Giải bài tập kế toán hành chính sự nghiệp ueh năm 2024

Bai Tap Ke Toan HCSN 3933

100% found this document useful (1 vote)

807 views

50 pages

Original Title

bai_tap_ke_toan_hcsn_3933

Copyright

© Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Available Formats

DOC, PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Download as doc, pdf, or txt

100% found this document useful (1 vote)

807 views50 pages

Bai Tap Ke Toan HCSN 3933

Download as doc, pdf, or txt

Jump to Page

You are on page 1of 50

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Giải bài tập kế toán hành chính sự nghiệp ueh năm 2024

  • 1. học kế toán đang cần tìm đề thi môn kế toán hành chính sự nghiệp Đề 1: ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỤ NGHIỆP (thời gian làm bài: 90 phút) I. Tài liệu tại theo đơn vị HCSN A trong quý IV/ N như sau ( đơn vị 1000 đ) A. Số dư đầu kì một số tài khoản: - TK 1111: 21.300 - TK 4612: 2.200.000 - TK 6612: 2.200.000 Các tài khoản khác có số dư phù hợp. B. Trong kì có các nghiệp vụ phát sinh: 1. Ngày 2/10, GBC 12, đơn vị nhận cấp phát kinh phí theo lệnh chi tiền : 950.000. 2. Ngày 3/10 phiếu thu 76, rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền : 350.000. 3. Ngày 5/10, rút dự toán KPHĐ về quỹ tiền mặt theo giấy rút dự toán kiêm lĩnh tiền mặt số tiền là : 970.000. 4. Ngày 7/10, phiếu nhập kho 179, đơn vị rút dự toán kinh phí hoạt động mua nguyên vật liệu nhập kho dùng cho HĐSN, giá mua chưa thuế GTGT :160.000, thuế GTGT 10% , chi phí vận chuyển trả bằng chuyển khoản 2000. 5. Ngày 8/ 10, phiếu chi 105, cấp kin h phí cho cấp dưới bằng tiền mặt : 192.000. 6. Ngày 10/10, mua một bộ máy vi tính sử dụng cho bộ phận văn phòng, giá mua chưa thuế GTGT là 14.000, thuế GTGT là 10%, chi phí vận chuyển 1.600. Đơn vị đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt theo phiếu chi 106. 7. Ngày 5/11, nhượng bán một xe ôtô cũ của bộ phậndự án. Nguyên giá 350.000, đã hao mọn 150.000. Người mua chấp nhận với gia 220.000. Chi phí thanh lí đã trả bằng tiền mặt theo phiếu chi 107 là 105.000. Phần chênh lệch phải nộp ngân sách nhà nước. 8. Ngày 10/12, tình tiền lương phải trả cho CBCNV . 9. Ngày 10/12, các khoản trích theo lương tính theo tỉ lệ quy định. 10. Ngày 15/12, Phiếu xuất kho 147, xuất kho vật liệu dùng cho HĐSN: 17.600. 11. Ngày 17/12, Phiếu chi 108, chi tiền mặt trả lương CBCNV đã tính ở ngày 10/12. 12. Ngày 19/12, nhận viện trợ phi dự án một TSCĐ trị giá 350.000, đơn vị chưa nhận được chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách . Tài sản đưa vào sử dụng ở bộ phận sự nghiệp.
  • 2. Ngày 20/12, chi tiền mặt tạm ứng cho viên chức theo phiếu chi 109 : 17.000. 14. Ngày 21/12, phiếu chi 110, chi hội họp bằng tiền mặt cho hoạt động thường xuyên là 18.600, cho hoạt động dự án là 7.100. 15. Ngày 22/12, Thanh toán số thực chi hoạt động sự nghiệp từ tiền tạm ứng 15.000, số còn lại nộp hoàn quỹ tiền mặt theo phiếu thu 78 là 2000. 16. Ngày 23/12 cấp kinh phí cho cấp dưới bằng chuyển khoản: 72.400. 17. Ngày 25/12, Theo biên bản kiểm kê TSCĐ 05, một TSCĐ mất chưa rõ nguyên nhân . Nguyên giá 50.000, đã khấu hao 20.000. TSCĐ phục vụ hoạt động sự nghiệp. 