Từ khóa toàn cầu php

Superglobals là những biến được xây dựng sẵn trong PHP (biến tích hợp sẵn). Những biến này có thể được truy cập và sử dụng ở bất kỳ phạm vi (phạm vi) nào. Trong PHP, có những biến superglobals là

  • $GLOBALS
  • $_SERVER
  • $_REQUEST
  • $_POST
  • $_GET
  • $_FILES
  • $_ENV
  • $_COOKIE
  • $_SESSION

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng các superglobal trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP

1. Biến $GLOBALS trong PHP

PHP lưu trữ các biến toàn cầu trong một mảng (mảng) là $GLOBALS['name']. Trong đó, name is name of global variable


2. Biến $_SERVER trong PHP

Biến $_SERVER là một mảng (array), giúp lưu trữ các thông tin máy chủ và môi trường thực thi. Những thông tin này có thể là tiêu đề (tiêu đề), đường dẫn (đường dẫn) và vị trí tệp PHP (vị trí tập lệnh)

";
echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
echo "
"; echo $_SERVER['HTTP_HOST']; echo "
"; echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; echo "
"; echo $_SERVER['SCRIPT_NAME']; ?>

Các bạn có thể xem thêm các thông tin mà biến $_SERVER lưu trữ tại biến $_SERVER

3. Biến $_REQUEST trong PHP

Biến $ _REQUEST được sử dụng để thu thập dữ liệu sau khi được gửi đi từ biểu mẫu HTMLName: Age:
"; } if (empty($age)) { echo "Age is empty"; } else { echo $age; } } ?>

4. Biến $_POST trong PHP

Biến $ _POST được sử dụng để thu thập dữ liệu của biểu mẫu HTML sau khi được gửi đi từ biểu mẫu HTML với method = “post”
Name: Age:
"; } if (empty($age)) { echo "Age is empty"; } else { echo $age; } } ?>

5. Biến $_GET trong PHP

Biến $ _ GET được sử dụng để thu thập dữ liệu của biểu mẫu HTML sau khi được gửi đi từ biểu mẫu HTML với method = “get”
Name: Age:
"; } if (empty($age)) { echo "Age is empty"; } else { echo $age; } } ?>

Sau khi submit với method = “get” thì chúng ta được URL có dạng http://localhost/gochocit/index.php?fname=23&fage=John

6. Biến $_ENV trong PHP

Biến $_ENV trong PHP là một mảng kết hợp (mảng kết hợp), giúp lưu trữ các biến môi trường (environment variable) của tệp PHP hiện tại. Lưu ý. Biến $_ENV double when is an array no any value

PHP có hỗ trợ hàm

";
echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
echo "
"; echo $_SERVER['HTTP_HOST']; echo "
"; echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; echo "
"; echo $_SERVER['SCRIPT_NAME']; ?>
0 để truy xuất danh sách tất cả các biến môi trường trên máy chủ. Đoạn mã bên dưới giúp xuất ra tất cả các biến môi trường được lấy từ hàm
";
echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
echo "
"; echo $_SERVER['HTTP_HOST']; echo "
"; echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; echo "
"; echo $_SERVER['SCRIPT_NAME']; ?>
0

$val)
echo "$key=>$val"."
"; // get value of environment variable PATH echo "Path: " . getenv("PATH"); ?>

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm

";
echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
echo "
"; echo $_SERVER['HTTP_HOST']; echo "
"; echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; echo "
"; echo $_SERVER['SCRIPT_NAME']; ?>
1 để tạo ra một môi trường mới biến


Bài này đã trình bày cách sử dụng một số biến superglobal phổ biến trong PHP. Các superglobal khác như $_FILES, $_COOKIE, $_SESSION sẽ được giới thiệu ở những bài sau của series môn học Lập trình Web PHP