Chủ đề: Mongoose

Có 70 bài viết

Hướng dẫn python mongodb dao - dao python mongodb
Hướng dẫn python mongodb dao - dao python mongodb

Lời nói đầu.Xin chào mọi người đã quay trở lại seria bài viết về python của mình . Ai cần đọc về bài viết về python phần 1, 2 và 3 của mình thì click ...

Hướng dẫn fetch data mongodb - lấy dữ liệu mongodb
Hướng dẫn fetch data mongodb - lấy dữ liệu mongodb

Tôi đang làm việc để tạo một ứng dụng web của một bản đồ tương tác của trường cho trường tôi đang theo học. Ứng dụng web sẽ cho phép sinh viên nhấp ...

Hướng dẫn how do i update mongodb values in node js? - làm cách nào để cập nhật giá trị mongodb trong nút js?
Hướng dẫn how do i update mongodb values in node js? - làm cách nào để cập nhật giá trị mongodb trong nút js?

Tài liệu về nhà → node.js → Node.jsBạn có thể cập nhật một tài liệu duy nhất bằng phương thức Collection.UpdateOne (). Phương thức updateOne() chấp nhận tài ...

Hướng dẫn do we need to install mongodb to use mongoose? - chúng ta có cần cài đặt mongodb để sử dụng mongoose không?
Hướng dẫn do we need to install mongodb to use mongoose? - chúng ta có cần cài đặt mongodb để sử dụng mongoose không?

Đây có thể là một câu hỏi ngu ngốc nhưng bạn có cần phải cài đặt MongoDB tại địa phương để Mongoose hoạt động trong nút không? Cơ sở dữ liệu của ...

Hướng dẫn mongodb date now - mongodb ngày bây giờ
Hướng dẫn mongodb date now - mongodb ngày bây giờ

Tài liệu về nhà → Hướng dẫn sử dụng MongoDB → MongoDB ManualDate()Return một ngày dưới dạng chuỗi hoặc là đối tượng ngày.Returns a date either as a string or as ...

Hướng dẫn can you link collections in mongodb? - bạn có thể liên kết các bộ sưu tập trong mongodb không?
Hướng dẫn can you link collections in mongodb? - bạn có thể liên kết các bộ sưu tập trong mongodb không?

Sử dụng nhiều $ Tra cứu cho nhiều bộ sưu tập trong tập hợp$lookup for multiple collections in aggregationquery:db.getCollection(servicelocations).aggregate([ { $match: { ...

Hướng dẫn set index in mongodb - đặt chỉ mục trong mongodb
Hướng dẫn set index in mongodb - đặt chỉ mục trong mongodb

Giới thiệu về IndexIndex trong database cũng giống như mục lục của một cuốn sách. Thay vì tìm từng trang của cuốn sách Database tạo một mục lục, và nó chỉ ...

Hướng dẫn embedded collection in mongodb - bộ sưu tập nhúng trong mongodb
Hướng dẫn embedded collection in mongodb - bộ sưu tập nhúng trong mongodb

1. Embedded Documents là gì?Embedded documents (Tài liệu nhúng) là documents có lược đồ riêng và là 1 phần của documents khác. Hiểu đơn giản thì embedded documents là 1 ...

Hướng dẫn find multiple conditions mongodb - tìm nhiều điều kiện mongodb
Hướng dẫn find multiple conditions mongodb - tìm nhiều điều kiện mongodb

Tôi có dữ liệu với nhiều tài liệu:{ _id : ObjectId(57b68dbbc19c0bd86d62e486), empId : 1 type : WebUser, city : Pune } { _id : ...

Hướng dẫn how do i search an array in mongodb? - làm cách nào để tìm kiếm một mảng trong mongodb?
Hướng dẫn how do i search an array in mongodb? - làm cách nào để tìm kiếm một mảng trong mongodb?

