Top 9 đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh 2023

Top 1: Quyết định 2151/QĐ-BYT 2015 Đổi mới thái độ phục vụ cán bộ y tế ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 250 lượt đánh giá
Tóm tắt: . BỘ Y TẾ -------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------. Số: 2151/QĐ-BYT. Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015. QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH”BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 09 tháng 12 năm 2005;Căn cứ Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;Căn cứ Luật viên chức số. 58/2010/QH12
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 6, 2015 · - Triển khai đầy đủ các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm thay đổi nhận ...4 thg 6, 2015 · - Triển khai đầy đủ các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm thay đổi nhận ... ...

Top 2: Kế hoạch thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 249 lượt đánh giá
Tóm tắt: Kế hoạch thực hiện đổi mới phong cách thái độ. phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh có mục đích cụ thể là gì?. Yêu cầu trong Kế hoạch thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh được quy định như thế nào?. Kinh phí thực hiện Kế hoạch thực. hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh được chi từ các nguồn nào? Kế hoạch thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 11, 2022 · Kế hoạch thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh có mục đích cụ thể là gì?14 thg 11, 2022 · Kế hoạch thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh có mục đích cụ thể là gì? ...

Top 3: Đổi mới phong cách, thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Tác giả: benhvienungbuounghean.vn - Nhận 166 lượt đánh giá
Tóm tắt: I. Nhận thức về quan điểm đổi mớiHướng tới mục tiêu thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện. “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.Đây là một trong những đột phá của ngà
Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT bệnh viện ung bướu nghệ an đã tiến hành ký cam kết Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng ...Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT bệnh viện ung bướu nghệ an đã tiến hành ký cam kết Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng ... ...

Top 4: Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ ...

Tác giả: binhdandanang.vn - Nhận 235 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tổ chức triển khai thực hiện thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh.Tạo điều kiện tốt, thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế.Mục. đích:Tổ chức triển khai thực hiện thự
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổ chức triển khai thực hiện thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm thay đổi nhận thức, thái ...Tổ chức triển khai thực hiện thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm thay đổi nhận thức, thái ... ...

Top 5: Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự ...

Tác giả: bvyhctnghean.vn - Nhận 208 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bệnh viện YHCT Nghệ An là bệnh viện hạng II tuyến tỉnh, chuyên điều trị , nghiên cứu, bảo tồn và phát triển y dược học cổ truyền uy tín của tỉnh Nghệ An. Trải qua hơn 56 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống các cơ sở y tế của tỉnh nhà. Với phương pháp điều trị kết hợp YHCT và YHHĐ bệnh viện đã trở thành địa chỉ y tế tin cậy của người bệnh trong và ngoài tỉnh.         Ý thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của người thầy thuốc l
Khớp với kết quả tìm kiếm: 10 thg 7, 2020 · Ý thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của người thầy thuốc là chăm sóc sức khỏe nhân dân, thời gian qua Bệnh viện YHCT Nghệ An không chỉ chăm lo ...10 thg 7, 2020 · Ý thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của người thầy thuốc là chăm sóc sức khỏe nhân dân, thời gian qua Bệnh viện YHCT Nghệ An không chỉ chăm lo ... ...

Top 6: THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ HƯỚNG ...

Tác giả: benhvienhoabinh.vn - Nhận 160 lượt đánh giá
Tóm tắt: 16/07/2020 | Người đưa Tin CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH QUYẾT TÂM“THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH”"Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” là một chủ. trương mang tính đột phá của Ngành Y tế, từ thay đổi nhận thức, tinh thần, thái độ đến việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ của cán bộ y tế nhằm mang lại sự hài lòng của người bệnh khi th
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 7, 2020 · ... phục vụ của cán bộ y tế nhằm mang lại sự hài lòng của người bệnh khi thực hiện các dịch vụ y tế. Trong thời gian qua đội ngũ cán bộ công ...16 thg 7, 2020 · ... phục vụ của cán bộ y tế nhằm mang lại sự hài lòng của người bệnh khi thực hiện các dịch vụ y tế. Trong thời gian qua đội ngũ cán bộ công ... ...

Top 7: TẬP HUẤN “ĐỔI MỚI PHONG CÁCH THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN ...

Tác giả: bv-phuchoichucnanghanoi.vn - Nhận 214 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nhằm triển khai thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Sáng ngày 28/10/2023, Bệnh viện Phục hồi chức năng tổ chức lớp tập huấn "Đổi mới Phong cách Thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và kĩ năng giao tiếp cơ bản" nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ viên chức, người lao động trong Bệnh viện, tăng sự hài lòng của. người b
Khớp với kết quả tìm kiếm: 28 thg 10, 2023 · Nhằm triển khai thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự ...28 thg 10, 2023 · Nhằm triển khai thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự ... ...

Top 8: Đẩy mạnh đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế ...

Tác giả: baodongthap.vn - Nhận 225 lượt đánh giá
Tóm tắt: KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 - 27/2/2020)Cập nhật ngày: 27/02/2020 06:25:29ĐTO - Thời gian qua, Sở Y tế đã triển khai đến các cơ sở y tế trong tỉnh thi đua thực hiện kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Theo đó các cơ sở y tế đã triển khai các hoạt động tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ y tế, cải tiến chất lượng chuyên. môn,... tạo được sự hài lòng, niềm tin của người bệnh đối với ngành y tế, góp phầ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đồng thời phối hợp với UBND xã, thị trấn tổ chức đối thoại với nhân dân, lắng nghe phản ánh của người dân về việc cung cấp dịch vụ y tế, quy tắc ...Đồng thời phối hợp với UBND xã, thị trấn tổ chức đối thoại với nhân dân, lắng nghe phản ánh của người dân về việc cung cấp dịch vụ y tế, quy tắc ... ...

Top 9: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của ...

Tác giả: benhvientamthanquangnam.gov.vn - Nhận 289 lượt đánh giá
Tóm tắt: “Đổi mới phong cách thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh là một trong những yêu cầu cấp thiết và có tầm quan trọng rất lớn trong giai đoạn hiện nay đối với toàn bộ hệ thống Ngành y tế. Chủ trương này bao hàm rất nhiều nội dung mà chúng ta mỗi người cán bộ y tế cần chú tâm đến: Đó chính là những quy định. về quy tắc ứng xử của Công chức -Viên chức – Người lao động tại cơ sở y tế; Đó là việc triển khai thực hiện lồng ghép xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp; Thực hiện nghiêm túc các Nghị qu
Khớp với kết quả tìm kiếm: 12 thg 9, 2019 · ... cán bộ y tế đối với người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh. Đồng hành ... “Cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự ...12 thg 9, 2019 · ... cán bộ y tế đối với người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh. Đồng hành ... “Cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự ... ...