Top 5 thành tựu và hạn chế của đường lối quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay 2023

Top 1: Tình hình an ninh quốc phòng của nước ta hiện nay - Luật Sư X

Tác giả: luatsux.vn - Nhận 145 lượt đánh giá
Tóm tắt: Một số giải phấp tăng cường an ninh quốc phòng hiện nay. Thực trạng an ninh quốc phòng Việt Nam hiện nay Sinh thời, khi nói về chủ nghĩa xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng; muốn dân giàu, nước mạnh đòi hỏi chủ nghĩa xã hội phải có một nền quốc phòng, an ninh vững mạnh; đủ sức bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong mọi hoàn cảnh, tình huống. Từ khi ra đời cho tới nay. Đảng ta luôn coi trọng lĩnh vực quốc phòng, an ninh và coi đó là một nội dung lãnh đạo của Đảng; một nhiệm vụ quan trọ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 1, 2023 · Đảng ta luôn căn cứ vào nhiệm vụ của cách mạng trong từng thời kỳ; để từ đó xác định đúng đắn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho phù hợp. Đảng và ...16 thg 1, 2023 · Đảng ta luôn căn cứ vào nhiệm vụ của cách mạng trong từng thời kỳ; để từ đó xác định đúng đắn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho phù hợp. Đảng và ... ...

Top 2: Thành tựu và kinh nghiệm trong 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng

Tác giả: nhandan.vn - Nhận 182 lượt đánh giá
Tóm tắt: Một là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.Đảng ta đã ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 8 (khóa IX, XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, các ban, bộ, ngành,. cơ quan tham mưu chiến lược, nhất là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao chủ độ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 15 thg 12, 2016 · Những năm qua, quán triệt đường lối đổi mới của Đảng, lĩnh vực QS, QP đã có sự đổi mới toàn diện, đồng bộ cả về nhận thức, tư tưởng và hoạt động ...15 thg 12, 2016 · Những năm qua, quán triệt đường lối đổi mới của Đảng, lĩnh vực QS, QP đã có sự đổi mới toàn diện, đồng bộ cả về nhận thức, tư tưởng và hoạt động ... ...

Top 3: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ ...

Tác giả: hvctcand.edu.vn - Nhận 255 lượt đánh giá
Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh (phần 2)B. Về thực tiễn1. Thành tựuĐảng, Nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh một cách toàn diện, kiên quyết và đạt được những thành tựu quan trọng, thể hiện trên một số nội dung chính sau:(1). Thành tựu cơ bản, bao trùmĐó là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước
Khớp với kết quả tìm kiếm: 17 thg 6, 2021 · Đảng, Nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh một cách toàn diện, kiên quyết và đạt được những thành ...17 thg 6, 2021 · Đảng, Nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh một cách toàn diện, kiên quyết và đạt được những thành ... ...

Top 4: Sách: "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng ...

Tác giả: thanhtra.langson.gov.vn - Nhận 225 lượt đánh giá
Tóm tắt: Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. Dựng nước đi đôi với giữ nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam trong hàng ngàn năm lịch sử. Kế thừa truyền thống đó, từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn luôn chú trọng nhiệm vụ xây dựng và tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên nhiều chiến công hi
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 9, 2023 · Nghị quyết thể hiện sự phát triển tư duy lý luận của Đảng trong việc bổ sung, phát triển một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nhiệm vụ, giải ...14 thg 9, 2023 · Nghị quyết thể hiện sự phát triển tư duy lý luận của Đảng trong việc bổ sung, phát triển một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nhiệm vụ, giải ... ...

Top 5: Thành tựu 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Tác giả: mod.gov.vn - Nhận 162 lượt đánh giá
Tóm tắt: (Bqp.vn) - Quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, bao gồm tổng thể các hoạt động chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự, văn hoá, khoa học… của Nhà nước và Nhân dân để tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, đồng bộ, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang là nòng cốt, nhằm giữ vững hoà bình, ổn định đất nước, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, gây chiến, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, đồng thời sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và. quy mô. Nền quốc
Khớp với kết quả tìm kiếm: 2 thg 12, 2019 · Thông qua các hoạt động Ngày hội Quốc phòng toàn dân, nhân dân nhận diện rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù ...2 thg 12, 2019 · Thông qua các hoạt động Ngày hội Quốc phòng toàn dân, nhân dân nhận diện rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù ... ...