Tài liệu về nhà → Hướng dẫn sử dụng MongoDB → MongoDB ManualTrên trang nàyKhớp với một mảngTruy vấn một mảng cho một phần tửChỉ định nhiều điều ...

Hướng dẫn mongodb in regex - mongodb trong regex
Hướng dẫn mongodb in regex - mongodb trong regex

Sử dụng regex trong MongoDBNội dung chính ShowShowRegular Expression được sử dụng thường xuyên trong tất cả ngôn ngữ để tìm kiếm một pattern hoặc một từ trong ...

Hướng dẫn create mongodb atlas - tạo bản đồ mongodb
Hướng dẫn create mongodb atlas - tạo bản đồ mongodb

Với những tín đồ của NoSQL thì MongoDB là một sự lựa chọn tuyệt vời, và trong thời đại mà ai ai cũng đòi đi đua đưa thì chẳng lý do gì mà chúng ta không ...

Hướng dẫn mongodb equal operator - toán tử bằng mongodb
Hướng dẫn mongodb equal operator - toán tử bằng mongodb

Tài liệu về nhà → Hướng dẫn sử dụng MongoDB → MongoDB Manualdb.inventory.find( { $and: [ { price: { $ne: 1.99 } }, { price: { $exists: true } } ] } )5SYNTAX: db.inventory.find( { ...

Hướng dẫn how do i recover a single file in mongodb? - làm cách nào để khôi phục một tệp trong mongodb?
Hướng dẫn how do i recover a single file in mongodb? - làm cách nào để khôi phục một tệp trong mongodb?

dẫn đườngBạn đã được chuyển hướng từ một phiên bản khác của tài liệu. Nhấp vào đây để trở lại.Sao lưu và khôi phục triển khai> > Khôi phục ...

Hướng dẫn mongodb date without time - mongodb ngày không có thời gian
Hướng dẫn mongodb date without time - mongodb ngày không có thời gian

I want to compare 2 iso dates using only the day without time, in Mongo DB. I want this query just like SQL.select * from data where DATE_FORMAT(data.effectivestartdate, %Y-%m-%d) < ...

Hướng dẫn mongodb get time from date - mongodb lấy thời gian từ ngày
Hướng dẫn mongodb get time from date - mongodb lấy thời gian từ ngày

Tài liệu về nhà → Hướng dẫn sử dụng MongoDB → MongoDB ManualDate()Return một ngày dưới dạng chuỗi hoặc là đối tượng ngày.Returns a date either as a string or as ...

Hướng dẫn why do we use schema in mongodb? - tại sao chúng ta sử dụng lược đồ trong mongodb?
Hướng dẫn why do we use schema in mongodb? - tại sao chúng ta sử dụng lược đồ trong mongodb?

Xuất bản ngày 30 tháng 9 năm 2015 Thử nghiệm 30 ngày miễn phí Free 30 Day Trial Đối với lược đồ hay không theo lược đồ, đó là câu hỏi mà Rob Ludwig đảm ...

Hướng dẫn create collection mongodb python - tạo bộ sưu tập python mongodb
Hướng dẫn create collection mongodb python - tạo bộ sưu tập python mongodb

Một bộ sưu tập trong MongoDB giống như một bảng trong cơ sở dữ liệu SQL.collection in MongoDB is the same as a table in SQL databases.Tạo một bộ sưu tậpĐể tạo một ...

Hướng dẫn how can we join two tables in mongodb? - làm thế nào chúng ta có thể nối hai bảng trong mongodb?
Hướng dẫn how can we join two tables in mongodb? - làm thế nào chúng ta có thể nối hai bảng trong mongodb?

Tài liệu về nhà → Hướng dẫn sử dụng MongoDB → MongoDB ManualBạn có thể sử dụng $lookup để tạo chế độ xem qua hai bộ sưu tập và sau đó chạy các truy ...

Hướng dẫn does mongodb automatically assign id? - mongodb có tự động gán id không?
Hướng dẫn does mongodb automatically assign id? - mongodb có tự động gán id không?

