Giải phiếu bài tập toán lớp 5 tuần 19 năm 2024

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Cho hình thang ABCD có AB = 12cm, CD = 18cm. Kẻ đường cao AH. Biết diện tích tam giác ADC là 72cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.

Giải phiếu bài tập toán lớp 5 tuần 19 năm 2024

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Một khu đất hình thang có độ dài đáy bé 40m, đáy lớn gấp rưỡi đáy bé. Chiều cao bằng \(\dfrac{1}{2}\) tổng độ dài hai đáy. Trên khu đất đó người ta dành 50% diện tích để xây nhà, 30% diện tích để làm vườn, phần còn lại để trồng hoa. Tính diện tích đất để xây nhà, làm vườn, trồng hoa.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Một mảnh đất hình thang có diện tích 455m2, chiều cao là 13m. Tính độ dài mỗi đáy của mảnh đất hình thang đó, biết đáy bé kém đáy lớn 6m.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp :

Dựa vào tính chất “Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song”, quan sát kĩ các hình để tìm hình thang .

Cách giải :

Trong các hình đã cho, các hình là hình thang là : Hình 1, Hình 2, Hình 4, Hình 5 và Hình 6.

Bài 2.

Phương pháp :

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang:

\(S = \dfrac{{(a + b) \times h}}{2}\)

trong đó S là diện tích; a, b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao.

Cách giải :

  1. Diện tích hình thang là :

\(\dfrac{{\left( {16 + 7} \right) \times 9}}{2} = 103,5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Đáp số: 103,5cm2.

  1. Diện tích hình thang là :

\(\dfrac{{\left( {3,5 + 2,2} \right) \times 1,4}}{2} = 3,99\,\,\left( {d{m^2}} \right)\)

Đáp số: 3,99dm2.

  1. Diện tích hình thang là :

\(\dfrac{{\left( {\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{3}} \right) \times \dfrac{1}{2}}}{2} = \dfrac{{13}}{{48}}\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Đáp số: \(\dfrac{{13}}{{48}}\)m2.

Bài 3.

Phương pháp :

- Quan sát hình vẽ ta thấy chiều cao AH của hình tam giác ADC cũng là chiều cao của hình thang ABCD.

- Tính độ dài AH ta lấy diện tích tam giác ADC nhân với 2 rồi chia cho độ dài đáy DC.

- Tính diện tích hình thang ABCD ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Cách giải :

Chiều cao AH của hình tam giác ADC cũng là chiều cao của hình thang ABCD.

Độ dài AH là:

72 × 2 : 18 = 8 (cm)

Diện tích hình thang ABCD là:

(12 + 18) × 8 : 2 = 120 (cm2)

Đáp số: 120cm2.

Bài 4.

Phương pháp :

- Đổi: gấp rưỡi = \(\dfrac{3}{2}\).

- Tính độ dài đáy lớn ta lấy độ dài đáy bé nhân với \(\dfrac{3}{2}\).

- Tính chiều cao ta lấy tổng độ dài hai đáy chia cho 2 hoặc nhân với \(\dfrac{1}{2}\).

- Tính diện tích khu đất ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.