18. Ngày 27/12, tình hình mất TSCĐ ngày 25/12 đơn vị quyết định bắt bồi thường 50% giá trị, đã thu bằng tiền mặt, 50% giá trị còn lại cho phép xoá bỏ, số còn lại phải nộp nhà nước. 19. Ngày 21/12, điện nước dùng cho hoạt động sự nghiệp: 60.000. Trong đó, đơn vị chi trả bằng tiền mặt theo phiếu chi 111 là 33.200, còn lại đơn vị rút dự toán chi hoạt động thanh toán. 20. Ngày 29/12, nhận được chứng từ ghi thu fhi chi ngân sách của số tài sản được nhận viện trợ ngày 19/12. 21. Tình hình sửa chữa lớn một TSCĐ thuộc bộ phận sự nghiệp chưa hoàn thành, căn cứ bảng xác nhận khối lượng sữa chữa lớn hoàn thành tới ngày 31/12 là 26.400. 22. Chuyển khoản toàn bộ số tiền phải nộp NSNN. 23. Ngày 31/12, báo cáo quyết toán của đơn vị cấp dưới được phê duyệt theo số thực tế đã cấp phát trong kì. 24. Ngày 31/12, quyết toán kì trước được duyệt theo số thực chi. 25. Ngày 31/12, kết chuyển chi và nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay chờ quyết toán năm N +1. II. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh. 2. Mở sổ cái TK tiền mặt (trích ). Bài làm: 1. Nợ TK 111: 950.000 Có TK4612: 950.000 2.Nợ TK 111: 350.000
  • 3. 350.000 3. a, Nợ TK 111: 970.000 Có TK 4612: 970.000 b, Có TK 008: 970.000 4. a, Nợ TK 152: 17.600 Có TK 4612: 17.600 b, Nợ TK 6612: 2000 Có TK 112: 2000 5. Nợ TK 341: 192.000 Có TK 111: 192.000 6. a, Nợ TK 211: 15.400 Có TK 111: 15.400 b, Nợ TK 6612: 15.400 Có TK 466: 15.400 7.a, Nợ TK 466: 200.000 Nợ TK 214: 150.000 Có TK 211: 350.000 b, Nợ TK 3118: 220.000 Có TK 5118: 220.000 c, Nợ TK 5118: 220.000 Có TK 333: 115.000 Có TK 111: 105.000 8. Nợ TK 6612: 860.000 Có TK 334: 860.000 9. Nợ TK 6612: 163.400 Nợ TK 334: 51.600 Có TK 332: 215.000 10. Nợ TK 6612: 17.600
  • 4. 17.600 11. Nợ TK 334: 808.400 Có TK 111: 808.400 12. a, Nợ TK 211: 350.000 Có TK 521: 350.000 b, Nợ TK 6612: 360.000 Có TK 466: 360.000 13. Nợ TK 312: 17.000 Có TK 111: 17.000 14. Nợ TK 6612: 18.600 Nợ TK 662: 7.100 Có TK 111: 25.700 15. Nợ TK 6612: 15.000 Nợ TK 111: 2.000 Có TK 312: 17.000 16. Nợ TK 341: 72.400 Có TK 112: 72.400 17. a, Nợ TK 466: 30.000 Nợ TK 214: 20.000 Có TK 211: 50.000 b, Nợ TK 3118: 30.000 Có TK 5118: 30.000 18. a, Nợ TK 111: 15.000 Có TK 3118: 15.000 b, Nợ TK 5118: 15.000 Có TK 3118: 15.000 c, Nợ TK 5118: 15.000 Có TK 333: 15.000 19. a, Nợ TK 6612: 60.000
  • 5. 33.200 Có TK 4612: 26.800 b, Có TK 008: 26.800 20. Nợ TK 521: 350.000 Có TK 4612: 350.000 21. Nợ TK 6612: 26.400 Có TK 3372: 26.400 22. Nợ TK 333: 130.000 Có TK 112: 130.000 23. Nợ TK 4612: 264.400 Có TK 341: 264.400 24. Nợ TK 4612: 2.200.000 Có TK 6612: 2.200.000 25. a, Nợ TK 4612: 2.050.000 Có TK 4611: 2.050.000 b, Nợ TK 6611: 1.538.400 Có TK 6612: 1.538.400. 2, Sổ cái (Theo hình thức chứng tự ghi sổ) TK 111 (Tiền Mặt) Ngày Chứng từ Số tiền (1000đ) Số hiệu tháng Ghi Số Ngày Diễn giải TK đối ghi Nợ Có chú hiệu tháng ứng sổ Số dư đầu kì 21.300 Số phát sinh trong kì 03/10 76 Rút tiền gửi 112 350.000 kho bạc về quỹ tiền mặt để chi theo
  • 6. Rút dự toán KPHĐ về 05/10 77 quỹ tiền mặt 4612 970.000 Cấp kinh phí cho cấp 08/10 105 dưới 341 192.000 Thanh toán tiền mua 10/10 106 máy vi tính 211 15.400 Chi phí thanh lí 05/11 107 TSCĐ 5118 105.000 Chi tiền mặt trả lương 07/11 108 CBCNV 334 808.400 Chi tiền mặt tạm ứng cho viên 20/12 109 chức 312 17.000 Chi hội họp định kì cho hoạt động 6612_66 thường 2 xuyên và hoạt động 21/12 110 dự án 25.700 Hoàn ứng vào quỹ tiền 22/12 78 mặt 312 2.000 Chi trả tiền 28/12 111 điện nước 6612 33.200 Học kế toán tổng hợp | Dịch vụ kế toán | Đào tạo kế toán