Điều kiện tiên quyếtHướng dẫn này giả định rằng bạn đã cài đặt và định cấu hình một tài khoản và cụm Atlas MongoDB. Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy ...

Hướng dẫn how does mongodb sort collection data? - mongodb sắp xếp dữ liệu thu thập như thế nào?
Hướng dẫn how does mongodb sort collection data? - mongodb sắp xếp dữ liệu thu thập như thế nào?

Tài liệu về nhà → Hướng dẫn sử dụng MongoDB → MongoDB Manual$sortSorts tất cả các tài liệu đầu vào và trả lại chúng cho đường ống theo thứ tự được ...

Hướng dẫn next js mongodb - js mongodb tiếp theo
Hướng dẫn next js mongodb - js mongodb tiếp theo

Bạn đang xây dựng ứng dụng tuyệt vời tiếp theo của mình với Next.js? Bạn có ước bạn có thể tích hợp MongoDB vào ứng dụng tiếp theo của mình một cách ...

Hướng dẫn what is code data type in mongodb? - kiểu dữ liệu mã trong mongodb là gì?
Hướng dẫn what is code data type in mongodb? - kiểu dữ liệu mã trong mongodb là gì?

Tài liệu về nhà → vỏ MongoDB → MongoDB ShellTrên trang nàyNgàyID đối tượngInt32DàiDecimal128Bình đẳng và sắp xếp thứ tựDấu thời gianKiểu kiểm traVí ...

Hướng dẫn group by mongodb - nhóm theo mongodb
Hướng dẫn group by mongodb - nhóm theo mongodb

Lời mở đầuCùng với sự phát triễn của các hệ thống lớn, NOSQL đang dần trở thành một xu thế tất yếu đối với các hệ thống yêu cầu xử lý số ...

Hướng dẫn how do i fetch one record in mongodb? - làm cách nào để tìm nạp một bản ghi trong mongodb?
Hướng dẫn how do i fetch one record in mongodb? - làm cách nào để tìm nạp một bản ghi trong mongodb?

Nhận tất cả dữ liệu từ bảngdb.student.find({}) Chọn * Từ học sinhNhận tất cả dữ liệu từ bảng mà không có _iddb.student.find({}, {_id:0}) Chọn tên, cuộn từ ...

Hướng dẫn mongodb nestjs - mongodb nestjs
Hướng dẫn mongodb nestjs - mongodb nestjs

Mongoose là một thư viện mô hình hóa đối tượng (Object Data Model - ODM) cho MongoDB và Node.js. Nó quản lý mối quan hệ giữa dữ liệu, cung cấp sự xác nhận giản ...

Hướng dẫn count explain mongodb - đếm giải thích mongodb
Hướng dẫn count explain mongodb - đếm giải thích mongodb

Tài liệu về nhà → Hướng dẫn sử dụng MongoDB → MongoDB ManualTrên trang nàyGiải thích cấu trúc đầu raGiải thích đầu ra cho MongoDB 5.1 trở ...

Hướng dẫn mongodb sum - mongodb sum
Hướng dẫn mongodb sum - mongodb sum

Lời mở đầuCùng với sự phát triễn của các hệ thống lớn, NOSQL đang dần trở thành một xu thế tất yếu đối với các hệ thống yêu cầu xử lý số ...

Hướng dẫn how to connect to mongodb cluster - cách kết nối với mongodb cluster
Hướng dẫn how to connect to mongodb cluster - cách kết nối với mongodb cluster

Tài liệu về nhà → MongoDB Atlas → MongoDB AtlasAtlas không đảm bảo rằng tên máy chủ vẫn phù hợp với các loại nút trong quá trình thay đổi cấu trúc liên ...

Hướng dẫn aggregation mongodb tutorial - hướng dẫn mongodb tổng hợp
Hướng dẫn aggregation mongodb tutorial - hướng dẫn mongodb tổng hợp

Aggregation có thể hiểu là sự tập hợp. Các Aggregation operation xử lý các bản ghi dữ liệu và trả về kết quả đã được tính toán. Các phép toán tập hợp ...

Hướng dẫn is it necessary to create schema for mongodb? - có cần thiết phải tạo lược đồ cho mongodb không?
Hướng dẫn is it necessary to create schema for mongodb? - có cần thiết phải tạo lược đồ cho mongodb không?

DOCS Home → Dịch vụ ứng dụng Atlas → Atlas App ServicesTrên trang nàyTổng quanTạo mô hình đối tượng Realm từ lược đồ dịch vụ ứng dụngTạo lược đồ ...

Hướng dẫn how do i retrieve an array in mongodb? - làm cách nào để lấy một mảng trong mongodb?
Hướng dẫn how do i retrieve an array in mongodb? - làm cách nào để lấy một mảng trong mongodb?

Tài liệu về nhà → Hướng dẫn sử dụng MongoDB → MongoDB ManualTrên trang nàyKhớp với một mảngTruy vấn một mảng cho một phần tửChỉ định nhiều điều ...

Hướng dẫn mongodb type aggregate - loại mongodb tổng hợp
Hướng dẫn mongodb type aggregate - loại mongodb tổng hợp

Tài liệu về nhà → Hướng dẫn sử dụng MongoDB → MongoDB Manual$type return một chuỗi chỉ định loại BSON của đối số.Returns a string that specifies the BSON type of ...

Hướng dẫn how does mongodb store data in atlas? - mongodb lưu trữ dữ liệu trong tập bản đồ như thế nào?
Hướng dẫn how does mongodb store data in atlas? - mongodb lưu trữ dữ liệu trong tập bản đồ như thế nào?

Tài liệu về nhà → MongoDB Atlas → MongoDB AtlasTrên trang nàyChèn và xem dữ liệuBước tiếp theoChèn và xem dữ liệuBước tiếp theoThời gian hoàn thành ước tính: ...

Hướng dẫn where are mongodb atlas backups stored? - Các bản sao lưu tập bản đồ mongodb được lưu trữ ở đâu?
Hướng dẫn where are mongodb atlas backups stored? - Các bản sao lưu tập bản đồ mongodb được lưu trữ ở đâu?

MongoDB cho phép người dùng sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu của họ. Một cơ sở dữ liệu có thể được sao lưu và khôi phục bằng cách sử dụng sao lưu ...

Hướng dẫn how do i find a particular element in an array in mongodb? - làm cách nào để tìm một phần tử cụ thể trong một mảng trong mongodb?
Hướng dẫn how do i find a particular element in an array in mongodb? - làm cách nào để tìm một phần tử cụ thể trong một mảng trong mongodb?

Tài liệu về nhà → Hướng dẫn sử dụng MongoDB → MongoDB ManualMẹoXem thêm:{ _id: 1, results: [ 82, 85, 88 ] }{ _id: 2, results: [ 75, 88, 89 ] }3 Trình điều khiển { _id: 1, ...

Hướng dẫn mongodb write conflict - mongodb viết xung đột
Hướng dẫn mongodb write conflict - mongodb viết xung đột

Trên trang nàyMongoDB sử dụng loại khóa nào?Làm thế nào hạt là khóa trong MongoDB?Làm cách nào để thấy trạng thái của khóa trên các trường hợp của tôi? ...

Hướng dẫn mongodb connection string with database name - chuỗi kết nối mongodb với tên cơ sở dữ liệu
Hướng dẫn mongodb connection string with database name - chuỗi kết nối mongodb với tên cơ sở dữ liệu

Tài liệu về nhà → Hướng dẫn sử dụng MongoDB → MongoDB ManualTài liệu này mô tả các định dạng URI để xác định các kết nối giữa các ứng dụng và các ...