national ask a guy out day là gì - Nghĩa của từ national ask a guy out day

national ask a guy out day có nghĩa là

CMON Girls don lồng là một hèn nhát như vậy

Thí dụ

Cô gái 1: Này nó
Cô gái 2: Ồ vâng, nó là quốc gia hỏi một người đi chơi
Cô gái 1: Bạn nên hỏi Adam ra ngoài

national ask a guy out day có nghĩa là

Nào các cô gái Don Tiết Hãy là Cowards

Thí dụ

Cô gái 1: Này nó
Cô gái 2: Ồ vâng, nó là quốc gia hỏi một người đi chơi
Cô gái 1: Bạn nên hỏi Adam ra ngoài Nào các cô gái Don Tiết Hãy là Cowards