Ví dụ hình học mysql

MySQL cung cấp các chức năng để thực hiện các hoạt động khác nhau trên không gian dữ liệu. Các chức năng này có thể được nhóm thành một số loại chính theo loại hoạt động mà chúng thực hiện

To know the general platform về hỗ trợ MySQL để sử dụng dữ liệu không gian, xem Phần & NBSP; . 4, datatypes not time