Bài tập số 5 hóa 11 trang 203 năm 2024

Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng độ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH xảy ra:

CH3CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

nCH3CHO = ½ nAg = ? (mol)

\=> C% CH3CHO =\(\dfrac{{{m_{C{H_3}CHO}}}}{{m{\,_{dd\,C{H_3}CHO}}}}.100\% \, = ?\)

Lời giải chi tiết

\({n_{Ag}} = \dfrac{{21,6}}{{108}} = 0,2\,(mol)\)

CH3CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

nCH3CHO = ½ nAg = 0,1 (mol)

\(C{\% _{C{H_3}CHO}} = \dfrac{{{m_{C{H_3}CHO}}}}{{m{\,_{dd\,C{H_3}CHO}}}}.100\% \, = \dfrac{{0,1.44}}{{50}}.100\% \)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Hóa 11 Bài 44: Anđehit Xeton, hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ rèn luyện cách giải bài tập Hóa học một cách nhanh và chính xác hơn. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

 • Giải bài tập trang 177 SGK Hóa học lớp 11: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 • Giải bài tập trang 186, 187 SGK Hóa học lớp 11: Ancol
 • Giải bài tập trang 193 SGK Hóa học lớp 11: Phenol
 • Giải bài tập trang 195 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11

Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.

Đáp án hướng dẫn giải

Định nghĩa anđehit: Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon(1) hoặc nguyên tử hiđro.

((1): Nguyên tử cacbon này có thể của gốc hiđrocacbon hoặc của nhóm -CHO khác.)

Các CTCT của anđehit có CTPT C4H8O:

CH3-CH2-CH2-CHO anđehit butyric (butanal).

CH3- CH (CH3)–CHO anđehit isobutiric (2- metyl propanal).

Bài 2 trang 203 SGK Hóa 11

Viết các phương trình hóa học để chứng tỏ rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Đáp án hướng dẫn giải

CH3CH=O + H2 CH3CH2OH

Chất oxi hóa Chất khử

CH3-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Chất khử Chất OXH

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11

Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

Đáp án hướng dẫn giải

Phương trình hóa học của dãy chuyển hóa:

CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl

CH3Cl + NaOH CH3OH + NaCl

CH3OH + CuO HCHO + Cu + H2O

2HCHO + O2 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11

Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5% và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0% vào ống nghiệm, sau đó thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSO4 và lắc đều cho đến khi xuất hiện kết tuả. Đun nóng phần dung dịch phía trên, thấy có kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

Đáp án hướng dẫn giải

Khi nhỏ dung dịch CuSO4 vào thì có kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- Khi đun nóng phần trên ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn thì có kết tủa đỏ gạch xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11

Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng.

Đáp án hướng dẫn giải

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

Từ phương trình ta có:

nCH3CHO = 1/2nAg = 1/2.21,6/108 = 0,1 (mol)

\=> C%CH3CHO = 0,1.44/50 .100% = 8,8%

Bài 6 trang 203 SGK Hóa 11

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

 1. Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.
 1. Anđehit cộng hidro tạo thành ancol bậc một.
 1. Anđehit tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac sinh ra bạc kim loại.
 1. Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát CnH2nO.
 1. Khi tác dụng với hidro, xeton bị khử thành ancol bậc II.

Đáp án hướng dẫn giải

 1. S
 1. Đ
 1. Đ
 1. Đ
 1. Đ

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11

Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các anđehit.

Đáp án hướng dẫn giải

Trường hợp 1: Hai anđehit là HCHO (a mol) và CH3CHO (b mol)

Ta có:

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → 4Ag + (NH4)2CO3 + 4NH4NO3

a 4a

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag +NH4NO3 + CH3COONH4

b 2b

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

![\left{ \begin{array}{l} 4a + 2b = {n_{Ag}} = 0,3\ 30a + 44b = {m_{hh}} = 8 \end{array} \right. = \left{ \begin{array}{l} a = \frac{{ - 7}}{{290}}\ b = \frac{{23}}{{116}} \end{array} \right.](https://https://i0.wp.com/tex.vdoc.vn/?tex=%5Cleft%5C%7B%20%5Cbegin%7Barray%7D%7Bl%7D%0A4a%20%2B%202b%20%3D%20%7Bn_%7BAg%7D%7D%20%3D%200%2C3%5C%5C%0A30a%20%2B%2044b%20%3D%20%7Bm_%7Bhh%7D%7D%20%3D%208%0A%5Cend%7Barray%7D%20%5Cright.%20%3D%20%20%3E%20%5Cleft%5C%7B%20%5Cbegin%7Barray%7D%7Bl%7D%0Aa%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%20-%207%7D%7D%7B%7B290%7D%7D%5C%5C%0Ab%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B23%7D%7D%7B%7B116%7D%7D%0A%5Cend%7Barray%7D%20%5Cright.)

Trường hợp 2: Hỗn hợp hai anđehit không chứa HCHO

Gọi công thức chung của anđehit là (n≥0)

Theo phương trình

Vậy hai anđehit là CH3CHO (etanal) và C2H5CHO (propanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11

Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong NH3 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

 1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
 1. Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etilen.

Đáp án hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng:

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

Hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

Theo phương trình (2):

Bài tập số 5 hóa 11 trang 203 năm 2024

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11

Hợp chất X no, mạch hở có phần trăm khối lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O. tỉ số hơi của X so với oxi bằng 2,25

 1. Tìm công thức phân tử của X
 1. X không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng khi tác dụng với hidro sinh ra X1. X1 tác dụng được với natri giải phóng hidro. Viết công thức cấu tạo va gọi tên của hợp chất X?

Đáp án hướng dẫn giải

 1. Ta có:

%O = 100% - %C - %H = 100% - 66,67% - 11,11% = 22,22%

\=> MX = 2,25.32 = 72

Gọi công thức phân tử của X là CxHyOz

Ta có tỉ số:

\=> Công thức đơn giản nhất của X là C4H8O

Gọi công thức phân tử của X là (C4H8O)n

\=> MX = (4.12 + 8 + 16)n = 72n = 72 => n = 1

\=> Công thức phân tử của X là C4H8O

 1. X không tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3, khi tác dụng với hiđro sinh ra X1, X1 tác dụng natri giải phóng hiđro => X là xeton

CTCT và tên gọi của X là:

Bài tập số 5 hóa 11 trang 203 năm 2024

-----

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 11 Bài 44: Anđehit Xeton. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.