Công việc nhiều thì dùng từ nào để diễn tả năm 2024

, nghề nghiệp trong tiếng Anh luôn được quan tâm khi bạn tham gia vào các cuộc giao tiếp, phỏng vấn xin việc tiếng Anh. Nhưng bạn đã biết cách nói hay chưa? Cùng Langmaster khám phá kho từ vựng về công việc trong tiếng Anh thường dùng để có cuộc hội thoại hoàn hảo nhé.

I. Tổng hợp 54 từ vựng về công việc thường dùng

 1. CV (viết tắt của curriculum vitae) /kə,rikjʊləm'vi:tai/: sơ yếu lý lịch
 2. Application form /æplɪ'keɪʃn fɔ:m/: đơn xin việc
 3. Interview /'intəvju:/: phỏng vấn
 4. Job /dʒɔb/: việc làm
 5. Career /kə'riə/: nghề nghiệp
 6. Part-time /´pa:t¸taim/: bán thời gian
 7. Full-time /ˌfʊlˈtaɪm/: toàn thời gian
 8. Permanent /'pəmənənt/: dài hạn
 9. Temporary /ˈtɛmpəˌrɛri/: tạm thời
 10. Appointment /ə'pɔintmənt/ (for a meeting): buổi hẹn gặp
 11. Ad or advert /əd´və:t/ (viết tắt của advertisement): quảng cáo
 12. Contract /'kɔntrækt/: hợp đồng
 13. Notice period /ˈnoʊt̬ɪs pɪriəd /: thời gian thông báo nghỉ việc
 14. Holiday entitlement /ˈhɑlədeɪ ɪnˈtaɪt̬əlmənt /: chế độ ngày nghỉ được hưởng
 15. Sick pay /ˈsɪk peɪ/: tiền lương ngày ốm
 16. Holiday pay/ˈhɑlədeɪ peɪ/: tiền lương ngày nghỉ
 17. Overtime /´ouvətaim/: ngoài giờ làm việc
 18. Redundancy /ri'dʌndənsi/: sự thừa nhân viên
 19. Redundant /ri'dʌndənt/: bị thừa
 20. To apply for a job / tʊ ə'plai fə[r a dʒəʊb/: xin việc
 21. To hire / tʊ'haiə[r]: thuê
 22. To fire / tʊ 'faiə/: sa thải
 23. To get the sack (colloquial) / tʊ get ðə sæk/: bị sa thải
 24. Salary /ˈsæləri/: lương tháng
 25. Wages /weiʤs/: lương tuần
 26. Pension scheme/'pen∫n ski:m/ / pension plan/'pen∫n plein/: chế độ lương hưu / kế hoạch lương hưu
 27. Health insurance /helθ /in'∫ɔ:rəns/: bảo hiểm y tế
 28. Company car / kəmp(ə)nē kär: ô tô cơ quan
 29. Working conditions/ /'wɜ:kiŋ kən'di∫n/: điều kiện làm việc
 30. Qualifications/ /kwɒlifi'kei∫n/: bằng cấp
 31. Offer of employment / ɒfə[r] əv əmˈploimənt/: lời mời làm việc
 32. To accept an offer /ək'sept an ɒfə[r]/: nhận lời mời làm việc
 33. Starting date /'stɑ:tliɳ deit / : ngày bắt đầu
 34. Leaving date /'li:viηz deit/: ngày nghỉ việc
 35. Working hours /'wɜ:kiŋ 'aʊə[r]/: giờ làm việc
 36. Maternity leave /mə'tə:niti'li:v/ : nghỉ thai sản
 37. Promotion /prə'mou∫n/: thăng chức
 38. Salary increase /'sæləri in'kri:s/: tăng lương
 39. Training scheme/ /'treiniŋ /ski:m/: chế độ tập huấn
 40. Part-time education /´pa:t¸taim ,edjʊ'kei∫n/: đào tạo bán thời gian
 41. Meeting /'mi:tiɳ/: cuộc họp
 42. Travel expenses: chi phí đi lại
 43. Security /siˈkiuəriti/: an ninh
 44. Reception /ri'sep∫n/: lễ tân
 45. Health and safety /helθ ænd’ seifti/: sức khỏe và sự an toàn
 46. Director /di'rektə/: giám đốc
 47. Owner /´ounə/: chủ doanh nghiệp
 48. Manager /ˈmænәdʒər/: người quản lý
 49. Boss /bɔs/: sếp
 50. Colleague /ˈkɒli:g/: đồng nghiệp
 51. Trainee /trei'ni:/: nhân viên tập sự
 52. 52.Timekeeping /'taimki:piŋ/ : theo dõi thời gian làm việc
 53. Job description /'dʒɒbdi'skrip∫n/ : mô tả công việc
 54. Department /di'pɑ:tmənt/: phòng ban

Xem thêm:

\=> TỔNG HỢP CÁC NGHỀ NGHIỆP BẰNG TIẾNG ANH BẠN CẦN BIẾT

\=> 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Công việc nhiều thì dùng từ nào để diễn tả năm 2024

II. Giới thiệu nghề nghiệp bản thân bằng từ vựng về công việc

Khi bạn có trong tay kho từ vựng về công việc, bạn có thể nghe hiểu những gì người ta nói. Đôi khi cũng trả lời lại được những câu nói đơn giản. Nhưng để cuộc nói chuyện hấp dẫn hơn, bạn nên đặt những từ vựng này trong các mẫu câu dưới đây nhé.

1. Câu hỏi về nghề nghiệp trong tiếng Anh

 • What do you do?

