Toán lớp 6 tính chất chia hết cho một tổng năm 2024

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục MST: 0102183602 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13 tháng 03 năm 2007 Địa chỉ: - Văn phòng Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. - Văn phòng TP.HCM: 13M đường số 14 khu đô thị Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 19006933 – Email: [email protected] Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Giang Linh

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 597/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/12/2016.

$a \,\, \vdots \,\, m, \,\, b \,\, \vdots \,\, m \, \text{và} \, c \,\, \vdots \,\, m \Rightarrow (a + b + c) \,\, \vdots \,\, m$

Ví dụ:

Không thực hiện phép tính, xét xem biểu thức sau có chia hết cho 3 không

Ta có, vì $240 \,\, \vdots \,\, 3, \,\, 18 \,\, \vdots \,\, 3, \,\, 120 \,\, \vdots \,\, 3$

Nên $(240 + 18 + 120 ) \,\, \vdots \,\, 3$

2.2 Tính chất 2

- Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

$a \,\, \not \vdots \,\, m, \,\, b \,\, \vdots \,\, m \, \text{và} \, c \,\, \vdots \,\, m \Rightarrow (a + b + c) \,\, \not \vdots \,\, m$

Ví dụ:

Không thực hiện phép tính, xét xem biểu thức sau có chia hết cho 5 không

165 + 40 + 37

Ta có, vì $165 \,\, \vdots \,\, 5, \,\, 40 \,\, \vdots \,\, 5, \,\, 37 \,\, \not \vdots \,\, 5, \,\, $

Nên $(165 + 40 + 37) \,\, \not \vdots \,\, 5$

2.3 Lưu ý

- Tính chất 1 và tính chất 2 cũng đúng với trường hợp có hai hay nhiều số hạng

- Tính chất 1 cũng đúng với một hiệu ($a \geq b$)

$a \,\, \vdots \,\, m \, \text{và} \,\, b \,\, \vdots \,\, m \Rightarrow (a - b) \,\, \vdots \,\, m$

Ví dụ:

Ta có: $(246 - 126) \, \vdots \, 3$ vì $246 \,\, \vdots \,\, 3 \, \text{và} \,\, 120 \,\, \vdots \,\, 3$

- Tính chất 2 cũng đúng với một hiệu (a > b)

$a \,\, \vdots \,\, m \,\, \text{và} \, b \,\, \not \vdots \,\, m \Rightarrow (a - b ) \,\, \not \vdots \,\, m$

$a \,\, \vdots \,\, m, \,\, b \,\, \vdots \,\, m \, \text{và} \, c \,\, \vdots \,\, m \Rightarrow (a + b + c) \,\, \vdots \,\, m$

Ví dụ:

Không thực hiện phép tính, xét xem biểu thức sau có chia hết cho 3 không

Ta có, vì $240 \,\, \vdots \,\, 3, \,\, 18 \,\, \vdots \,\, 3, \,\, 120 \,\, \vdots \,\, 3$

Nên $(240 + 18 + 120 ) \,\, \vdots \,\, 3$

2.2 Tính chất 2

- Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

$a \,\, \not \vdots \,\, m, \,\, b \,\, \vdots \,\, m \, \text{và} \, c \,\, \vdots \,\, m \Rightarrow (a + b + c) \,\, \not \vdots \,\, m$

Ví dụ:

Không thực hiện phép tính, xét xem biểu thức sau có chia hết cho 5 không

165 + 40 + 37

Ta có, vì $165 \,\, \vdots \,\, 5, \,\, 40 \,\, \vdots \,\, 5, \,\, 37 \,\, \not \vdots \,\, 5, \,\, $

Nên $(165 + 40 + 37) \,\, \not \vdots \,\, 5$

2.3 Lưu ý

- Tính chất 1 và tính chất 2 cũng đúng với trường hợp có hai hay nhiều số hạng

- Tính chất 1 cũng đúng với một hiệu ($a \geq b$)

$a \,\, \vdots \,\, m \, \text{và} \,\, b \,\, \vdots \,\, m \Rightarrow (a - b) \,\, \vdots \,\, m$

Ví dụ:

Ta có: $(246 - 126) \, \vdots \, 3$ vì $246 \,\, \vdots \,\, 3 \, \text{và} \,\, 120 \,\, \vdots \,\, 3$

- Tính chất 2 cũng đúng với một hiệu (a > b)

$a \,\, \vdots \,\, m \,\, \text{và} \, b \,\, \not \vdots \,\, m \Rightarrow (a - b ) \,\, \not \vdots \,\, m$

Bài viết Tính chất chia hết của một tổng lớp 6 với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Tính chất chia hết của một tổng.

