Sau 20 năm cải cách mở cửa 1079 2000 nền kinh tế Trung Quốc như thế nào

Sau 20 năm cải cách, mở cửa (1979-1999) nền kinh tế Trung Quốc như thế nào?

A.Phát triển nhanh chóng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Đáp án chính xác

B.Không ổn định và bị chững lại.

C. Bị cạnh tranh gay gắt.

D. Ổn định và phát triển mạnh.

Xem lời giải