Có bao nhiêu quần thể sau đây đạt trạng thái cân bằng di truyền

Quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằng di truyền?

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cách kiểm tra nhanh từ tỷ lệ các kiểu gen: AA x aa =

Có bao nhiêu quần thể sau đây đạt trạng thái cân bằng di truyền
Ở đáp án C: 0,0225AA : 0,255Aa : 0,7225aa thỏa mãn. Chọn C.

Vậy đáp án là C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Quần thể ngẫu phối - Di truyền học quần thể, di truyền người và ứng dụng di truyền học - Sinh học 12 - Đề số 1

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Trong các quần thể sau đây có bao nhiêu quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền ? QT 1 : 0,5AA :0,5Aa QT2 : 0,5AA :0,5aa QT3 : 0,81AA :0,18Aa : 0,01aa QT4 : 0,25AA :0,5Aa :0,25aa

A. 2

Đáp án chính xác

B. 4

C. 3

D. 1

Xem lời giải