Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Tài liệu Các dạng bài Giải bất phương trình ôn thi vào 10 môn Toán năm 2023 có lời giải chi tiết giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn luyện để chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán.

Các dạng bài Giải bất phương trình ôn thi vào 10 môn Toán năm 2023

Xem thử Đề ôn vào 10 Xem thử Đề vào 10 Hà Nội Xem thử Đề vào 10 TP.HCM Xem thử Đề vào 10 Đà Nẵng

Chỉ 100k mua trọn bộ Đề ôn thi vào 10 môn Toán năm 2023 bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official - nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án

GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH ÔN THI VÀO 10

Dạng 1: Giải bất phương trình bậc nhất cơ bản

Phương pháp:

- Bất phương trình bậc nhất cơ bản là bất phương trình có dạng : ax + b > 0, ax + b < 0, ax + b ≤ 0, ax + b ≥ 0 (

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024
)

- Cách giải bất phương trình ax + b > 0

Nếu a > 0 thì

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Nếu a < 0 thì

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Chú ý: Các bất phương trình còn lại giải tương tự

Ví dụ 1: Giải các bất phương trình sau

 1. 2x + 5 > 0
 1. -3x + 6 ≤ 0
 1. 7x – 3 ≥ 0

Giải

 1. 2x + 5 > 0

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Vậy nghiệm của bất phương trình là

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

 1. -3x + 6 ≤ 0

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Vậy nghiệm của bất phương trình là x ≥ 2

 1. 7x – 3 ≥ 0

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Ví dụ 2: Giải bất phương trình

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Giải

Ta có

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Vậy nghiệm của bất phương trình là x ≤ -5

Dạng 2: Giải và biện luận bất phương trình chứa tham số m

Phương pháp

+ Cách giải và biện luận phương trình ax + b > 0 (1)

- TH1: Nếu a = 0 thì (1) có dạng b > 0 . Khi đó nếu b là số dương thì (1) có tập nghiệm là R, nếu b âm hoặc bằng 0 thì (1) vô nghiệm

- TH2: Nếu a > 0 thì (1)

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024
. Khi đó nghiệm của bất phương trình (1) là
Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

- TH3: Nếu a < 0 thì (1)

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024
. Khi đó nghiệm của bất phương trình (1) là
Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

+ Chú ý:

- Cách giải và biện luận các bất phương trình ax + b < 0, ax + b ≤ 0, ax + b ≥ 0 tương tự như trên

- Nếu bất phương trình chưa ở dạng tổng quát ( ax + b > 0, ax + b < 0, ax + b ≤ 0, ax + b ≥ 0) thì phải biến đổi đưa về dạng tổng quát trước rồi mới giải và biện luận

Ví dụ: Giải và biện luận các bất phương trình sau

 1. (m + 1)x + m + 3 ≥ 4x + 1
 1. 2mx – 1 < x + 4m2

Giải

 1. Ta có

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Nếu m – 3 = 0 ⇔ m = 3 thì bất phương trình có dạng 5 ≥ 0 (luôn đúng)

⇒tập nghiệm của bất phương trình là R

Nếu m – 3 > 0 ⇔ m > 3 thì bất phương trình

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Nếu m – 3 < 0 ⇔ m < 3 thì bất phương trình

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Kết luận

- Nếu m = 3 thì tập nghiệm của bất phương trình là R

- Nếu m > 3 thì bất phương trình có nghiệm là

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

- Nếu m < 3 thì bất phương trình có nghiệm là

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

 1. Ta có

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Nếu 2m – 1 = 0 ⇔ m = 1/2 thì bất phương trình có dạng -2 < 0 (luôn đúng)

tập nghiệm của bất phương trình là R

Nếu 2m – 1 > 0 ⇔ m > 1/2 thì bất phương trình (2m – 1)x – 4m2 – 1 < 0

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Nếu m – 3 < 0 ⇔ m < 3 thì bất phương trình (2m – 1)x – 4m2 – 1 < 0

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Kết luận

- Nếu m=1/2 thì tập nghiệm của bất phương trình là R

- Nếu m > 1/2 thì bất phương trình có nghiệm là

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

- Nếu m < 3 thì bất phương trình có nghiệm là

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Dạng 3: Giải bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối

