Vô giá trị trong php mysql

Nếu một trường trong bảng là tùy chọn, thì có thể chèn bản ghi mới hoặc cập nhật bản ghi mà không cần thêm giá trị vào trường này. Sau đó, trường sẽ được lưu với giá trị NULL

Ghi chú. Giá trị NULL khác với giá trị 0 hoặc trường chứa dấu cách. Trường có giá trị NULL là trường đã bị bỏ trống trong quá trình tạo bản ghi


Làm cách nào để kiểm tra giá trị NULL?

Không thể kiểm tra giá trị NULL bằng các toán tử so sánh, chẳng hạn như =, < hoặc <>

Thay vào đó, chúng ta sẽ phải sử dụng các toán tử

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
7 và
function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
8

IS NULL Cú pháp

CHỌN tên_cột
TỪ_tên_bảng
Ở ĐÂU tên_cột LÀ NULL;

Cú pháp KHÔNG NULL

CHỌN tên_cột
TỪ_tên_bảng
Ở ĐÂU tên_cột KHÔNG PHẢI NULL;


Cơ sở dữ liệu demo

Dưới đây là một lựa chọn từ bảng "Khách hàng" trong cơ sở dữ liệu mẫu của Northwind

ID khách hàng Tên khách hàng Tên liên hệĐịa chỉThành phốMã bưu chínhQuốc gia1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Đức2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222Mexico D. F. 05021Mexico3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D. F. 05023Mexico4Xung quanh Sừng Thomas Hardy120 Hanover Sq. Luân ĐônWA1 1DPUK5Berglunds snbbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Thụy Điển

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
9

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
0

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
1

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
2

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
3

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
4

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
5

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
6

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
7

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
8

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
00

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
01

Khi các giá trị của bạn trống/null ($val1=="" hoặc $val1==NULL) và bạn muốn NULL được thêm vào SQL chứ không phải 0 hoặc chuỗi rỗng, như sau

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}

Lưu ý rằng null phải được thêm là "NULL" chứ không phải là "'NULL'". Các giá trị khác null phải được thêm vào dưới dạng "'". $val1. "'", vân vân

Hy vọng điều này sẽ hữu ích, tôi chỉ phải sử dụng điều này cho một số bộ ghi dữ liệu phần cứng, một số trong số chúng thu thập nhiệt độ và bức xạ, một số khác chỉ bức xạ. Đối với những người không có cảm biến nhiệt độ, tôi cần NULL chứ không phải 0, vì những lý do rõ ràng ( 0 cũng là một giá trị nhiệt độ được chấp nhận)

Làm cách nào để thay thế một chuỗi rỗng bằng NULL trong truy vấn chèn MySQL?

Tìm hiểu cách thay thế một chuỗi rỗng bằng NULL trong MySQL/MariaDB

 • 04 Th09, 2020
 • 2 phút đọc

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách chúng ta có thể chèn các giá trị

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
2 vào vị trí của một chuỗi trống trong MySQL/MariaDB. Đối với các ví dụ trong bài viết này, hãy giả sử rằng

 1. Chúng tôi có một bảng _______ 03 với ba cột;
 2. Chúng tôi có một biến
  function addValues($val1, $val2) {
    db_open(); // just some code ot open the DB 
    $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
      (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
      (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
      ")";
    $result = mysql_query($query);
    db_close(); // just some code to close the DB
  }
  
  7 (trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào) có khả năng có một chuỗi rỗng làm giá trị

Chúng tôi sẽ sử dụng lược đồ xây dựng sau để xây dựng bảng của chúng tôi

CREATE TABLE `user` (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(25) NOT NULL,
  job_title VARCHAR(25),
  PRIMARY KEY (id)
);

Sử dụng Hàm NULLIF()

Hàm

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
8 trả về
function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
2 nếu hai biểu thức (đối với e. g.
CREATE TABLE `user` (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(25) NOT NULL,
  job_title VARCHAR(25),
  PRIMARY KEY (id)
);
0 và
CREATE TABLE `user` (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(25) NOT NULL,
  job_title VARCHAR(25),
  PRIMARY KEY (id)
);
1) bằng nhau khi so sánh. Nếu hai biểu thức không bằng nhau, biểu thức đầu tiên được trả về. Nó có cú pháp sau

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
2

Ví dụ để chèn

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
2 thay vì một chuỗi trống bằng cách sử dụng
function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
8, chúng ta có thể làm như sau

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
5

Điều này sẽ chèn

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
2 vào cột
function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
6 khi giá trị của biến "
function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
7" khớp với một chuỗi trống. Và khi hai biểu thức không khớp nhau thì giá trị của biến
function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
7 sẽ được chèn vào

Sử dụng hàm IF()

Hàm

CREATE TABLE `user` (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(25) NOT NULL,
  job_title VARCHAR(25),
  PRIMARY KEY (id)
);
8 trả về biểu thức đầu tiên nếu điều kiện là
CREATE TABLE `user` (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(25) NOT NULL,
  job_title VARCHAR(25),
  PRIMARY KEY (id)
);
9 và biểu thức thứ hai nếu điều kiện là
function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
20. Nó có cú pháp sau

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
3

Chúng ta có thể chỉ cần có một điều kiện để kiểm tra xem giá trị đến từ một biến (e. g. "

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
7") có phải là một chuỗi rỗng hay không, và theo đó trả về
function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
2 nếu điều kiện là
CREATE TABLE `user` (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(25) NOT NULL,
  job_title VARCHAR(25),
  PRIMARY KEY (id)
);
9 hoặc chính chuỗi đó nếu không. Ví dụ

