xerostomia là gì - Nghĩa của từ xerostomia

xerostomia có nghĩa là

Không có khả năng hiểu các câu được viết mà không liên quan đến viết hoa, dấu câu hoặc ngôn ngữ tiếng Anh nói chung.

Thí dụ

.

xerostomia có nghĩa là

Xerostomia là y tế hạn cho khô miệng

Thí dụ

. Xerostomia là y tế hạn cho khô miệng

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết xerostomia là gì - Nghĩa của từ xerostomia