Soạn anh văn lớp 10 unit 1 reading năm 2024

Yes, they are. Because they do the housework together./ Because all members of the family share the housework.

(Có, vì họ làm việc nhà cùng nhau./ vì tất cả các thành viên trong gia đình chia sẻ việc nhà với nhau.)

2. Read the text below and decide which of the following is the best title for it.

(Đọc bài văn sau và quyết định tiêu đề nào dưới đây là phù hợp nhất.)

 1. Doing Housework is Good for Children.

(Làm Việc Nhà là Tốt cho Trẻ Em.)

 1. Husbands Who Share Housework Make Their Wives Happy.

(Những Ông Chồng Chia Sẻ Việc Nhà Làm Vợ Họ Hạnh Phúc.)

 1. Sharing Housework Makes the Family Happier.

(Chia Sẻ Việc Nhà Làm Gia Đình Hạnh Phúc Hơn.)

In many cultures, doing housework is considered a woman's duty.

(Ở nhiều nền văn hóa, làm việc nhà được xem là nghĩa vụ của người phụ nữ. )

The mother is usually the homemaker, who has to do most of the household chores, while the father is the breadwinner, who is responsible for the family finances.

(Người mẹ thường là người nội trợ, người phải làm hầu hết những công việc gia đình, trong khi người cha là lao động chính, người đảm nhiệm vấn đề tài chính của gia đình.)

However, it is not good for the mother when the rest of the family does not help out.

(Tuy nhiên, sẽ không tốt cho người mẹ khi những người còn lại trong gia đình không hề giúp đỡ gì.)

When families share household chores, it is good for them as individuals and good for all the relationships within the family.

(Khi các gia đình chia sẻ việc nhà, sẽ tốt cho tất cả cũng như từng cá nhân và tốt cho tất cả mối quan hệ trong gia đình.)

According to psychologists, most people do not realise the enormous benefits that come to a family when husbands and children share the housework.

(Theo các nhà tâm thần học, hầu hết mọi người đều không nhận ra lợi ích to lớn đối với một gia đình khi những người chồng và con cái chia sẻ công việc nhà.)

Children who share the housework with their mums and dads do better at school, become more sociable, and have better relationships with their teachers and friends.

(Những đứa trẻ chia sẻ việc nhà với mẹ và bố của mình thường học tốt hơn ở trường, trở nên cởi mở hơn, và có những mối quan hệ tốt hơn giáo viên và bạn bè.)

They learn good skills, are more responsible, and tend to be overall good people.

(Chúng học được những kĩ năng hay, có trách nhiệm hơn, và có xu hướng là những người tốt.)

When men share the housework, they tend to have better relationships with their wives.

(Khi đàn ông chia sẻ công việc nhà, họ có xu hướng có mối quan hệ tốt hơn với vợ mình.)

Women often feel happy when they see their husband doing housework because it says, 'He cares about me and he doesn't want to put all of the housework on me.'

(Phụ nữ thường cảm thấy hạnh phúc khi thấy chồng mình làm việc nhà bởi vì điều đó nói lên rằng, 'Anh ấy quan tâm đến tôi và anh ấy không muốn đặt tất cả công việc nhà lên tôi.')

Women whose husband do not contribute to the household chores are more vulnerable to illness and tend to think more about divorce.

(Phụ nữ có chồng không góp sức trong việc nhà thường dễ mắc bệnh hơn và thường nghĩ đến ly hôn.)

When everyone works together on household chores, it creates a positive atmosphere for the family and sets a good example for the children.

(Khi mọi người cùng nhau làm công việc nhà, điều đó sẽ tạo ra một bầu không khí tích cực cho gia đình và làm gương tốt cho trẻ em.)

This is especially true if mum and dad can find a way to work well together and are not critical of each other.

(Điều này đặc biệt đúng nếu bố và mẹ có thể tìm ra cách làm việc tốt cùng nhau và không phán xét, chỉ trích lẫn nhau.)

Đáp án:

 1. Sharing Housework Makes the Family Happier

Giải thích:

Chọn c vì đó là câu có nghĩa bao hàm cả a và b. Làm việc nhà giúp ích cho tất cả các thành viên trong gia đình (bao gồm cả bố, mẹ và trẻ em), và đây cũng là ý chủ đạo của bài văn trên.

3. Read the text again. Do you understand the words from the context? Tick the appropriate meaning for each word from the text.

