Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 12 năm 2024

Em thực hiện phép trừ, lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, đặt tính rồi tính để tìm số thích hợp điền vào ô trống.

  1. Số hạng đã biết là 15, tổng là 42, vậy số cần tìm là:

42 – 15 = 27.

Vậy ta cần điền số 27 vào ô trống.

  1. Tương tự, số cần tìm là:

83 – 61 = 22.

Vậy ta cần điền số 22 vào ô trống.

  1. Tương tự, số cần tìm là:

77 – 28 = 49.

Vậy ta cần điền số 49 vào ô trống.

Ta điền như sau:

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 12 năm 2024

Bài 2 trang 12 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 12 năm 2024

Trả lời:

Đề bài: Tổng số học sinh nam và nữ của một lớp học là 35 bạn, trong đó có 19 bạn nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam?

Giải bài 4. Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 tiết 2 trang 12 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 12. Bài 4. Cắm 50 bông hoa cúc vào các lọ, mỗi lọ 5 bông. Hỏi cắm được mấy lọ hoa cúc như vậy?

Bài 1 trang 12 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

a)

×

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

5

:

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

Phương pháp:

  1. Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.
  1. Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia

Lời giải:

Nhẩm lại bảng nhân 5, bảng chia 5 để điền số thích hợp vào ô trống.

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 12 năm 2024

Bài 2 trang 12 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối (theo mẫu).

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 12 năm 2024

Phương pháp:

Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng chia 5 và bảng nhân 5.

Bước 2: Nối phép tính với kết quả tương ứng

Lời giải:

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 12 năm 2024

Bài 3 trang 12 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

\>, <, =

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 12 năm 2024

Phương pháp:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả phép tính ở hai vế

Bước 2: So sánh hai vế rồi điền dấu thích hợp

Lời giải:

Thực hiện tính giá trị hai biểu thức ở hai vế và so sánh:

  1. Ta có: 5 × 3 = 15; 40 : 5 = 8.

Do 15 > 8 nên 5 × 3 > 40 : 5.

  1. Ta có: 45 : 5 = 9; 2 × 6 = 12

Do 9 < 12 nên 45 : 5 < 2 × 6.

  1. Ta có: 50 : 5 = 10; 5 × 2 = 10

Do 10 = 10 nên 50 : 5 = 5 × 2

Vậy ta điền như sau:

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 12 năm 2024

Bài 4 trang 12 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Cắm 50 bông hoa cúc vào các lọ, mỗi lọ 5 bông. Hỏi cắm được mấy lọ hoa cúc như vậy?

Phương pháp:

Số lọ hoa = Số bông hoa cúc có tất cả : Số bông hoa ở mỗi lọ

Lời giải:

Tóm tắt:

5 bông: 1 lọ

50 bông: ….. lọ?

Lời giải chi tiết:

Số lọ hoa cúc cắm được là

50 : 5 = 10 (lọ)

Đáp số : 10 lọ hoa

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 12 năm 2024