Dạng bài tập về Tính chất chia hết của một tổng lớp 6 (hay, có lời giải)

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Tính chất 1: Nếu tất cả các số hạng của một tổng (hoặc hiệu) cùng chia hết cho cùng một số thi tổng (hoặc hiệu) chia hết cho số đó.

a ⋮ m và b ⋮ m ⇒ (a + b) ⋮ m hoặc (a – b) ⋮ m với a ≥ b

Tính chất 2: Nếu chỉ có một só hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng (hoặc hiệu) không chia hết cho số đó.

a ⋮ m và b chia hết cho m ⇒ (a + b) chia hết cho m hoặc (a – b) chia hết cho m Với a ≥ b

Chú ý: Tính chất 1 và tính chất 2 có thể áp dụng cho một tổng (hoặc hiệu) chứa nhiều số hạng.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không

48+56

80+17

Lời giải:

48 ⋮ 8,56 ⋮ 8 → (48+56) ⋮ 8

80 ⋮ 8, 17 không chia hết cho 8 → (80+17) không chia hết cho 8

Ví dụ 2: Áp dụng tính chất chia hết , xet xem mỗi hiệu sau có hia hết cho 6 không

Quảng cáo

Ví dụ 3: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7

Ví dụ 4: Cho tổng A = 12 +14 +16 + x với x ∈ N . Tìm x để:

 1. A chia hết cho 2.
 1. A không chia hết cho 2.

Lời giải:

a)12 ⋮ 2,14 ⋮ 2,16 ⋮ 2 đề A chia hết cho hai thì x ⋮ 2

Nên x là số tự nhiên chẵn hay x {0;2;4;6;8;…}

 1. 12 ⋮ 2,14 ⋮ 2,16 ⋮ 2

Để A không chia hết cho 2 thì x không chia hết cho 2

Nên x là số tự nhiên lẻ hay x ∈ {1;3;5;7;9;…}

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Cho tổng A=14+16+18+20. Dựa vào tính chất chia hết của một tổng, A sẽ chia hết cho?

 1. 2
 1. 5
 1. 7
 1. 8

Lời giải:

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 2: Xét tổng 30+15+90 sẽ chia hết cho?

 1. 2
 1. 6
 1. 4
 1. 5

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3: Xét xem hiệu nào dưới đây chia hết cho 7?

 1. 49−35−7
 1. 50−36−8
 1. 80−17−14
 1. 79−19−15

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 4: Xét tổng 81+270+72 sẽ chia hết cho?

 1. 7
 1. 8
 1. 9
 1. 10

Lời giải:

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 5: 127.6+36 sẽ chia hết cho?

 1. 6
 1. 5
 1. 9
 1. 8

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 6: Nếu x ⋮ 12 và y ⋮ 8 thì x - y chia hết cho

 1. 6
 1. 3
 1. 4
 1. 12

Lời giải:

Đáp án: C

x ⋮ 12 → x ⋮ 4 và y ⋮ 8 → y ⋮ 4

Nên x – y ⋮ 4

Câu 7: Chọn câu sai

 1. 49 + 105 + 399 chia hết cho 7
 1. 84 + 48 + 120 chia hết cho 8
 1. 18 + 54 + 12 chia hết cho 3
 1. 18 + 54 + 12 không chia chia hết cho 9

Lời giải:

Đáp án: C

 1. 49 + 105 + 399 chia hết cho 7 → Đúng vì 49 ⋮ 7; 105 ⋮ 7; 399 ⋮ 7
 1. 80 + 48 + 120 chia hết cho 8 → Đúng vì 80 ⋮ 8; 48 ⋮ 8;120 ⋮ 8
 1. 18 + 54 + 12 chia hết cho 9 → Sai vì 12 9
 1. 18 + 54 + 12 không chia chia hết cho 9 → Đúng vì 12 9

Câu 8: Có tổng M = 75 + 120 + x. Với giá trị nào của x dưới dây thì M ⋮ 3?

 1. x = 7
 1. x = 5
 1. x = 4
 1. x = 12

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 9: Tìm số tự nhiên x để A = 75 + 1003 + x chia hết cho 5

 1. x ⋮ 5
 1. x chia cho 5 dư 1
 1. x chia cho 5 dư 2
 1. x chia cho 5 dư 3

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 10: Cho A = 12 + 14 + 36 + x, x ∈ N. Tìm x để A ⋮ 2

 1. x = 20
 1. x = 15
 1. x = 13
 1. x = 17

Lời giải:

Đáp án: A

D. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho A = 10 + 30 + 20 + x, x ∈ ℕ*. Tìm x sao cho:

 1. A chia hết cho 2;
 1. A chia hết cho 10.

Bài 2. Cho B = 42 + 51 + 147 + x, x ∈ ℕ*. Tìm x sao cho:

 1. B chia hết cho 3;
 1. B chia hết cho 7.

Bài 3. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 5?

 1. A = 10 + 25 + 90;
 1. B = 17 + 20 + 5;
 1. C = 15 + 35 + 70.

Bài 4. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 8?

 1. A = 8 + 7 + 16;
 1. B = 16 + 20 + 32;
 1. C = 24 + 32 + 56.

Bài 5. Cho P = 49 – 21 – x, x ∈ ℕ*. Tính tổng các giá trị của x thỏa mãn P ⁝ 7 và x < 50.

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

 • Dạng bài tập về Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 cực hay
 • Cách tìm ước và bội nhanh nhất, cực hay
 • Cách Phân tích một số ra thừa số nguyên tố cực hay, có lời giải
 • Các dạng bài tập nâng cao về số nguyên tố cực hay, có lời giải
 • Cách tìm ước chung và bội chung nhanh nhất, cực hay
 • Cách tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất cực hay

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

 • Giải bài tập sgk Toán 6
 • Giải sách bài tập Toán 6
 • Top 52 Đề thi Toán 6 có đáp án
 • Toán lớp 6 tính chất chia hết cho một tổng năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Toán lớp 6 tính chất chia hết cho một tổng năm 2024

Toán lớp 6 tính chất chia hết cho một tổng năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.