you a donkey wit it yea là gì - Nghĩa của từ you a donkey wit it yea

you a donkey wit it yea có nghĩa là

def 1: Một cô gái có nhiều đường cong
def 2: cô gái tốt, nóng, hoặc rất tốt

Thí dụ

Anh ta nói, "bạn một con lừa hóm hỉnh với nó" như cô gái đi bộ.