy&#7873;n chào m&#7915;ng &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#272;oàn TNCS H&#7891; Chí Minh Thành ph&#7889; H&#7891; Chí Minh l&#7847;n VIII</b></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">- Tu&#7893;i tr&#7867; Vi&#7879;t Nam h&#7885;c và làm theo l&#7901;i Bác.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">- &#272;&#7841;i h&#7897;i &#272;&#7841;i bi&#7875;u &#272;oàn TNCS H&#7891; Chí Minh thành ph&#7889; H&#7891; Chí Minh l&#7847;n VIII, &#272;&#7841;i h&#7897;i c&#7911;a &#273;&#7893;i m&#7899;i, trí tu&#7879;, &#273;oàn k&#7871;t và cùng phát tri&#7875;n.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">- Nhi&#7879;t li&#7879;t chào m&#7915;ng &#272;&#7841;i h&#7897;i &#272;&#7841;i bi&#7875;u &#272;oàn TNCS H&#7891; Chí Minh thành ph&#7889; H&#7891; Chí Minh l&#7847;n VIII nhi&#7879;m k&#7923; (2007 – 2012).</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">- &#272;âu &#272;&#7843;ng c&#7847;n thanh niên có – Vi&#7879;c gì khó có thanh niên.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">- M&#7895;i thanh niên hãy s&#7889;ng nh&#7919;ng ngày &#273;&#7865;p nh&#7845;t, hãy b&#7855;t tay vào nh&#7919;ng vi&#7879;c bình th&#432;&#7901;ng hàng ngày, nh&#432;ng có ích cho &#273;&#7901;i (C&#7889; T&#7893;ng Bí th&#432; Nguy&#7877;n V&#259;n Linh).</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">- Phát huy truy&#7873;n th&#7889;ng Thành ph&#7889; Anh hùng, thanh niên xung kích, sáng t&#7841;o góp ph&#7847;n xây d&#7921;ng thành ph&#7889; ch&#7911; &#273;&#7897;ng h&#7897;i nh&#7853;p và phát tri&#7875;n.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">- Thanh niên thành ph&#7889; - Ti&#7871;p b&#432;&#7899;c truy&#7873;n th&#7889;ng, trau d&#7891;i lý t&#432;&#7903;ng, ra s&#7913;c c&#7889;ng hi&#7871;n, góp ph&#7847;n xây d&#7921;ng thành ph&#7889; v&#259;n minh - hi&#7879;n &#273;&#7841;i.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">- Tu&#7893;i tr&#7867; Thành ph&#7889; – Phát huy truy&#7873;n th&#7889;ng Anh hùng, rèn &#273;&#7913;c, luy&#7879;n tài, n&#259;ng &#273;&#7897;ng, sáng t&#7841;o, &#273;i &#273;&#7847;u trong s&#7921; nghi&#7879;p Công nghi&#7879;p hóa – Hi&#7879;n &#273;&#7841;i hóa &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">- Tu&#7893;i tr&#7867; thành ph&#7889; s&#7889;ng, chi&#7871;n &#273;&#7845;u, lao &#273;&#7897;ng và h&#7885;c t&#7853;p theo g&#432;&#417;ng Bác H&#7891; v&#297; &#273;&#7841;i.</font></p> </body> </html>

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Đoàn Thanh niên