(Nghề nghiệp của bạn là gì?)

 • What do you do for a living?

(Nghề bạn kiếm sống là gì?)

 • What sort of work do you do?

(Bạn sắp xếp công việc của mình như thế nào?)

 • What line of work are you in?

(Bạn làm việc trong lĩnh vực gì?)

Công việc nhiều thì dùng từ nào để diễn tả năm 2024

2. Nói về tính chất, vị trí công việc hiện tại

 • I’m a/ an + tên nghề nghiệp

( Nghề nghiệp của tôi là…)

 • I work as + vị trí công tác

(Tôi đang làm việc ở vị trí…)

 • I work in + mảng, phòng, ban công tác/ hoặc lĩnh vực ngành nghề:

(Tôi làm việc ở phòng/ mảng/ lĩnh vực…)

 • I work for + tên công ty

(Công ty tôi làm việc có tên….)

 • My current company is…

(Công ty hiện tại tôi đang làm việc là…..)

 • I have my business.

(Tôi tự làm chủ công ty của riêng mình.)

 • I’m doing an internship in = I’m an intern in…

(Hiện tại, tôi đang là thực tâp sinh của + tên công ty….)

 • I’m a trainee at…

(Tôi đang trong thời gian thử việc ở vị trí…)

 • I’m doing a part-time/ full-time job at…

9Tôi đang làm việc bán thời gian/ cả ngày tại….)

 • I earn my living as a/an + nghề nghiệp

(Nghề nuôi sống tôi là….)

 • I’m looking for work/ looking for a job

(Tôi đang tìm kiếm công việc thích hợp.)

ĐĂNG KÝ NGAY:

\=> Khóa học tiếng Anh giao tiếp OFFLINE cho người đi làm tại Hà Nội

\=> Khóa học tiếng Anh giao tiếp 1 kèm 1 cho người đi làm

\=> Khóa học tiếng Anh giao tiếp TRỰC TUYẾN NHÓM

3. Nói về nhiệm vụ, trách nhiệm trong công việc bằng từ vựng về công việc

Sử dụng từ vựng tiếng Anh về công việc để nói về nhiệm vụ, trách nhiệm của mình sẽ khiến cho người đối thoại có những ấn tượng đặc biệt với bạn.

 • I’m responsible for …

(Tôi là người chịu trách nhiệm/ quản lý….)

 • I have to deal with/ have to handle …

(Tôi cần xử lý….)

 • I’m (mainly) in charge of …

(Tôi làm nhiệm vụ (chính) cho….)

 • I run/ manage …

(Tôi chịu trách nhiệm điều hành….)

 • I have weekly meetings with …

(Hàng tuần tôi có cuộc họp với….)

 • It involves…

(Công việc chính của tôi bao gồm…)

Công việc nhiều thì dùng từ nào để diễn tả năm 2024

4. Một số mẫu câu khác

Những mẫu câu có sử dụng từ vựng về công việc tiếng Anh dưới đây sẽ giúp cho buổi phỏng vấn xin việc của bạn thành công hơn đấy!

 • I was rather inexperienced

( Kinh nghiệm làm việc của tôi chưa nhiều.)

 • I have a lot of experience

(Tôi đã có kinh nghiệm làm việc.)

 • I am sufficiently qualified

(Tôi thấy mình đủ tiêu chuẩn cho công việc này.)

 • I’m quite competent

(Tôi tự tin về kinh nghiệm của mình với công việc này.)

 • I have a high income = I am well-paid

(Lương của tôi khá cao.)

 • I’m poorly paid /badly paid /don’t earn much

(Lương của tôi ở mức trung bình)

 • My average income is…

(Trung bình hàng tháng, lương của tôi là….)

 • This job is demanding

(Công việc này đòi hỏi yêu cầu cao.)

XEM THÊM:

 • 100+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM THÔNG DỤNG
 • HỌC TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀ: BÍ KÍP TĂNG VỐN TỪ NHANH CHÓNG

III. Cách học và ghi nhớ từ vựng về công việc trong tiếng Anh hiệu quả

Các chủ đề từ vựng trong tiếng Anh rất phong phú và đa dạng. Vì vậy việc học và ghi nhớ cần có những phương pháp thích hợp. Học từ vựng về công việc hay các chủ đề khác trong tiếng Anh chỉ có thể đạt kết quả cao khi bạn đặt chúng vào trong những ngữ cảnh cụ thể.

Phương pháp học và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh về công việc được xem là hiệu quả nhất đó là: Học từ vựng tiếng Anh chủ đề nghề nghiệp qua chuyện chêm.

Hay nói một cách đơn giản, phương pháp học này là bạn đọc hoặc nói một đoạn hội thoại, một văn bản bằng tiếng Anh bản ngữ. Trong khi nói, bạn có thể chèn thêm những từ vựng mình muốn học. Đọc nhiều lần, giao tiếp nhiều sẽ giúp bạn nhớ từ vựng lâu hơn và nắm được ngữ cảnh cần dùng chính xác nhất.

Bài viết trên đây, Langmaster đã tổng hợp 54 từ vựng về công việc thiết thực, được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh giao tiếp. Bên cạnh đó là những mẫu câu dùng để nói về công việc chuẩn nhất. Hy vọng, những kiến thức này sẽ giúp bạn tỏa sáng trong buổi phỏng vấn xin việc. Đừng quên cập nhật kho từ vựng đa dạng trong tiếng Anh được Langmaster cập nhật hàng ngày trên website: