Chủ đề: Nh��

Có 2 bài viết

Đề bài - bài 2 trang 42 tập bản đồ lịch sử 11
Đề bài - bài 2 trang 42 tập bản đồ lịch sử 11

- Kể tên các lực lượng xã hội mới được hình thành ở nước ta do cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Đề bài ...

Đề bài - câu 1 trang 34 sgk công nghệ 9 - nấu ăn
Đề bài - câu 1 trang 34 sgk công nghệ 9 - nấu ăn

Để su hào có thể giữ được mức độ giòn khi trộn nộm thì ta cần: trộnđều su hào với 2 súpđườngđể giữ nguyênđộ giòn . Đề bài ...