(Đọc lại bài văn. Bạn có hiểu những từ sau dựa vào văn cảnh? Chọn nghĩa phù hợp với mỗi từ trong bài văn.)

1.

sociable

(dễ gần, hòa đồng)

 1. friendly (thân thiện)
 1. unfriendly (không thân thiện)

Đáp án: a. friendly

2.

vulnerable

(dễ tổn thương)

 1. able to be well protected

(có khả năng tự bảo vệ mình tốt)

 1. able to be easily physically, emotionally, or mentally hurt

(dễ dàng bị tổn thương về thể chất, cảm xúc hoặc tinh thần)

Đáp án: b. able to be easily physically, emotionally, or mentally hurt

3.

critical

(hay phê phán, chỉ trích)

 1. saying that something is good

(nói những điều tốt)

 1. saying that something is bad

(nói những điều xấu)

Đáp án: b. saying that something is bad

4.

enormous

(cực kỳ lớn)

 1. not very large (không lớn lắm)
 1. very very large (rất rất lớn)

Đáp án: b. very very large

5.

tend

(có xu hướng)

 1. likely to behave in a particular way

(có khả năng hành xử theo một cách cụ thể)

 1. unlikely to behave in a particular way

(không hành xử theo một cách cụ thể)

Đáp án: a. likely to behave in a particular way

4. a. What does 'it' in line 11 mean...?

(Từ “it” ở dòng 11 có nghĩa là gì?)

 1. women feeling happy (người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc)
 1. women seeing their husbands doing housework (người phụ nữ nhìn thấy chồng họ làm việc nhà)
 1. the husbands doing housework (những người chồng làm việc nhà)

* Đáp án: C. the husbands doing housework

* Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở ngay phía trước đó, vế trước từ because.

 1. What does

it

in line 14 mean ...?

(Từ “it” ở dòng 14 có nghĩa là gì?)

 1. a good example for children (một tấm gương tốt cho những đứa trẻ)
 1. everyone working together in the house (mọi người cùng làm việc với nhau trong một nhà)
 1. a positive family atmosphere. (một bầu không khí tích cực trong gia đình)

* Đáp án: B. everyone working together in the house

* Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở ngay phía trước: When everyone works together on household chores.

5. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1.

How do children benefit from sharing housework?

(Trẻ em hưởng lợi ích như thế nào từ việc chia sẻ việc nhà?)

Đáp án:

They do better at school, become more sociable, and have better relationships with their teachers and friends.

(Chúng học tốt hơn ở trường, trở nên dễ gần và có mối quan hệ tốt hơn với thầy cô, bạn bè.)

Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở câu 2 đoạn 2.

2.

Why do men tend to have better relationships with their wives when they share housework?

(Tại sao đàn ông có xu hướng có mối quan hệ tốt hơn với vợ khi họ chia sẻ việc nhà?)

Đáp án:

Because it shows that they care about their wives and this makes their wives happy.

(Bởi vì nó chứng tỏ rằng họ quan tâm đến vợ và điều này làm các bà vợ hạnh phúc.)

Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở câu 4 đoạn 2.

3.

What may happen to women whose husbands do not contribute to the household chores?

(Điều gì có thể xảy ra với phụ nữ nếu chồng họ không tham gia làm việc nhà?)

Đáp án:

They may fall ill easily or may think about divorce.

(Họ có thể dễ bị bệnh hoặc nghĩ đến việc ly hôn.)

Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.

4.

How does the family benefit when everyone works together on household chores?

(Gia đình có lợi gì khi mọi người làm việc nhà cùng nhau?)

Đáp án:

There is a positive atmostpere for the family.

(Bầu không khí tích cực cho gia đình.)

Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.

6. Discuss with a partner.

(Thảo luận với một người bạn.)

1.

Do you have any problems with sharing housework?

(Bạn có gặp khó khăn gì khi chia sẻ việc nhà?)

Đáp án:

No, I don’t. I am very happy when doing housework with my family.

(Không, tôi rất vui khi được làm việc nhà với gia đình.)

2.

What benefits do you get when sharing housework?

(Lợi ích mà bạn đạt được khi chia sẻ việc nhà là gì?)

Đáp án:

I become sociable, happier and love my family more. (Tôi trở nên dễ gần, hạnh phúc hơn và yêu gia đình mình hơn.)