Phương pháp

Để giải bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối ta tìm cách phá bỏ dấu giá trị tuyệt đối bằng một số cách sau đây

- Dùng định nghĩa dấu giá trị tuyệt đối :

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

- Bình phương hai vế

- Đặt ẩn phụ

Một số bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối đơn giản

+

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024
( a là số dương)

+

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024
( a là số dương)

Các bất phương trình :

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024
giải tương tự

Ví dụ: Giải các phương trình sau

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Giải

a)Ta có

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Vậy nghiệm của bất phương trình là x ≥ 1/3 hoặc x ≤ -1

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Vậy nghiệm của bất phương trình là 0 < x < 2

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Đặt

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024
, (t ≥ 0). Khi đó phương trình trở thành

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Kết hợp với điều kiện t ≥ 0 ⇒ t = 0

Với t = 0 thì

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Vậy nghiệm của bất phương trình là x = 2

Dạng 4:Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu

Phương pháp

Để giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu ta làm như sau:

- B1: Đặt điều kiện cho bất phương trình

- B2: Chuyển về một vế

- B3: Quy đồng nhưng không khử mẫu ta được bất phương trình

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024
hoặc
Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024
hoặc
Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024
hoặc
Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

- B4: Giải bất phương trình thu được ở B3, đối chiếu nghiệm tìm được với điều kiện rồi kết luận

Chú ý:

+Bất phương trình

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

+Bất phương trình

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

+Bất phương trình

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

+Bất phương trình

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Để giải 4 bất phương trình trên ngoài hướng biến đổi đã trình bày bên trên ta có thể lập bảng xét dấu để tìm nghiệm của bất phương trình

Ví dụ: Giải các bất phương trình sau

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Giải

 1. Điều kiện: x ≠ 3

Bất phương trình

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Vậy nghiệm của phương trình là

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

 1. Điều kiện:

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Bất phương trình

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Lập bảng xét dấu biểu thức

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Từ bảng xét dấu ta có nghiệm của bất phương trình là :

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Bài tập áp dụng

Bài 1: Giải các bất phương trình sau

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Bài 2: Giải các bất phương trình sau

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Bài 3: Giải các bất phương trình sau

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Bài 4:Giải các bất phương trình sau

Các dạng toán giải bất phương trình lớp 10 năm 2024

Bài 5: Giải và biện luận các bất phương trình sau

 1. m(x – m) ≤ 4x + 5
 1. mx + 6 > 2x + 3m
 1. m(x + 1) + x < 3x + 4
 1. m(x – 1) + 4x ≥ 5
 1. m(x – m) > 2(4 – x)

Bài 6: Tìm m để mỗi bất phương trình sau vô nghiệm

 1. m(x – m) ≤ x – 1
 1. mx + 6 > 2x + 3m
 1. (m + 1)x + m < 3m + 4
 1. mx + 1 > m2 + x

Bài 7: Tìm m để mỗi bất phương trình sau có nghiệm

 1. m2x + 4m – 3 < x + m2
 1. m2x + 1 ≥ m + (3m – 2)x
 1. 3 – mx < 2(x – m) – (m + 1)2
 1. mx – m2 > mx – 4

Bài 8: Tìm m để bất phương trình mx – 3m + 2 > 0 có nghiệm là x > 0

Bài 9: Tìm m để bất phương trình x + m ≥ 1 có nghiệm là x ≥ -2

Bài 10:Tìm m để bất phương trình 2x – m < 3(x – 1) có nghiệm là x > 4

Xem thử Đề ôn vào 10 Xem thử Đề vào 10 Hà Nội Xem thử Đề vào 10 TP.HCM Xem thử Đề vào 10 Đà Nẵng

Xem thêm bộ tài liệu các dạng bài tập ôn thi vào lớp 10 môn Toán chọn lọc, hay khác:

 • Các dạng bài Giải hệ phương trình ôn thi vào 10 môn Toán năm 2023
 • Các dạng bài Đồ thị hàm số ôn thi vào 10 môn Toán năm 2023
 • Các dạng bài Phương trình chứa tham số ôn thi vào 10 môn Toán năm 2023
 • Các dạng toán Hệ thức Vi-et ôn thi vào lớp 10 năm 2023
 • Các dạng bài Giải bài toán bằng cách lập phương trình ôn thi vào 10 năm 2023

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official