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
7

Sử dụng toán tử CASE

Sử dụng

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
24 có thể là một lựa chọn khác. Tuy nhiên, nó có thể không phải là sự lựa chọn tốt nhất khi bạn chỉ có một điều kiện. Cú pháp cho nó như sau

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
9

Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
24, chúng ta có thể chèn
function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
2 khi "
function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
7" trống và chèn giá trị của chính biến đó nếu không

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
3


Hy vọng bạn tìm thấy bài viết này hữu ích. Nó được xuất bản vào ngày 04 tháng 9 năm 2020. Hãy thể hiện tình yêu và sự ủng hộ của bạn bằng cách chia sẻ bài đăng này

 • Phát triển web
 • phụ trợ
 • mysql
 • MariaDB
 • SQL
 • cơ sở dữ liệu
Cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 8 năm 2022 21. 50. 45 (UTC/GMT +8 giờ)

Chèn giá trị NULL

Câu lệnh SQL INSERT cũng có thể được sử dụng để chèn giá trị NULL cho một cột

Thí dụ

bảng mẫu. đại lý

Để thêm các giá trị'A001','Jodi','London','. 12','NULL' cho một hàng trong bảng 'agents' thì có thể sử dụng câu lệnh SQL sau

Mã SQL

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
4

SQL chèn giá trị vào các cột cụ thể

Câu lệnh SQL INSERT INTO cũng có thể được sử dụng để chèn một hoặc nhiều cột cụ thể cho một hàng. Bắt buộc phải đề cập đến (các) tên cột trong truy vấn SQL

Thí dụ

bảng mẫu. đại lý

Để thêm các giá trị'A001','Jodi' và ', 12' vào các cột 'agent_code', 'agent_name' và 'commission' vào bảng 'agents', có thể sử dụng câu lệnh SQL sau

Mã SQL

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
0

Xem cơ sở dữ liệu mô hình của chúng tôi

Đây là một tài liệu mới tập hợp các câu hỏi có câu trả lời ngắn gọn và đơn giản, hữu ích cho việc học SQL cũng như phỏng vấn

Thực hành bài tập SQL

 • Bài tập SQL, Thực hành, Lời giải
 • SQL Lấy dữ liệu từ bảng [33 Bài tập]
 • SQL Boolean và Toán tử quan hệ [12 Bài tập]
 • SQL Wildcard và toán tử đặc biệt [22 bài tập]
 • Hàm tổng hợp SQL [25 bài tập]
 • Đầu ra truy vấn định dạng SQL [10 Bài tập]
 • Truy vấn SQL trên nhiều bảng [8 bài tập]
 • LỌC và SẮP XẾP trên cơ sở dữ liệu nhân sự [38 bài tập]
 • SQL THAM GIA
  • SQL THAM GIA [29 Bài tập]
  • SQL THAM GIA trên cơ sở dữ liệu nhân sự [27 bài tập]
 • CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP SQL
  • SQL SUBQUERIES [39 Bài tập]
  • SQL SUBQUERIES trên Cơ sở dữ liệu nhân sự [55 Bài tập]
 • SQL Union[9 Bài tập]
 • Chế độ xem SQL[16 Bài tập]
 • Quản lý tài khoản người dùng SQL [16 Bài tập]
 • Cơ sở dữ liệu phim
  • Các truy vấn CƠ BẢN trên Cơ sở dữ liệu phim [10 Bài tập]
  • SUBQUERIES trên Cơ sở dữ liệu phim [16 Bài tập]
  • THAM GIA trên Cơ sở dữ liệu phim [24 Bài tập]
 • Cơ sở dữ liệu bóng đá
  • Giới thiệu
  • Các truy vấn CƠ BẢN trên Cơ sở dữ liệu bóng đá [29 Bài tập]
  • SUBQUERIES trên Cơ sở dữ liệu bóng đá [33 Bài tập]
  • THAM GIA các truy vấn trên Cơ sở dữ liệu bóng đá [61 Bài tập]
 • cơ sở dữ liệu bệnh viện
  • Giới thiệu
  • CƠ BẢN, CÂU HỎI PHỤ và THAM GIA [39 Bài tập]
 • cơ sở dữ liệu nhân viên
  • Truy vấn CƠ BẢN trên Database nhân viên [115 Bài tập]
  • SUBQUERIES trên Cơ sở dữ liệu nhân viên [77 Bài tập]
 • Nhiều hơn để đến

Bạn muốn cải thiện bài viết trên?

Trước. Chèn câu lệnh
Tiếp theo. Chèn kết quả của một truy vấn vào một bảng khác

SQL. Lời khuyên trong ngày

Chọn hàng ngẫu nhiên

function addValues($val1, $val2) {
  db_open(); // just some code ot open the DB 
  $query = "INSERT INTO uradmonitor (db_value1, db_value2) VALUES (".
    (($val1=='')?"NULL":("'".$val1."'")) . ", ".
    (($val2=='')?"NULL":("'".$val2."'")) . 
    ")";
  $result = mysql_query($query);
  db_close(); // just some code to close the DB
}
1

cơ sở dữ liệu. PostgreSQL

Giới thiệu. https. //chút. ly/3SwH0rN

Làm thế nào để bạn chèn một giá trị NULL trong MySQL?

Bạn có thể chèn giá trị NULL vào cột int với điều kiện i. e. cột không được có ràng buộc NOT NULL. Cú pháp như sau. INSERT INTO yourTableName(yourColumnName) giá trị(NULL);

Làm thế nào để bạn thêm các giá trị NULL?

Bạn cũng có thể chỉ định từ khóa NULL trong mệnh đề VALUES để cho biết rằng một cột phải được gán giá trị NULL