Lược đồ sys trong mysql

Ở bài viết trước hướng dẫn các bạn sao chép dữ liệu của bảng. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sao chép cơ sở dữ liệu trong cùng 1 máy chủ hoặc từ 2 máy chủ khác nhau

Sao chép cơ sở dữ liệu trong cùng một máy chủ

Các bước để sao chép cơ sở dữ liệu

 1. Create new database by
  > CREATE DATABASE classicmodels_backup;
  
  1 command
 2. Sử dụng
  > CREATE DATABASE classicmodels_backup;
  
  2 để xuất toàn bộ dữ liệu của cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sao chép
 3. Nhập tệp SQL đã xuất ở bước 2 vào cơ sở dữ liệu mới

Ví dụ, chúng ta sao chép cơ sở dữ liệu

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
3 vào cơ sở dữ liệu mới
> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
4

Bước 1. Tạo cơ sở dữ liệu mới > CREATE DATABASE classicmodels_backup; 5

Trước tiên cần truy cập vào máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL

>mysql -u root -p
Enter password: **********

Sau đó tạo cơ sở dữ liệu

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;

Xem lại danh sách cơ sở dữ liệu để chắc chắn

> SHOW DATABASES

Kết quả

________số 8

Bước 2. Use > CREATE DATABASE classicmodels_backup; 2 to export data

Giả sử bạn muốn xuất dữ liệu cơ sở dữ liệu

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
3 ra 1 tệp SQL và lưu tại thư mục
> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
8

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
2

Chú thích. Đánh dấu

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
9 để chỉ xuất khẩu

Bước 3. Nhập tệp > SHOW DATABASES 0 vào cơ sở dữ liệu classicmodels_backup

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
5

Chú thích. Đánh dấu

> SHOW DATABASES
1 để chỉ nhập khẩu

Kiểm tra lại các bảng trong cơ sở dữ liệu

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
4

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
8

Kết quả

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
9

Sao chép cơ sở dữ liệu từ 2 máy chủ khác nhau

Các bước thực hiện

 1. Xuất cơ sở dữ liệu từ nguồn máy chủ vào 1 tệp SQL
 2. Sao chép tệp SQL ở bước 1 sang máy chủ đích
 3. Nhập tệp SQL vào máy chủ đích

Ví dụ thực hiện sao chép cơ sở dữ liệu

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
3 sang máy chủ khác

Bước 1. Xuất cơ sở dữ liệu > CREATE DATABASE classicmodels_backup; 3 ra tệp > SHOW DATABASES 5

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
3

Chú thích tùy chọn

> SHOW DATABASES
6 cho phép chạy đồng thời 2 lệnh
> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
1 và
> SHOW DATABASES
8

Hai lệnh sau tương ứng với tùy chọn

> SHOW DATABASES
6

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
8

Bước 2. Giả sử tệp SQL > SHOW DATABASES 5 được sao chép vào thư mục +----------------------+ | Database | +----------------------+ | classicmodels | | classicmodels_backup | | information_schema | | mysql | | performance_schema | | sys | +----------------------+ 6 rows in set (0.00 sec) 1 của máy chủ đích

Bước 3. Nhập tệp SQL

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
0

Bài viết hướng dẫn sử dụng công cụ

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;
2 để xuất dữ liệu cơ sở dữ liệu. Hi vọng bài viết hữu ích cho bác bạn