Giá trị hàng hóa bao nhiêu thì phải thầu năm 2024

Hiện nay, giá trị của gói thầu bao nhiêu thì được đấu thầu? Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tham gia đấu thầu dự án sử dụng ngân sách nhà nước không? Xã mua máy bơm nước cho người nghèo có phải đấu thầu không?

Hiện nay, giá trị của gói thầu bao nhiêu thì được đấu thầu?

Chào Luật sư, mong Luật sư hỗ trợ giúp tôi: Gói thầu trên 100 triệu đồng có được đấu thầu không?

Trả lời: Tại Điều 1 Luật đấu thầu 2013, có quy định:

Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

  1. Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;
  1. Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;
  1. Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;
  1. Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

  1. Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước;
  1. Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập;

2. Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

3. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất;

4. Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí.

Việc có thực hiện đấu thầu hay không thực hiện đấu thầu không chỉ dựa vào giá trị của hàng hóa, dịch vụ, công trình, dự án,.. mà phải căn cứ vào hoạt động đó có thuộc trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu hay không. Pháp luật không có quy định giá trị của hoạt động đó có giá trị bao nhiêu thì phải thực hiện việc đấu thầu.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tham gia đấu thầu dự án sử dụng ngân sách nhà nước không?

Ban biên tập cho tôi hỏi: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được tham gia đấu thầu các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước không?

Trả lời: Đầu tiên, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia đấu thầu sẽ tham gia với tư cách là nhà thầu nước ngoài theo (Khoản 37 Điều 4 Luật đấu thầu 2013).

Theo Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định tư cách của nhà thầu tư là tổ chức như sau:

\=> Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

- Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

- Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Như vậy, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia đấu thầu thại Việt Nam phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước (trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu). Ngoài ra, nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng đủ các điều kiện trên mới được tham gia đấu thầu dự án tại Việt Nam.

Xã mua máy bơm nước cho người nghèo có phải đấu thầu không?

Ở xã mình là xã 135 có dự án mua máy bơm nước cho người nghèo số tiền là 230 triệu. Vậy có phải làm thủ tục đấu thầu không?

Trả lời: Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu 2013 quy định: Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu 2013.

Bên cạnh đó tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định:

Sản phẩm, dịch vụ công là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nhà nước phải tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ; tài nguyên và môi trường; giao thông vận tải; nông nghiệp và phát triển nông thôn; công thương; xây dựng; lao động thương binh và xã hội; tư pháp và các lĩnh vực khác theo quy định của Chính phủ. Sản phẩm, dịch vụ công bao gồm dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích.

Như vậy, theo định nghĩa trên thì dự án mua máy bơm nước cho hộ nghèo không được xem là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế của đất nước công cộng. Vậy nên, dự án múa máy bơn nước cho hộ nghèo không phải thông qua đấu thầu dự án.

Giá trị gói thầu bao nhiêu thì phải đấu thầu?

Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công; 2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Giá trị bao nhiêu thì phải đấu thầu qua mạng?

Theo quy định của Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT các gói thầu phải đấu thấu qua mạng 2021 phụ thuộc vào từng hạn mức, cụ thể như sau: Dưới 10 tỷ: Gói thầu mua sắm hàng hóa; gói thầu dịch vụ phi tư vấn; gói thầu dịch vụ tư vấn. Dưới 20 tỷ: Gói thầu xây lắp.

Gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có giá trị bao nhiêu?

Theo Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, gói thầu quy mô nhỏ được hiểu là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

Gói thầu bao nhiêu thì chào hàng cạnh tranh?

1. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng.