Phản ứng nào sau đây HCl thể hiện tính khử HCl NaOH

29/01/2022 126

C. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Đáp án chính xác

D. CaCO3+2HCl→CaCl2+CO2+H2O

 Xem lời giải

Đáp án C MnO2+4HCl-1→MnCl2+Cl02+2H2O Số oxi hóa của Cl tăng từ -1 lên 0 vậy HCl đóng vai trò là chất khử.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl, thu được 1,344 lit hiđro (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 29/01/2022 790

Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là

Xem đáp án » 29/01/2022 724

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 29/01/2022 619

Hòa tan hoàn toàn 2,96 gam hỗn hợp X gồm Fe, Zn, Al bằng dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít khí H2H2 (đktc). Mặt khác, cho 2,96 gam X phản ứng hoàn toàn với khí Cl2Cl2 dư, thu được 8,64 gam muối. Khối lượng Al trong 2,96 gam X là

Xem đáp án » 29/01/2022 439

Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế khí hiđro clorua bằng cách

Xem đáp án » 29/01/2022 411

Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch HCl, quỳ tím

Xem đáp án » 29/01/2022 314

Kim loại tác dụng với dung dịch HCl và tác dụng với khí Cl2Cl2 đều thu được cùng một muối là

Xem đáp án » 29/01/2022 224

Hòa tan 2 gam một kim loại M thuộc nhóm IIA trong dung dịch HCl (dư). Cô cạn dung dịch, thu được 5,55 gam muối. Kim loại X là

Xem đáp án » 29/01/2022 224

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ phần trăm của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là

Xem đáp án » 29/01/2022 180

Khi cho các chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl dư thì các chất đều bị tan hết là

Xem đáp án » 29/01/2022 173

Cho 23,7 gam KMnO4KMnO4 phản ứng hết với dung dịch HCl đặc (dư), thu được V lít khí Cl2Cl2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 29/01/2022 157

Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Al trong X là

Xem đáp án » 29/01/2022 142

Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và CaCO3Na2CO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít CO2CO2 (đktc) và dung dịch chứa 22,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

Xem đáp án » 29/01/2022 91

Cho 0,5 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim loại đó là

Xem đáp án » 29/01/2022 90

Cho các phản ứng sau:

4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

3HCl + Fe(OH)3  FeCl3 + 3H2O

6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2

16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

Xem đáp án » 29/01/2022 79

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Phản ứng nào sau đây HCl thể hiện tính khử HCl NaOH